Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економічна діагностика (2003 word).doc
Скачиваний:
54
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
29.8 Mб
Скачать

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попе­редній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

105,1

127,2

Витрати на оплату праці

240

147,2

115,9

Відрахування на соціальні заходи

250

55,2

43,6

Амортизація

260

52,1

50,6

Інші операційні витрати

270

4307,4

1489,9

Разом

280

4667,0

1827,2

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний

період

За попе­редній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник __________________

(підпис)

МП

Головний бухгалтер ________________

(підпис)

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Незавершене будівництво

020

-

-

Основні засоби:

залишкова вартість

первісна вартість

знос

030

86,69

88,78

031

96,32

98,41

032

9,63

9,63

Довгострокові фінансові інвестиції

040

-

-

Інші необоротні активи

070

2,19

2,19

Усього за розділом І

080

88,88

90,97

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Виробничі запаси

100

13,89

14,06

Готова продукція

130

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість первісна вартість резерв сумнівних боргів

160

17,86

26,27

161

18,94

27,35

162

(1,08)

(1,08)

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

-

-

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

1

2

3

4

Грошові кошти та їх еквіваленти: у національній валюті в іноземній валюті

230

1,06

1,55

240

-

-

Інші оборотні активи

250

6,55

6,55

Усього за розділом II

260

39,36

48,43

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

270

5,43

6,71

БАЛАНС

2S0

122,81

132,69

Пасив

Код

рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал

300

10,00

10,00

Додатковий вкладений капітал

320

7,40

7,40

Резервний капітал

340

-

8,50

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-

-

Неоплачений капітал

360

-

-

Усього за розділом І

380

17,40

25,90

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ

430

_

_

III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

480

-

-

IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Короткострокові кредити банків

500

56,07

66,72

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

49,34

40,07

Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом зі страхування з оплати праці

550

570

-

-

580

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

-

-

Усього за розділом IV

620

105,41

106,79

V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

630

-

-

БАЛАНС

640

122,81

132,69

Стаття

Код рядка

За звітний період

За анало­гічний пе­ріод по­передньо­го року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

501,88

463,37

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

(75,08)

(67,07)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)

030

426,80

396,30

Інші операційні доходи

040

-

-

Інші звичайні доходи

050

-

-

Надзвичайні доходи

060

-

-

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)

070

426,80

396,30

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції

080

_

Матеріальні витрати

090

(341,44)

(307,41)

Витрати на оплату праці

100

(19,56)

(3,08)

Відрахування на соціальні заходи

110

(7,63)

(1.20)

Амортизація

120

(11,53)

(10,20)

Інші операційні витрати

130

-

-

у тому числі:

131

-

-

140

-

-

Інші звичайні витрати

150

(28,26)

(15,85)

Надзвичайні витрати

160

-

-

Податок на прибуток

170

(5,49)

(17,56)

Разом витрати

(090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080 + 160 + 170)

180

(413,97)

(355,30)

Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)

190

12,83

41,00

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