Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
PATER_moje.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
24.09.2019
Размер:
425.06 Кб
Скачать

2. Podstawowe dane statystyczne określające potencjał społeczno-gospodarczy Ukrainy

Ukraina – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Małdawią, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina zajmuje 5,7 % terytorii Europy i 0,44% terytorii całogo świata. W Ukrainie mieszka 7% liczby mieszkańców Europy albo około 1% mieszkańców całej ziemi.

W poniższej tabeli są przedstawione główne statystyczne dane Ukrainy taki jak: liczba mieszkańców, powierzchnia terytorialna, PKB i stopa bezrobocia, zaczynając od 2000 roku i do dzisiaj (do 2012 roku).

DANE STATYSTYCZNE: 

2000 rok

2005 rok

2010 rok

2012 rok

Liczba mieszkańców

49 700

47 281

45 809

45 634

Powierzchnia ( tys.km2)

603,7

603,7

603,7

603,7

PKB (%)

5,9

2,7

4,2

2,5

Stopa bezrobocia(%)

11,6

6,1

9

7,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowego Komitetu Statystyki Ukrainy

Statystyczne dane w tabeli pokazują, że na dzisiejszy czas ( na 2012 rok) liczba mieszkańców Ukrainy wynosi 45 634 ludzi, około 45,5 mln. Jeżeli porównywać do 2000 roku, w którym liczba ludności wynosiła 49,7 mln ludzi, mogę powiedzieć że liczba mieszkańców Ukrainy z każdym rokiem maleje o 0,4 mln. Spadek liczby ludności zaczął się od 1991 roku, kiedy liczba zgonów przekroczyła liczbę urodzień (przyrostu naturalnego). Też głównymi przyczynami takiego spadku są obniżenie poziomu życia ludzi poprzez kryzys ekonomiczny, zmniejszenie stawek dochodowych, ujemne saldo migracji zagranicznych. Powierzchnia Ukrainy stanowi 603,7 tys.km.kwadratowych.

PKB Ukrainy na rok 2011 znacznie wzrosło i stanowiło 5,2 %, taki wzrost był spowodowany wysokim wewnętrznym popytem mieszkańców ( wzrósł o 15% w porównaniu do 7,9% w 2010 roku ) i wzrostem nakładów brutto. Głowną przyczyną wzrostu PKB na Ukrainie w 2011 r. było zwiększenie finansowania programów do Euro – 2012. Na rok 2012 PKB zaczęło spadać i na dzisiejszy czas stanowi – 2,5%.

Ważnym pytaniem i problemem na Ukrainie jest stopa bezrobocia. W 2012 roku ona wynosi 7,3 %, w poruwnaniu do 2000 roku, to ona zmniejszyła sie o 3,3 %. W 2010 roku stopa bezrobocia wynosiła 9%, co było spowodowane kryzysem ekonomicznym., ale w Ukrainie mamy do czynienia jeszcze z takim zjawiskiem, jak ukryte bezrobocie i stanowi ono wielki udział. Głowne przyczyny bezrobocia: słaba motywacja ze strony państwa, kryzys ekonomiczny,brak kapitału umożliwiającego tworzenie miejsc pracy, obniżenie standardu życia rodzin, niskie kwalifikacje osób w wieku produkcyjnym.

3. Sektory wysokiej szansy (charakterystyka obszarów szczególnie korzystnych

uwarunkowań rozwojowych kraju)

Za sektory wysokiej szansy uważamy hutnictwo i rolnictwo. Kiedy bierzemy pod uwagę hutnicto, to zaczynać potrzebno od bazowej części danej branży – surowce czyli przemysł górniczy. Ale także nie można mijać następną fazę danego procesu – wykorzystanie produkcji hutniczej przy budowie maszyn, a także przy budownictwie. Wyżej wymienione branże nie wolno rozpatrywać oddzielnie dlatego, że one ściśle związane między sobą.

