Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Адміністративне право Ю.П.Битяк 2007

.pdf
Скачиваний:
9
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
2.11 Mб
Скачать

УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ СПРАВАМИ

501

 

 

Державтоінспекція є складовою частиною системи МВС України. До її складу входять Головне управління Державто інспекції МВС, управління (відділи) Державтоінспекції голов них управлінь МВС України в АРК, міста Києва та Київської області, управління МВС України в областях, місті Севасто полі, відділи (відділення) Державтоінспекції районних і міських органів внутрішніх справ.

Управління Державтоінспекції підпорядковується МВС України, а її територіальні структурні підрозділи — безпосе редньо відповідним органам внутрішніх справ. Начальника Головного управління Державтоінспекції МВС призначає Міністр внутрішніх справ України.

Система забезпечення безпеки дорожнього руху з боку Дер жавтоінспекції передбачає широкий комплекс заходів — від розроблення проектів законів і відомчих нормативних актів про дорожній рух до узагальнення практики застосування законо давства з питань забезпечення безпеки дорожнього руху та його вдосконалення. Важливою функцією Державтоінспекції є кон троль за додержанням усіма учасниками дорожнього руху ви мог Закону України «Про дорожній рух», «Правил дорожньо го руху», затверджених Постановою Кабінету Міністрів Ук раїни від 10 жовтня 2001 р., які регламентують вимоги щодо прав і обов’язків учасників дорожнього руху, правил, норм і стандартів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху.

Для здійснення своїх функцій підрозділи Державтоінспекції мають права, передбачені Законами України «Про міліцію», «Про дорожній рух», «Про оперативно розшукову діяльність», іншими нормативно правовими актами, що регулюють їх діяльність. Так, працівники Державтоінспекції під час вико нання службових обов’язків мають право: перевіряти виконан ня власниками (володільцями) транспортних засобів вимог щодо правил, норм і стандартів, які стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху й охорони довкілля, а в разі їх неви конання притягати винних осіб до відповідальності; вживати необхідних заходів для розшуку злочинців і викрадених транс портних засобів; проводити дізнання за фактами дорожньо транспортних пригод.

Державтоінспекції надано право: обмежувати, забороняти та вносити оперативні зміни в організацію руху на окремих

502

ГЛАВА 43

 

 

ділянках автомобільних доріг і вулиць у випадках затримання злочинців, проведення масових і протокольних заходів та в інших екстремальних ситуаціях; зупиняти транспортні засоби в разі порушення вимог правил, норм і стандартів безпеки до рожнього руху, перевіряти у водіїв документи, дорожні (марш рутні) листи; забороняти подальший рух і відстороняти від управління транспортними засобами осіб, що перебувають у стані сп’яніння, або тих, які не мають прав на управління да ним видом транспортного засобу чи грубо порушують прави ла дорожнього руху, тощо.

Працівники Державтоінспекції мають право: проводити огляд осіб, яких підозрюють у вчиненні адміністративного пра вопорушення або злочину, для визначення наявності в їх організмі алкоголю, наркотичних засобів, психотропних чи токсичних речовин або направляти чи доставляти зазначених осіб до медичних установ.

У випадках і в порядку, передбачених законодавством, пра цівники Державтоінспекції мають право застосовувати до право порушників заходи фізичного впливу, спеціальні засоби й зброю.

Державтоінспекція має право здійснювати адміністратив не затримання й особистий огляд громадян, які вчинили адмі ністративне правопорушення, огляд їх речей, транспортного засобу та вантажу; складати адміністративні протоколи, накла дати адміністративні стягнення; передавати матеріали на осіб, які порушили вимоги законодавства щодо забезпечення без пеки дорожнього руху до суду, тощо.

§ 6. Внутрішні війська

Внутрішні війська МВС України входять до системи МВС України й призначені для охорони та оборони важливих дер жавних об’єктів, охорони виправно виховних і лікувально тру дових установ, а також для участі в охороні громадського по рядку й боротьбі зі злочинністю.

Правовою основою діяльності внутрішніх військ є Закон України «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України» від 26 березня 1992 р.1, інші нормативно правові акти.

1 Див.: Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 29. — Ст. 397.

УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ СПРАВАМИ

503

 

 

Побудову внутрішніх військ здійснюють на засадах цент ралізованого керівництва, єдиноначальності, поєднання за до тримання принципів добровільності та загального військово го обов’язку.

Внутрішні війська складаються із з’єднань, військових час тин і підрозділів по охороні важливих державних об’єктів, підрозділів зв’язку, військових установ, навчальних закладів і навчальних частин. Керівництво внутрішніми військами по кладено на Міністра внутрішніх справ України.

