Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економічна діагностика (2003 word).doc
Скачиваний:
54
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
29.8 Mб
Скачать

Гетьман Оксана Олександрівна

Шаповал Валентина Михайлівна

ЕКОНОМІЧНА

ДІАГНОСТИКА

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів - Б.А.Сладкевич

Редактор - Гетьман О.О.

Коректори - Гетьман О.О., Шаповал В.М.

Технічний редактор - Гетьман О.О.

Дизайн обкладинки - Б.В. Борисов

Підписано до друку 27.09.2006. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умови, друк. арк. 19.

Видавництво "Центр навчальної літератури"

вул. Електриків, 23

М.Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006

Віддруковано в ОП "Житомирська облдрукарня"

з готових діапозитивів замовника. Зам. 483.