Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економічна діагностика (2003 word).doc
Скачиваний:
54
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
29.8 Mб
Скачать

Стратегічна гнучкість підприємства

Гнучкість характеризується стійкістю діяльності підприємства незалежно від всіх можливих зовнішніх впливів. Оцінка стратегічної гнучкості набору СЗГ здійс­нюється за допомогою допоміжної таблиці 2.9.

Таблиця 2.9

Оцінка стратегічної гнучкості підприємства

Несподіванка

Імовірність (0-10)

СЗГ-1

СЗГ-2

СЗГ-n

Сумарна значимість

Рівень впливу (Р)

Значимість (3)

Р

3

Р

3

Війна

Землетрус Митні зміни Неврожай ... тощо

У стовпці «Несподіванка» фіксуються всі можливі події, які можуть вплинути на бізнес у будь-якій СЗГ. У стовпці «Імовірність» здійснюється оцінка ймовірності цих подій. У стовпці «Рівень впливу» у балах від 0 до 10 оцінюється вплив події на діяль­ність у конкретній СЗГ. Стовпець «Значимість» розраховується як добуток поперед­ніх двох стовпців (імовірність х рівень впливу). Подібна оцінка здійснюється для всіх СЗГ. Сумарна оцінка за стовпцями для кожної СЗГ дає представлення про стій­кість конкретної СЗГ до всіх можливих зовнішніх впливів, а сума рядків «Значи­мість» по горизонталі дає представлення про стійкість всього набору СЗГ стосовно конкретної несподіванки. Такий алгоритм дає можливість здійснити оцінку будь-яких наборів СЗГ за критерієм максимуму стратегічної гнучкості підприємства.

Оцінка синергізму набору сзг

Синергізм - це термін, запозичений з фізіології, який означає взаємодію гру­пи м'язів. У менеджменті підприємства він відтворює взаємодію різних сфер бізнес-діяльності підприємства. Наприклад, різні СЗГ можуть використовувати зага­льні виробничі потужності, спільні внутрішні служби, науково-дослідні підрозділи, мережі товароруху тощо. Таким чином, синергізм представляє собою ефект взає­модії, що забезпечує ефективність бізнесу, більшу, ніж проста арифметична сума діяльності окремих СЗГ (в математичних термінах це виглядає як: 2 + 2 = 5).

Оцінка синергізму здійснюється у балах за «шаховою» таблицею 2.10.

Таблиця 2.10

Таблиця оцінки синергізму підприємства

СЗГ-донори

Сумарна залежність

СЗГ-1

СЗГ-2

СЗГ-3

СЗГ - реципієнти

СЗГ-1

X

СЗГ-2

X

СЗГ-3

X

Сумарний внесок

Алгоритм оцінки синергізму включає таку послідовність етапів:

1. Визначення в балах (0-10) рівнів синергізму і заповнення відповідних кліти­нок «шахової» таблиці (табл. 2.10).

2. Визначення сум за рядками і стовпцями.

3. Оцінка ступеня залежності пар СЗГ.

4. Визначення найважливіших для підприємства наскрізних ліній синергізму.

5. Повторення зазначених етапів для визначення довгострокової перспективи.

Комплексна оцінка набору СЗГ здійснюється за схемою, наведеною в табл. 2.11. При виборі та управлінні набором СЗГ варто враховувати наступні фактори:

- короткострокові перспективи росту;

- довгострокові перспективи росту;

- короткострокові перспективи рентабельності;

- довгострокові перспективи рентабельності;

- стратегічну гнучкість набору СЗГ; синергізм набору СЗГ.

Таблиця 2.11

Комплексна оцінка набору СЗГ

Фактори

Зростання

Рентабель­ність

Гнучкість

Синер­гізм

Оцінка набору

Коротко­строкова перспек­тива (КП)

Довгостро­кова перс­пектива (ДК)

КП

ДП

КП

ДП

Р1

Р2

Рз

Р4

Р5

Р6

Р7

Оцінка факторів у балах

R1P1

R2P2

R3P3

R4P4

R5P5

R6P6

R7P7

Оцінка альтерна­тивних наборів

Сумарна оцінка

Алгоритм комплексної оцінки має таку послідовність:

1. Визначення пріоритетів зазначених вище факторів (Р) у короткостроковій (КП) і довгостроковій (ДП) перспективі.

2. Балансування набору СЗГ за фазами життєвого циклу.

3. Оцінка перспектив росту, рентабельності, гнучкості і синергізму (Rn) дослід­жуваних наборів СЗГ.

4. Нормування (у разі потреби) вихідних величин.

5. Розрахунок оцінок наборів за допомогою табл. 2.10.

6. Дослідження альтернативних наборів СЗГ при незадовільному результаті.

7. Перевірка обраного набору на здійсненність за наявними ресурсами