Безпосереднє оперативне управління внутрішніми війська ми здійснює Командувач цих військ. Основними завданнями, які покладено на внутрішні війська, є: охорона й оборона важ ливих державних об’єктів (зокрема атомних електростанцій), виправно виховних і лікувально трудових установ, об’єктів матеріально технічного та військового забезпечення МВС України; супроводження спеціальних вантажів; здійснення пропускного режиму на об’єктах, які охороняють; конвоюван ня заарештованих і засуджених; охорона підсудних під час су дового процесу; переслідування й затримання заарештованих і засуджених осіб, які втекли з під варти; участь у нагляді за засудженими та особами, які утримуються в лікувально тру дових профілакторіях, виконання доручень адміністрації цих установ щодо забезпечення внутрішнього порядку; участь у охороні громадського порядку та боротьбі зі злочинністю.

Під час виконання своїх обов’язків військовослужбовцям внутрішніх військ надано право вимагати від громадян і поса дових осіб додержання порядку, який гарантує безпеку; затри мувати й передавати адміністрації об’єкта, що охороняють, осіб, які порушили пропускний режим, а також вести переслідуван ня, проводити затримання, оформляти первинні документи; передавати органам внутрішніх справ або Служби безпеки зло чинців і осіб, які вчинили напад на об’єкт, що охороняють. Вони мають право проводити оточення (блокування) певних районів місцевості, окремих будівель і об’єктів під час розшуку та за тримання осіб, які втекли з під варти.

Військовослужбовці внутрішніх військ мають право вико ристовувати й застосовувати зброю та спеціальні засоби на підставах і в порядку, передбачених Законом України «Про міліцію», військовими статутами та іншими законодавчими актами.

504

ГЛАВА 43

 

 

Особовий склад внутрішніх військ комплектують як за кон трактом, так і в порядку призову. Військовослужбовці внутрішніх військ складають військову присягу, мають єдині для Збройних Сил України військові звання й знаки розріз нення. Вони проходять службу відповідно до Положення про проходження військової служби та військових статутів.

§ 7. Дозвільна система

Дозвільна система — це регламентований правом порядок ви* готовлення, придбання, обліку й використання спеціально визна* чених предметів, матеріалів і речовин, а також відкриття та функціонування окремих підприємств, майстерень і лабораторій

зметою охорони інтересів держави й безпеки громадян.

ВУкраїні з метою охорони безпеки й порядку дозвільна система діє в різних сферах економічного, адміністративно політичного та культурного життя. Так, у інтересах забезпе чення безпеки судноплавства суднохідні інспекції дозволяють або забороняють плавання суднам, спорудження мостів, запруд та інших надводних чи підводних, а також берегових споруд; дозволяють або призупиняють рух суден, які не укомплекто вано екіпажем або не обладнано згідно з чинними правилами, або судна, технічний стан яких загрожує безпеці судноплав ства та людей і майна, що перебувають на ньому. Дозвільну систему застосовують також з метою використання нових ліку вальних засобів, радіоактивних речовин тощо.

Виходячи зі змісту Положення про дозвільну систему, за твердженогоПостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід12жовт ня 1992 р. № 5761, а також інших нормативних актів, дозвільну систему можна розглядати в двох аспектах — широкому й вузь кому. В широкому розумінні йдеться про особливий порядок вчинення різними суб’єктами будь яких дій, на що потрібно одержати спеціальний дозвіл. Правом давати дозволи на здійснення певних дій користуються різні органи державного управління (Міністерство економіки України та з питань євро пейської інтеграції, Міністерство охорони здоров’я, Міністер

1 Див.: http://zakon.rada.gov.ua/cgi bin/laws/main.cgi

УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ СПРАВАМИ

505

 

 

ство транспорту України, Міністерство екології і природних ресурсів України та інші).

Дозвільна система у вузькому розумінні поширюється тільки на об’єкти, перераховані в Положенні. На органи внутрішніх справ (міліцію) покладено, зокрема, здійснення дозвільної системи на такі предмети, матеріали, об’єкти, без контрольне володіння й користування якими може завдати шкоди громадському порядку, особистій безпеці громадян, може бути використано із злочинною чи іншою протиправною метою. Чинним законодавством до таких об’єктів віднесено вогнепальну зброю (нарізну військових зразків, несучасну стрілецьку, спортивну, навчальну, мисливську нарізну і глад коствольну) та боєприпаси до неї, пневматичну, холодну зброю, вибухові матеріали, газові пістолети й револьвери та патрони до них, заряджені речовинами сльозоточивої і дратівливої дії, сховища, склади й бази, де їх зберігають, стрілецькі тири й стрільбища, мисливсько спортивні стенди, а також підприєм ства та майстерні по виготовленню й ремонту вогнепальної і холодної зброї, піротехнічні майстерні, магазини, в яких здійснюють продаж зброї та боєприпасів до неї, штемпельно граверні майстерні, печатки й штампи. Контролюючі функції (без відповідних дозволів) органи внутрішніх справ викону ють також щодо деяких інших об’єктів дозвільної системи: нар котичних засобів, радіоактивних, сильнодіючих отруйних ре човин, організацій, що займаються їх збутом, і лабораторій, які проводять аналізи цих засобів та речовин, тощо.

