Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Адміністративне право Ю.П.Битяк 2007

.pdf
Скачиваний:
9
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
2.11 Mб
Скачать

УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЄЮ

531

 

 

конавчих комітетів сільських, селищних і міських рад. Вичерп ний перелік нотаріальних дій, які вчиняють ці посадові особи закріплений Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, се лищних, міських рад, затвердженою наказом Мін’юсту Украї ни від 25 серпня 1994 р.1.

За кордоном виконання нотаріальних дій покладено на кон* сульські установи України. Їх повноваження щодо здійснення нотаріальних дій закріплено в Законі України «Про нотаріат».

Керівництво державними нотаріальними конторами поля гає у визначенні мережі й дислокації нотаріальних контор, організації їх роботи та здійсненні заходів щодо її вдоскона лення, підборі й розставленні працівників державних нотарі альних контор, підвищенні їх кваліфікації. Відкриває та ліквідовує державні нотаріальні контори Мін’юст України, а затверджують їх штати відповідні управління юстиції.

Органи юстиції також справляють певний організуючий вплив на діяльність приватних нотаріусів — видають і анулю ють реєстраційні посвідчення, сприяють виділенню їм при міщень, наданню пільг зі стягнення орендної плати.

Мін’юст України розробляє й видає правові акти, рекомен дації і роз’яснення з питань організаційного та методичного забезпечення діяльності нотаріусів. Так, Мін’юстом України затверджено обов’язкові для всіх нотаріусів Правила ведення нотаріального діловодства2, Інструкцію про порядок вчинен ня нотаріальних дій нотаріусами України від 3 березня 2004 р. та низку інших відомчих актів, що регулюють їх діяльність.

Органи юстиції забезпечують належний рівень професійної підготовленості осіб, які займаються нотаріальною діяльністю. При Головному управлінні юстиції в АРК, управліннях юстиції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій діє кваліфікаційна комісія нотаріату, Положен ня про яку затверджено наказом Мін’юсту України від 28 груд ня 1993 р.3. Положення закріплює порядок роботи кваліфіка

1Див.: Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1994. —

6. — Ст. 330.

2 Див.: Право України. — 1994. — № 3—4. — С. 138.

3Див.: Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1994. —

6. — Ст. 47.

532

ГЛАВА 46

 

 

ційної комісії нотаріату та її повноваження, головним з яких є прийняття за результатами іспитів рішення про можливість чи неможливість допуску особи до нотаріальної діяльності.

Контроль за діяльністю кваліфікаційних комісій нотаріату здійснює Вища кваліфікаційна комісія нотаріату при Мін’юсті України, Положення про яку затверджено постановою Кабіне ту Міністрів України від 22 лютого 1994 р.1.

Призначення на посаду державного нотаріуса та звільнення з посади проводять Головне управління юстиції в АРК, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції. Ці управління також здійснюють реєстрацію приватної нотаріаль ної діяльності та припиняють її в зазначених Положенням про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності2 випадках. Підставою для призначення на посаду державного нотаріуса або реєстрації приватної нотаріальної діяльності є свідоцтво, яке видає Мін’юст України згідно з Положенням про порядок ви дачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю3.

У здійсненні своїх повноважень нотаріуси та інші посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, є незалежними й керують ся в своїй діяльності тільки законодавством України, а на те риторії АРК, крім того, — законодавством АРК, нормативни ми актами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

§4. Взаємовідносини органів юстиції, державної судової адміністрації та судової системи

Специфіка відправлення правосуддя породжує низку особ ливостей у взаємовідносинах органів виконавчої влади з судо вою системою. Згідно зі ст. 129 Конституції України судді під час здійснення правосуддя незалежні й підкоряються лише за кону. Додержуючися цього принципу, органи юстиції та держав

1 Див.: ЗПУ України. — 1994. — № 6. — Ст. 156.

2Див.: Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1994. —

6. — Ст. 55.

3Див.: Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1994.—

6. — Ст. 52.

УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЄЮ

533

 

 

на судова адміністрація координують роботу з проведення су дової реформи й створюють належні умови для функціонуван ня й діяльності судів. При цьому названі органи не мають права втручатися в оперативну діяльність судів, нав’язувати свою дум ку з приводу законності й обґрунтованості рішень (вироків) суду.

