Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Suharev_P.M.Strategichniy_analiz2008.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.35 Mб
Скачать

6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ імені Михайла ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

КАФЕДРА КОНТРОЛЮ І АГД

Сухарев П.М.

Стратегічний аналіз

Конспект лекцій

Донецьк - 2008

ВСТУП

Світова практика свідчить, що майбутній стан держави і окремого підприємства, його конкурентоспроможність в першу чергу залежить від того, які далекоглядні, економічно обґрунтовані та ефективні рішення приймаються тепер. У зв’язку з цим економічні кадри підприємства повинні дедалі більше уваги приділяти розв’язанню стратегічних проблем, які зумовлюються перспективами розвитку підприємства. У цьому відношенні стратегічний аналіз посідає важливе місце в процесі підготовки і прийняття управлінських рішень, є невід’ємною частиною планування господарської діяльності підприємств усіх форм власності та господарювання.

Стратегічний аналіз посідає важливе місце в підготовці фахівців зі спеціальності “Облік і аудит”, освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр, тому що він дозволяє набути практичних навичок в проведенні аналітичних досліджень для обґрунтування стратегічних управлінських рішень.

Метою навчального посібника “Стратегічний аналіз” є надання студентам можливості здобувати теоретичні знання з курсу, оволодіти методикою та технікою проведення аналітичних досліджень для обґрунтування управлінських рішень.

Це дозволить їм опанувати основи методів підготовки, оцінювання, аналізу виробничої діяльності, структури капіталу, показників діяльності підприємства і прийняття інвестиційних рішень.

Навчальний посібник складається з розділів і передбачає послідовне вивчення теоретичних основ стратегічного аналізу, інструментарій, методи та засоби, що використовуються при його здійсненні за модулями.

Посібник передбачає самостійне вивчення студентами конкретних питань за допомогою рекомендованих літературних джерел, виконання практичних завдань, написання рефератів, складання конспекту лекцій з вибраної теми, а також здійснення самоконтролю рівня знань.

Запропонований посібник конкретизує самостійну роботу студентів для

всебічного підвищення рівня знань, раціоналізації процесів підготовки, виконання і захисту самостійної роботи, єдності навчання та науково-дослідної роботи.

Розділ I. Навчальна програма дисципліни “Стратегічний аналіз”

1.1.Мета і завдання дисципліни (модуля)

“Стратегічний аналіз” належить до нормативних дисциплін за фаховим спрямуванням “Економіка і підприємництво” за спеціальністю 8.050.106 “Облік і аудит”. Рівень підготовки – магістр.

Мета курсу - засвоєння студентами належних теоретичних знань та набуття практичних навичок з методики та техніки проведення аналітичних досліджень для обґрунтування стратегічних управлінських рішень, виявлення резервів підвищення ефективності виробництва.

Завдання курсу :

  • ознайомлення студентів з аналітичними методами стратегічного аналізу;

  • опанування ними основ стратегічної оцінки виробничої діяльності;

  • вироблення у студентів навичок прогнозної оцінки структури капіталу;

  • набуття вмінь прогнозувати показники діяльності підприємства;

  • оволодіння методикою стратегічного аналізу прийняття інвестиційних рішень.

Предмет курсу - сукупність управлінських дій, спрямованих на підвищення ефективності операційної, інвестиційної, фінансової та інших видів діяльності підприємства.

Вивчення дисципліни передбачає опрацювання студентами теоретичних основ стратегічного аналізу, виконання самостійної роботи з кожної теми, написання рефератів, текстів лекцій, підготовку докладів на наукову конференцію, участь у виконанні держбюджетних і госпдоговірних тем.

Вивчення курсу “Стратегічний аналіз” ґрунтується на знаннях теорії та практики економічного аналізу, мікроекономіки, менеджменту, фінансів, статистики, фінансового та управлінського обліку.

При викладанні курсу “Стратегічний аналіз” використовуються різноманітні методи і засоби активізації навчального процесу: читання пробних

лекцій, рішення практичних ситуаційних задач, тестування знань студентів, написання рефератів, використання технічних засобів навчання.

Комплекс отриманих знань студентами дозволить їм:

  • знати теоретичні основи стратегічного аналізу;

  • володіти аналітичними методами стратегічного аналізу;

  • володіти основами стратегічної оцінки виробничої діяльності, прогнозної оцінки структури капіталу;

  • вміти прогнозувати показники діяльності підприємства;

  • володіти методикою стратегічного аналізу прийняття інвестиційних рішень.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.