Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
251-401.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
2.53 Mб
Скачать

12.3. Акушерські інструменти

При наданні родової допомоги найкраще не застосовувати ніяких інструментів, а їдати допомогу тільки руками. Чим менше застосовують складних інструментів, тим Е ільше шансів на сприятливий перебіг післяродового періоду у матері і плода. Проте час-леможливо обійтися без інструментів, які використовують в акушерській практиці.

363

Розділ 12

Всі інструменти, які застосовують у ветеринарній акушерській практиці, залежно. від їх призначення поділяють на три групи:

> допоміжні інструменти;

^ інструменти для відштовхування і витягування плода;

> інструменти для фетотомії.

До допоміжних інструментів відносять петлепровідники запропоновані Цвіком. Афанасьєвим, Ліндгорстом (рис. 99).

Петшепровідник Цвіка має довжину 25 см. Його застосовують для обведення петлі навколо шиї, кінцівки або тулуба плода.

Петлепровіднцк Афанасьєва є найзручнішим, оскільки ним зручно користуватися для надання допомоги при патологічних родах.

Петлепровіднцк Ліндгорста має вигляд овального кільця довжиною 14 см, шири­ною — 4 см.

Інструменти для відштов­хування плода. До таких інстру­ментів відносяться акушерські костурі Гюнтера, Кюна, Беккера і Кайзера. Користуватися аку­шерським костурем слід дуже обережно. При введенні його в матку під контролем руки костур притискають до місця впирання в плід, попереджуючи цим травму­вання матки у випадку ковзання костура. Натискаючи на зовніш­ній кінець костура, плід поступо­во відштовхують у матку.

Костур Гюнтера має вигляд металевого стержня довжиною біля 1 м, товщиною 1-1,5 см. Пе­редній кінець його має форму пів-круглої вилки, а на задньому кін­ці розміщена ручка. Введений у матку костур впирають у грудину, плече або сідничну вирізку плода і відштовхують його в матку.

Рис 99. Інструменти:

А — акушерські петлі-обротьки: Б — петлепровіжники: 1 — Цві­ка; 2 — Афанасьєва; 3 — Ліндгорста; В — костури: 1 — Гюнтера; 2 - Кюна; 3 - Беккера; 4 — Кайзера.

Костур Кюна— нагадує попе­редній, лише на кінцях півкруглої вилки тут є по одному отвору, че­рез які при потребі можна прово­дити мотузку, що фіксує його до

364

Оперативне акушерство

тіла плода і попереджує цим його ковзання. Даний костиль можна застосовувати і для виведення плода.

Костур Беккера - передній кінець його має кулясту форму, що попереджує травму матки у разі сковзання інструмента з тіла плода.

Костур Кайзера - на передньому кінці між гілками півкруглої вилки є вирости, які фіксують інструмент до тіла тварини при виконанні відштовхувальних дій.

Інструменти для витягування плода. Для витягування плода застосовують різні інструменти: акушерські мотузки, тасьми, очні гачки та щипці. Основним інструмен­том для цієї мети є акушерські петлі, що утворюються акушером з акушерських тасьм чи мотузок.

А кушерські мотузки або тасьми (рис. 99, А) повинні бути гладенькими, міцни­ ми, товщиною - 0,5-0,7 см і довжиною - 2-3 м. їх використувують лише при наданні акушерської допомоги. Перед використанням їх стерилізують кип'ятінням, це надає Пі м'якість та пружність. Перед застосуванням їх для фіксації кін- д

цівки чи нижньої щелепи плода з них виготовляють одинарну чи подвійну петлю. При накладанні на кінцівку петлю необхідно роз­міщувати вище путового углоба, оскільки це підвищує на Дйність фіксації кінцівки.

При накладанні петлі на голо­ву, з мотузки готують потилично-ротову петлю або циганську об­ротьку.

Рис. 100. Інструменти для витягування плода:

А - акушерські щипці: 1 - Талдіха; 2 - Вітта; 3 - де Брюйєна; 4 - де Брюйєна для собак; 5 - Вейта; 6 - де Брюйєна для овець; Б - акушерські гачки: 1 - Крея-Шоттлера; 2 - Афанасьєва; 3 - очні; 4 - Деккера; 5 - анальні.

