Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
251-401.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
2.53 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Які патологічні процеси спостерігаються у вагітних самок?

 2. Яку лікувальну допомогу слід надати тварині при передчасних переймах та по­тугах?

 3. Яку допомогу необхідно надати вагітній корові при її залежуванні?

 4. Які розрізняють види випадіння піхви у корів і яку допомогу надають при цьому?

 5. Що розуміють під додатковою та позаматковою вагітністю?

 6. Згадайте класифікацію абортів за А. П. Студєнцовим.

 7. Які причини ранньої ембріональної смертності?

 8. Які основні ознаки муміфікації плода і яку допомогу слід надати тварині?

 9. Які основні ознаки мацерації плода і яку допомогу слід надати тварині?

 10. Які ознаки путрифікації плода і яку допомогу слід надати тварині?

 11. Які причини ідіопатичних незаразних абортів?

 12. Які причини ідіопатичних інфекційних та інвазійних абортів?

 13. Які основні причини симптоматичних незаразних абортів?

 14. Які основні причини симптоматичних інфекційних та інвазійних абортів?

 15. Які заходи проводять у господарстві при виникненні абортів у тварин?

313

10

ФІЗІОЛОГІЯ РОДІВ

10.1. Теорії початку родового процесу

Роди (Рагіцз) - складний фізіологічний процес, суть якого полягає у виведенні з організму матері дозрілого(их) і живого(их) плода(ів), звільненні порожнини мат­ки від плодових оболонок та залишків плідних рідин у характерні для кожного вид} тварин терміни. Не дивлячись на велику кількість проведених наукових досліджень цей фізіологічний процес остаточно не вивчений. Загадковими і нерозшифрованими як для вчених, так і для практиків залишається питання: "Чому роди у більшості ви­падків відбуваються вночі або зранку, а не в день?"; "Чому впродовж усього плодоно­шення самка зберігає плід і лише вкінці його розпочинається родовий процес?"; "Що є стартовим механізмом початку родового процесу -реакція нервової, гуморальної чи іншої систем, які є відповідальними за цей складний механізм?", "Чому різноманітні фактори зовнішнього або ж внутрішнього середовища в одних екстремальних умовах здатні прискорити, в інших - загальмовувати, а ще в інших не спричинити ніякого впливу на цей складний фізіологічний процес?", "Чому фактор годівлі самок за 1-2 доби до умовного терміну родів володіє синхронізуючою дією для одночасного про­яву цього процесу у багатьох вагітних самок?" та багато інших питань, над якими ще не один десяток років будуть працювати вчені-акушери.

Більшість учених, які займалися вивченням фізіології родів, схиляються до дум­ки, що під час них відбувається цілеспрямована переорієнтація нейроендокринної ре­гуляції статевої системи самок на виведення плода з утроби матері.

Причину родів вбачають також у дегенеративних процесах в оболонках плода, і головним чином у плаценті, які порушують зв'язок між плодом і матір'ю, що веде до зігнання плода з порожнини матки, як стороннього тіла.

Початок родової діяльності пояснюють і впливом гормональних факторів. З розвитком вагітності в організмі самки збільшується кількість секретів надниркових залоз та задньої частки гіпофіза, які мають здатність спричиняти скорочення матки. Уже на 9-му місяці вагітності корів жовте тіло припиняє виділення прогестерону і в яєчнику починає рости фолікул, який синтезує естрогени. Під їх впливом відбувається

314

Фізіологія родів

розрідження і витікання слизового корка шийки матки та її відкриття. Зміна маткового тиску спричиняє скорочення міометрію і початок родів.

Впродовж тривалої історії вивчення механізмів родів були висловлені різні теорії і гіпотези, але жодна з них в повній мірі не може пояснити і розкрити причини цього складного фізіологічного процесу, хоча, ніде правди діти, жодна з них не може бути відкинута і в якійсь мірі заслуговує на увагу. В кожній з цих теорій автори наводять причину, яка на їх думку є стартовою, першочерговою і яка викликає перше скоро­чення м'язів матки. Серед них можна назвати теорії: тиску, розтягнення м'язів матки, стороннього тіла, токсикозу, подразнення нервових закінчень м'язів матки вуглекис­лотою, теорію зрілості м'язів матки, реакції маткового центру на подразнення та не-: ;> гуморальну теорію Ніколаєва - Лазарєва - Петченка. Теорія тиску. Окремі автори вважають, що плід, досягнувши свого зрілого стану, вільно тисне на тканини матки, в яких міститься велика кількість нервових гангліїв, : с іюливо в ділянці дорсальної частини шийки матки, викликаючи при цьому рефлек-і: рне скорочення м'язів матки.

