Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Адміністративне право Ю.П.Битяк 2007

.pdf
Скачиваний:
9
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
2.11 Mб
Скачать

ЗМІСТ

 

541

 

 

§ 2. Органи управління зовнішньоекономічною діяльністю .....

393

Глава 33. Управління митною справою ..................................

398

§ 1. Організаційно правові засади управління митною

 

 

справою .................................................................................................

398

§ 2. Органи управління митною справою .......................................

403

§ 3. Митний контроль .............................................................................

406

§ 4.

Адміністративна відповідальність за порушення

 

 

митних правил ...................................................................................

408

РОЗДІЛ ІХ

 

Управління соціально8культурним будівництвом ...........

409

Глава 34. Управління освітою ................................................

409

§ 1.

Організаційно правові засади й система освіти ...................

409

§ 2.

Система й повноваження органів управління освітою ......

411

§3. Компетенція місцевих органів державної виконавчої влади й органів місцевого самоврядування в галузі

освіти .....................................................................................................

414

§ 4. Управління освітніми закладами ...............................................

416

§ 5. Державний контроль за діяльністю

 

освітніх закладів................................................................................

419

Глава 35. Управління наукою ................................................

420

§ 1. Організація державного управління наукою .........................

420

§ 2. Органи управління наукою ..........................................................

422

§ 3. Наукові заклади й наукові товариства .....................................

424

Глава 36. Управління охороною здоров’я населення ..............

428

§ 1. Організаційно правові засади управління охороною

 

здоров’я населення ...........................................................................

428

§ 2. Система органів управління охороною здоров’я

 

населення .............................................................................................

429

§ 3. Місцеве самоврядування й охорона здоров’я населення.....

431

§ 4. Правове становище установ охорони здоров’я

 

населення .............................................................................................

432

§ 5. Санітарно епідеміологічний нагляд ..........................................

433

Глава 37. Управління культурою ...........................................

436

§ 1. Організаційно правові засади управління культурою ......

436

§ 2. Органи управління культурою....................................................

437

§ 3. Правове регулювання діяльності закладів і установ

 

культури ...............................................................................................

446

§ 4. Місцеве самоврядування й культура ........................................

450

542

 

ЗМІСТ

 

 

Глава 38. Управління фізичною культурою, спортом

 

 

і туризмом .................................................................

452

§ 1. Організаційно правові засади управління фізичною

 

 

культурою, спортом і туризмом ..................................................

452

§ 2. Система й правове становище органів управління

 

 

фізичною культурою, спортом та туризмом ..........................

453

§ 3.

Спортивні товариства й спілки ...................................................

455

§ 4. Місцеве самоврядування й фізична культура, спорт

 

 

і туризм .................................................................................................

457

Глава 39. Державна політика у справах сім’ї та молоді ............

459

§ 1.

Засади й принципи державної молодіжної політики .........

459

§ 2.

Організаційно правове забезпечення

 

 

реалізації молодіжної політики ...................................................

460

Глава 40. Управління в сфері соціального захисту населення ..

463

§ 1. Організаційно правові засади управління соціальним

 

 

захистом населення ..........................................................................

463

§ 2.

Система органів соціального захисту населення .................

464

§ 3.

Місцеве самоврядування й соціальний захист

 

 

населення .............................................................................................

466

РОЗДІЛ Х

 

Управління адміністративно8політичною діяльністю ......

468

Глава 41. Управління обороною ............................................

468

§ 1. Організаційно правові засади управління обороною ........

468

§ 2. Збройні Сили України, їх види ...................................................

472

§ 3. Комплектування Збройних Сил України ...............................

474

§ 4. Військова служба..............................................................................

477

§ 5. Адміністративна відповідальність за порушення

 

законодавства про загальний військовий обов’язок

 

і військову службу ............................................................................

478

Глава 42. Управління національною безпекою .......................

480

§ 1. Організаційно правові засади управління

 

національною безпекою .................................................................

480

§ 2. Державний кордон та його охорона ..........................................

486

Глава 43. Управління внутрішніми справами ..........................

489

§ 1. Організаційно правові засади

 

управління внутрішніми справами ............................................

489

§ 2. Служба в органах внутрішніх справ .........................................

493

§ 3. Міліція ..................................................................................................

494

ЗМІСТ

543

§ 4. Громадські формування з охорони громадського

 

порядку й державного кордону ...................................................

498

§ 5. Державний нагляд за безпекою дорожнього руху ...............

500

§ 6. Внутрішні війська ............................................................................

502

§ 7. Дозвільна система ............................................................................

504

Глава 44. Адміністративно8правові засади забезпечення

 

безпеки в надзвичайних ситуаціях ..............................

508

§ 1. Поняття та види надзвичайних ситуацій. Правові

 

основи забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях ....

508

§ 2. Державна система запобігання та ліквідації

 

надзвичайних ситуацій ...................................................................

510

§3. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків

 

Чорнобильської катастрофи та сфера його управління ....

513

Глава 45. Управління закордонними справами .......................

516

§ 1. Організаційно правові засади управління

 

 

закордонними справами .................................................................

516

§ 2. Міністерство закордонних справ України

 

 

та його органи за кордоном ...........................................................

518

§ 3. Адміністративно правове регулювання

 

 

в’їзду в Україну й виїзду з України ...........................................

523

Глава 46. Управління юстицією .............................................

526

§ 1. Організаційно правові засади управління юстицією .........

526

§ 2.

Реєстрація актів цивільного стану .............................................

529

§ 3.

Організація нотаріальної служби...............................................

530

§ 4.

Взаємовідносини органів юстиції, державної судової

 

 

адміністрації та судової системи .................................................

532

§ 5.

Органи юстиції та адвокатура .....................................................

533

Навчальне видання

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Підручник

За редакцією професора Ю. П. Битяка

Шеф редактор КОВАЛЬСЬКИЙ В. С., кандидат юридичних наук

Юрінком Інтер — редакція наукової та навчальної літератури

Редактор Н. П. Пророченко

Комп’ютерний набір Л. М. Сисоєва Комп’ютерна верстка О. М. Коваленко Художнє оформлення М. П. Черненко

Підписано до друку 25.09.2006. Формат 84х108/32. Друк офсетний. Папір офсетний № 1. Гарн. Petersburg.

Умовн. друк. арк. 28,56. Обл. вид. арк. 27,7. Наклад 5000 прим. Зам. № . Ціна договірна.

Оригінал макет виготовлено комп’ютерним центром СП «Юрінком Інтер»

(Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції —

серія ДК № 19 від 20.03.2000.)

З питань придбання літератури звертатися до видавництва «Юрінком Інтер» за адресою: 04209, Київ 209, вул. Героїв Дніпра, 31 б; тел. 411 64 03

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.