Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економічна діагностика (2003 word).doc
Скачиваний:
54
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
29.8 Mб
Скачать

Питання для повторення

1. Дайте визначення поняттю «виробничий потенціал підприємства».

2. Визначте основні складові виробничого потенціалу підприємства.

3. Які показники слугують основою для оцінки ефективності виробничого по­тенціалу?

4. З яких етапів (розділів) складається діагностика виробничого потенціалу підприємства?

5. Як обчислити виробничу потужність підприємства?

6. Яким чином можливо розрахувати потребу в трудових ресурсах (виробни­чих та керівних працівниках) підприємства?

7. Вкажіть основні чинники, що обумовлюють успішний розвиток ресурсного забезпечення виробничої програми.

8. Як правильно сформувати виробничу програму, ґрунтуючись на наявні виробничі потужності та платоспроможний попит споживачів на певний вид продук­ції (послуг)?

9. Що є запорукою успішного управління розвитком виробничого потенціалу на основі його економічної діагностики?

10. В чому полягає призначення маркетингового обґрунтування виробничої програми підприємства?

Ключові терміни і поняття

ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ; ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА; ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ; ДІАГНОСТИКА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ; РЕСУРСОЄМНІСТЬ; МА­ТЕРІАЛОЄМНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА; ЗАРПЛАТОЄМНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА; ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ.

Розділ 9

Фінансова діагностика

Мета вивчення розділу: ознайомитись та засвоїти методологічні основи фінансової діагностики на вітчизняних підприємствах

Питання для розгляду і засвоєння

9.1. Поняття фінансової діагностики підприємства, необхідність її здійснення.

9.2. Мета, завдання і методологічна основа фінансової діагностики.

9.3. Інформаційне забезпечення фінансової діагностики підприємства.

9.4. Сутність горизонтального, вертикального та аналізу за допомогою коефі­цієнтів.

9.5. Аналіз фінансових проблем діяльності підприємства.

9.6. Основи фінансового планування і прогнозування діяльності підприємства.

9.1. Поняття фінансової діагностики підприємства, необхідність її здійснення

Фінансова діагностика є обов'язко­вою складовою фінансового менеджменту будь-якого підприємства. її завданням є визначення прийнятних параметрів роботи підприємства і незадовільних параметрів, які вимагають оперативного втручання.

Іншими словами, щоб успішно функціонувати на ринку, підприємству необ­хідно знати, чому його стан погіршився і як виправити ситуацію.

Фінансова діагностика підприємства передбачає здійснення повномасштабного аналізу за результатами його господарської діяльності, яка, в свою чергу, вважається ефективною, якщо підприємство:

- раціонально використовує наявні активи;

- своєчасно погашає зобов'язання;

- функціонує рентабельно.

За умов трансформації економіки України в ринкову систему господарювання при лібералізації відносин суб'єктів господарювання у фінансово-економічній дія­льності, значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу їх фінансового стану, оцінки ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості, а також пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності. Особливого значення набуває об'єктивна оцінка потенційних можливостей збільшення прибутку підприємства.

Фінансовий стан підприємства є результатом взаємодії всіх елементів сис­теми фінансових відносин підприємства; він визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, які відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Отже, фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та господар­ської діяльності. Що вищими є показники обсягу виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) і нижчою собівартість продукції (робіт, послуг), тим вищою буде прибутковість підприємства, а, відтак, - стабільнішим його фінансовий стан. Разом з цим слід пам'ятати, що фінансова діяльність підприємства також спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансо­вих ресурсів, дотримання платіжної дисципліни, здійснення ефективної кредитної політики, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.

Отже, фінансова діагностика підприємства передбачає систематичну й усебіч­ну оцінку його діяльності з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливлює критичну оцінку фінансових результатів діяльності під­приємства як у статиці, так і в динаміці, створює передумови для визначення про­блем у фінансовій діяльності та способів ефективного використання фінансових ресурсів, а також їх раціонального розміщення.