Теорія розтягнення. Автори цієї теорії вважають, що в кінці вагітності плід, що :тгнсивно росте, розвивається, заповнює порожнину матки і призводить до макси-ільного розтягнення її стінок, що є подразником для початку скорочення м'язів і : гдового процесу.

Теорія стороннього тіла. Причиною початку родів, на думку авторів, є дегене-р пивні зміни та переродження і процеси в оболонках плода (плодів), які порушують і' їзок між плодовою і материнською частинами плаценти і плід виявляється сторон-тілом, що обумовлює скорочення матки та виведення його з її порожнини. Теорія токсикозу. Автори даної теорії пояснюють початок родової активності по­вним накопиченням в організмі матері великої кількості продуктів обміну речовин, : надходять як від самого плода, так і з плаценти, і які є фактичними подразниками і:рецепторів матки, викликаючи її збудження і початок скорочення. Згідно теорії подразнення нервових закінчень м'язів матки вуглекислотою І: ршопричиною початку родів є перенасичення організму матері С02, яка надходить великій кількості від плода в кінці вагітності і є основним подразником нервових інчень м'язів матки, що викликає їх скорочення.

На думку авторів теорії реакції маткового центру в живому організмі людини і

ни всі без винятку життєво важливі фізіологічні процеси, в тому числі й розмно-

ї, контролюються і регулюються відповідними центрами центральної нервової

: :теми, тобто родовий процес регулюється через так званий "матковий центр". Із

ашенням строків вагітності, особливо в її кінці, в організмі матері накопичують-

.; гормони наднирників, задньої долі гіпофізу, плаценти, що обумовлює подразнен-

іхано-хемо-барорецепторів матки, а через них і відповідних маткових центрів

головному і спинному мозку. Тут ці імпульси концентруються, нагромаджуються

Енкликають формування родової домінанти. Після досягнення певного рівня вони

їиуликають перші родові перейми у вигляді потужного скорочення матки, що є по-

-;т:ом родового акту.

315

Розділ М

Нейрогуморальна теорія Ніколаєва - Лазарєва - Петченка. Автори даної тео­рії розділили всі причини початку родів на три групи: а) фактори, що підготовляють роди; б) фактори, що викликають роди; в) фактори, що підтримують ритміку родів.

Фактори, що підготовляють роди: а) зниження збудливості кори і підвищення збудливості спинного мозку; б) підвищення збудливості нервово-м'язового апарату мат­ки; в) підсилення подразнень баро- і механорецепторів матки; г) тонотропна дія адре­нергічної іннервації матки; д) накопичення естрогенів і зменшення концентрації прогес­терону; є) накопичення глікогену і глютатіону, які підвищують збудливість міометрію.

Фактори, що викликають роди: а) тономоторна дія холінергічних механізмів матки; б) подразнення рецепторів матки і її шийки плодом, формування родової домі­нанти; в) розвиток гормонального "поштовху" на матку (різке зростання концентраці: естрогенів).

Фактори, що підтримують роди: а) швидкий тономоторний ефект ацетилхоліну: б) нейтралізація (руйнування) холінестеразою ацетилхоліну; в) гальмівна дія оксито-цину (пітоцину) на холінестеразу; в) антагоністична (пригнічуюча) дія пітоцинази на окситоцин; г) гальмівна дія естрогенів на пітоциназу; д) подразнення парацервікаль-них та паравагінальних гангліїв, які викликають скорочення матки.

Згідно з цією теорією, родова діяльність розпочинається внаслідок подразнення ацетилхоліном, концентрація якого в кінці вагітності у плаценті різко зростає, ганглі­їв, розміщених у нервових сплетіннях матки. Ацетилхолін постійно накопичується в плаценті і в кінці вагітності його концентрація максимальна. Крім цього, в кінці вагітності в крові матері накопичуються у великій кількості такі гормони, як окси­тоцин, адреналін та естрогени, які також стимулюють початок родової діяльності Одночасно з цим, початок родової діяльності забезпечується значним зниженням в кінці вагітності вмісту в крові такого гормону, як прогестерон, безпосередня дія яко­го направлена на збереження спокою вагітної матки, тобто на гальмування її скорот­ливої здатності.

