Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економічна діагностика (2003 word).doc
Скачиваний:
54
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
29.8 Mб
Скачать

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За

звітний період

За попе­редній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

41 669

40 220

Витрати на оплату праці

240

30 668

20 327

Відрахування на соціальні заходи

250

13 304

7 366

Амортизація

260

6 516

5 317

Інші операційні витрати

270

9 251

28 665

Разом

280

101 408

101 895

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попере­дній пері­од

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

Скориговании чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник __________________________

МП (підпис)

Головний бухгалтер __________________________

(підпис)

Здійснимо аналіз діяльності підприємства на основі застосування фінансових коефіцієнтів. Нагадаємо, що аналіз з використанням фінансових коефіцієнтів складається з таких блоків:

1. Операційного аналізу.

2. Аналізу операційних витрат.

3. Аналізу управління активами.

4. Аналізу ліквідності.

5. Аналізу довгострокової платоспроможності.

6. Аналізу прибутковості.

7. Аналізу майнового стану підприємства.

Операційний аналіз передбачає розрахунок фінансових коефіцієнтів за фор­мулами (9.1-9.4):

- коефіцієнт росту валових продажів (kРВП);

- коефіцієнт валового доходу (kВД):

- коефіцієнт операційного прибутку (kОП):

- коефіцієнт чистого прибутку (kЧП):

Операційний аналіз демонструє, що в господарській діяльності підприємства намітилася неоднозначна тенденція, яка свідчить про фінансовий спад в 2004 ро­ці. Зокрема, при зростанні валових продажів лише на 5,2% спостерігається скоро­чення валового доходу з 17% до 6%, скорочення операційного збитку з 1,4% до 0,02%. Позитивним моментом є скорочення збитковості підприємства за показни­ком чистих збитків з -5,3% до -0,9%. Але ситуація залишає очікувати на краще.

Аналіз операційних витрат передбачає розрахунок фінансових коефіцієнтів за формулами (9.5-9.7):

- коефіцієнт собівартості реалізованої продукції (kРП):

- коефіцієнт витрат на реалізацію та управління (kАЗ):

- коефіцієнт фінансових витрат та втрат від участі в капіталі (kФВ):

Аналіз операційних витрат вказує на те, що витрати на 1 грн реалізованої продукції в 2004 році зростають з 0,7 грн до 0,8 грн. Це свідчить про суттєве зрос­тання витратності виробництва. Разом з тим, слід зауважити, що невиробничі ви­трати, зокрема адміністративно-збутові витрати на 1 грн реалізованої продукції скорочуються з 0,27 грн до 0,13 грн, тобто вдвічі. Майже невідчутними в досліджу­ваному виробництві є фінансові витрати на 1 грн реалізованої продукції.

Аналіз управління активами передбачає розрахунок фінансових коефіцієнтів за формулами (9.8-9.16):

- коефіцієнт оборотності активів (kОА):

- коефіцієнт оборотності необоротних активів (kНА):

- коефіцієнт оборотності чистих активів (kЧА):

- коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (kДЗ):

- середній період погашення дебіторської заборгованості (ТДЗ):

- коефіцієнт оборотності запасів по реалізації (kЗр):

- коефіцієнт оборотності запасів по собівартості (kЗс):

- коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (kКЗ):

- середній період погашення кредиторської заборгованості (ТКЗ):

Аналіз управління активами підприємства демонструє надзвичайно низькі коефіцієнти оборотності необоротних та чистих активів (менше 1). Але разом з тим, є і позитивні тенденції, про що свідчать високі коефіцієнти оборотності запасів по реалізації та собівартості. Період погашення кредиторської заборгованості стано­вить в середньому 46 днів, що менше за період погашення дебіторської заборго­ваності (58 днів). Це свідчить про те, що підприємству боржники повертають кошти скоріше, ніж воно розраховується за своїми зобов'язаннями. Тобто є певний заділ при здійсненні платежів.

