Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Suhareva_L.O._Zakalinska_K.O.Organizatsiya_i_me...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.09.2019
Размер:
1.09 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ Національний УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І

ТОРГІВЛІ

ІМЕНІ МІХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

КАФЕДРА КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Організація і методика аудиту

Конспект лекцій для студентів спеціальності

7.050106 «Облік і аудит»

денної і заочної форм навчання

Сухарева Л.О., Закалінська К.О,

Донецьк 2010

Змістовний модуль 1.

Теоретичні основи організації аудиторської діяльності

Тема 1. Сутність аудиторської діяльності і основні принципи її організації

3

Тема 2. Організація аудиторської фірми і роботи з персоналом

29

Тема 3. Організація аудиту в середовищі комп'ютерних інформаційних систем

42

Тема 4. Організація внутрішнього аудиту

49

Змістовний модуль 2.

Організація процесу аудиту

Тема 5. Процес здійснення аудиту і його планування

65

Тема 6. Оцінка суттєвості помилок в процесі аудиту

77

Тема 7. Ризики в аудиторській діяльності

81

Тема 8. Узагальнення результатів аудиту

87

Змістовний модуль 3.

Методика аудиту

Тема 9. Сутність методики аудиту і надання аудиторських послуг

92

Тема 10. Методика аудиту установчих документів

102

Тема 11. Методика аудиту обґрунтованості і дотримання облікової політики

109

Тема 12. Методика аудиту фінансової звітності

120

Список рекомендованої літератури

128

СУТНІСТЬ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І основні принципи її організації”

План

 1. Поняття аудиторської діяльності і системний підхід до її організації.

 2. Суб'єкти аудиторської діяльності. Правова основа функціонування суб'єктів аудиторської діяльності. Професійна етика і правова основа відповідальності аудитора.

 3. Об'єкт і предмет аудиту.

 4. Основні принципи організації аудиторської діяльності.

Вивчивши цю тему, студент повинен знати :

 • поняття аудиторської діяльності;

 • відмінності між поняттями “аудит”, “аудиторська діяльність”, “діяльність аудиторської фірми”;

 • елементи системного підходу до організації аудиторської діяльності в аудиторській фірмі;

 • поняття “суб'єкт аудиторської діяльності”;

 • правову основу функціонування суб'єктів аудиторської діяльності;

 • порядок сертифікації аудиторів;

 • порядок внесення до Реєстру аудиторських фірм і аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги;

 • структуру САУ, АПУ;

 • основи професійної етики аудиторів;

 • правову основу відповідальності аудиторів;

 • логіку визначення об'єкту і предмету аудиту;

 • сутність основних принципів організації аудиторської діяльності.

 • основні відмінності між “принципами аудиту” і “принципами організації аудиторської діяльності”.

На основі придбаних теоретичних знань студент повинен вміти :

 • дати визначення аудиторської діяльності;

 • відрізнити аудит від супутніх аудиту послуг;

 • класифікувати аудиторські послуги;

 • практично втілювати основний понятійний склад Закону України “Про аудиторську діяльність”;

 • систематизувати нормативні документи, які регулюють проведення обов'язкового аудиту;

 • визначати і систематизувати документи для державної реєстрації суб'єктів аудиторської діяльності як суб'єктів підприємницької діяльності;

 • визначати і систематизувати документи по внесенню суб'єктів аудиторської діяльності в Реєстр аудиторських фірм і аудиторів, які одноособово (приватні аудитори) здійснюють аудит і надають інші послуги.

ключові терміни і поняття

 • аудит

 • аудиторська діяльність

 • супутні аудиту послуги

 • системний підхід до організації аудиторської діяльності

 • САУ, АПУ

 • аудитор

 • аудиторська фірма

 • сертифікація

 • Реєстр аудиторської фірми і аудиторів

 • професійна етика

 • професійна відповідальність аудиторів

 • принципи організації аудиторської фірми

 • об'єкти і параметри аудиту

При підготовці до семінарських занять слід обов'язково вивчити зміст таких законодавчих і нормативних документів:

 • Статут Аудиторської палати України, прийнятий засіданням Аудиторської палати України 28 жовтня 1993 р.