Тобто, родовий акт є результатом складного комплексу взаємодії фізіологічних процесів, які відбуваються в материнському організмі протягом тривалого часу.

Через привідкритий цервікальний канал у порожнину матки входить повітря, змі­нюється внутрішньоматковий тиск, починаються перейми, що викликає рух плода і тиск на стінку та шийку матки, тобто це і можна вважати початком родів (С. П. Хо-мин, 1985).

Тобто, головним подразником, який викликає початок родів, є плід, який своїм тиском і рухами подразнює нервові закінчення (рецептори) матки. Безпосередньо пе­ред родами під прямим впливом релаксину та непрямим впливом інших гуморальних факторів відбувається розслаблення зв'язок кісткового тазу і розкриття шийки матки.

Отже, початок і перебіг родів обумовлені впливом таких факторів:

Нервово-рефлекторні фактори - зниження в кінці вагітності збудливості кори головного мозку і одночасне зростання збудливості спинного мозку та рецепторів матки; утворення в корі головного мозку "родової домінанти"; підвищення чутли-

316

- зіологія родів

кяі (сенсибілізації) нервово-м'язових структур матки до окситоцину і інших біо-^гічно активних речовин локомоторної дії; часткова "фізіологічна десенсибілізація" іутливих інтрамуральних нервових утворень (рецепторів) матки щодо залишків, що •творилися під час вагітності.

Гормональні фактори - зростання синтезу в кінці вагітності і на початку родів г>ето-плацентарним комплексом і яєчниками естрогенів (естрадіолу, естрону і, осо­бо, естріолу), що мають багатогранний вплив на нервово-м'язові елементи матки. Лри цьому зростає збудливість, провідність та реактивність міометрію до біологічно іктивних речовин: окситоцину, простагландинів, серотоніну, ацетилхоліну, катехола-ч:нів і кінінів, а також до інших аналогів окситичної дії. Зміна співвідношення поміж ^огенами і прогестероном у бік переваги естрогенів веде до зняття прогестероно-:-: го блоку міометрію, а також до втрати прогестероном, а можливо й хоріонічним жадотропіном (ХГ) і хоріонічним соматотропіном антиконтрактильних властивос-. підвищення зростання у крові в кінці вагітності рівня кортикостероїдів, які тісно І -зані з естрогенами та необхідні для забезпечення скорочувальної функції матки. Нейрогуморальні фактори - підсилення в кінці вагітності і перед родами син-:у окситоцину, серотоніну, простагландинів, катехоламінів, ацетилхоліну, кінінів та кий спад активності ферментів, що їх нейтралізують - окситоцинази (пітоцинази), голінестерази, моноамінооксидази, кінінази та ферменту, який нейтралізує проста­гландини; зміна чутливості міометрію до біологічно-активних речовин (підвищення пвості орецепторів і зниження активності Р-рецепторів).

Біоенергетичні фактори, які визначають готовність матки в кінці вагітності до снлення скорочення міометрію - зростання синтезу в кінці вагітності актоміозину : -: рочувального білка), глікогену, АТФ та інших фосфорних з'єднань, електролітів і~.ільцію, натрію, калію), мікроелементів (кобальту, заліза, цинку).

Метаболічні і трофічні фактори - велике накопичення деяких продуктів обміну речовин плода (компенсований ацидоз плодів веде до посилення їх рухів); високий | ^з дегенеративних процесів, що відбуваються у дозрілій плаценті, повний роз­відок м'язових елементів, еластичних й інших сітчасто-волокнистих сполучнотка-«иганих структур матки; функціональна зрілість контрактильної системи міометрію : : ібрил, актоміозину); максимальна функціональна активність білків саркоплазми

* їзових клітин матки та їх субклітинних субстанцій- мітохондрій та рибосом, і на :: му фоні - різке підвищення інтенсивності та енергетичної ефективності окислю-

гних процесів (зростання активності сукцинатдегідрогенази, цитохромоксидази, " льшення тиску кисню та інтенсивності його засвоєння тканинами матки).

Механічні фактори - призупинення вільного розтягнення матки в результаті зни-

і активності прогестерону, значне збільшення і остаточне дозрівання плодів та

: ~гння їх рухової активності; розсмоктування та різке зменшення продукції ам-

чної рідини і максимальне приближення першого плоду до шийки матки, що

.:•: ж викликає механічне подразнення нервових гангліїв сенсибілізованих естроге-

• _ ! гсцепторів матки, шийки матки звільнення її від слизового корка та відкриття.

317

Розбіг ':

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.