Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Misceve_samovrjaduvannja_v_Ukrajini

.pdf
Скачиваний:
11
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
3.54 Mб
Скачать

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

у громадських організаціях ви легко знайдете потрібну вам кількістьдобровільних помічників-волонтерів для здійснення різноманітнихзаходів,акційтощо.

Процедетальнішемирозповімодалі.

Разом із тим, співпраця з НДО є для депутата також серйозною відповідальністю і, якщо хочете, певним клопотом (особливо на початку співпраці). Річ у тім, що представники третього сектору мають дещо вищі стандарти у своїй діяльності. Конкурентна боротьба(вдобромусенсіцьогослова) зіншимигромадсь­кимиорганізаціями за гранти постійно ставить перед ними вимогу «зробити нарівеньвище,якісніше,ефективніше,«по-європейському».Вроботі НДО — порівняно з іншими структурами — набагато гостріше стоїть питання прозорості і відкритості. Цього вони вимагають і від своїх партнерів. Постійно беручи участь у тренінгах та інших заходах всеукраїнських і міжнародних організацій, місцеві громадські організації виробляють нові, більш жорсткі критерії до роботи у своєму місті чи області. Це також впливає на стосунки і з депутатами — як з можливимипартнерами.

Тому серйозно зважте свою мету і потреби з умовами співпраці з недержавними організаціями. Дайте самі собі чесну відповідь на питання: чи готові ви, наприклад, до «незручних» питань на семінарах і «круглих столах», чи готові отримувати від НДО звернення щодо вирішення складних соціальних питань і вчасно реагувати на них; чи готові ви підтримати акції, що не завжди до вподоби місцевим чиновникам? Іншими словами, чи готові ви працювати гостро, відкритоіпрозоро?Якщотак,тосміливозустрічайтесязпредставниками громадської організації. Перш за все, обговоріть «правила гри». Це обговорення дасть змогу визначити як реальні дії у співпраці, так і свої «табу». Ось тоді і починайте діяти за формулою «співпраця з НДО — це прозорість, взаємовигідність, системність». Не зайвим буде укласти свого роду меморандум (письмову угоду, протокол про спільну діяльність). В ній варто зазначити загальні засади співпраці, умови взаємопідтримки щодо реалізації певних конкретних завдань, описати деталі інформаційного обміну тощо. Звичайно, в теперішній ситуації, коли мажоритарна виборча система вже не існує, з чернет-

181

КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ

ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЦЕВИХ РАД

кою цього документу варто ознайомити вашу депутатську фракцію чигрупувраді.

Не майте ілюзій: підписання угоди про співпрацю з громадською організацією не робить цю організацію «вашою» чи, іншими словами,«кишеньковоюструктурою»вашоїпартії.НезалежністьНДО

— це принципове питання для її членів. Організація має повне право співпрацюватитакожізіншимидепутатамизіншихпартій.Ітутвже від ваших дій залежить, наскільки ви будете потрібні й ефективні у виконаннісвоїхзобов’язань.Самемеморандумврегулюєрамкиспіль- ноїроботиівашіочікуваннявідНДО,атакож—очікуванняпредстав- никівгромадськоїорганізаціївідвас.

В досвіді роботи громадських організацій є багато успішних прикладів створення дорадчих (експертних) рад при громадських організаціях. Ці ради вивчають ситуацію і надають депутатам незалежні рекомендації щодо вирішення нагальних проблем у громаді. Представники цих НДО беруть участь в якості експертів у засіданнях депутатських комісій, у громадських слуханнях тощо. Їхня вигода — у донесенні погляду зацікавленої частини громади (зважте, ваших виборців) долюдейрівняприйняттярішень(середякихтепер—іви, бо ж ви — депутат). До недавнього часу ініціатива створення дорадчихрадвиходила,якправило,збокугромадськихорганізацій.Уявіть собі, наскільки вагоміше це виглядатиме, якщо така пропозиція поступитьзвашогобоку.

З2004рокувступивудіюЗаконУкраїни«Просоціальніпослуги». Деякі місцеві ради вже почали надавати обумовлену цим законом бюджетну фінансову підтримку для громадських організацій. Ви також можете стати ініціатором запровадження програм бюджетного субсидуваннягромадськихорганізаційунапрямку,щоєважливимдля громадиіводночас-самевтому,вякомупрацюютьгромадськіоргані- зації—вашіпартнери.Звернітьувагу:тутнейдетьсяпроякесьтаємне лобіювання інтересів певних громадських організацій, адже за законом бюджетна підтримка передбачає суворі конкурсні умови й повну прозорість. Просто ви можете сприяти запровадженню нової конкурс- ноїтеми,якоюопікуєтеся—івподальшомусприятиметепоступувцій роботічерезгрантовупідтримкугромадськихорганізацій.