Мін’юст України організовує виконання замовлення на підготовку спеціалістів апарату судів, подає Президентові Ук раїни пропозиції щодо утворення та ліквідації судів загальної юрисдикції, призначає членів кваліфікаційних комісій суддів і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Міністр юстиції України входить за посадою в спеціальний конституційний орган — Вищу раду юстиції. Закон України «Про Вищу раду юстиції» ухвалено 15 січня 1998 р.1. Основ ним призначенням Вищої ради юстиції є формування високо професійного суддівського корпусу та забезпечення функціо нування судової влади. Крім цього, вона є єдиним органом, яко му ст. 131 Конституції України надано право здійснювати дисциплінарне провадження стосовно суддів Верховного Суду України й суддів вищих спеціалізованих судів.

Державна судова адміністрація України2 є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. Її основ ним завданням є забезпечення діяльності судів загальної юрис дикції. Державна судова адміністрація України та її територі альні управління здійснюють організаційне й ресурсне забез печення діяльності судової системи, створюють необхідні умови для підвищення кваліфікації суддів і працівників апа ратів судів, організовують роботу з ведення судової статисти ки, діловодства та архіву, здійснюють заходи щодо забезпечен ня незалежності суддів, їх соціального захисту тощо.

§ 5. Органи юстиції та адвокатура

Специфіка взаємовідносин органів юстиції та адвокатури визначається тим, що остання є громадською організацією, яка діє на засадах самоврядування, самостійно розв’язуючи всі свої

1 Див.: Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 25. — Ст. 146.

2 Положення про Державну судову адміністрацію України затверджене Указом Президента України від 3 березня 2003 р. № 182/2003 // Офіційний вісник України. — 2003. — № 10. — Ст. 432.

534

ГЛАВА 46

 

 

внутрішні питання. Тому основною рисою цих взаємовідносин є співробітництво.

Правове становище адвокатури, її завдання, права й обов’яз ки закріплено Законом України «Про адвокатуру» від 19 груд ня 1992 р.1. Адвокатура є добровільним професійним громадсь* ким об’єднанням, покликаним сприяти захисту прав, свобод і представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну допомогу.

Порядок утворення, діяльності, реорганізації та ліквідації адвокатських об’єднань, структуру, штати, функції, порядок витрачання коштів, права та обов’язки керівних органів, поря док їх обрання та інші питання, що належать до їх діяльності, регулюють Закон України «Про адвокатуру» та статут відповід ного об’єднання.

Разом з тим, організуючий вплив на адвокатську діяльність справляють і органи юстиції. Відповідно до Положення про порядок реєстрації адвокатських об’єднань2 Мін’юст України реєструє адвокатські колегії, фірми, контори та інші адво катські об’єднання. Представники органів юстиції входять у кваліфікаційно дисциплінарні комісії адвокатури й беруть участь у визначенні рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, та у вирішенні пи тань про дисциплінарну відповідальність адвокатів. Комісії ут ворюються й діють згідно з Положенням, затвердженим Ука зом Президента України від 5 травня 1993 р.3. Представник Мін’юсту України входить до складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, яка утворюється при Кабінеті Міністрів України й діє згідно з Положенням про неї4.

Мін’юст України забезпечує необхідне фінансування опла ти праці адвокатів за рахунок держави в разі участі адвоката в кримінальній справі за призначенням і за звільнення грома дян від оплати юридичної допомоги; узагальнює статистичну звітність про адвокатську діяльність; сприяє проведенню за ходів щодо підвищення професійного рівня адвокатів.

1 Див.: Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 9. — Ст. 62. 2 Див.: ЗПУ України. — 1993. — № 10. — Ст. 198.

3 Див.: Право України. — 1994. — № 1—2. — С. 65. 4 Див.: Право України. — 1994. — № 1—2. — С. 69.

ЗМІСТ

 

Передмова......................................................................

3

РОЗДІЛ І

 

Державне управління й адміністративне право .................

5

Глава 1. Державне управління і виконавча влада ........................

5

§ 1. Управління як соціальне явище ......................................................

