Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
PATER_moje.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
24.09.2019
Размер:
425.06 Кб
Скачать

WYŻSZA SZKOŁA

Informatyki I zarządzania

z siedzibą w RZESZOWIE

(WYDZIAŁ EKONOMICZNY)

Projekt z msg

Atrakcyjność inwestycyjna Ukrainy”

Prowadzący:

dr Robert Pater

Przygotowały:

Ivanna Rentiuk

Olesia Savchuk

Rzeszów 2012

Spis treści:

1. Wstęp_____________________________________________________________________3

2. Podstawowe dane statystyczne określające potencjał społeczno-gospodarczy Ukrainy______4

3. Sektory wysokiej szansy (obszary szczególnie korzystnych uwarunkowań rozwojowych)___5

4. Zachęty inwestycyjne ________________________________________________________7

a) Dostępność komunikacyjna____________________________________________________7

b) Zasoby pracy_______________________________________________________________8

c) Szkolnictwo, potencjał naukowy i innowacyjny____________________________________8

d) Stan środowiska przyrodniczego _______________________________________________8

5. Charakterystyka inwestycji zagranicznych w kraju _________________________________9

6 . Zakończenie_______________________________________________________________12

7 . Bibliografia _______________________________________________________________13

1. Wstęp

Celem naszego projektu jest badanie inwestycyjnych wkładów na Ukrainie, a także analiza jej atrakcyjności inwestycyjnej. Gospodarka Ukrainy jest mniej rozwinięta niż kraje Unii Europejskiej, z tego powodu państwo potrzebuje zagranicznych wkładów. Wybraliśmy ten problem, dlatego że jest bardzo interesujący i aktualny, a szczególnie dla Ukrainy. Inwestycyjny proces jest to więc zjawisko bardzo dynamiczne, odgrywające pozytywną rolę w całokształcie gospodarki państwowej, bowiem stwarza szanse włączenia się do międzynarodowego podziału pracy i kzstałtującej się globalnej gospodarki. Globalizacja gospodarki jest to proces umiędzynarodowienia działalności gospodarczej, polegający na tworzeniu powiązań przedsiębiorstw lokalnych z firmami zagranicznymi. Powiązania te mogą przyjmować różne formy, od bardzo prostych, jakim jest na przykład eksport, do bardzo skomplikowanych. Jednym z najczęściej spotykanych sposobów wejścia na rynki zagraniczne jest lokowanie na nich działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo w formie inwestycji zagranicznych.

W naszym projekcie chcemy pokazać co mamy w naszym kraju i czym możemy zachęcić do inwestowania w przedsiębiorstwa i firmy Ukrainy. Również zaprezentowałyśmy sektory wysokiej szansy – czyli gałęzie gospodarki, które potrzebują najwięcej wkładów finansowych i tak samo mają duże możliwości do rozwoju. Nam wydaje się, że taki projekt pomoże lepiej zrozumieć problem inwestowania w naszym kraju, a także zainteresuje i możliwie pomoże znaleźć inwestorów.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]