182

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Можливі й нестандартні кроки. Наприклад, ви можете стати ініціатором волонтерського стажування членів місцевої молодіжної організації в тій комісії ради, яка займається питаннями, що цікавлять цю організацію. Будьте певні: молодь, яка нині дуже серйозно ставиться до свого професійного майбутнього, належним чином оцінитьтакуініціативу.Аякщопідчасстажуваннямолодьщейуспішно попрацює, то лист-подяка від комісії, рекомендація від вас особисто може стати «золотою акцією» для молодої людини в майбутньому працевлаштуванні чи в політичній кар’єрі. А який можна з цього можназробитиінформаційнийпривіддляЗМІ—длявасособисто!

Важливою є у вашій спільній роботі з НДО. Насправді це не вимагаєсистемністьякихось особливих, спеціальних зусиль. Недержавні громадські організації у виконанні своїх статутних цілей тапроектівздійснюютьдоситьбагаторізноманітнихцікавихзаходів. Вам треба всього-навсього налагодити систему постійного обміну інформацією в обраному спільному напрямку роботи. Ви (або ваші помічники) маєте взяти за правило регулярно брати участь у заходах партнерської громадської організації, а також регулярно запрошувати їх представників на свої заходи, де будуть розглядатися питання,щоїхцікавить.

Ставши авторитетною і бажаною людиною в одній чи в кількох недержавних організаціях, ви швидко оціните їх підтримку і допомогувнелегкійдепутатськійроботі.

Громадська організація як джерело потрібної, У громадськихкорисноїорганізаціяхважливоїпрацюютьінформації люди; вони

постійно контактують із своїми колегами з іншихактивніміст, областей та країн. Завдяки участі у різних проектах представники НДО часто беруть участь у різноманітних семінарах, «круглих столах», конференціях, форумах тощо. Багато з них пройшли навчання чи стажування за кордоном. Ось чому представники громадських організацій маютьбільшеінформаціїзнапрямку,вякомуспеціалізуються.

Дослідження проблем, пошук нової інформації, глибше знання тенденцій—цехарактернірисиповсякденногоробочогожиттякож-

183

КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ

ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЦЕВИХ РАД

ної активної громадської організації. Якщо ви потребуєте реальної картини,наприклад,екологічноїситуаціїврегіоні,тоофіційнуінформаціювдаломожедоповнитиекспертнаоцінкамісцевоїнедержавної

 

 

не варто

 

екологічної організації. Іноді ця оцінка може дуже відрізнятися від

офіційної: нехай вас це не дивує, разом з тим —

 

 

відкидати

інший погляд. Частіше всього якраз він і є найреалістичнішим, най-

правдивішим.

як багато

громадських

Ви будете вражені, коли дізнаєтеся,

 

 

організацій працює у вашому місті чи області. У сфері їх інтересів —

безліч проблем: від розвитку місцевого самоврядування до дитячої

безпритульності, від протидії насильства в родині аж до навчання та

працевлаштування­ безробітних.

1. Визначте (насамперед - для себе), якої саме — конкретно — інформаціївипотребуєтеідлячого.

Як отримати якісну інформацію в громадській організації:

2. Чітко сформулюйте питання, що вас цікавлять; при зустрічі з представниками недержавної організації надайте їм перелік цих питань у письмовому вигляді. Цей запит від депутата (на вашому депутатському бланку) піднімає статус організації не лише в її власних очах, а й в очах грантодавців, які надають кошти для виконання проектів—пам’ятайтепроцезавжди.

3. Поясніть представникам громадської організації, вам потрібна запитувана інформація, де і як ви плануєте неюдляскорисчого-

татися. Узгодьте, в яких випадках і на якого експерта організації ви будетепосилатисяприпублічномуоприлюдненніотриманоїінформації.Таквизможетеуникнутинепорозуміньідовільноготрактування.

4. Отримавши інформацію від громадської організації,

обов’язково подякуйте їй — пис мово, на депутатському бланку. На

жаль,депутатинерідко«дружать»зНДОлишетоді,колихочутьщось від них отримати. А потім якось «забувають» згадати про отриману допомогу в своєму виступі, інтерв’ю, статті. В громадських організаціях, на жаль, вже звикли до такого ставлення з боку депутатів, але все менше хочуть миритися з ним. Можливо саме тому збільшилася

184

 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ:

 

 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

 

кількість депутатів «родом із НДО»: вони втратили надію на просу-

ваннясвоїхінтересівзбокудепутатівісамівзялинасебецюмісію.