 • Статут Спілки аудиторів України, прийнятий з'їздом аудиторів України 14 лютого 1992 р. (протокол №1).

 • Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року зі змінами і доповненнями.

 • Цивільний кодекс України (зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 19 червня 2003 р. №980-(V)).

 • Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-IV.

При вивченні цього питання, студенту слід звернути увагу на те, що поняття “аудит” і “аудиторська діяльність” мають принципові відмінності, зокрема аудит це певна частина аудиторської діяльності, яку здійснюють фахівці обліково-економічних спеціальностей, назва посади яких - аудитор.

Основне призначення аудиту – висловити власну думку про вірність (достовірність) і об'єктивність інформації, що відображена у фінансовій звітності підприємства.

Сутність аудиту в результаті зводиться до уявлення інформації про ступінь можливої довіри до бухгалтерської звітності організації.

Згідно Закону України “Про аудиторську діяльність” (Додаток А), аудит – це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єктів господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) відповідно до вимог користувачів. (рис. 1.1)

У вітчизняній і зарубіжній літературі немає єдиної точки зору відносно сутності, мети і призначення аудиту. Якщо виходити з того, що аудитори вивчають процес накопичення інформації про факти і явища тільки з однією метою – сформувати і висловити свою думку щодо правильності складеної суб'єктом господарювання звітності, то виникає таке питання: якої звітності? Бухгалтерської або фінансової.

При формуванні відповіді на це питання, потрібно звернутися до тлумачення звітності в П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

Аналіз тлумачень (його слід виконати студентові самостійно) підтверджує, що поняття “бухгалтерська звітність” значно ширше ніж “фінансова звітність”. Власників (акціонерів), засновників цікавить підтвердження якості саме тієї інформації, яка систематизована в формах фінансової звітності.

Виникає питання: Чи можливо вважати синонімами поняття “аудит” і “аудиторська діяльність”?

Поняття “Аудиторська діяльність” доцільно застосовувати тільки у випадку, якщо послуги надаються сертифікованою особою, яка має право займатися аудиторською діяльністю.

Але крім класичного аудиту, аудитори (аудиторські фірми) надають інші послуги. Звідси можна зробити висновок відносно доцільності застосування в даному випадку терміну “діяльність аудиторської фірми”.

Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» власником аудиторської фірми може бути тільки сертифікований аудитор. Виходячи з цього, в аудиторській фірмі можуть працювати і несертифіковані особи, які надають послуги і вирішують питання делеговані керівником або власником аудиторської фірми. У зв'язку з цим доцільно застосовувати термін «аудит» та «інші послуги аудиторських фірм».

Таким чином, аудиторська діяльність – це безпосередньо самостійна, систематична, на власний ризик підприємницька діяльність, що стосується надання послуг з аудиту і супутніх йому інших послуг. Ця діяльність аудиторів або аудиторських фірм припускає отримання прибутку. Отримання прибутку є необхідною умовою розвитку цієї діяльності.

Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська діяльність включає організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудиту) і надання інших аудиторських послуг.

Концептуальна основа аудиту і супутніх послуг розкривається в МСА 120 “Концептуальна основа міжнародних стандартів”

Необхідно пам'ятати, що супутнім послугам відведений окремий розділ МСА 4000 «Супутні послуги», який включає два стандарти – 4400 «Завдання на виконання узгоджених процедур щодо фінансової інформації», 4410 «Завдання підготовки фінансової інформації».

Інші послуги аудиторських фірм, як правило, складаються з таких видів, як: оглядова перевірка, операційна перевірка, компіляція (трансформація інформації фінансової звітності), послуги консалтингового характеру, просвітницька і видавнича діяльність.

