Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pidruchnikBZhD2011-08.doc
Скачиваний:
503
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
5.54 Mб
Скачать

Забезпечення безпеки людини відбувається за допомогою:

 • Ідентифікації(поширених і критичних загроз);

 • Запобігання(таким чином, щоб небезпеки не реалізовувалися);

 • Обмеження(небезпеки проявляються, але шкода від них обмежується);

 • Реагування(жертви небезпек отримують всесторонню підтримку).

Право людини на безпеку ухвалено в ряді міжнародних документів, зокрема в:

Декларації,ухваленій 5-юВсесвітньоюконференцієюпо запобіганню і управлінню пошкодженнями, що відбулася в Делі, 8 березня2000 р.

Декларації про праволюдинина безпеку "Монреальськїйдекларації", прийнятій 6-тоюВсесвітньоюконференцієюпо запобіганню і управлінню пошкодженнями,Монреаль, Канада, 15 травня 2002 р.

  1. Міжнародне законодавство з безпеки життєдіяльності

Питанням безпеки у світі опікуються досить багато міжнародних організацій. Головну об’єднуючу роль у світі відіграє Організація Об’єднаних Націй (ООН).

Комісія ООН з прав людини утворена в 1946 р. представниками 43 держав.

Крім організацій, що поширюють свою діяльність на весь світ діє ряд регіональних, наприклад, в рамках Ради Європи створено Європейську комісію з прав людини та Європейський суд.

Міжнародне законодавство, що пов’язано з питаннями безпеки життєдіяльності має глибокі корені. На всіх історичних етапах розвитку цивілізації приймалися закони, що торкалися безпеки людей. Для прикладу розглянемо законодавство, прийняте в найближчий історичний період з різних аспектів безпеки життєдіяльності людини.

Основним документом на якому грунтується освіта та наука з безпеки життєдіяльності людини є Концепція про сталий розвиток людства. Ця концепція, так звана “Декларація Ріо”, була обґрунтована і викладена в рішеннях Конференції ООН у Ріо-де-Жанейро 1992 р.

Закон «Про об'єкти підвищеної небезпеки» є українською копією Директиви Севезо ІІ.

Це потребує застосування єдиних підходів державного управління й регулювання безпеки існуючого спектра потенційно-небезпечних об'єктів (ПНО) та приєднання України до інших міжнародних угод і конвенцій з питань безпеки життєдіяльності та спільних дій у разі транскордонних екстремальних ситуацій з урахуванням національних інтересів та за умов істотного зниження ризиків для нашої країни.

Акти проти рабства і невільництва:

 • Берлінський Генеральний акт 1885 р;

 • Брюсельські Генеральний акт і декларація 1890 р.;

 • Сен-Жерменська конфенція 1919 р.

Подальший розвиток цього напрямку:

 • Конвенція, щодо рабства підписана в Женеві 25 вересня 1926 р. із змінами протоколом від 7 грудня 1953 р.;

 • Конвенція Міжнародної організації праці від 28 серпня 1930 р. про примусову або обов’язкову працю.

Акти з прав людини:

 • Загальна декларація прав людини прийнята 10 грудня 1948 р.; та пакти 1966 р. (громадські і політичні, соціальні, економічні і культурні, колективні).

Прийняття цих документів значною мірою вплинуло не тільки на внутрішні законодавства багатьох країн, але й на розвиток гуманітарної правосвідомості у всьому світі.

 • Віденська декларація прийнята на всесвітній конференції з прав людини 25 червня 1993 р.

 • Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод схвалена 4 листопада 1950 р.

Дотримання і захист всіх прав людини й основних свобод є священним обов’язком всіх держав, а універсальність цих прав і свобод носить безсумнівний характер.

Для того, щоб міжнародний правовий акт набрав чинності в Україні його розглядає та ратифікує Верховна Рада. Ці закони становлять окрему групу законодавчих актів, що торкаються питань безпеки життєдіяльності.

Конвенцію ООН "Про ліквідацію всіх форм дискримінації стосовно жінок" Україна ратифікувала у 1980 році.

Закон України "Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату" від 29 жовтня 1996 р. № 435/96-ВР.

Закон України "Про ратифікацію Поправок до Монреальського про­токолу про речовини, що руйнують озоновий шар" від 22 листопада 1996 р. № 545/96-ВР..

Закон України "Про ратифікацію Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її зни­щення" від 16 жовтня 1998 р. № 187-ХІУ.

Закон України "Про оцінку впливу на навколишнє середовище в транс­кордонному аспекті" від 19 березня 1999 р. № 534-ХІУ.Конвенцію Україна підписала ще 26 лютого 1991 р. у м. Еспо (Фінляндія).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]