5

§ 2. Державне управління та його особливості ..................................

8

§ 3. Принципи державного управління ...............................................

12

§ 4. Сутність виконавчої влади ..............................................................

14

§ 5. Співвідношення виконавчої влади, державного

 

управління та адміністративного права ......................................

16

§ 6. Державне управління в умовах проведення

 

в Україні адміністративної реформи............................................

20

Глава 2. Предмет, метод і система адміністративного

 

права України..............................................................

23

§ 1. Предмет адміністративного права ................................................

23

§ 2. Метод адміністративного права .....................................................

27

§ 3. Принципи адміністративного права України.........................

29

§ 4. Система адміністративного права .................................................

38

§ 5. Наука адміністративного права .....................................................

39

Глава 3. Адміністративно8правові норми ..................................

42

§ 1. Поняття, особливості та види адміністративно

 

правових норм .......................................................................................

42

§ 2. Джерела адміністративного права ................................................

45

§ 3. Систематизація адміністративного права ..................................

48

Глава 4. Адміністративно8правові відносини ............................

50

§ 1. Поняття й основні риси адміністративно правових

 

відносин ...................................................................................................

50

§ 2. Види адміністративно правових відносин ................................

54

РОЗДІЛ II

 

Суб’єкти адміністративного права України.....................

57

Глава 5. Громадяни .................................................................

57

§ 1. Основи адміністративно правового статусу громадян .........

57

§ 2. Права й обов’язки громадян у сфері виконавчої влади ........

60

§ 3. Звернення громадян ...........................................................................

61

§ 4. Адміністративно правовий статус іноземців і осіб без

 

громадянства .........................................................................................

67

536

ЗМІСТ

Глава 6. Органи виконавчої влади ............................................

 

69

§ 1. Ознаки та правове становище органів виконавчої

 

 

влади .........................................................................................................

 

69

§ 2. Види органів виконавчої влади ......................................................

 

72

§ 3. Система органів виконавчої влади та принципи

 

 

її побудови ..............................................................................................

 

76

§ 4. Повноваження Президента України у сфері виконавчої

 

влади .........................................................................................................

 

79

§ 5. Правове становище Кабінету Міністрів України ...................

 

81

§ 6. Центральні органи виконавчої влади ..........................................

 

84

§ 7. Органи виконавчої влади Автономної

 

 

Республіки Крим та інших суб’єктів ............................................

 

88

Глава 7. Органи місцевого самоврядування ..............................

 

92

Глава 8. Державні службовці ..................................................

 

98

§ 1. Поняття, види та принципи державної служби .......................

 

98

§ 2. Правове регулювання державної служби ...............................

 

100

§ 3. Посада й посадова особа ................................................................

 

102

§ 4. Державні службовці, їх види ........................................................

 

103

§ 5. Обов’язки та права державних службовців ............................

 

104

§ 6. Проходження державної служби................................................

 

107

§ 7. Відповідальність державних службовців ................................

 

111

Глава 9. Підприємства й установи ..........................................

 

112

§ 1. Поняття, види та правові засади діяльності

 

 

підприємств і установ .....................................................................

 

112

§ 2. Правове становище адміністрації підприємств і установ ...

114

§ 3. Порядок утворення та припинення діяльності

 

 

підприємств і установ .....................................................................

 

117

Глава 10. Об’єднання громадян .............................................

 

119

§ 1. Поняття й види об’єднань громадян .........................................

 

119

§ 2. Адміністративно правовий статус об’єднань громадян

....

122

РОЗДІЛ ІІІ

 

 

Функції, форми та методи державного управління ........

 

125

Глава 11. Функції державного управління ..............................

 

125

§ 1. Поняття функції державного управління ...............................

 

125

§ 2. Види функцій державного управління ....................................

 

126

Глава 12. Форми державного управління...............................

 

132

§ 1. Поняття форм державного управління ....................................

 

132

ЗМІСТ

537

§ 2. Види форм державного управління ..........................................

134

§ 3. Правові акти державного управління .......................................

138

§ 4. Класифікація актів державного управління ..........................

143

§ 5. Дія актів державного управління ...............................................

147

§ 6. Адміністративний договір .............................................................

