Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Misceve_samovrjaduvannja_v_Ukrajini

.pdf
Скачиваний:
11
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
3.54 Mб
Скачать

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

5) внесенняпрокуроромподанняабопротестущодоранішеприйнятого рішення (окремих його пунктів), якщо аргументи подання, протеступрокурораприйнятіміськоюрадоюякобґрунтовані.

1Стаття.Рішення111ради. з мотивів їх невідповідності Конституції або законамУкраїнивизнаютьсянезаконнимивсудовомупорядку.

2.Рішеннясуду,щонабралозаконноїсили,якимрішенняміської радивизнаненезаконнимтаскасоване,засвідченепечаткоюсуду,надсилаєтьсяюридичнимуправліннямзагальномуабоархівномувідділам міської ради (в залежності від місця зберігання зазначеного рішення ради)длявчиненнявідповіднихнаписівпровтратуїхчинності.

3. Загальний або архівний відділи ради після отримання судового рішення вчиняють напис у відповідному протоколі засідання радиіззазначеннямпідставискасуваннярішенняради.

4. Виконавчий орган ради, на зберіганні якого перебувають рішення ради, обліковує судові рішення про скасування рішень міськоїради.

РОЗДІЛ V.

ДИСЦИПЛІНА НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ ТА ДЕПУТАТСЬКА ЕТИКА

етики1Стаття.. Присутні112на. сесії депутати дотримуються норм депутатської 2. Депутати та запрошені особи повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, крім виступів у встановленому порядку, не поширювати у залі матеріали і не порушувати правила ведення (порядок роботи) засі-

дання,передбаченіцимРегламентом.

3. Головуючий на засіданні ради забезпечує порядок у залі і дотриманняцьогоРегламенту.

4. У разі порушень положень цієї статті головуючий може внести пропозицію про позбавлення депутата права виступу на пленар-

281

ПРИМІРНІ ЗРАЗКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

ному засіданні ради, а стосовно запрошених – права бути присутнім назасіданні.

НаСтаттязасіданнях113. ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до протиправних дій. Головуючиймаєправопопередитипромовцяпронеприпустимістьтаких висловлюваньізакликівабоприпинитийоговиступ,авразіповторного порушення-позбавитийогоправавиступунацьомузасіданні.

ЯкщоСтаттяпромовець114. виступає без дозволу головуючого, мікрофон можебутивиключенобезпопередження.Призвертанніголовуючого допромовця,останнійзупиняєсвійвиступ.Упротилежномувипадку головуючийможеприпинитийоговиступ.

ПриСтаттяперевищенні115. виступаючим часу, відведеного для виступу, або висловлювань не з обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова. Виступ промовця після позбавленняйогослованезаноситьсядопротоколузасідання.

ПідСтаттячас засідання116. ради забороняється заважати виступу оратора. Головуючий надає додатковий час для виступу оратора на термін його вимушеної перерви, якщо це не пов’язано із застосуванням довиступаючогозаходіввпливу,передбаченихцимРегламентом.

ЗабороняєтьсяСтаття 117. вносити до сесійної зали ради та використовуватипідчаспроведенняпленарнихзасіданьплакати,лозунги,гучномовці тощо.

ЯкщоСтаттядепутат118.своєюповедінкоюзаважаєпроведеннюзасідання ради, головуючий попереджає його і закликає до порядку. Після повторногопопередженняпротягомзасіданняголовуючийзазгодою

282

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування без обговорення, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання.

ДепутатСтаттяради119.якпредставниквиборцівтериторіальноїгромади міста та член ради, здійснюючи свої повноваження відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та цього Регламенту, повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі і правил депутатської етики, утримуватисявідзаяв,дійівчинків,якікомпрометуютьдепутата.

1Стаття. Порушення120.депутатом правил депутатської етики є предметомрозглядупостійноїкомісіїміськоїрадизпитаньзаконності,прав людини,регламенту,депутатськоїділяьностітаетики.

2. Підставою для розгляду питання щодо порушення правил депутатської етики є письмова заява депутата, відповідного органу, щодоякогодепутатприпустивсянеетичнихдійчиповедінки,посадової,юридичноїтафізичноїособи,громадян,листиізверненнявиборців, в яких повідомляється про допущені порушення, а також дорученняміськогоголовичисекретаряради.