1) Metalurgia. Część metalurgii w PKB kraju składa blisko 38%, w strukturze przemysłu składa 35,1%. Metalurgia jest głównym krwiodawcą budżetu, głównym dostawcą waluty do Ukrainy. Jako konsument produkcji i usług subiektów przyrodniczych monopoli metalurgia wykorzystuje od ogólnoprzemysłowego poziomu 32% energii, 25% gazu, 10% ropy naftowej i produktów przemysłu naftowego, jej część w kolejowych przewozach ładunków – 20%. Ukraina jest znanym w świecie producentem rur różnego mianowania, wśród których przeważają rury dla transportowania nafty i gazu. Ich produkują w rejonach rozmieszczenia metalurgii czarnej: Nikopolu, Charcyzku, Dniepropietrowsku. Część rur eksportuje się.

Bardziej jak 40% waluty nadchodziło do kraju od metalurgicznych przedsiębiorstw. Z działalnością GMK mają prosty i ścisly związek z energetyka, wydobyciem węgla i innych surowców, budową maszyn, budownictwem, zakresem finansowym i tym podobnym. Zaznaczone i wiele innych branż wspierają się i pracują na przemysł metalurgiczny. Dziś branża zabezpiecza blisko 500 tysięcy miejsc pracy.

W Ukrainie istnieje znaczny naukowo-badawczy potencjał co do produkcji metalurgicznej - to obecność specjalistycznych naukowych instytucji, jak samodzielnych, tak i zintegrowanych w przedsiębiorstwami. Ma wysokowykwalifikowanych pracowników, które w ten czas mają i duże doświadczenie w danej branży. Ale przemysłu metalurgicznemu dla podalszego rozwoju potrzebne nowe technologię i wklady kapitałowe, które mogą dać inwestorzy zagraniczne.

Metalurgia składa się z produkcji, które bardzo brudzi środowisko naturalne. Rozwiązanie ekologicznego problemu w rejonach rozwoju branży - ważne zadanie znaczenia państwowego. W niedużym stopniu rząd szuka rozwiązań w danym zakresie.

2)Przemysł górniczy. Dla wielu państw świata zabezpieczenie własnymi surowcami - to jeden z kierunków ekonomicznego bezpieczeństwa, uwzględniając ich bezsilność zabezpieczyć ekonomiczny rozwój kosztem własnych zasobów.

Ukraina za różnorodnością bogactw naturalnych należy do najzabezpieczonych mineralnymi zasobami państw świata. Przybliżony koszt wywiedzianych surowcowych zapasów oceniają się do 7 trylionów dolarów USA. W Ukrainie więcej 90 rodzajów mineralnego surowca (blisko 8000 złóż) mają przemysłowe znaczenie. W ogóle, mineralny-surowcowy kompleks Ukrainy zabezpiecza 14% światowego wydobycia żelaznej i 30% manganowej rud, 7% węgiel kamienny.

Do głównych bogactw mineralnych należą: węgiel kamienny wydobywany głównie w Donieckim Okręgu Przemysłowym, węgiel brunatny, złoża występują głównie u okolicach Dniepropietrowska tam również znajduje się Naddnieprzański Okręg Przemysłowy zajmujący się wydobyciem węgla brunatnego. Ukraina posiada znaczne zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego wydobywana jest głownie na wybrzeżu Morza Czarnego oraz Okręgach Donieckim i Naddnieprzańskim i okolicach Krymu. Ukraina posiada jedne z największych złóż rud manganu (Nikopol), występują również liczne złoża rud żelaza m.in. w Krzywym Rogu, Kremeczuku, Kerczu, Biłozerce, soli kamiennej, potasowej, rud niklu, chromu, rtęci, złoża siarki i złota.

