Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МР до вивчення ФМ.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
329.4 Кб
Скачать

Зм 6. Функції фінансового менеджменту

6.1. Функції фінансового менеджменту в умовах прибуткової діяльності підприємства

Для з’ясування функцій фінансового менеджменту розглянемо дві моделі господарської діяльності АТП: з позитивним і від’ємним значенням ЧГП.

Перша модель

Стан майна АТП, яке є приватним акціонерним товариством, на початок звітного періоду характеризують такі дані:

Таблиця 6.1

Ресурси

Тис. грн.

Джерела фінансування ресурсів

Тис. грн.

Основні засоби:

Статутний капітал

248

залишкова вартість

200

првісна вартість

200

Знос

-

Грошові кошти

48

Разом

248

Разом

248

Залишок грошових коштів у сумі 48 тис. грн. є власними обіговими коштами підприємства. Вони призначені для формування виробничих запасів, які необхідні для здійснення основної діяльності.

Протягом звітного періоду в АТП відбулися такі господарські операції:

Таблиця 6.2

Господарська операція

тис. грн.

Динаміка залишків

на початок періоду

на кінець періоду

Операційна діяльність

Оприбуткували матеріали

40

Нарахували податковий кредит

40*0,2=8

Використали матеріали

40

Виробничі запаси

-

40-40=0

Оплатили матеріали

48

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

-

40+8-48=0

Виставили рахунки за надані послуги

144

Нарахували податкове зобов’язання з ПДВ

144/6=24

Оплатили надані послуги

144

Дебіторська заборгованість

-

144-144=0

Виплатили зарплату

12

Нарахували зарплату

25

Поточні зобовязання з оплати праці

-

25-12=13

Нарахували інші податки і обов’язкові платежі (в т.ч. податок на прибуток)

14

-

Нарахували ПДВ

24-8=16

Поточні зобовязання за розрахунками з бюджетом і соціальному страхуванню

-

14+16=30

Нарахували амортизаційні відрахування

15

Розрахуємо фінансовий результат діяльності АТП за звітний період.

Таблиця 6.3

тис. грн.

Операційна діяльність

Дохід

144

Чистий дохід

144-24=120

Витрати діяльності

40+25+14+15=94

Чистий прибуток

120-94=26

Тепер складемо звіт про рух грошових коштів.

Таблиця 6.4

тис. грн.

Надходження від перевезень

+144

Оплата виробничих запасів

-48

Погашення поточних зобов’язань з оплати праці

-12

Чистий рух коштів від операційної діяльності

144-48-12=+84

Залишок грошових коштів на початок періоду

48

Залишок грошових коштів на кінець періоду

132

За звітний період підприємство отримало чистий прибуток у суму 26 тис. грн. і до кінця періоду кількість грошей на поточному рахунку зросла на 84 тис. грн. і становила 132 тис. грн.

У наступному періоді залишок грошових коштів буде спрямований на:

  • поповнення виробничих запасів 48 тис. грн.;

  • погашення поточних зобов’язань :

- за розрахунками з бюджетом і соціальному страхуванню 30 тис. грн.;

- з оплати праці 13 тис. грн.

Разом 91 тис. грн.

Як бачимо, за підсумками звітного періоду підприємство накопичило гроші у сумі 41 тис. грн. (132-91), джерелами яких є:

  • амортизаційні відрахування 15 тис. грн.;

  • чистий прибуток 26 тис. грн.

Разом 41 тис. грн.

Таким чином, у наступному звітному періоді АТП має достатньо обігових коштів для поповнення запасів, може повністю погасити власні зобов’язання та накопичило джерела фінансування інвестиційної діяльності: амортизаційні відрахування і чистий прибуток.

За таких результатів діяльності (при позитивних значеннях фінансового результату і ЧГП) функціями фінансового менеджменту є:

- постійний аналіз платоспроможності підприємства для її підтримання незважаючи на те, що потреби операційної діяльності в грошових коштах повністю покриті за рахунок внутрішніх джерел. В любий момент може виникнути дебіторська заборгованість, що призведе до нестачі грошей.

- планування руху грошових коштів, в першу чергу, для підтримання платоспроможності підприємства;

- управління інвестиціями для збільшення прибутків основної діяльності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.