153

Глава 13. Адміністративно8правові методи .............................

158

§ 1. Поняття адміністративно правових методів .........................

158

§ 2. Види адміністративно правових методів ................................

160

§ 3. Адміністративний примус, його види .......................................

163

РОЗДІЛ ІV

 

Відповідальність за адміністративним правом ................

170

Глава 14. Адміністративна відповідальність ............................

170

§ 1. Поняття й основні риси адміністративної

 

відповідальності ................................................................................

170

§ 2. Законодавчі основи адміністративної відповідальності ...

171

§ 3. Адміністративне правопорушення, його склад .....................

174

§ 4. Система та види адміністративних стягнень .........................

182

§ 5. Загальні правила й строки притягнення

 

до адміністративної відповідальності .......................................

187

§ 6. Адміністративна відповідальність юридичних осіб ............

192

Глава 15. Дисциплінарна відповідальність ..............................

196

РОЗДІЛ V

 

Адміністративно8процесуальна діяльність .....................

203

Глава 16. Адміністративно8процесуальна діяльність ...............

203

§ 1. Адміністративний процес: зміст і загальні риси ...................

203

§ 2. Структура адміністративного процесу й характеристика

 

провадження в окремих адміністративних справах ............

210

§ 3. Адміністративна юрисдикція: загальні риси, принципи .....

214

§ 4. Адміністративна юстиція: поняття й види .............................

217

Глава 17. Провадження в справах про адміністративні

 

правопорушення ........................................................

220

§ 1. Завдання й порядок провадження в справах

 

про адміністративні правопорушення ......................................

220

§ 2. Засоби забезпечення провадження в справах

 

про адміністративні правопорушення ......................................

221

§ 3. Стадії провадження в справах про адміністративні

 

правопорушення ...............................................................................

223

538

ЗМІСТ

 

 

§ 4. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати

 

справи про адміністративні правопорушення .......................

233

РОЗДІЛ VІ

 

Законність і дисципліна в державному управлінні ..........

237

Глава 18. Законність у сфері державного управління ..............

237

§ 1. Поняття режиму законності й дисципліни

 

в державному управлінні ...............................................................

237

§ 2. Способи забезпечення законності й дисципліни

 

в державному управлінні: загальна характеристика ...........

239

Глава 19. Контроль і нагляд у державному управлінні.............

247

§ 1. Контроль з боку органів законодавчої влади .........................

247

§ 2. Контроль з боку спеціалізованих контролюючих органів .....

253

§ 3. Контроль з боку представницьких органів місцевого

 

самоврядування .................................................................................

259

§ 4. Судовий контроль ............................................................................

261

§ 5. Прокурорський нагляд за законністю

 

й дисципліною в державному управлінні................................

263

§ 6. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності

й дисципліни в державному управлінні ...................................

266

§ 7. Громадський контроль....................................................................

267

Глава 20. Адміністративно8правові режими ............................

268

§ 1. Поняття й види адміністративно правових режимів .........

268

§ 2. Поняття та види надзвичайних режимів .................................

272

§ 3. Режим державної таємниці ...........................................................

280

РОЗДІЛ VII

 

Основи адміністративно8правової організації

 

управління економікою, соціально8культурною

 

й адміністративно8політичною сферами ........................

282

Глава 21. Організаційно8правові засади державного

 

управління ................................................................

282

§ 1. Адміністративно правова організація

 

й мета державного управління ....................................................

282

§ 2. Правові засади організації державного управління ............

286

Глава 22. Галузеві, міжгалузеві та регіональні засади

 

в управлінні ...............................................................

290

§ 1. Галузеве управління: його зміст .................................................

290

§ 2. Особливості міжгалузевого управління ..................................

292

§ 3. Особливості регіонального управління ...................................

297

ЗМІСТ

539

РОЗДІЛ VIII

 

Управління економікою ...............................................

299

Глава 23. Правові засади управління економікою ...................

299

§ 1. Зміст державного керівництва в сфері економіки ...............

299

§ 2. Система центральних і місцевих органів управління

 

в сфері економіки, їх компетенція ..............................................

301

§ 3. Правове регулювання управління економікою ....................