5. Знайдіть можливість регулярно відвідувати заходи громад-

ських організацій. Там ви зможете отримати новий, іноді альтерна-

тивний погляд на проблему, познайомитися з активними, знаючими

людьми. Це важливо для вас як депутата: по-перше, ваша популяр-

ність та позитивний імідж вибудовується і на таких зустрічах також;

по-друге, там ви знайдете цікаві, потрібні й корисні знайомства;

по-третє, там ви завжди отримаєте нову і потрібну вам інформацію

«зпершихрук».

 

6. Запам’ятайте:справдінезалежнагромадськаорганізаціявам

нічим

зобов’язана.Томуслідставитисядоїїкомандиякдо

 

анеякдопідлеглих...

партне-

не

 

рів,

Громадська організація як навчальний ресурс —

Незалежно від тогодля, чи вивассталиособистодепутатом цілеспрямовано, чи це трапилося несподівано навіть для вас самого — саме громадські організації завжди стануть вам у нагоді при отриманні нових знань, потрібнихікориснихуроботінародногообранця.Місцевінедержавні організації часто рекомендують своїх партнерів і колег до громадського навчання в інших містах чи країнах. Нерідко такі навчання (тренінги)відбуваютьсяіввашомуобласномуцентрі.

За тематикою таке навчання може бути дуже різноманітним. Під час семінарів і тренінгів поглиблено вивчається методика подоланняйрозв’язанняпроблемрізнихрівнів:

загальнонаціональний і міжнародних рівень (наприклад: ВІЛ/ СНІД,наркоманія,торгівлялюдьми,розвитокмалогопідприємництва); локальний рівень (працевлаштування шахтарів луганських шахт,підтримка прав національних меншин у Закарпатті чи на Буковині, розвиток медичного обслуговування самоселів у Чорнобиль-

ськійзонііт.п.); т.зв. спеціалізована проблематика: діяльність органів місце-

вого самоврядування, створення інформаційних громадських приймаленьзпитаньнаданнякомунальнихпослугтощо.

185

КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ

ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЦЕВИХ РАД

Такенавчаннятриваєзазвичайвід1до3днів.Вякостівикладачів чи тренерів, як правило, запрошують експертів національного та міжнародногорівня.Входінавчаннявиотримаєтеновіякіснізнання, цікаві роздаткові матеріали, познайомитеся з колегами і фахівцями з інших областей, дізнається про новий досвід в інших регіонах і за кордоном.Вбудь-якомуразі,такенавчання-цезавждикроквпереду

 

 

 

 

спілкування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вашому розвитку. Для вас важливим є не тільки навчання, а й нефор-

мальне

 

зрізнимилюдьми:цебудутьнетількипрацівники

партнерських НДО, а й представники міністерств, відомств, науковці,

провідні фахівці різних галузей, а також ваші колеги — депутати всіх

рівнів. З часом ці знайомства з ними переростуть у корисні справи

 

 

 

 

декілька порад.

 

 

 

длявашогомістачиобласті.

 

 

вчан я.

 

 

 

ǻǻ

Дізнайтеся про тему і мету

 

 

 

 

Принагідно

 

 

інтерактивному

і тренінги зазвичай проходять в

 

 

 

 

Навчальні семінари

 

 

 

 

 

режимі. Вам буде

корисним заздалегідь вивчити глибину проблеми для вашого міста,

області.Підчастренінгузавждиможна(ітреба!)задатитренеровічи

експертові питання, що вас цікавлять — ті, на які ви не знайшли від-

повідісамі.Зіншогобоку,будь-якийвашкоментарбудебільшцінним

і якісним, якщо в ньому прозвучать цифри та факти, що ілюструють

 

ǻǻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вашумісцевуситуацію.

 

 

 

еребування:

 

діз

 

атисяворганізаторівпроумови

 

 

 

Якщо тренінг проходить в іншому місті, варто заздалегідь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проживання,харчу-

вання тощо. Нерідко таке навчання проходить за містом: слід перед-

бачити зручний одяг як для занять, так і для відпочинку. На громад-

ських навчаннях часто практикується «вільний» стиль одягу: попри

це,всежподбайтепроте,щобвивиглядаливідповідносвоємустату-

сові.Зіншогобоку—щобвамбулозручноікомфортно.Щонекажіть,

 

ǻǻ

 

 

 

 

зяти із с ю достатню кількість візиті-

а«приймаютьпоодежині»...

 

особи

 

 

 

в .