3. Розглядпитаннящодопорушенняправилдепутатськоїетики можутьініціюватипостійнікомісіїради.

4. Постійна комісія міської ради з питань законності, прав людини, регламенту, депутатської діляьності та етики проводить розслідування порушень депутатами правил етики, передбачених законодавствомУкраїниіРегламентомради.

5. Постійнакомісіянерозглядаєпитань,якіналежатьдокомпетенції виборчих комісій, суду і прокуратури, а також анонімні листи і звернення.

6. У разі одержання постійною комісією листів і звернень, розглядякихневходитьдоїїкомпетенції,вонапередаєїхзаналежністю, аанонімнізалишаєбезрозгляду.

283

ПРИМІРНІ ЗРАЗКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

1Стаття. Про наслідки121. розслідування порушень депутатом правил етикипостійнакомісіядоповідаєнапленарномузасіданнірадиівноситьпропозиціїщодовжиттязаходіввпливудонього.

2. Рада заслуховує доповідь постійної комісії міської ради з питань законності, прав людини, регламенту, депутатської діяльностітаетикиіприймаєодиніззаходіввпливудотакогодепутата:

1) зауваження; 2) позбавлення депутата права виступу на одному пленарному

засіданні,априповторномупорушенні-надвохпленарнихзасіданнях; 3) повідомлення через засоби масової інформації про порушення депутатом норм депутатської етики та заходи впливу, яких

вжиларададонього.

3. Рішення про заходи впливу приймається після короткого обговорення більшістю голосів депутатів від їх загальної кількості і заноситьсядопротоколупленарногозасідання

ПідСтаттячас проведення122. пленарних засідань, депутати і запрошені неповиннікористуватисьзасобамимобільногозв’язку.

РОЗДІЛ VI. ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ. ОБРАННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ЇЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ

1Стаття. До порядку123.денного пленарного засідання вносяться і розглядаються окремо питання про утворення виконавчого комітету міської ради, а також про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат наїхутримання.

2.Міська рада у межах затверджених нею структури і штатів може створюватидепартаменти, управління, відділи та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчихорганівради.

284

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

3. Відповідні пропозиції вносяться міським головою після розглядуїхпостійнимидепутатськимикомісіями,депутатськимифракціями(групами)впорядку,передбаченомуглавою11цьогоРегламенту.

4. Статусіповноваженнявиконавчихорганівміськоїрадивизначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України та положеннями про ці органи, які затверджуютьсяміськоюрадою.

5. Виконавчіорганиміськоїради,їхпосадовіособиєпідзвітними іпідконтрольнимиміськійраді.

1Стаття. Міська рада124. за пропозицією міського голови більшістю депутатів від загального складу ради відкритим голосуванням ухвалює рішенняпрокількіснийскладвиконавчогокомітету.

2. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджуєтьсярадоюзапропозицієюміськогоголовизурахуванням вимог статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра- їні». 3. Після завершення обговорення кандидатур рада приймає рішення про спосіб (відкритий чи таємний) голосування за персональний склад виконавчого комітету. Голосування проводиться від- повіднодовимогстатей82-91цьогоРегламенту.

1Стаття. Внесення125змін. до складу виконавчого комітету ради та питання про його розпуск вирішується виключно на пленарних засіданнях міської ради. Підставами для внесення змін до персонального складувиконавчогокомітетуможутьбути:

1) подання членом виконавчого комітету особистої заяви провиведенняйогоізскладувиконкому;

2) виїздчленавиконавчогокомітетунапостійнепроживання замежімістаЧернівці;

3) визнання члена виконавчого комітету судом недієздатнимабобезвісновідсутнім;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за якимчленавиконкомузасудженодопозбавленняволі;

285

ПРИМІРНІ ЗРАЗКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

5) смертічленавиконкому; 6) пропущення членом виконкому упродовж року більше

третини засідань виконкому, невиконання ним без поважних причинрішеньідорученьрадичивиконавчогокомітету.

2. Підставою розпуску виконавчого комітету може бути визнання радою його роботи незадовільною. У разі розпуску виконавчого комітету, міський голова вносить пропозиції раді щодо персонального складу виконавчого комітету не пізніше місячного строку після настанняподії.

3. Керівники виконавчих органів ради звітують перед міською радоюнасесіїнаїївимогу.

