Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции ИСТО укр.doc
Скачиваний:
48
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
584.7 Кб
Скачать

71

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної підготовки

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ І АУДИТІ

для студентів всіх форм навчання

Галузь знань: 0305 Економіка та підприємництво

Напрям підготовки: 6.030509 Облік і аудит – ОА

РОЗГЛЯНУТО:

на засіданні кафедри

бухгалтерського обліку і аудиту

Протокол №3 від 26 жовтня 2011р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні навчально-

видавничої ради ДонНТУ

Протокол №7 від 24 листопада2011р.

Донецьк, 2011

УДК-681.518:336.717.6

Конспект лекцій з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної підготовки «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті» розроблено для студентів всіх форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит / Укл. І.М. Юркова. – Донецьк: ДонНТУ, 2011.- 70 с.

Конспект лекцій містить теоретичний матеріал згідно вимогам освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво.

Укладач:

І.М. Юркова

Відповідальний за випуск

В.В. Гавриленко, д.е.н., професор

ЗМІСТ

Вступ 4

Тема 1: Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою

Необхідність автоматизації інформаційних процесів управління фінансами

на сучасному етапі розвитку народного господарства України……………………..…...6

Основні етапи розвитку інформаційних систем…………………………………….……7

Структура та класифікація економічних інформаційних систем та їх задач…………..11

Принципи побудови економічних інформаційних систем………………………………16

Тема 2: Економічна інформація і засоби її формалізованого опису

Структура, форми подання та відображення економічної інформації……………...….17

Методи класифікації та кодування економічної інформації………………...………….18

Тема 3: Інформаційні технології оброблення економічної інформації

Поняття інформаційних технологій та їх класифікація…………………………………..22

Обчислювальні системи та мережі…………………………………………………………23

Автоматизоване робоче місце (АРМ) бухгалтера: призначення, функції та його рівні..24

Комп’ютерні системи бухгалтерського обліку (КСБО)………………………………..…27

Інструментальні комп’ютерні системи бухгалтерського обліку…………………………28

Тема 4: Організація інформаційної бази систем оброблення

економічної інформації

Поняття та зміст інформаційного забезпечення (ІЗ) ІС обліку…………………………..31

Характеристика позамашинної інформаційної бази……………………………………...32

Уніфікація та стандартизація документації………………………………………………..34

Машинна інформаційна база обліку…………………………………………………….…35

Організація баз і банків даних автоматизованої інформаційної системи……………….37

Тема 5: Основи роботи з програмою «Парус-підприємство»

Загальна характеристика програми…………………………………………….………….38

Запуск програми …………..…………………………………………………………….…38

Налаштування бази даних …………………………………………………………….…..38

Налаштування словників. Введення початкових залишків..…………..………………..41

Ведення господарських операцій за допомогою системи «Парус-підприємство»……43

Тема 6: Основи роботи з програмою «1С: Підриємство»

Режими роботи програми «1С: Підприємство»….………………………………………45

Основні терміни і поняття комп'ютерного обліку……………………………………….46

Введення інформації в довідники…………………………………………………………47

Операції і проводки………………………………………………………………………...47

Тема 7: Інформація про стан рахунків бухгалтерського обліку в

умовах системи «1С: Підприємство»

Оборотно-сальдова відомість………………………………………………………………48

Деталізація і оновлення показників звітів………………………………………………...49

Формування і аналіз бухгалтерського балансу…………………………………………...49

Тема 8: Облік господарських операцій в умовах системи

«1С: Підприємство»

Облік касових і банківських операцій…………………………….……………………….50

Облік розрахунків з покупцями і постачальниками………………………………………53

Облік необоротних активів…………………………………………………………………56

Облік виробничих запасів…………………………………………………………………..59

Організація обліку витрат на виробництво і випуску готової продукції………………..62

Облік витрат на оплату праці і відрахування на соціальні заходи……………………….64

Облік випуску і реалізації готової продукції……………………………………………...66

Облік фінансових результатів………………………………………………………………68

Список літератури………………………………………………………………71

ВСТУП

В економіці України відбуваються суттєві зміни, обумовлені глобалізацією підприємницької діяльності, швидкими темпами розвитку інформаційних технологій. Це, в свою чергу, призвело до змін нормативних документів, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку та наближення основних вимог бухгалтерського обліку до загальноєвропейського та міжнародного рівня. Важливу роль у цьому процесі відіграє впровадження в усі сфери людської діяльності сучасних інформаційних технологій (ІТ).

Особливо важливе значення має впровадження ІТ в освітній процес вищих навчальних закладів. Це обумовлено тим, що від якості підготовки кадрів вищої кваліфікації залежить ефективність функціонування господарського комплексу країни в цілому.

У нинішніх умовах керівниками вищих навчальних закладів повинні приділятися особлива увага стану і перспективам розвитку навчального процесу з використанням прогресивних інформаційних систем. Особливо це стосується організації процесу підготовки економістів і менеджерів вищої ланки.

Навчальні програми підготовки менеджерів і економістів побудовані таким чином, щоб студенти за час навчання у ВНЗ могли опанувати базові знання в області інформаційних систем. Особливо актуальним стає вивчення інформаційних систем студентами напрямку підготовки 6.030509 "Облік і аудит". Випускники вищих навчальних закладів повинні бути теоретично і професійно підготовлені до нових умов роботи в постіндустріальному суспільстві, де діють жорсткі стандарти у відношенні професійного і кваліфікаційного рівня бухгалтерів. Кваліфікованим вважається фахівець тільки за умови уміння їм вести бухгалтерський облік і проводити фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства з використанням комп'ютерної техніки з метою підвищення якості вихідної інформації, її оперативності, точності й об'єктивності.

Використання засобів автоматизації дозволяє практично повністю вирішити проблему точності й оперативності управлінської інформації. Протягом декількох хвилин можуть бути підготовлені різноманітні і деталізовані дані, що необхідні для прийняття управлінських рішень. Від якості і повноти освоєння студентами прийомів роботи з економічними програмами, залежить якість і вірогідність вихідних даних, що, у свою чергу, будуть основою для прийняття управлінських рішень менеджерами вищої ланки.

Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті» розроблено у відповідності до освітньо-професійної програми для вищих навчальних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальностей обліку та аудиту та навчального плану галузі знань Економіка та підприємництво, напрямку підготовки 6.030509 Облік і аудит (ОА).

Мета вивчення дисципліни полягає в формуванні системи теоретичних і практичних знань у галузі побудови і функціонування інформаційних систем і комп’ютерних технологій та можливостей їх використання в обліку.

Основними завданнями курсу "Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті" є:

  • Вивчення основ облікової інформатики, складу облікових задач, особливостей їх розв’язування в умовах використання різних технологій оброблення економічної інформації;

  • Формування необхідних теоретичних і практичних навичок ефективного використання на практиці автоматизованих систем обробки економічної інформації, впровадження комплексного підходу до оптимальної організації відповідного обліку;

  • Набуття вмінь виконувати постановку типових бухгалтерських задач, розробляти алгоритми їх розв’язання з використанням систем управління базами даних і пакетів прикладних програм.

Предметом дисципліни є облікова інформація підприємств.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]