Акушерські (очні) гачки є оди­нарні та подвійні або шарнірні -гачки Афанасьєва, гачки Деккера та анальні гачки (рис. 100, Б, 3). Шарнірні гачки Афанасьєва вво­дять у матку закритими і закрі­плюють за хребет, шию чи шкіру плода. Особливість фіксації та­кими гачками полягає в тому, що при зростанні сили натягу збіль­шується сила захоплення тканин, а коли такий гачок зривається, то він залишається у закритому ста­ні і не наносить травми родовим шляхам. Переважно гачки засто-

365

Розділ 'і

совують тоді, коли плід мертвий, але інколи їх використовують при витягуванні живих плодів. При цьому дотримуються заходів обе­режності, щоб гачком випадкове не травмувати матку. Гачок фіксу­ється в долоні великим, вказівним і середнім пальцями, а його вушко тісно притискають до долоні мі­зинцем та безіменним пальцями. Очні гачки закріплюють гострим кінцем тільки за внутрішній кут очної орбіти плодів і застосову­ють для виправлення неправиль­них розміщень голови плода. Перед введенням гачка до нього прив'язують довгу мотузку. При видаленні мертвого плода шар­нірним гачком фіксують передле-жачу частину тіла плода.

Рис. 101. Інструменти:

А - перстеневі ножі: 1 - Гюнтера; 2 - Тапкена; 3 - Гольвекка; Б- заховані ножі: 1, 2- Малькмуса; 3,4- Афанасьєва; В- аку­шерські пилки: 1 - Ліндгорста; 2 - Маша; 3 - Ван-Стаа.

Анальні гачки застосовують при видаленні мертвих плодів при тазовому передлежанні. Гачок вво­дять в анус плода і фіксують за пе­редній край лобкового зрощення. Акушерські щипці (рис. 100). їх застосовують тоді, коли за до­помогою петель та гачків не вда­ється видалити плід. У великих тварин використовують щипці Талліха, у свиней - щипці Вітта, у овець - щипці де Брюйєна, у собак - щипці Вітта, вікончаті пінцети, корнцанги.

Інструменти для фетотомії (рис. 103). З метою розрізу плода у порожнині матки на окремі частини застосовують різні фетотоми. Найпоширенішими є фетотоми Бес-хлєбнова, Афанасьєва, Пфлянца (рис. 103, 2-4).

Заховані ножі бувають двох видів: ножі моделі Афанасьєва, у яких лезо висуваєть­ся з ручки вперед, а у ножів моделі Малькмуса лезо виходить через щілину між двома пластинками ручки. При натисканні на спинку ножа лезо виходить на зовні, а при по­тягуванні другою рукою за прикріплену до ручки мотузку виконує необхідні розрізи м'яких частин тіла плода.

Акушерські шпателі застосовують для відшарування шкіри від підшкірної клітко­вини при закритій фетотомії (рис. 102, А).

366

Оперативне акушерство

Акушерські долота (рис. 102, Б) застосовують для роз'єднання кіс­ток при відокремленні хребта чи голови.

Акушерські пилки застосову­ють для роз'єднання шкіри, м'язів кісток. Із даних інструментів найзручнішим є дротяна пилка Ван-Стаа і ланцюговий ніж Лінд-горста і Маша.

Складні фетотоми (рис. 103) використовують для відокремлен­ня кінцівок, голови, частини ту­луба. Найзручнішими є фетотоми Пфлянца, Тігезена, Аврутіса і Бес-■■.лебнова, Афанасьєва. Дані інстру­менти не замінимі при виконанні іетотомії.

Рис. 102. Акушерські шпателі (А) та долота (Б).

Фетотом Пфлянца складаєть­ся із ланцюгового ножа, штанги і гами з валом та зубчатою переда­чею. При виконанні фетотомії бе­руть в руки кінець ланцюга і вво­лять його в порожнину матки при допомозі мотузки з петлепровідником. До мотузка від'єднують закріплений на рамі ланцюговий ніж. Обводять ніж навколо частини пло-тт. яку планують видалити, пропускають вільний кінець ланцюга через вушко рами : направляюче кільце закріплюють на гачку валу. Рукою в матці акушер контролює І: ложення ножа, а помічник підтримує раму і намотує ланцюг на вал.

Рухаючись вперед, рама впирається в тіло плода, ніж відрізає всі тканини і втягу­ються ланцюгом у вушко фетотома.

Фетотом Тігезена складається із двох з'єднаних між собою металевих трубок, крез які при допомозі спеціального мандрена протягується дротяна пилка; її спо-іатку обводять навколо частини плода, яку необхідно відрізати. За допомогою спеці­альних ручок пилку приводять в рух почергово в один і другий бік. Даний фетотом є ^зпечним для роділлі і акушера, оскільки пилка знаходиться у трубках фетотома.

Фетотом Афанасьєва має аналогічну будову і такий же принцип дії.

Фетотом Бесхлебнова виготовлений із двох гумових трубок, металевого з'єднан­ії, дротяної пилки і провідника пилки. Недоліком даного фетотома є те, що акушер І: стійно повинен фіксувати у порожнині матки металеву голівку фетотома.

367

Розділ '.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.