ради.4. Рішенняпроїхнійзвітприймаєтьсянапопереднійсесіїміської 5. Час, який надається для підготовки звіту посадовим особам, зазначенимучастині3цієїстатті,неможебутименшимодногомісяця. 6. Робота керівника виконавчого органу ради оцінюється на “задовільно”, “задовільно за умови” чи “незадовільно”. Оцінка роботи

повиннабутивмотивованою.

7. Якщо оцінка “незадовільно” дана посадовій особі, затвердженняякоїнапосадувіднесенодокомпетенціїради,торадаприймає рішення про звільнення цієї особи з займаної посади. Якщо оцінка “незадовільно” дана посадовій особі, призначення якої на посаду віднесено до компетенції міського голови, рада рекомендує міському головівирішитипитанняпрозвільненняцієїособиіззайманоїпосади.

1Стаття. Посадовою126особою. міськоїрадиєсекретарміськоїради. 2. Порядок обрання на посаду та повноваження секретаря місь-

коїрадивизначаютьсяЗакономУкраїни“Промісцевесамоврядування вУкраїні”таіншимизаконами.

3. Міська рада може заслухати звіт секретаря міської ради про виконання ним своїх повноважень. За наслідками звіту секретаря міської ради, у разі визнання його роботи незадовільною, рада може достроково припинити його повноваження більшістю депутатів від загальногоскладурадишляхомтаємногоголосування.

286

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

4. Уразідостроковогоприпиненняповноваженьміськогоголови секретар міської ради, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження міського голови змоментудостроковогоприпиненняповноваженьміськогоголовидо моменту початку повноважень міського голови, обраного на позачерговихвиборахвідповіднодозакону.

1Стаття. Чернівецький127. міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Чернівців, очолює виконавчий комітет радитаголовуєнаїїзасіданнях.

2. При здійсненні наданих повноважень міський голова є відповідальним перед міською радою та підзвітним, підконтрольним і відповідальнимпередтериторіальноюгромадою.

3. Міська рада відповідно до частини 7 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на вимогу не менше половини депутатів (30) може у будь-який час заслухати звіт міського головипророботувиконавчихорганівради.

4. Ініціювати звіт міського голови можуть депутатські групи і фракції,постійнікомісіїабодепутати.

5. Вимога депутатів може бути також оформлена збором підписівнеменшеполовинидепутатівміськоїради.

6. Ініціатори звіту міського голови мають сформулювати питання, які повинні бути висвітлені у звіті, а також запропонувати терміндляйогопідготовки.

7. Рішенняпрозвітміськогоголовиприймаєтьсяміськоюрадою напопереднійсесіїізаслуховуєтьсянанаступнійчерговійсесії,алене раніше ніж через місяць з дня прийняття рішення про звіт міського голови.

8. За результатами звіту міського голови приймається рішення міською радою, у якому дається оцінка роботі виконавчих органів радиначолізміськимголовою.

9. Уразі,якщороботавиконавчихорганіврадивизнаєтьсянезадовільною, міською радою може бути прийнято рішення більшістю депутатів від загального складу ради про недовіру міському голові

287

ПРИМІРНІ ЗРАЗКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

або про розпуск виконавчого комітету міської ради. Це рішення під- лягаєобов’язковомуоприлюдненнюузасобахмасовоїінформації.

1Стаття. Посадовими128. особами виконавчого комітету міської ради є заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів радитасекретарвиконавчогокомітетуміськоїради.

2. Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» прийняття на службу на посади заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та секретаря виконавчого комітету міської ради здійснюється шляхом затвердженняміськоюрадою.

3. Кандидатури на ці посади вносяться міським головою на розглядтазатвердженняміськоюрадоюнепізнішякнадругійсесії,після попереднього їх розгляду у постійних комісіях, депутатських групах (фракціях). До початку обговорення кандидатур у постійних комісіях, депутатських групах (фракціях) депутатам видаються інформаційні матеріалипрокожногокандидата.

4. На пленарному засіданні міської ради на вимогу депутатів може проводитися обговорення кожної внесеної кандидатури. Кандидати виступають на пленарному засіданні з повідомленнями про програми майбутньої діяльності та відповідають на запитання депутатів.

5. Після завершення обговорення кандидатур міська рада шляхом відкритого або таємного голосування приймає рішення про затвердженнянапосадікожногоіззапропонованихкандидатів.

6. У разі, якщо внесена міським головою кандидатура міською радою не підтримана, міський голова вносить іншу кандидатуру на поточнійабонаступнійсесіїради.

