Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ділова гра по Фондовому ринку.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
10.11.2018
Размер:
118.27 Кб
Скачать

Ділова гра за темою: «Фондовий ринок. Фондова біржа та біржові операції»

 1. Фондовий ринок: функції, інструменти, роль в економіці.

 2. Фондові біржі: історія, еволюція, сучасний розвиток.

 3. Основи організацій та роботи біржі. Біржові операції.

 4. Брокери, дилери, спеціалісти на фондовій біржі.

 5. Біржові індекси ПРК і в Україні.

 6. Позабіржова торгівля та її розвиток в Україні.

Мета гри: Визначення особливостей діяльності і функцій всіх інститутів, що складають інфраструктуру фондового ринку, набуття практичних навичок оцінки інвестиційних якостей цінних паперів на підставі розрахунку вартості та дохідності цінних паперів, що пропонуються до продажу на ринку.

 1. Засвоїти теоретичні поняття існуючих цінних паперів, навести їх класифікацію.

 2. Ознайомитись з функціями фондового ринку.

 3. З'ясувати, у чому полягає відмінність біржової та позабіржової торгівлі цінними паперами?

 4. Розглянути сутність, функції фондової біржі та правила біржової торгівлі і порядок укладання біржових угод.

 5. Дати визначення котирування, процедури лістингу та де - лістингу.

 6. З'ясувати основні проблеми розвитку фондового ринку України та шляхи їх вирішення.

Проведення занять за даною темою у формі ділової гри посилює:

 • формування пізнавального інтересу до даної теми;

 • удосконалення знань студентів щодо функціонування як фондового ринку, так і посередництва на ньому;

 • стимулювання творчого самостійного формулювання розгорнутого висловлювання за даною темою;

 • забезпечення колективного спілкування та індивідуальної активності кожного учасника гри, можливість реалізації вмінь студентів у різних видах навчальної діяльності;

 • уміння працювати з додатковою літературою;

 • поєднування знання з різних сфер спілкування;

 • виховування інтересу до вивчення фондового ринку;

Терміни:

Біржова ціна - ціна папера, що реалізується в порядку біржової торгівлі.

Біржовий індекс - показник біржової активності з різних цінних паперів, обчислюваний за певними методиками.

Бики - біржові спекулянти, які грають на підвищення курсу цінних паперів.

Депозитарна діяльність - надання послуг зі зберігання сертифікатів цінних паперів та обліку переходу права власності на цінні папери. Для обліку цінних паперів відкривається в депозитарії рахунок "депо".

Депозитний сертифікат - письмове свідоцтво про депонування грошових коштів у банку, що засвідчує право вкладника на отримання вкладених коштів і винагороди.

Утримувач цінних паперів - юридична або фізична особа, яка володіє цінними паперами.

Заявка - спеціальний бланк, який заповнюється при купівлі (продажу) певної кількості цінних паперів. Існують конкурентні та неконкурентні заявки. Конкурентна заявка включає кількість цінних паперів і ціну, за якою заявник згоден здійснити операцію. У неконкурентній заяві вказується кількість цінних паперів і згода заявника на операцію за ціною, яка склалася на біржі.

Касова угода - біржова угода, у якій цінні папери оплачуюются готівкою в день здійснення операції або протягом найближчого часу, регламентованого правилами даної фондової біржі.

Кліринг - система розрахунків по взаємних вимогах по операціях з цінними паперами.

Клірингова палата - біржовий або межбіржовой орган, який здійснює розрахунки між учасниками біржових угод на основі заліку взаємних вимог.

Конверсія - обмін акцій та облігацій на інші цінні папери, що випускаються тією самою компанією (наприклад, привілейовані акції будуть обмінені на звичайні акції).

Котирування - встановлення курсу цінних паперів.

Лістинг - передпродажна оцінка акцій та інших цінних паперів для включення у біржовий список.

Лот - партія цінних паперів, прийнята за одиницю угоди на ринку.

Ліцензія - дозвіл, що видається компетентними органами влади на ведення операцій з цінними паперами.

Ведмідь (bear) - біржовий спекулянт, який впевнений у можливості падіння курсу цінних паперів і "працює" на зниження цін на папери.

Місце на біржі - членство на фондовій біржі, що дає право здійснювати операції з цінними паперами.

Проспект емісії - документ, що подається державній інстанції з метою отримання дозволу на випуск цінних паперів. Розміщується вся інформація про майбутнє використання залученого капіталу, про стан підприємства для потенційних інвесторів.

Розміщення цінних паперів - продаж цінних паперів, перехід цінних паперів від емітента в руки першого власника.

Реєстратор - компанія, що виконує обов'язок з ведення реєстру власників цінних паперів (акцій).

Ринковий портфель - сукупність цінних паперів різного виду і різних компаній. Використовується при управлінні пакетом цінних паперів, прибутковість портфеля повинна бути близька до прибутковості ринку в цілому.

Спекулянт - особа, яка грає на біржі, отримує дохід на різниці в цінах і приймає на себе великий ризик.

Спред - різниця між ціною попиту та ціною пропозиції.

Термінова угода - біржова угода, розрахунок по якій проводиться через певний проміжок часу за курсом, зафіксованим в момент укладення угоди. Використовується в спекулятивних цілях.

Фіктивний капітал - капітал, що представлений в цінних паперах та дає їх власникам деякі переважні права.

Фінансові інструменти - це кредитні знаряддя обігу, які купуються, продаються на ринку цінних паперів.

Фінансові операції на строк - строкові контракти, пов'язані з перепродажем ряду довгострокових фінансових інструментів.

Фондова біржа - організований ринок цінних паперів, що працює на основі централізації пропозицій про покупку і продаж цінних паперів; площадка на якої організовується процес торгів.

Ціна закриття - ціна останньої угоди, укладеної на біржі в біржовий день. Ціна мінімальна - мінімальна ціна по операціях з конкретним цінним папером за біржовий день.

Ціна відкриття - ціна першої угоди з конкретними цінними паперами в біржовий день.

Ціна пропозиції - ціна, за якою власники цінних паперів пропонують їх продати.

Ціна попиту - ціна, за якої бажаючі згодні купити цінні папери.

Ціна погашення - ціна, за якою облігації будуть викуплені емітентом у момент погашення.

Цінні папери - грошові документи, що фіксують відносини позики або права отримання доходу й участі в управлінні підприємствами. Продаються, купуються, погашаються.

Член біржі - особа, яка має місце на біржі і володіє правом укладати угоди від свого імені.

Теорія:

Фондовий ринок (ринок цінних паперів) — частина ринку капіталів, де здійснюються емісія, купівля і продаж цінних паперів.

На фондовому ринку України обертаються акції, державні і муніципальні облігації внутрішньої позики, облігації підприємницьких структур, казначейські зобов'язання, ощадні сертифікати, державні і компенсаційні сертифікати, житлові чеки, інвестиційні сертифікати, облігації зовнішньої позики.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.