Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pidruchnikBZhD2011-08.doc
Скачиваний:
503
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
5.54 Mб
Скачать
  1. Система національної безпеки України

Система національної безпеки є функціональною і відображає процес взаємодії цінностей, інтересів і цілей особи, суспільства, держави та загроз, що впливають на стан національної безпеки, умови їх виникнення та розвитку.

Національні цінності, інтереси і цілі відносять до основних рушійних сил системи національної безпеки, таких її елементів, що визначають її зміст, характер, конфігурацію та спрямованість.

Цінності формуються впродовж історичного процесу, розвитку матеріальноі і духовної культури суспільства, відповідають геополітичному спрямуванню країни. Національні інтереси – елемент порівняно динамічний, що формується на базі національних цінностей під впливом довгострокових тенденцій суспільного розвитку. Національні цілі - найбільш рухомий елемент. Вони визначаються національними інтересами з урахуванням внутрішньої і міжнародної обстановки.

Сучасний політичний, екологічний та соціально-економічний стан України визначає гостру актуальність постійної уваги з боку держави до забезпечення її національної безпеки. Необхідність посилення цілеспрямованої діяльності у цій сфері визначається всіма корінними політичними та економічними перетвореннями, що відбуваються в Україні та в усьому світі. Внаслідок цих змін Україна вступила в новий етап історичного розвитку в умовах, коли у світі, з одного боку, зменшилося військове протистояння та військові загрози, а з іншого - з'явилася низка нових несилових загроз, джерела яких знаходяться як всередині, так і ззовні країни. Безпека країни все більше залежить від стану навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, прогнозу та пом'якшення наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

Систему забезпечення національної безпеки складають як державні, так і недержавні інститути, які із застосуванням теоретико-методологічних, нормативно-правових, інформаційно-аналітичних, організаційно-управлінських, розвідувальних, контррозвідувальних, оперативно-розшукових, кадрових, науково-технічних та інших заходів забезпечують реалізацію національних інтересів України, добробут народу й ефективне функціонування самої системи забезпечення національної безпеки.

Головна ціль системи забезпечення національної безпеки – це створення й підтримка необхідного рівня захищеності життєво важливих інтересів усіх об'єктів безпеки, який би гарантував сприятливі умови для безпечного розвитку особи та суспільства, а також сталого розвитку держави.

Ця ціль досягається за рахунок вирішення низки завдань:

 • забезпечення на території України безпеки особи та громадянина, її конституційних прав і свобод;

 • виконання державою функцій гаранта безпеки особи й суспільства, створення необхідної для цього правової бази та механізму її застосування;

 • створення і впровадження безпечних виробництв, пошук способів практичного використання екологічно чистих джерел енергії, прийняття невідкладних природоохоронних заходів в екологічно небезпечних регіонах України;

 • вдосконалення організації та здійснення цивільного захисту на території України, якісне вдосконалення єдиної державної системи попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, у тому числі подальша інтеграція її з аналогічними системами закордонних держав;

 • протидія загрозам в інформаційній сфері

 • розробка міжнародного співробітництва в галузі боротьби з транснаціональною злочинністю і тероризмом тощо.

Таким чином, система національної безпеки України забезпечує її функціонування та розвиток.

? ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

 1. Назвіть основні законодавчі акти міжнародного гуманітарного права.

 2. Діяльність яких міжнародних організацій направлена на забезпечення різноманітних аспектів безпеки людини?

 3. Охарактеризуйте Україну в структурі Європейської та світової безпеки.

 4. Які державні органи України розробляють та видають нормативні акти з питань безпеки життєдіяльності людини?

 5. Назвіть основні статті Конституції України, що гарантують безпеку життєдіяльності людини.

 6. Назвіть основні законодавчі акти, які регламентують питання безпеки життєдіяльності.

 7. Які організації здійснюють управління безпекою життєдіяльності в Україні?

 8. Назвіть міністерства та відомства діяльність яких безпосередньо пов’язана з безпекою людей.

 9. Перелічіть основні завдання та функції управління, в т.ч. безпекою.

 10. Поясніть значення експертизи, стандартизації та нормування в галузі безпеки життєдіяльності людини.

 11. Назвіть органи, що здійснюють державне управління безпекою життєдіяльності в Україні.

 12. Які види контролю ви знаєте?

 13. Назвіть види відповідальності за порушення законодавства.

 14. Які організації в Україні опікуються питаннями безпеки життєдіяльності.

 15. Назвіть основні проблеми, що стосуються глобальної безпеки людства.

 16. Розкрийте зміст Концепції ООН про сталий людський розвиток.

 17. Розкрийте суть соціальних, екологічних, економічних та інших глобальних проблем людства.

 18. Якою повинна бути стратегія еволюції людства?

 19. З чим пов’язаний розвиток глобальної екологічної кризи на планеті Земля?

 20. Головні екологічні проблеми та причини їх виникнення.

 21. Вкажіть джерела забруднення навколишнього середовища.

 22. Які наслідки має забруднення атмосфери для людини?

 23. В чому небезпека забруднення гідросфери для людини?

 24. До яких наслідків призводить руйнування та забруднення літосфери?

 25. Оцініть прямі та непрямі економічні втрати від зниження рівня безпеки.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]