7. У разі звільнення з посади заступника міського голови чи секретаря виконавчого комітету ради або в разі припинення ними повноважень, міський голова вносить кандидатуру на затвердження їїрадоюнепізнішемісячногострокупіслянастанняподії.

288

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

РОЗДІЛ VIІ. ІНШІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

Глава 18. Порядок розгляду протесту прокурора

1Стаття. Протест129,припис. ,поданняабопостанова(далі-документпро- курорського реагування) внесені на розгляд ради, підлягають розгляду в порядку, визначеному Законом України «Про прокуратуру» тацимРегламентом.

2. Рішення ради, що суперечить закону, може бути опротестованепрокурором.

3. Протест прокурора зупиняє дію опротестованого рішення та підлягає обов’язковому розгляду радою у десятиденний строк після його надходження. Про наслідки розгляду протесту в цей же строк повідомляєтьсяпрокурору.

4. В разі, якщо документ прокурорського реагування отримано після формування порядку денного, або засідань постійних комісій, проект рішення може бути внесено на розгляд ради без розгляду його постійними комісіями, але за погодженням з головою постійної комісії міської ради з питань законності, прав людини, регламенту, депутатської діяльності та етики та з головою постійної комісії, до сферидіяльностіякоївідноситьсяпредметпротесту.

5. В разі обмеженості часу або складності підготовки проекту рішення за наслідками розгляду документа прокурорського реагування, проект рішення підлягає розглядові на наступній черговій сесіїради,заумови,якщонатойчаспрокурорнезвернетьсяіззаявою досудупровизнанняактанезаконним.

6. Проект рішення за наслідками документа прокурорського реагуванняготуєтьсяюридичнимуправліннямміськоїрадиспільноз відповіднимивиконавчимиорганамирадитапідлягаєобов’язковому погодженню (візуванню) головою постійної комісії з питань законності,правлюдини,регламенту,депутатськоїдіяльностітаетики.

7. Міськарадаабоприймаєрішенняпрозадоволеннявимогипротесту прокурораабоможевідхилитипротест,якщовважаєйогонеобґрунтованим.

8. Рішення за наслідками розгляду радою документа прокурорськогореагуваннянадсилаєтьсяпрокуророві.

289

ПРИМІРНІ ЗРАЗКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Глава 19. Документальне забезпечення діяльності ради

1Стаття. На пленарних130. засіданнях ради ведеться звуковий запис та протокол, в якому відображаються хід проведення засідань ради, час початку та завершення засідання, перелік депутатів, які виступили з того чи іншого питання та інших осіб, які беруть участь у засіданні, внесені депутатські запити, прийняті радою рішення, в тому числі за запитамидепутатівтарезультатиголосування.

2. До протоколу сесії додаються: рішення ради з первинними матеріалами до них, рекомендації постійних комісій та виконавчого комітету ради до проектів рішень, довідки і висновки фахівців, письмові запити депутатів, розглянуті на сесії, пропозиції і зауваження депутатів, в тому числі передані в письмовій формі до секретаріату або головуючому на засіданні та їх реєстр, а також дані лічильної комісії про присутніх депутатів, результати голосування, список відсутніх депутатів, список запрошених, які брали участь у засіданні, відомості про видачу бюлетенів для таємного голосування та їх протоколи, текст Присяги міського голови, секретаря міської ради та протоколтериторіальноївиборчоїкомісіїтощо.

3. Після закінчення засідання оформлений протокол сесії подаєтьсянапідписособі,якаголовуваланапленарному засіданні.

4. Протоколи засідань ради з первинними документами до них впродовж двох років зберігаються в загальному відділі ради, а потім передаються до архівного відділу ради на правах документів суворої звітностідляпостійногозберігання.

5. Звуковізаписипленарнихзасіданьрадизаписуютьсянаелек- тронніносіїщоквартальновідділомкомп’ютерно-технічногозабезпе- чення міської ради та зберігаються в загальному відділі міської ради впродовж скликання ради, а потім передаються до архівного відділу міської ради на постійне зберігання з програмним комп’ютерним забезпеченням.

Доступ до звукових записів пленарних засідань ради надається відділом комп’ютерно-технічного забезпечення міської ради загальномувідділуівідділуорганізаційноїроботитаконтролюміськоїради.

290

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]