 

Не забудьте також

 

 

, зробіть на зворотному боці

короткі

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримуючи візитівкивід іншої

 

 

 

 

 

 

помітки про цю людину. Якщо хтось вас особливо зацікавив,

постарайтесяпісляповерненнядодомузапочаткуватиконтактізцією людиною через листування або телефоном. З цікавою людиною і гарнимфахівцемзавждизнайдетьсяпрощопоговоритиіпорадитися.

186

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Якщо у вашому місті чи області є видатні історичні місця, то візьмітьǻǻ декілька кольорових листівок. Розкажіть на перерві про ваше місто колегам­ по навчанню, а також тим, з ким ви будете мешкати разом у готелі. Нерідко ми не маємо уяви, які є чудові місця в нашійкраїні.Людина,якапишаєтьсясвоїмкраємімаєщорозповісти, викликаєповагу.Васзапам’ятають,немайтесумніву!

По приїзді додому зайдіть в організацію, яка рекомендувала васǻнаǻнавчання.Розкажітьпротренінг,подякуйте,покажітьфотографії й матеріали. Принагідно обговоріть, як ви в подальшому застосуєтенапрактиціусебевмістізнання,отриманінатренінгу.

Не зайвим кроком стане інтерв’ю для місцевих ЗМІ. Розкажітьǻǻжурналістам не лише про навчання, а й про те, чим актуальна зазначена проблема для вашого краю. Поінформуйте своїх виборців, як ви — народний обранець — плануєте застосувати отримані знання. Це буде ще однією цеглинкою у копіткому будуванні вашого іміджу.Завждипам’ятайте:дляполітика­ передвиборчакампаніятриває постійноДля... місцевої газети доречним буде фотознімок з семінару. А якщоǻǻна ньому присутні VІР-персони, то для редактора це стане просто подарунком. Не цурайтесь навчань — навіть тоді, коли маєте багато справ і вони «не відпускають». З часом ви помітите суттєві зміни у своїх знаннях, поглядах тощо. Ви станете справжнім експертом у важливих для громади питаннях. Вам завжди буде що сказати: якзтрибунисесійноїзали,такізгазетнихшпальтітелеекранів.

Дуже часто громадські організації запрошують активних учасниківрізнихконференційтасемінарівнакороткотерміновенавчання чи в ознайомлювальні поїздки за кордон. Таке, цілком можливо, станеться і з вами. Досвід, знайомства і спілкування з новими людьми станутьнеоціненнимидлявашогокар’єрногозростання.

Громадські організації як виконавці вашого дослідження

Місцеві ради вкрайгромадськоїрідко використовуютьдумки опитування в якості інструменту вивчення громадської думки. Проте такі дослідження є вкрайціннимидляотриманняширокоїінформаціїпро:

187

КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ

ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЦЕВИХ РАД

якістьмуніципальнихпослуг; - ставленнягромадяндотихчиіншихміськихпрограм;

- факти, що можуть знадобитися при плануванні нових проек- тівчи-кроківвашоїради(абопрозміниувжереалізованихпроектах); Окрім того, дослідження дають можливість оцінити потреби

громадянвтихчиіншихкрокахРади.

Причинами того, що місцеві ради рідко використовують опитуваннягромадськоїдумки,єпевнаскладністьуїхпроведеннітависока вартість. Але це лише на перший погляд дослідження видаються складними і витратними. Цього можна уникнути, якщо використати можливостігромадськихорганізацій.Длябільшостізнихопитування громадськоїдумкиєзвичайноюсправою:вонипровадятьїхзацілком пристойними,перевіренимиметодиками;їхрезультатамможнадовірятитаксамо,якіспеціалізованимнауковимустановам.

До речі, про наукові установи. Якщо громадська організація ǻǻ- ваш партнер - не має досвіду опитувань громадської думки, звернітьувагунамісцевівищінавчальнізаклади:чинемасеред нихтаких,дебільшоючименшоюміроювивчаютьсоціологію? Якщо хоч на одному факультеті є бодай піврічний курс соціології — сміливо йдіть на контакт з викладачами. Ваше прохання про здійснення опитування буде для них неабияким подарунком! Бо, як правило, викладачі розцінюють такі реальні опитування як чудову нагоду для практичних занять зі студентами. Напишіть до ректорату офіційне клопотання на своєму депу-

татськомубланку-ісправузроблено.

Незаглиблюючисьуметодологіювивченнягромадськоїдумки, звернемовашуувагунатаке:

1. Плануючи опитування громадської думки, задайте собі такі запитання:

а) Чоговихочетедосягнутизадопомогоюсвогоопитування? б) Чи готові депутати і службовці виконкому використати

результатиопитуванняусвоїйроботінакористьгромадян? 2. Будьте готові почути те, що висловлять вам «поза очі» респон-

дентиопитувань.Інколицяінформаціябуває,м’якокажучи,недужеприємною.Зіншогобоку,часомможнапочутите,прощовиніколинечули.