303

§ 4. Державний контроль і нагляд у сфері економіки ................

306

Глава 24. Управління державною та регіональною власністю ....

308

§ 1. Організаційно правові засади управління власністю ........

308

§ 2. Система й правове становище органів управління

 

власністю..............................................................................................

310

Глава 25. Управління промисловістю .....................................

316

§ 1. Організаційно правові засади управління

 

промисловістю ...................................................................................

316

§ 2. Система органів управління промисловістю .........................

317

§ 3. Підприємства та їх об’єднання в промисловості.

 

Правове становище їх адміністрації ..........................................

320

§ 4. Місцеве самоврядування й промисловість .............................

323

§ 5. Державний контроль і нагляд в управлінні

 

промисловістю ...................................................................................

324

§ 6. Адміністративна відповідальність

 

за правопорушення в промисловості ........................................

326

Глава 26. Управління сільським господарством ......................

327

§ 1. Організаційно правові засади управління

 

агропромисловим комплексом ....................................................

327

§ 2. Система органів управління агропромисловим

 

комплексом та їх компетенція .....................................................

328

§ 3 . Державний контроль у агропромисловому комплексі......

332

§ 4. Адміністративна відповідальність за правопорушення

 

в агропромисловому комплексі ...................................................

336

Глава 27. Управління будівництвом і житлово8комунальним

 

господарством ...........................................................

339

§ 1. Організаційно правові засади управління

 

будівництвом і житлово комунальним господарством .....

339

§ 2. Система органів управління будівництвом і житлово

 

комунальним господарством ........................................................

341

§ 3. Місцеве самоврядування, будівництво й житлово

 

комунальне господарство ..............................................................

343

540

ЗМІСТ

§ 4. Державний контроль у будівництві та житлово

 

 

комунальному господарстві..........................................................

 

344

§ 5. Адміністративна відповідальність за правопорушення

 

 

в будівництві та житлово комунальному господарстві .....

 

346

Глава 28. Управління комунікаціями .....................................

 

347

§ 1. Організаційно правові засади управління комунікаціями ...

347

§ 2. Органи управління транспортом і шляховим

 

 

господарством ....................................................................................

 

348

§ 3. Управління залізничним транспортом ....................................

 

349

§ 4. Управління морським і річковим транспортом ....................

 

351

§ 5. Управління автомобільним транспортом ...............................

 

354

§ 6. Управління цивільним повітряним транспортом ................

 

356

§ 7. Управління трубопровідним транспортом .............................

 

358

§ 8. Управління шляховим господарством .....................................

 

359

Глава 29. Управління використанням і охороною природних

 

 

ресурсів ....................................................................

 

362

§ 1. Організаційно правові засади управління

 

 

використанням і охороною природних ресурсів ..................

 

362

§ 2. Органи управління використанням і охороною

 

 

природних ресурсів ..........................................................................

 

363

§ 3. Місцеве самоврядування й охорона природних ресурсів ......

 

366

§ 4. Державний контроль і нагляд у галузі використання

 

 

й охорони природних ресурсів ....................................................

 

367

§ 5. Адміністративна відповідальність за правопорушення

 

 

в галузі використання й охорони природних ресурсів.......

 

369

Глава 30. Управління торгівлею .............................................

 

371

§ 1. Організаційно правові засади управління торгівлею ........

 

371

§ 2. Місцеве самоврядування й торгівля .........................................

 

375

§ 3. Державний контроль в управлінні торгівлею .......................

 

376

§ 4. Адміністративна відповідальність за правопорушення

 

 

в галузі торгівлі .................................................................................

 

379

Глава 31. Управління фінансами ............................................

 

380

§ 1. Організаційно правові засади управління фінансами .......

 

380

§ 2. Органи управління фінансами ....................................................

 

381

§ 3. Фінансовий контроль .....................................................................

 

385

§ 4. Адміністративна відповідальність за правопорушення

 

 

в галузі фінансів ................................................................................

 

390

Глава 32. Управління зовнішньоекономічною діяльністю ........

 

392

§ 1. Організаційно правові засади управління

 

 

зовнішньоекономічною діяльністю ...........................................

 

392

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.