Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учебник статистика.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
5.05 Mб
Скачать

Глава 2. Статистичне спостереження

2.1. Поняття про статистичне спостереження та його організацію

Першим етапом будь-якого дослідження є статистичне спостереження. Статистичне спостереження – це планомірне, науково організоване збирання масових первинних даних про явища та процеси суспільного життя.

Під час статистичного спостереження отримують необхідну статистичну інформацію, тобто первинний матеріал, який є фундаментом статистичного дослідження. Статистичне спостереження забезпечує реєстрацію встановлених фактів у спеціальних облікових документах встановленого зразка для подальшої їх обробки.

Значення даного етапу полягає у тому, що від якості, об’єктивності та повноти одержаної інформації залежать результати подальшого дослідження. Тому існують певні вимоги щодо збору первинних даних. Статистичні дані мають бути: повними за обсягом та по суті; вірогідними, тобто відповідати їх реальному стану; своєчасними; доступними; порівняльними за часом або у просторі.

Якщо ж унаслідок неякісно проведеного спостереження буде одержано викривлений матеріал, то результати дослідження в цьому випадку втрачають сенс. Тому особливу увагу слід звернути на програмно-методологічне та організаційне забезпечення статистичного спостереження.

До головних програмно-методологічних питань належать такі:

► встановлення мети та завдань статистичного спостереження;

► визначення об’єкта спостереження, одиниць сукупності та одиниць спостереження;

► розробка програми статистичного спостереження;

► підготовка інструментарію спостереження.

Кожне статистичне спостереження необхідно починати з визначення його мети та конкретних завдань. Мета статистичного спостереження - здобути статистичні дані, які є підставою для узагальненої характеристики стану та розвитку явищу або процесу з визначенням відповідної закономірності. Вона формується чітко з урахуванням завдань спостереження. Її чітке формування дає змогу уникнути збирання неповних або зайвих даних.

Відповідно до поставленої мети визначають об’єкт, одиницю статистичного спостереження та одиницю статистичної сукупності.

Об’єкт статистичного спостереження - сукупність одиниць досліджуваного явища, про яке потрібно зібрати статистичні дані. Об’єкт статистичного спостереження складається з окремих одиниць сукупності, від яких одержують початкову інформацію.

Одиниця статистичної сукупності - це первинний елемент об’єкта статистичного спостереження, який є носієм ознак, що підлягають спостереженню.

Одиниця статистичного спостереження - це та первинна ланка, з якої мають бути одержані необхідні статистичні дані (це джерело здобуття даних).

Наприклад, у разі перепису промислового устаткування одиницею статистичного спостереження є окреме промислове підприємство; об’єктом спостереження є сукупність верстатів, машин, механізмів та інших одиниць устаткування промислових підприємств; одиницею сукупності є окрема одиниця устаткування, оскільки ознаки, що реєструються, характеризують не підприємство, а окрему одиницю устаткування.

Інколи одиниця спостереження збігається з одиницею сукупності, так під час перепису населення одиницею сукупності та одиницею спостереження є окрема людина.

Важливим моментом статистичного спостереження є складання програми статистичного спостереження. Програма спостереження - це перелік чітко сформульованих запитань, на які необхідно отримати відповіді. Якість будь-якого спостереження залежить насамперед від того, наскільки правильно і повно складено програму. До програми слід вносити тільки ті запитання, які відповідають завданням дослідження і на які будуть знайдені достовірні відповіді. Відповіді на запитання програми спостереження вносяться у статистичні формуляри, які мають вигляд картки, звітності, переписного листа, анкети та ін. Сукупність даних формулярів, а також інструкцій і роз’яснень щодо проведення статистичного спостереження та реєстрації отриманих даних, складає статистичний інструментарій.

Головні організаційні питання статистичного спостереження стосуються місця й часу проведення спостереження, органів та персоналу, залученого до обстеження, його матеріально-технічного забезпечення та ін.

Важливе місце має питання про те, на який орган покладено відповідальність за підготовку та проведення обстежень. Залежно від масштабності об’єкта спостереження та зацікавленості його результатів діють наступні групи зазначених органів: органи державної статистики (Державний Комітет статистики України та його регіональні служби); статистичні відділи міністерств та відомств; спеціальні інститути, агентства, організації; аналітичні відділи окремих економічних структур та інші органи.

Кожний орган, що виконує спостереження, обов’язково повинен забезпечити себе кваліфікаційними кадрами як на етапі підготовки обстеження, його проведення, так і під час обробки результатів.

Наступним питанням є обґрунтування місця обстеження – пункту, в якому перебуває одиниця спостереження і реєструються дані.

Для того, щоб статистичне спостереження дало вірогідні та своєчасні дані, необхідно вирішити питання часу та періоду спостереження. Збір первинного матеріалу здійснюють протягом визначеного терміну, часу спостереження. Розрізняють період проведення спостереження та критичний момент.

Період спостереження (суб’єктивний час) - це час, протягом якого збирають дані про об’єкт спостереження.

Критичний момент - це момент, на який фіксують дані про досліджувані явища.

Для проведення будь-якого статистичного спостереження потрібне відповідне матеріально-технічне забезпечення: друкарські засоби, обчислю-вальна та розмножувальна техніка, транспортні засоби, статистичний інструментарій та ін.