Natomiast istnieje niedostateczne finansowanie państwem poszukiwań geologicznych prac, co z kolei świadczy o niedocenieniu doniosłości geologicznej branży, działalność której zakłada fundament dla rozwoju państwa w przyszłości i sprzyja zabezpieczeniu surowcami. Kraj także dysponuje złożami złota, diamentów, kolorowych i rzadko spotykanych metali. Złoto - jest ważny strategiczny zasób dla Ukraińskiego państwa, gwarant jej niezależności i potęgi. Jednak, nie zważając na obecność więcej półtora dziesiątka ujawnionych w Ukrainie złóż złota, dotychczas nie rozpoczęto jego przemysłowe wydobycie.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że rozwój przemysłu górniczego wymaga ogromnych wkładów kapitałowych i właśnie tu koniecznie załączać ojczyste i cudzoziemskie inwestycje. Takie podejście będzie sprzyjało zabezpieczeniu surowcowemu bezpieczeństwa Ukrainy, co polega nie tylko przy posiadaniu dużych zapasów mineralnego surowca, ale i w efektywnym jej użyciu. Wydobycie surowców mineralnych wymaga także nowych technologii dlatego, że wszystkie urządzenia w przedsiębiorstwach danego typu jeszcze z czasów lat 60-70 wieku 20-tego.

3)Przemysł rolno-spożywczy. Gospodarka rolna jest jedną z głównych branż gospodarki Ukrainy, na którą przypada blisko 20% wartości PKB. Produkcja rolnicza rozwija się na podstawie warunków, które wyznaczają rozwój danej branży. Te warunki są związane z przyrodniczymi właściwościami rolniczej produkcji. Duży wpływ na rozwój i rozmieszczenie gospodarki rolnej ma działanie przyrodniczych czynników, takich jak klimatyczne warunki, grunty, wodne zasoby. Z tego powodu możemy powiedzieć, że w Ukrainie są przejrzyste warunki dla prowadzenia działalności rolniczej, a nasze grunty mają wysoką urodzajność. Rolny fundusz Ukrainy składa 60,4 mln. ha, z nich 46,7 mln.ha narazie w korzystaniu przedsiębiorstw i gospodarstw rolniczych.

Głównym zadaniem rozwoju rolniczej produkcji podwyższenie jej efektywności, przeprowadzenia procesu produkcyjnego na bardziej efektywne, potężne industrialnie metody produkcji. Dany rozwój przewiduje użycie zdobyczy naukowo-technicznego postępowi, aktywne wprowadzenie środków naukowo-technicznego charakteru ta progresywnych industrialnych technologii, a także meliorację ziem, chemizację rolniczej produkcji. Takie metody prowadzą do podwyższenia i racjonalnego użycia urodzajności ziemi, zwiększenia jej produkcyjnej siły.

4)Branża turystyczna. Kraj dysponuje potencjałem do rozwoju turystyki i rekreacji. Ukraina ma przepiękne warunki dla organizacji odpoczynku nad Czarnym i Azowskim morzami, w Krymskich górach i Ukraińskich Karpatach. Południowy brzeg Krymu charakteryzuje się miękkim subtropikalnym klimatem śródziemnomorskiego typu. Oprócz tradycyjnych baz odpoczynku, sanatoriów i turyzmu istnieją inne kierunki biznesowej działalności. W szczególności koniecznie zwrócić uwagę na budowę treningowych baz dla piłkarskich klubów. Ten zachód da możliwość otrzymywać koszty za użycie baz nie tylko ojczystymi, ale i zagranicznymi piłkarskimi klubami. Unikalne rekreacyjne zasoby są również w Karpatach, Przedkarpaciu i Zakarpaciu. Tu rozmieszczone źródła cennych i rozmaitych za swoim składem chemicznym i właściwościami leczniczymi mineralnych wód. Tak samo na Krymie, naliczają się 310 źródeł termalnych, 240 z ich już zbadano, a wykorzystują się te źródła w małym stopniu. Dlatego są możliwości użycia termalnych wód w pojednaniu z ciepłym klimatem w ciągu roku.

W Ukrainie tak samo dużo miast i wsi, które dysponują zabytkami architektóry i sztuki. Duże możliwości dla rozwoju branży turystycznej mają takie miasta jak Lwów, Kijów, Łuck, Iwano-Frankiwsk, Czernigów, Użgorod itp.

Żeby rozwijać turystyczny biznes, koniecznie zabezpieczyć turystom bezpieczne warunki i komfort dla przejazdu; sprzyjać załatwieniu wiz; przeprowadzić budownictwo i prace małych moteli i hoteli rodzinnego typu, które mogą stać się źródłem dochodów; rozwinąć realizację projektów z budownictwa hoteli wysokiej atrakcyjności.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]