Оглядова (експрес) перевірка – це визначення інформації основних форм фінансової звітності без системної оцінки стану бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю. Такий вид послуг передбачає огляд (аналіз) системи контролю і загального середовища контролю і доповнюється проведенням аналітичних оглядових процедур.

Мета завдання оглядової перевірки полягає в наданні аудитору можливості звернути увагу клієнта на те, що процедури, які ним проведені не в змозі забезпечити йому всі необхідні докази (свідоцтва). Ці докази необхідні йому для того, щоб висловити думку про те, що фінансова звітність складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до основних принципів ведення обліку і підготовки (складання) фінансової звітності. Таким чином, за результатами оглядової перевірки аудитор може виразити негативну впевненість. Аудитор повинен дотримуватися Кодексу етики, планувати і виконувати оглядову перевірку з певною частиною професійного скептицизму, розуміючи, що можуть існувати обставини, які призводять до суттєвих викривлень фінансової звітності.

Оглядова перевірка забезпечується середнім ступенем впевненості відносно того, що інформація, що досліджується аудитором, не містить суттєвих викривлень.

Операційна перевірка проводиться аудитором з окремих питань за домовленістю з клієнтом. До окремих питань можна віднести, наприклад, оцінку стану інформації і податкового обліку, або оцінку обліково-економічної інформації про формування собівартості виробленої продукції.

Компіляція (трансформація інформації фінансової звітності відповідно до інших стандартів) - ця послуга складається зі скороченого обсягу деталізації даних, їх опису і пояснення.

Різні послуги консалтингового характеру включають в свій склад консультації з управління, а також консультації з організаційного і методичного забезпечення обліково-контрольного і аналітичного процесу.

Аудитори, які одночасно з практичною діяльністю працюють за сумісництвом на відповідних профілюючих кафедрах вищих учбових закладів і мають спеціальний дозвіл Аудиторської Палати України, в змозі надавати послуги педагогічної і видавничої діяльності. Ця частина діяльності аудиторів направлена на постійне підвищення професійності й майстерності аудиторів.

Формалізована структура аудиторської діяльності представлена на рис. 1.2.

З метою більш глибокого розуміння кожного з елементів діяльності аудиторських фірм (або аудиторів, які надають послуги одноособово) потрібно усвідомити суть системного підходу до її організації.

Перш ніж аналізувати суть системного підходу до організації аудиторської діяльності (аудиту), студенту необхідно визначитися з поняттям “організація”.

Під організацією діяльності аудиторської фірми слід розуміти систему умов і елементів побудови процесу аудиту і процесу надання аудиторських послуг. Їх призначення – вдосконалення і раціоналізація обробки інформації, розподіл робіт між персоналом аудиторської фірми, наукова організація праці аудиторів.

Аудиторська діяльність

Аудит (обов’язковий та ініціативний)

Операційні (тематичні) перевірки обліку

Трансформація (компіляція) бухгалтерського обліку

Ведення обліку

Виправлення помилок

Автоматизація обліку

Планування

Аналіз

Надання консультацій

Відновлення обліку

Семінари, підготовка, методика і т.д.

Рис. 1.2 - Зміст аудиторської діяльності.

Організація процесу проведення аудиту і надання супутніх аудиту послуг – це цілеспрямована діяльність керівників аудиторських фірм, або приватних аудиторів зі створення, постійного впорядковування і удосконалення системи аудиту з метою формування відповідної інформації, яка підтверджує стан бізнесу (цей стан відбивається в інформації фінансової звітності) і захищає інтереси власника (власників) капіталу.

Аудит є проявом функції контролю. Як відомо, контроль як функція менеджменту є спеціалізованим різновидом управлінської діяльності. Зміст цієї діяльності полягає в отриманні інформації від функцій цілепокладання, нормування і обліку, зіставлення отриманої інформації і передачі наслідків порівняння для функції регуляції. Графічна інтерпретація контролю як функції управління надана на рис. 1.3.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.