Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Svinarenko_T.I._Bogomol_N.I._Byudgetniy_menedgm...doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
228.86 Кб
Скачать

26

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра фінансів

Т.І. Свинаренко, Н.І.Богомол

Бюджетний менеджмент

Засоби діагностики з курсу

для студентів спеціальності 8.030508 01 «Фінанси і кредит»

спеціалізації «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» ,

спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит», спеціальності 8.03050802, «Банківська справа», спеціальності 7.03050802 «Банківська справа»

денної та заочної форм навчання

Затверджено

на засіданні кафедри фінансів

Протокол №____

від "____"_________2011 р.

Схвалено

навчально-методичною радою університету

Протокол №____

від "____"_________2011 р.

Донецьк – 2011

ББК 65.291.9-21я73

С 24

УДК 658.15(076.5)

Рецензенти:

канд. екон. наук, доц. Єгоркіна Т.О.

канд. екон. наук, доц. Грицак О.В.

Свинаренко Т.І., Богомол Н.І.

С 24 Бюджетний менеджмент: засоби діагностики з курсу для студ. спец. 8.03050801 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу», спец. 7.03050801 «Фінанси і кредит», спец. 8.03050802, «Банківська справа», спец. 7.03050802, «Банківська справа», денної та заочної форм навчання / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського, Каф. фінансів; Свинаренко Т.І., Богомол Н.І. - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. – 29 с.

Засоби діагностики з курсу «Бюджетний менеджмент» містять тестові завдання за всіма темами курсу, вирішення яких дозволить визначити загальний рівень знань за навчальною дисципліною та за кожною темою. Засоби діагностики рекомендовані для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу», спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит», спеціальності 8.03050802 «Банківська справа», спеціальності 7.03050802, «Банківська справа» денної та заочної форм навчання, що вивчають курс «Бюджетний менеджмент».

ББК 65.291.9-21я73

© Т.І. Свинаренко, Н.І Богомол., 2011

© Донецький національний університет

економіки і торгівлі імені Михайла

Туган-Барановського,2011

ЗМІСТ

Вступ 5

Змістовий модуль 1. 6

Теоретичні основи бюджетного менеджменту

Тема1.Сутність та складові бюджетного менеджменту. Предмет та завдання курсу 6

Тема 2. Суть та структура бюджету держави, як об'єкта управління 8

Тема 3. Органи оперативного управління бюджетом 10

Змістовий модуль 2. 12

Складові бюджетного менеджменту

Тема 4. Бюджетне планування в Україні 12

Тема 5. Виконання бюджету 14

Тема 6. Облік виконання бюджету 16

Тема 7. Звітність про виконання бюджету 18

Тема 8. Контроль за виконанням бюджету 21

Змістовий модуль 3. 23

Світовий досвід бюджетного менеджменту

Тема 9. Світовий досвід бюджетного менеджменту 23

Список літератури 25

Вступ

Бюджетний менеджмент - це дисципліна, яка покликана поглибити знання майбутніх спеціалістів та магістрів напряму підготовки «Фінанси і кредит» стосовно організації бюджетного процесу в державі та управління ним, сформувати комплексне розуміння характеру і специфіки розподільчих процесів в економіці країни, а також сутності прийомів і методів управління бюджетним ресурсами та бюджетним відносинами, які виникають в процесі руху бюджетних потоків.

Мета навчальної дисципліни: дати системне знання стосовно організації бюджетного процесу в державі та управління ним, сформувати навички проведення операцій з виконання бюджету держави.

Предметом бюджетного менеджменту як навчальної дисципліни є: бюджетний процес та управління ним.

Завдання навчальної дисципліни: вивчення завдань, функцій та структури органів оперативного управління бюджетом, засвоєння теоретичних основ організації бюджетного процесу, формування теоретичних знань і практичних навичок з питань організації виконання доходної і видаткової частини бюджету, обліку виконання бюджету, складання фінансової і бюджетної звітності та проведення контрольної роботи щодо виконання бюджету. Вивчення курсу передбачає читання лекцій, проведення семінарських і практичних занять, організацію самостійної роботи студентів.

Зміст навчальної дисципліни розкривають 9 тем за 3 змістовими модулями, в яких розглядаються питання сутності системи управління бюджетом, функції і завдання органів оперативного управління бюджетним процесом в Україні, складові бюджетного менеджменту, які розкривають сутність і зміст управлінської діяльності на всіх стадіях бюджетного процесу та світовий досвід бюджетного менеджменту.

На протязі вивчення курсу необхідно врахувати зміни в економічній, фінансовій та бюджетній політиці держави, слідкувати за діючим законодавством і нормативними документами Уряду України, відповідних органів влади та управління.

Розроблені засоби діагностики дозволяють визначити рівень теоретичної підготовки за кожною з тем курсу. Вони є необхідними для проведення поточного та підсумкового контролю знань студентів і дають можливість оцінити якість засвоєння студентами кожного з змістових модулів та курсу в цілому.

Поточне тестування оцінюється за бальною системою. Правильна відповідь на тестове завдання оцінюється в 0,2 бала. Максимальна кількість балів, що може отримати студент за кожної з тем дорівнюється 3.

Засоби діагностики складені відповідно до навчальної робочої програми курсу з урахуванням вимог системи управління якістю і кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.