Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Paket_KKR_NPZIB_01.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.08.2019
Размер:
62.32 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни Національний авіаційний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

___________________А.Полухін

“ _____”___________ 20_____ р.

П А К Е Т

Комплексних контрольних робіт

з дисципліни

«Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

Напрям підготовки 6.170101

«Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Рекомендовано науково-

методично-редакційною

радою інституту

інформаційно-діагностичних систем

Протокол № ___

від “___”_________2012 р.

Голова ради

Павленко П.М.

Київ-2012

Національний авіаційний університет

Інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

УЗГОДЖЕНО

Заступник директора інституту

_________________ Гумен М.Б.

“____”______________20___р.

Комплексні контрольні роботи

З дисципліни

«Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

Напрям підготовки 6.170101

«Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

протокол №____ від “__”_______20__ р.

Завідувач кафедрою

_________________ Юдін О.К.

ККР рецензовані випусковою кафедрою комп’ютеризованих систем захисту інформації, напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», протокол № _____ від “____” _____________20___р.

Завідувач кафедрою

__________Юдін О.К.

«___»_________2012 р.

Рецензія

На пакет комплексних контрольних робіт

з навчальної дисципліни

«Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»

напрям підготовки 6.170101

«Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Пакет ККР, що рецензується, повністю відповідає змісту робочої програми відповідного курсу. Запропоновані в зазначеному пакеті ККР завдання по контролю залишкових знань є рівнозначними з точки зору складності завдань. Слід зауважити, що рівень запропонованих ККР цілком відповідає сучасним вимогам щодо змісту дисципліни й рівню вимог, що пред'являються до якості їх виконання студентами.

Щодо часу виконання запропонованих завдань, то термін їх виконання приблизно співпадає в нормованою тривалістю (80-90 хвилин). Це підтверджується вибірковим хронометражем часу виконання окремих питань запропонованих ККР впродовж самостійної роботи студентів над окремими розділами курсу.

Фахове спрямування ККР досить тісно пов'язане з характером діяльності спеціалістів вказаного вище напряму підготовки і може вважатися як таке, що відображає окремі риси майбутньої діяльності спеціалістів даного профілю, а саме сучасні теоретичні та практичні підходи до вирішення організаційно-технічних і нормативно-правових завдань реалізації процесу захисту інформаційних ресурсів в сучасних інформаційно-комунікаційних системах.

Сформульовані в ККР критерії оцінки виконаних завдань є достатньо обґрунтованими і досить добре відрізняють рівні підготовки студентів в даній галузі. Наведений в пакеті ККР перелік комп'ютерних програм, які дозволяється використовувати при виконанні ККР, є досить сучасним і повним, але не містить безпосередніх відповідей на поставлені питання.

Вважаю, що пакет ККР по дисципліні “Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки” може бути застосований як при проведенні самоаналізу, так і при експертній перевірці залишкових знань студентів по зазначеній дисципліні.

Доцент кафедри комп'ютеризованих

систем захисту інформації

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]