Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економічна діагностика (2003 word).doc
Скачиваний:
63
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
29.8 Mб
Скачать

8.1. Сутність, зміст та складові елементи вироб­ничого потенціалу підприємства

В результаті ознайомлення з матеріа­лом цього розділу читачі повинні засвоїти:

- поняття виробничого потенціалу підприємства;

- поняття складових підсистем ви­робничого потенціалу підприємства;

- методику оцінки збалансованості виробничої програми та ступеня забезпе­ченості її ресурсами;

- етапи діагностики виробничого по­тенціалу підприємства;

- критерії оцінки ефективності вироб­ничого потенціалу підприємства.

Під виробничим потенціалом підприємства розуміють його можливості щодо виготовлення продукції певного асортименту, номенклатури і якості в потріб­ній споживачам кількості.

Складові елементи, які впливають на успішне використання виробничого потенціалу підприємства, наведені на рис. 8.1.

Технічна складова виробничого потенціалу характеризує можливості викори­стання наявного парку обладнання, оснащення і устаткування для здійснення фі­зичних операцій з виготовлення продукції (надання послуг), а також можливості конструктивного удосконалення і модернізації всієї техніки для більш ефективного забезпечення виробничих операцій. Здебільшого технічна складова ґрунтується на рівні застосовуваних технологій.

Рис. 8.1. Характеристика виробничого потенціалу підприємства

Технологічна складова виробничого потенціалу регламентує послідовність і порядок здійснення конкретних операцій з виготовлення продукції (надання по­слуг) у вигляді технологічного регламенту, а також обґрунтовує нормативно-право­вий бік виробничих процесів, узгоджуючи його з чинними в галузі (регіоні, країні) стандартами виробництва.

Інжинірингова складова виробничого потенціалу передбачає проектування нових і удосконалення існуючих різновидів продукції (послуг), уможливлює деталі­зований підхід до специфікацій окремих виробів з оформленням відповідної проек­тної документації. Ця складова ґрунтується на маркетингових дослідженнях ринко­вого середовища, зокрема платоспроможного попиту споживачів.

Менеджмент підприємства як складова виробничого потенціалу є керівною ланкою процесу управління, тобто запорукою успішної діяльності підприємства в цілому. Адже прийняття конструктивних і своєчасних управлінських рішень може запобігати непередбачуваним збоям у виробництві та сприяти його надійності.

Ресурсна складова є найбільш ємною складовою виробничого потенціалу, оскільки включає розгалужену структуру використовуваних у виробничому процесі взаємопов'язаних між собою ресурсів: капітальних, трудових, матеріально-сиро­винних та інтелектуальних. Раціональне сполучення і використання всіх вказаних ресурсів створює сприятливі передумови для втілення виробничих завдань і заду­мів у вигляді реальної виробничої програми, яка відповідає профілю діяльності підприємства і дає змогу йому претендувати на вагому частку ринкового сегменту.

Отже, виробничий потенціал підприємства, який вказує на його виробничі можливості, формалізується у вигляді виробничої програми підприємства з виго­товлення певної продукції (надання послуг).

Основним показником, який характеризує ступінь використання виробничого потенціалу підприємства, є його виробнича програма.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.