Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економічна діагностика (2003 word).doc
Скачиваний:
63
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
29.8 Mб
Скачать

Питання для розгляду і засвоєння

2.1.Зміст діагностичних процесів в галузі оцінювання конкурентного середо­вища підприємства.

2.2. Система показників оцінки конкурентного середовища підприємства.

2.3. Вибір і оцінка стратегічної позиції підприємства на ринку.

2.4.Оцінка привабливості стратегічних зон господарювання підприємства на ринку.

2.5. Оцінка конкурентного статусу підприємства (КСП) на ринку.

2.6.Особливості управління портфелем стратегічних зон господарювання підприємства на ринку.

2.1. Зміст діагностичних процесів в галузі оцінюван­ня конкурентного середо­вища підприємства

В результаті ознайомлення з матеріа­лом цього розділу читачі повинні засвоїти:

- поняття конкурентного середовища;

- методи оцінки стратегічної позиції підприємства на ринку;

- методи оцінки конкурентного ста­тусу підприємства (КСП) на ринку;

- засади управління портфелем стра­тегічних зон господарювання підприємства.

Конкурентне середовище підприємства - ринкове оточення підприємст­ва, представлене суб'єктами господарювання різних форм власності та приналеж­ності, які займаються подібною сферою діяльності і мають вагомі конкурентні по­зиції на досліджуваному ринку.

Формування системи зовнішньої поточної інформації про конкурентів в ієрархічному ринковому середовищі передбачає набір джерел і методичних засобів, за допомогою яких керівництво підприємства одержує регулярну інфор­мацію про події, які відбуваються в ринковому середовищі. Організація збору, опрацювання необхідної інформації відбувається різними способами:

- за допомогою засобів масової інформації;

- за допомогою особистих рекомендацій, відзивів, суджень та ставлень до об'єкта комерційного інтересу;

- за допомогою незалежних дослідників, маркетингових та аудиторських компаній, які проводять відповідні ринкові дослідження конкурентного середовища в будь-яких сферах господарювання;

- за допомогою кабінетних досліджень уповноваженою на те особою.

Джерела збору інформації про конкурентів представлені на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Джерела збору інформації про конкурентів

Безумовно, такий потік інформації необхідно відповідним чином систематизу­вати і диференціювати за відповідними класифікаційними ознаками для того, щоб мати можливість терміново вжити необхідних заходів щодо зміни ситуації на краще.

Система аналізу інформації про конкурентів - це визначений набір ме­тодів аналізу отриманих даних, в основі якого лежить статистичний банк даних та банк моделей.

Статистичний банк даних - це сукупність сучасних методик опрацювання інформації про кількісні зміни, дотримуючись яких можна встановити якнайтісніший взаємозв'язок і взаємозалежність між факторами, які впливають на досліджуваний економічний процес і його результативність.

Банк моделей - це сукупність механізмів та методологічних інструментів, за допомогою яких можна охарактеризувати ситуацію в межах підприємства.

2.2. Система показників оцінки конкурентного се­редовища підприємства

Отже, діагностика конкурентного середовища підприємства передбачає збір, систематизацію та аналіз даних, пе­релік яких представлений в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Систематизація даних про конкурентів підприємства та їх аналіз

Основні показники

Власне під­приємство

Підприємство-конкурент1

Підприємство-конкурент 2

Підприємство-конкурент n

1. Ємність ринку

2. Кількість сегментів

3. Потенціал

4. Маркетинг

5. Можливості збуту

6. Отриманий дохід

7.Можливості товароруху

8. Виробничі витрати

9. Отримані прибутки

10.Перспективи розвитку та відтворення

Відповідна інформація про конкурентів має оброблятися виходячи зі схеми, наведеної на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Аналіз інформації про конкурентів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.