Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
otvety_k_ekzamenu (2).docx
Скачиваний:
187
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
362.58 Кб
Скачать

5. Основні вимоги до методів психологічних досліджень. Їх класифікація, властивості і межі використання.

Психологія висуває до методів дослідження психічних явищ певні

вимоги:

— психічні явища потрібно вивчати в їх розвитку, взаємозв’язку та

взаємозалежності;

— метод психологічного дослідження має бути адекватним пред-

метові дослідження, розкривати істотні, а не випадкові, другорядні

особливості досліджуваного психологічного процесу, стану чи влас-

тивості.

Провідним принципом об’єктивних методів у психологічному

дослідженні є єдність свідомості та діяльності, опосередкованість

пізнання внутрішніх, психічних явищ зовнішнім їх виявленням у вчин-

ках, поведінці, мовленні, мімічних рухах, жестах та інших реакціях.

Наприклад, закономірності спостереження виявляються у ступені

адекватності та швидкості розпізнавання предмета, виокремлення

його серед інших об’єктів, знаходження спільного та відмінного в них.

6. Метод спостереження: визначення, правила організації спостережень, проблема об’єктивності.

Об’єктом спостереження є поведінка особистості в найрізно-

манітніших її зовнішніх виявах, коли реалізуються усвідомлювані та

неусвідомлювані внутрішні психічні стани, переживання, прагнення.

Спостереження може бути звичайним (бачення, слухання) та інстру-

ментальним, коли бачене й почуте в поведінці людини фіксується за

допомогою фото-, кіноапарата або магнітофона. Інструментальне

спостереження дає можливість документувати все, що спостерігається,

а тому й глибше аналізувати, порівнювати.

Психологічне наукове спостереження потрібно відрізняти від побу-

тового. Наукове спостереження не обмежується описом зовнішньо

виявленого, а проникає в сутність явищ, з’ясовує причини тих чи

інших актів поведінки й цим розкриває їх психологічну природу.

Щоб спостереження набрало наукового характеру, воно має від-

повідати певним вимогам:

— бути цілеспрямованим, а не випадковим;

— здійснюватися планомірно й систематично;

— бути забезпеченим достатньою інформацією про спостережува-

не явище (якомога більшою кількістю фактів);

— точно фіксувати результати спостереження.

Спостереження потребує чіткості й точності фіксації даних. Для

цього використовують певні бланки.:

  • Бланк для фіксації результатів спостереження

  • За яких умов здійснювалось спостереження

  • Що виявлено у процесі спостереження

  • Пояснення даних спостереження

  • Що спостерігалося

  • Дата спостереження

Спостереження використовується при застосуванні всіх інших

методів вивчення психічних процесів та властивостей особистості. Об’єктивність має характеризувати весь процес дослідження й бу-

ти визначальним чинником для висновків.

7. Бесіда, анкета, інтерв’ю, як способи отримання психологічної інформації. Умови використання

Сутність цих методів полягає в тому, що дослідник задає піддослідному заздалегідь підготовлені і ретельно продумані питання, на які той відповідає (усно – у випадку бесіди або письмово при застосуванні анкетного методу). В процесі бесіди питання змінюються і доповнюються в залежності від відповідей піддослідних. Відповіді записують (можна з застосуванням записуючої апаратури). Одночасно дослідник веде спостереження за характером мовних висловлювань (ступенем впевненості відповідей, зацікавленістю або байдужістю, характером виразів), а також за поведінкою, виразом обличчя, мімікою піддослідних. Бесіда повинна бути живою і невимушеною, проводитися в атмосфері довіри, доброзичливості та щирості, в обстановці максимальної природності.

Анкетування являє собою перелік питань, котрі дають піддослідним для письмової відповіді. Перевага цього методу у тому, що він дозволяє порівняно легко і швидко отримати масовий матеріал. Недолік же цього методу в порівнянні з бесідою – відсутність особистого контакту з піддослідним, що не дає можливість варіювати характер питань в залежності від відповідей. Тут також важливо правильно підібрати питання. Вони повинні бути чіткими, ясними, зрозумілими, не повинні навіювати ту чи іншу відповідь. Для забезпечення достовірності показників відповіді на одне питання часто контролюються відповідями на приховані аналогічні питання (при розходженні такі відповіді не беруться до уваги, так як вони не можуть бути визнані достовірними).

 Інтерв'ю - метод збору соціальної інформації, що ґрунтується на вербальній соціально-психологічній взаємодії між інтерв'юером і респондентом з метою одержання даних, які цікавлять дослідника. Під час інтерв'ю контакт між дослідником і респондентом здійснюється за допомогою інтерв'юера, котрий ставить запитання, передбачені дослідженням, організовує та спрямовує бесіду з кожною людиною, фіксує одержані відповіді згідно з інструкцією. Для одержання одного й того ж обсягу інформації при використанні методу інтерв'ю дослідник витрачає більше часу та засобів, ніж при анкетуванні. Додаткових витрат вимагають добір і навчання інтерв'юерів, контроль за якістю їхньої роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]