Аналіз ліквідності вказує на його спроможність перетворити актив на грошові кошти швидко і без втрат ринкової вартості. Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують достатність поточних (оборотних) активів для погашення поточних зо­бов'язань - короткострокової кредиторської заборгованості. При оцінці ліквідності розраховуємо коефіцієнти за формулами (9.17-9.19):

- коефіцієнт покриття (kП):

- коефіцієнт швидкої ліквідності (kШП):

- коефіцієнт абсолютної ліквідності (kАЛ):

Для оцінки платоспроможності та фінансової стійкості підприємства слід та­кож розрахувати чистий робочий капітал підприємства (ЧРК) за формулою (9.20):

ЧРК6аз = [45803 + 9018]- [43298 + 2374] = 9149 тис грн;

ЧРКзв = [47333 + 7854]-[46574 + 12670] = -4057 тис грн.

Аналіз ліквідності показує, що наявні у підприємства оборотні активи викори­стовуються досить ефективно для погашення поточних зобов'язань, але в 2004 році порівняно з попереднім роком ліквідність підприємства зменшується. Свід­ченням цього є зменшення коефіцієнта покриття від 1,2 до 0,93 та коефіцієнта швидкої ліквідності від 0,98 до 0,85. Негативним є відсутність у підприємства гро­шових коштів та їх еквівалентів для негайного погашення власних поточних зобо­в'язань, про що свідчать нульові показники абсолютної ліквідності, а також відсут­ність у 2004 році чистого робочого капіталу для забезпечення відтворювальної ді­яльності підприємства на ринку.

Аналіз довгострокової платоспроможності характеризує фінансову стійкість підприємства на перспективу з позицій структури коштів, а також залежність під­приємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів. При цьому аналізі обчислюємо фі­нансові коефіцієнти за формулами (9.21-9-24):

- коефіцієнт концентрації власного капіталу (kВК):

- коефіцієнт концентрації залученого капіталу (kЗК):

- коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу (kЗВ):

- коефіцієнт забезпечення по кредитах (kКРЕД):

Аналіз платоспроможності підприємства характеризує структуру наявного в його розпорядженні капіталу як орієнтовану на власні кошти. Але поступово така тенденція зменшується на користь залученого капіталу, про що свідчать коефіцієнти власного і залученого капіталу, які в 2004 році дорівнюють 0,77 та 0,23 відповідно. До того ж, слід зазначити, що в 2004 році підприємство повністю позбавлене мож­ливості розраховуватися за залученими кредитами.

Здійснимо аналіз прибутковості діяльності підприємства за показниками рен­табельності, який є якісним аспектом ефективності його роботи, скориставшись формулами (9.25-9.27). При здійсненні цього аналізу необхідно визначити показ­ники рентабельності продажів, рентабельності активів підприємства та рентабель­ності використання власного капіталу підприємством.

- рентабельність продажів (RПР):

- рентабельність активів (RА):

- рентабельність капіталу (RК):

Аналіз прибутковості підприємства характеризує збитковість функціонування підприємства в 2004 році, про що свідчать всі від'ємні показники рентабельності.

Аналіз майнового стану підприємства вказує на збільшення валюти Балансу на 5,4% з 277143 тис грн до 292021 тис грн. Коефіцієнт зносу нематеріальних ак­тивів і в 2003, і в 2004 роках дорівнював нулю. Коефіцієнт зносу основних вироб­ничих фондів підприємства в 2003 році складав kЗН = 80641 / 284323 = 0,2836 (28,36%), а в 2004 році він склав kЗН = 81885 / 304012 = 0,2693 (26,93%). Отже, знос основних фондів складає понад чверть їх вартості і в 2004 році зменшується.

Таким чином, підсумовуючи здійснену фінансову діагностику діяльності під­приємства, можна визначити, що фінансовий стан підприємства досить скрутний. Але, незважаючи на збитковість, є передумови для розвитку в перспективі, якщо негайно вжити дієвих заходів щодо розгалуження діяльності підприємства, залу­чення висококваліфікованих менеджерів до керівництва та ефективного державно­го регулювання в добувній галузі промисловості.