Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Гроші та кредит (навчальний посібник).doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
1.32 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГРОШІ ТА КРЕДИТ

Навчально-методичний посібник

для студентів заочної форми навчання

усіх спеціальностей

ОДЕСА 2006 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГРОШІ ТА КРЕДИТ

Навчально-методичний посібник

для студентів заочної форми навчання

усіх спеціальностей

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

банківської справи

Протокол № 12

від 10 травня 2006 р.

Усі цитати,

цифровий і фактичний

матеріал, бібліографічні

відомості перевірені,

написання сторінок

відповідає стандартам.

Зауваження

рецензентів ураховані

___________________

(підпис укладача)

ОДЕСА 2006р.

УДК 336.77 (075.8)

ББК 65.262 я 7

Гроші та кредит: Навчально-методичний посібник/ Відповідальний за випуск к.е.н., доцент Кузнєцова Л.В. для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей / Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2006 р. - 158 с./

Автори:

В.М. Добров, канд. екон. наук, професор

Л.В. Кузнєцова, канд. екон. наук, доцент

Н.В. Тарасевич, канд. екон. наук, доцент

Л.І. Ухлічева, ст. викладач

Н.В. Мехеда, ст. викладач

О.К. Фатєєв, викладач

О.С. Сергеєва, викладач

Відповідальний за випуск:

Л.В. Кузнєцова, канд. екон. наук, доцент

Рецензенти: М.Г. Ластовенко, канд. екон. наук, доцент (зовнішній рецензент)

Т.М. Падалко, канд. екон. наук, доцент

І.І. Столярова, доцент

ЗМІСТ

Вступ

3

1. Тематичний план дисципліни

4

2. Розгорнута програма дисципліни

5

3. Лекції

9

4. Питання для обговорення та тести для самоконтролю

125

5.Тематика контрольних робіт та методичні вказівки щодо їх виконання

5.1. Контрольні питання

5.2. Контрольні завдання

143

145

147

6. Критерії оцінки знань

153

7. Загальний список рекомендованої літератури

155

Додаток

158

ВСТУП

Важливе місце у підготовці висококваліфікованих економістів відводиться курсу «Гроші та кредит». Тому наукове розуміння проблем грошей, грошового обороту та обігу, кредитних відносин, банківської системи є необхідною умовою підготовки фахівців з економічних проблем.

Підвищення ролі грошей та кредиту в господарстві України, в свою чергу, обумовлюється розвитком ринкових відносин. Все це визначає місце цього курсу в загальноекономічній підготовці висококваліфікованих кадрів по економіці, закладає основу для вивчення інших спеціальних предметів з банківської справи.

Предметом курсу «Гроші та кредит» є детальна характеристика базових категорій: грошей, інфляції, кредиту, проблем банківської справи. Така деталізація загальноекономічних питань необхідна для переходу до характеристики конкретних проблем розвитку грошово-кредитної системи в сучасних умовах.

Цей курс органічно пов'язаний з такими економічними курсами, як „Економічна теорія”, „Теорія фінансів”, „Мікроекономіка”, „Макроекономіка”, „Прогнозування і державне регулювання економіки”, „Інвестування”, „Міжнародні валютно-кредитні відносини”, тощо.

Завдання курсу – надати майбутнім фахівцям з економіки знання відносно сутності та механізму функціонування таких категорій, як гроші, кредит, інфляція, грошовий ринок, процент; сформувати у них теоретичну і методологічну базу, необхідну для подальшого оволодіння практикою використання грошово-кредитних інструментів, а також вміння оцінювати і аналізувати грошово-кредитну політику, що проводиться в державі.

Розуміти положення відповідних нормативних документів і законів України з цих питань, вміти аналізувати економічні процеси і тенденції розвитку, прогнозувати майбутнє.

Отже, вивчення курсу „Гроші та кредит” має не лише теоретичний, а й практичний інтерес.

Необхідні знання з курсу «Гроші та кредит» студенти здобувають шляхом самостійного вивчення учбового матеріалу. При цьому слід керуватися програмою курсу «Гроші та кредит», даними методичними вказівками і рекомендованою літературою.

Наведені цифрові дані умовні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.