Правову основу здійснення органами внутрішніх справ доз вільної системи становлять чисельні нормативні акти різної юридичної сили. Сучасне законодавство України йде шляхом розширення повноважень органів дозвільної системи. Так, змінами, які було внесено до Положення про дозвільну систе му, з кола її предметів вилучили наркотичні, психотропні й радіоактивні речовини. Тепер порядок обігу цих речовин пов ністю врегульований відповідними законами й підзаконними нормативними актами відомчої спрямованості.

Органи внутрішніх справ організовують роботу щодо здійснення дозвільної системи через структурні підрозділи міліції громадської безпеки (відділи, відділення, групи дозвіль ної системи), старших інспекторів дозвільної системи, а також дільничних інспекторів міліції.

506

ГЛАВА 43

 

 

Нормативні акти регламентують, наприклад, порядок ви готовлення, продажу, придбання й перевезення сильнодіючих отрут; порядок відкриття майстерень по виготовленню й ре монту вогнепальної і холодної зброї та піротехнічних майсте рень, стрілецьких тирів, магазинів, у яких здійснюють продаж зброї та боєприпасів до неї.

Здійснення дозвільної системи стосовно цих об’єктів покла дено на органи міліції.

Значну частину діяльності органів внутрішніх справ щодо здійснення дозвільної системи займає видача відповідних доз волів (наприклад, дозволи на виготовлення, придбання, збері гання й перевезення вибухових матеріалів видають тільки дер жавним підприємствам, установам і організаціям). Громадяни України користуються правом придбання мисливської глад коствольної зброї після досягнення 21 річного віку, а мисливсь кої нарізної — 25 річного віку. Нормативними актами врегу льовано умови та порядок видачі дозволів на придбання й збе рігання (носіння) газових пістолетів і револьверів та патронів до них. Дозволи на придбання й зберігання (носіння) газової зброї видають громадянам, які досягли 18 річного віку, за умо ви наявності висновку (довідки) медичного закладу про те, що за станом здоров’я вони можуть володіти спеціальним засобом самооборони, а також ознайомлення з порядком їх зберігання (носіння) й застосування. Суб’єктам підприємницької діяль ності видають дозволи на придбання газових пістолетів і ре вольверів з метою захисту життя, здоров’я, честі та гідності своїх працівників. При цьому дозвіл на зберігання (носіння) газової зброї оформляють на конкретних працівників, до яких висувають ті ж вимоги, що й до окремих громадян.

Положенням про дозвільну систему врегульовано також умови та порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток із зображенням Державного Герба України, простих трикутних печаток, металевих печаток для посвідчень, спеціальних перепусток, металевих гербових пе чаток для установ Національного та комерційних банків Ук раїни й підприємств зв’язку і кутових банківських штампів тощо. Інші штампи та вироби (пломбіратори, факсиміле, штем пелі тощо) виготовляють без дозволів органів внутрішніх справ. Важливе значення для охорони безпеки й громадського

УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ СПРАВАМИ

507

 

 

порядку має дотримання правил дозвільної системи при по водженні з вибуховими речовинами, які широко використову ють у народному господарстві.

Передбачено, що дозволи (ліцензії) на виготовлення, збері гання та використання предметів, матеріалів і речовин, відкрит тя й функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширено дозвільну систему, видають строком на три роки. Дозволи на придбання та перевезення цих предметів, матеріалів і речовин видають на строк до трьох місяців. Органі зацію обліку й контролю за об’єктами дозвільної системи по кладено на органи внутрішніх справ. Здійснюючи профілак тичні заходи, працівники органів внутрішніх справ виявляють і вилучають у населення зброю, боєприпаси, вибухові матеріа ли, сильнодіючі отруйні, наркотичні та радіоактивні речови ни, печатки й штампи, які зберігають незаконно.

За порушення правил дозвільної системи встановлено дис циплінарну, адміністративну, матеріальну й кримінальна відпо відальність.

Адміністративна відповідальність наступає за порушення правил дозвільної системи, які КпАП України визнає адміні стративними проступками. Види таких правопорушень та відповідальність за їх вчинення передбачено статтями 94, 133, 189, 190—1954 КпАП України.

