Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економічна діагностика (2003 word).doc
Скачиваний:
54
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
29.8 Mб
Скачать

Питання для повторення

1. Що представляє собою конкурентне середовище підприємства? Назвіть його основні складові елементи.

2. Яким чином можна зібрати інформацію про конкурентів? Охарактеризуйте джерела збору інформації про конкурентів.

3. Як і для чого формують статистичний банк даних і банк моделей?

4. Як можна вплинути на конкурентну позицію підприємства на ринку? Що для цього потрібно зробити?

5. Як оцінити конкурентні переваги підприємства?

6. Чим слід керуватися при формуванні статистичного банку даних про конкурентне середовище підприємства?

7. Які моделі існують для оцінки конкурентного середовища?

8. За допомогою яких показників можна охарактеризувати конкурентне сере­довище підприємства та визначити стратегічні зони його господарювання на ринку?

9. Яким чином здійснюється оцінка ефективності стратегічних зон господа­рювання підприємства на ринку?

10. Чи можна застосовувати матрицю General Electric для визначення страте­гічних зон господарювання вітчизняних підприємств на ринку?

11. Як визначити конкурентний статус підприємства на ринку?

12. Наскільки дієвим є застосування таблиці прийняття рішень у залежності від перспектив отримання прибутку і віддачі інвестицій?

13. Що слід розуміти під поняття синергізм набору стратегічних зон господа­рювання підприємства на ринку?

14. В чому полягає гнучкість підприємства на ринку?

15.3а допомогою якої методики можна здійснити комплексну оцінку стратегі­чних зон господарювання підприємства на ринку?

16. Що таке «ключовий фактор успіху»? Наведіть приклади ключових факто­рів успіху підприємства на ринку.

17. Для чого використовують матицю General Electric McKinsey?

18. На основі чого підприємство може здійснити вибір інвестиційної стратегії?

19. В чому полягають особливості управління портфелем стратегічних зон го­сподарювання підприємства на ринку?

20. Охарактеризуйте алгоритм балансування набору СЗГ

21. Де і для чого застосовується матриця Хофера?

22. Охарактеризуйте алгоритм оцінки синергізму набору СЗГ.

23. Охарактеризуйте алгоритм комплексної оцінки набору СЗГ.

24. Як концепція СЗГ допомагає визначитися підприємству з його конкурент­ною позицією та конкурентним статусом?

25. Чи можна оцінити ємність ринку (ринкового сегмента) за допомогою кон­цепції СЗГ?

Ключові терміни і поняття

КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ; ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДО­ВИЩА ПІДПРИЄМСТВА; СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОНКУРЕНТІВ; ДЖЕРЕЛА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОНКУРЕНТІВ; АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОН­КУРЕНТІВ; СТРАТЕГІЧНА ЗОНА ГОСПОДАРЮВАННЯ (СЗГ) ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ; ПРИВАБЛИВІСТЬ СЗГ; КОНКУРЕНТНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА.

Розділ з

Оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурентів

Мета вивчення розділу: вивчити особливості стратегічного протистояння підприємств-конкурентів на ринку, а також систе­матизувати знання щодо методологічних основ його оцінки

Питання для розгляду і засвоєння

3.1. Особливості формування стратегічної позиції підприємства в конкурент­ному середовищі.

3.2. Застосування SWOT-аналізу в діагностиці протистояння підприємств-конкурентів на досліджуваному ринку.

3.3.Особливості PIMS-аналізу для визначення конкурентної стратегії підпри­ємства на ринку.