188

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

3. Задавання запитань налаштовує громадян на думку, що в їхнійситуаціїщосьтакинарештізміниться.Це,якправило,породжує надії і сподівання, які завжди слід враховувати у плануванні та здій- сненнібудь-якогодослідження.

4. Проводячи опитування, намагайтеся залучити до їх організації тих, кого вони зацікавити: депутатів - членів відповідних комісій, посадовцівмаютьвиконкому та відповідних управлінь місцевої держадміністраціїтощо.

5. Отримавши результати опитувань, намагайтеся довести їх доякнайширшогоколалюдей:

досвоїхколег—депутатів;

до всіх членів комісій, діяльність яких тим чи іншим чином перетинаєтьсязнапрямкамиопитування;

до посадовців відповідних відділів виконкому, управлінь місцевоїдержадміністрації;

до засобів масової інформації (можливо, для оприлюднення результатівдослідження варто провести прес-конференцію? В цьому випадку виконавці опитування — представники громадської організації — мають бути повноправними учасниками цієї пресконференції).

Результати опитувань громадської думки є дуже дієвим та сильнимінструментомувашійдепутатськійдіяльності.

Вивчення громадської думки, окрім цього, є ще й ефективним способомвашогоспілкуваннязвашимижвиборцями.

Працівник НДО як Ваш потенційний

Представникигромадськихдепутатськийорганізаційпомічникефективноможутьбути використаніякпомічники-консультантидепутатівмісцевихрад.

Громадські діячі мають нестандартне прогресивне мислення, виробленевнаслідокпостійнихнавчаньтаучастіврізноманітнихпроектах, стажуваннях і тренінгах. Вони досить часто мають можливість їздити по всій країні і відвідувати столицю України. Користь вам від цього може бути надзвичайно великою. Ось ваш помічник приїздить до Києва у своїх громадських справах (зверніть увагу, ви не витрача-

189

КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ

ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЦЕВИХ РАД

єтенацекоштів).Вінможетакзаплануватидень,щобматичасзайти до центрального офісу вашої партії, передати вашу статтю до партійної газети, поспілкуватися з помічником народного депутата від вашої партії, дізнатися про офіційні та неофіційні новини. Завдяки цьомупровасзнатимутьвцентрі,авизнатиметесвіжіновининавіть швидше,ніжіншіоднопартійціувашомумісті.

Або, наприклад, ваш помічник їде до іншого обласного центру на стажування, тренінг, семінар чи на конференцію (у громадських організаціяхцевідбуваєтьсярегулярно).Тамвінтакож,яквашпомічник, може зайти до обласної організації вашої партії, розпитати про партійні події, діяльність фракції у місцевій раді, отримати місцеву партійну пресу і т. ін. Так ви дізнаєтеся про досвід та цікаві ініціативи депутатів з інших областей, зможете використати його у своїй діяльності, налагодити постійні контакти (телефоном чи письмово) звашимиколегами-депутатамидляподальшоїспівпраці.Визможете дізнатися, чим вони живуть, які мають проблеми, як їх долають. Вчитися на іншому досвіді ніколи не шкодить. На всіх заходах, де побуває ваш помічник, завжди буде щось таке, про що варто знати і вам. Після кожної поїздки послухайте його розповідь, поміркуйте, що із нових ідей, матеріалів, новин у громадському середовищі ви змогли б використати у своїй депутатській роботі. Новий погляд збоку іноді наштовхуєнанестандартнііефективнірішення.Слідуважнопоставитися до вибору помічника із громадських організацій (як, власне, і до іншихпомічників).Усередовищігромадськихорганізацій,якіскрізь, є свої впливові і шановані люди, але вистачає й таких, хто багато і гарно говорить, але мало що робить реально. Якщо вам пощастить і ви залучите собі в помічники справді авторитетну людину, то уникнетеревнощівзбокуіншихгромадськихорганізацій,авашавторитет середактивістівгромадськогорухутакожзросте.

Варто знати про деякі «табу», яких не варто переступати. Не вимагайте від представника громадської організації, вашого помічника, вступати до лав вашої партії. В світі НДО високо цінують політичну нейтральність. Звичайно, ваш помічник не має бути повним антагоністом ідей партії, за списком якої ви стали депутатом, але й відданості цим ідеям вимагати не слід. Не очікуйте, що ваш помічник

190

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]