ГЛАВА 44

Адміністративно'правові засади забезпечення безпеки

внадзвичайних ситуаціях

§1. Поняття та види надзвичайних ситуацій. Правові основи забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях

Територія України, її населення, як і території та населен ня інших країн світу, на жаль, не убезпечені від ризику надзви чайних ситуацій природного й техногенного характеру, які можуть зумовити людські втрати й заподіяти значної матері альної шкоди.

У законодавстві України надзвичайною ситуацією (НС) вважають порушення нормальних умов життя й діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастро фою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, ве ликою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призве ли або можуть призвести до людських і матеріальних втрат1.

Відповідно до причин походження подій, що можуть зумо вити виникнення надзвичайної ситуації на території України, розрізняють надзвичайні ситуації:

техногенного характеру — транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біо логічних речовин, раптове руйнування споруд і будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідро динамічні аварії на греблях, дамбах тощо;

природного характеру — небезпечні геологічні, метеоро логічні, гідрологічні, морські та прісноводні явища, деградація грунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного ба

1 Див.: Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях: Затверджено постановою КМУ від 15 лютого 1999 р. № 192 // Офіційний вісник України. — 1999. — № 7. — Ст. 242.

АДМІНІСТРАТИВНО2ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ...

509

сейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарсь ких тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів і біо сфери тощо;

соціально*політичного характеру — пов’язані з протиправ ними діями терористичного й антиконституційного спрямуван ня: здійснення або реальна загроза терористичного акту (зброй ний напад, захоплення й утримання важливих об’єктів, ядер них установок і матеріалів, систем зв’язку й телекомунікацій, напад чи замах на екіпаж повітряного або морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, захоп лення заручників, встановлення вибухових пристроїв у гро мадських місцях, викрадення або захоплення зброї, виявлен ня застарілих боєприпасів тощо;

воєнного характеру — пов’язані з наслідками застосування зброї масового ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок зруйнування атомних і гідроелектростанцій, складів і сховищ радіоактивних та ток сичних речовин і відходів, нафтопродуктів, вибухівки, транс портних та інженерних комунікацій тощо.

Відповідно до територіального поширення обсягів заподія них або очікуваних економічних збитків, кількості людей, які загинули, за кваліфікаційними ознаками визначають чотири рівні надзвичайних ситуацій — загальнодержавний, регіональ ний, місцевий та об’єктовий.

Правове регулювання забезпечення безпеки в надзвичай них ситуаціях має комплексний характер і поєднує норми різних галузей права (конституційного, адміністративного, кримінального, господарчого, фінансового тощо). Але відно сини, які виникають під час здійснення виконавчо розпоряд чої та іншої діяльності щодо забезпечення безпеки за надзви чайних ситуацій здебільшого регулюються адміністративно правовими нормами.

Правову основу забезпечення безпеки за надзвичайних си туацій складають Конституція України, Закони України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруд нення внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про правовий режим надзвичайного стану», «Про зону надзвичайної еколо гічної ситуації» від 17 грудня 1993 р., «Про пожежну безпеку»

510

ГЛАВА 44

 

 

від 18 січня 2001 р., «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 28 жовтня 1996 р.1, Положення «Про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи»2, Програма запобіган ня та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і при родного характеру на 2000—2005 роки, затверджена Постано вою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 р.3 тощо.

§ 2. Державна система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

Для забезпечення безпеки населення, навколишнього при родного середовища, об’єктів та споруд і уникнення або змен шення можливих економічних соціальних та інших витрат сус пільства від аварій, катастроф та інших надзвичайних ситуацій техногенного й природного походження в Україні створено єдину державну систему запобігання й реагування на аварії, катастрофи та інші надзвичайні ситуації.

Згідно з Концепцією створення єдиної державної системи запобігання й реагування на аварії, катастрофи та інші надзви чайні ситуації, затвердженою Постановою КМУ від 7 липня 1995 р.4, основними завданнями єдиної системи запобігання є: розроблення перспективної політики в справі запобігання й реагування на надзвичайні ситуації та прийняття відповідних рішень, планування й керування процесами досягнення ви значених показників техногенно екологічної безпеки, прогно зування та виявлення потенційних джерел виникнення надзви чайних ситуацій, розроблення можливих сценаріїв розвитку подій і відповідних планів реагування на них, своєчасне інфор мування населення, органів державної виконавчої влади та виконкомів міських, районних у містах рад про загрозу виник нення надзвичайних ситуацій, здійснення заходів щодо запобі гання таким ситуаціям або пом’якшення їх наслідків, створен

1 Див.: Офіційний вісник України. — 2001. — № 7. — Ст. 268.

2Див.: Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2002. —

12. — Ст. 51.

3 Див.: Офіційний вісник України. — 2000. — № 34. — Ст. 1457.

4Див.: Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2002. —

12. — Ст. 134.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.