Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економічна діагностика (2003 word).doc
Скачиваний:
63
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
29.8 Mб
Скачать

Питання для повторення

1. Дайте визначення поняттю «економічна безпека підприємства».

2. Визначте основні складові елементи економічної безпеки підприємства.

3. Назвіть передумови, необхідні для забезпечення відповідної безпеки еко­номічного стану підприємства.

4. Вкажіть основні чинники, що обумовлюють результативне забезпечення економічної безпеки в межах конкретного підприємства.

5. Як правильно сформувати систему управління економічною безпекою підприємства на основі її діагностики?

6. За допомогою яких методів можна спрогнозувати перспективний розвиток економічної безпеки на підприємстві?

7. Визначте роль економічної безпеки в системі діяльності підприємства за ринкових умов господарювання.

8. Обґрунтуйте функціональні цілі економічної безпеки підприємства.

9. Охарактеризуйте склад функціональних елементів економічної безпеки суб'єктів господарювання.

10. Побудуйте та поясність схему процесу досягнення необхідного рівня еко­номічної безпеки на підприємстві.

11. Визначте методичні основи оцінки досягнутого рівня економічної безпеки суб'єкта господарювання.

12. В чому полягають особливості розробки принципів економічної безпеки підприємства за окремими функціональними складовими?

13. Здійсніть змістовну характеристику процесу організації фінансової безпе­ки суб'єктів господарювання.

14. Доведіть необхідність включення силової складової в сукупність елемен­тів економічної безпеки підприємства.

15. Обґрунтуйте доцільність створення та функціонування підрозділу бізнес-розвідки в службі безпеки підприємства за ринкових умов його діяльності.

16. Яким чином узгоджуються конкретні завдання і функції служби безпеки на підприємстві?

Ключові терміни і поняття

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА; ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ; ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ; УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ; УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ; БІЗНЕС-РОЗВІДКА; СЛУЖБА БЕЗПЕКИ; СЛУЖБА БІЗНЕС-РОЗВІДКИ.

Розділ 11

Діагностика корпоративної культури підприємства

Мета вивчення розділу: ознайомитись і засвоїти методологічні основи діаг­ностики корпоративної культури на вітчизняних під­приємствах

Питання для розгляду і засвоєння

11.1. Передумови становлення корпоративної культури на підприємстві.

11.2. Аналіз факторів впливу на формування корпоративної культури.

11.3. Оцінка корпоративної культури підприємства.

11.4. Значення відмінностей національних культур в управлінні підприємством.

11.1. Передумови станов­лення корпоративної куль­тури на підприємстві

В результаті ознайомлення з матеріа­лом цього розділу читачі повинні засвоїти:

- визначення корпоративної культури та її складових елементів;

- фактори впливу на рівень корпора­тивної культури підприємства;

- способи та методи оцінки корпора­тивної культури;

- особливості національних культур.

Індивідуальність підприємства, його відмінність від інших підприємств, визна­чається корпоративною культурою. У словосполученні «корпоративна культура» первинним є слово «культура». В її основі лежить філософія підприємства, яка обирається ним самостійно при його створенні. Вона визначає ідеї, погляди, осно­вні цінності, які мають підтримуватися його співробітниками. Цінності можуть бути абсолютно різними в залежності від того, що лежить в основі діяльності підприємс­тва: його власні інтереси чи інтереси його окремих працівників. Корпоративна куль­тура формує внутрішню політику підприємства, яка є основою зовнішньої прозоро­сті бізнесу. Розвиток корпоративної культури необхідний для позиціонування під­приємства на ринку і для розвитку його бренду.

У ринкових умовах господарювання корпоративна культура присутня як при­родний, непомітний і всеосяжний фактор. Невиразність культури не означає її не­значності. Основна функція корпоративної культури в такому розумінні полягає в регулюванні відносин між людьми за допомогою принципів поведінки, правил і норм. Культура дає підприємству відчуття стабільності, а його співробітникам - відчуття емоційного залучення до діяльності підприємства. Вона також сприяє ре­алізації основної потреби людини - потреби в самоповазі, яка мотивує позитивну оцінку будь-якого працівника. Якщо у співробітників конкретного підприємства ви­никає питання щодо їх відмітних особливостей від працівників інших підприємств, предметом гордості може бути успішність функціонування підприємства на ринку! прогресивне керівництво, нові бізнес-технології, престижність обійнятої посади тощо. Якщо підприємство не має вказаних характеристик, то предметом гордості можуть стати сприятливий мікроклімат у трудовому колективі, доброзичливі відно­сини з колегами. Для рядового співробітника ці характеристики можуть бути не менш значимими: працівник може погодитися на невисоку заробітну плату, відсут­ність перспектив тощо заради збереження цих відносин (хоча в сьогоднішніх умо­вах господарювання вітчизняних підприємств це майже нереальна ситуація).

Значимість корпоративної культури зростає в умовах жорсткої конкуренції, легкої і швидкої ротації товарів, сильної ринкової позиції постачальників і клієнтів! У таких умовах збут продукції стає більш проблематичним, ніж її виробництво. Ос­новними причинами, що змушують сучасні підприємства змінювати корпоративну культуру, є зростання конкуренції на товарних ринках та розширення (розгалужен­ня) діяльності підприємств (поява нових підрозділів, філій, представництв тощо).

Отже, корпоративна культура посідає далеко не останнє місце в управлінні підприємством. Головним завданням її формування стає підтримка змін, що відбу­ваються в межах підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.