Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pitannq_Spec_09_NOV.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
24.08.2019
Размер:
96.77 Кб
Скачать

Питання кваліфікаційного екзамену окр «Спеціаліст» Питання з теоретичної частини:

 1. “Постмодернізм та суспільство споживання” Ф.Джеймсона

 2. “Ситуація постмодерну” Ж.-Ф. Ліотара

 3. «Мовні ігри» як мінімальна основа соціальних зв’язків в ситуації постмодерну за Ж.-Ф. Ліотаром.

 4. «Прогноз культурних змін» за Р.Інглехартом.

 5. Виборчий процес: основні етапи.

 6. Визначення цільових громадських груп.

 7. Виробничо-економічна парадигма соціології міста.

 8. Дозвілля як елемент соціальної структури. Зв’язок дозвілля з іншими соціальними інститутами.

 9. Дозвілля як фактор соціальної стратифікації.

 10. Елементи комунікаційної моделі (відправник, повідомлення, канал передачі, отримувачі, контекст відносин, соціальне оточення).

 11. Життєві цінності та очікування селян.

 12. Загальні ознаки правової держави в контексті демократії.

 13. Інформаційна економіка. Фінансово-економічні інформаційні системи. Інформаційні маркетинг та менеджмент.

 14. Інформаційні системи і технології у соціологічних дослідженнях.

 15. Конституція України про основні права, свободи та обов’язки людини і громадянина..

 16. Концепція змінних цінностей в епоху постмодернізму Р.Інглехарта.

 17. Концепція індивідуалізованого суспільства за З.Бауманом.

 18. Критика постмодерністської соціальної теорії.

 19. Культурні практики населення України – інтенсивність та динаміка.

 20. Межі демократії в умовах тоталітарних режимів.

 21. Місто як системний організм. Зміст та структура сучасного міста.

 22. Мотиваційні аспекти до індивідуальної та колективної сільськогосподарської праці.

 23. Назвати і розкрити основні парадигми партиципітарної демократії.

 24. Нові види дозвілля.

 25. Об’єкт інформаційної соціології. Становлення інфосфери та інформаційної соціології. Об’єкт та предмет соціології міста. Поняття міського середовища в соціології.

 26. Об’єкт, предмет та структура курсу “Соціологія села”.

 27. Основні парадигми ліберальної демократії.

 28. Основні предметні області та проблеми вивчення міста в сучасній соціології.

 29. Основні риси постмодерністського концептуального підходу.

 30. Основні суперечності формування правової держави та громадянського суспільства в сучасній Україні.

 31. Парламентська опозиція: статус та роль.

 32. Парламентські вибори: стадії виборчого процесу.

 33. Політичні партії як ресурс парламентаризму.

 34. Поняття громадськості та сутність громадської думки.

 35. Поняття іміджу та його сутність. Основні вимоги до формування іміджу.

 36. Поняття та сутність ЗМІ.

 37. Поняття та сутність ПР.

 38. Постмодернізм як соціальне явище: характерні риси.

 39. ПР як соціальний інститут демократичного суспільства.

 40. Представницька демократія, її роль та значення у взаємодії суспільства та держави.

 41. Процес дослідження в ПР. Неформальні та «розвідувальні» методи в ПР (особисті контакти, фокус-групи, гарячі телефонні лінії, аналіз пошти, звіти подій тощо).

 42. Розвиток та функціонування ПР у сучасному суспільстві.

 43. Роль громадських організацій в забезпеченні демократичних прав і свобод у суспільстві.

 44. Роль соціології у виборчих кампаніях.

 45. Руйнація традиційних сімейних форм дозвілля. Актуалізація соціалізуючої ролі дозвілля.

 46. Світ інформації: інформаційна епоха, інформаційна культура. Інформаційне суспільство, середовище та віртуальні мережі.

 47. Симулякри і симуляції споживання сучасного суспільства Ж.Бодріяра

 48. Соціальна структура і демографічна ситуація сучасного села.

 49. Соціальні наслідки ринкової трансформації агровиробництва.

 50. Соціально-психологічні проблеми адаптації селянства до ринкових умов.

 51. Соціокультурна парадигма соціології міста.

 52. Соціокультурні особливості становлення землекористування в Україні в умовах ринкових відносин.

 53. Соціологія парламентаризму. Предмет дослідження.

 54. Соціологія постмодерну за З. Бауманом.

 55. Соціологія села в системі соціологічного знання.

 56. Специфічність, особливості міста як суб’єкта вивчення в соціології.

 57. Споживання як знакова система в творчості Ж. Бодріяра.

 58. Становлення ПР як окремого соціального інституту.

 59. Структура політичної сфери українського суспільства.

 60. Сутність демократії як форми державного правління.

 61. Суть парламентської республіки та забезпечення демократичних прав і свобод в її межах

 62. Сучасні соціологічні концепції міста.

 63. Типи виборчих систем.

 64. Трансформація інституту дозвілля як індикатор соціальних змін.

 65. Фашизм, нацизм, фалангізм, більшовизм. Спільність та відмінність теоретичних ідеологічних доктрин в плані забезпечення демократії.

 66. Формальні методи досліджень в ПР (комп.бази даних, аналіз змісту, опитування).

 67. Французька соціологія дозвілля. Ж.Дюмазедье та його Центр соціологічних досліджень.

 68. Функції дозвілля як соціального інституту.

 69. Характеристика основних засобів розповсюдження інформації

 70. Ціннісний сенс розвинутого громадянського суспільства.

 71. Що таке переговори? Загальні рекомендації, техніки та прийоми ведення переговорів.

73. Чотири задачі переговорів: ефективна комунікація, слухання, запис, управління зустріччю. Суть задач.

74. Активне слухання: компоненти та навики активного слухача (поза, рухи тіла, контакт очима, запитання, паузи і т.п.).

75. Пошук взаємовигідних варіантів та помилки, що трапляються при такому пошуку.

76. Запитання на переговорах. Цілі та види.

77. Стиль ведення переговорів. Від чого він залежить?

78. Використання креативності на переговорах. Результативність.

79. Тиснення на переговорах. Його результативність.

80. Предмет соціальної психології. Соціально-психологічні явища.

81. Загальна характеристика методів соціальної психології.

82. Основні завдання соціальної психології у сучасному суспільстві.

83. Проблема особистості в соціальній психології. Співвідношення понять "індивід", "особистість", "індивідуальність".

84. Поняття про соціальні ролі, норми, цінності, символи.

85.Функції соціальних установок у регуляції соціальної поведінки особистості.

86. Поняття спілкування, функції спілкування, спілкування та ставлення.

87. Поняття групи в соціальній психології. Загальна класифікація.

88. Керівництво і лідерство. Спільні риси та відмінності. Типи лідерів.

89.Поняття про соціальну роль у соціальній психології, види соціальних ролей.

90. Експеримент як метод соціальної психології: визначення, шляхи застосування.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]