Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Svinarenko_T.I._Byudgetn._menedg._2011.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
252.93 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

Імені Михайла Туган - Барановського

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор _____________Шубін О.О.

“_____”__________________ 2011 р.

Свинаренко Т.І.

Бюджетний менеджмент

Р О Б О Ч А НАВЧАЛЬНА П Р О Г Р А М А

Галузь знань - 0305 «Економіка і підприємництво»

Спеціальність: 8.03050801 «Фінанси і кредит»,

Курс – перший рік навчання

Форма навчання – заочна (ІПО)

Навчальний рік - 2011 – 2012

Донецьк- 2011

Лектор ______________ к.е.н., доц. Свинаренко Т.І.

(підпис) (посада, П.І.Б.)

Робоча навчальна програма схвалена на

засіданні кафедри фінансів

Протокол № ___ від _______ 2011 р.

Зав. кафедрою, д.е.н., професор

_______________ Л.О. Омелянович

УЗГОДЖЕНО:

Директор ІПО

____________________ В.П. Оліфіров

“_____” __________________ 2011 р.

СХВАЛЕНО:

Голова науково-методичної

ради університету

______________ Л.О. Омелянович

«_____» __________________ 2011 р.

Структура програми навчальної дисципліни (модулю) "Бюджетний менеджмент" (за вимогами ects) спеціальності «Фінанси і кредит» окр „магістр ”

Навчальний курс

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів

ECTS: 1,5

Модулів: 1

Змістових модулів: 3

Загальна кількість годин:

54

Тижневих годин:

0305

Економіка і підприємництво

Магістр

Нормативна

1 семестр

Лекції (теоретична підготовка):

4 год.

Семінари і практичні:

4 год.

Самостійна робота:

46 год.

Індивідуальна робота:

Вид контролю:

ПМК (диф. залік)

Ідентифікація навчальної дисципліни (модуля)"Бюджетний менеджмент"

 1. Ідентифікація.

Бюджетний менеджмент

 1. Опис. Змістовні модулі

Змістовий модуль 1. Сутність та складові бюджетного менеджменту. Предмет та завдання курсу. Суть та структура бюджету держави, як об'єкта управління. Органи оперативного управління бюджетним процесом.

Змістовий модуль 2. Бюджетне планування в Україні. Бюджетний процес. Виконання бюджету. Облік виконання бюджету. Звітність про виконання бюджету. Контроль за виконанням бюджету.

Змістовий модуль 3. Світовий досвід бюджетного менеджменту

 1. Рівень

А) Попередні умови : студент повинен володіти знаннями з дисциплін: "Фінанси", "Бюджетна система".

Б) Цілі та завдання:

Мета: формування у студентів професійних знань з питань організації бюджетного процесу в державі та управління ним.

Завдання: вивчення структури і функцій органів оперативного управління бюджетом; засвоєння теоретичних основ організації бюджетного процесу; формування теоретичних і практичних знань стосовно організації виконання дохідної та видаткової частин бюджету; оволодіння навичками з обліку виконання бюджету у фінансових органах та складання бюджетної звітності; оволодіння методами контрольної роботи фінансових органів щодо виконання бюджету.

В) Бібліографія

Бюджетна система: Навч. Посіб/ Керів. Авт.. кол. І наук. Ред.. проф. Л.О Омелянович. – Х.: ВД «ІНЖЕК»,2004.- 256.

Бюджетний менеджмент: Навч. Посібник.\ Л.В. Панкевич, М.,А. Зварич та ін.- К.: Знання, 2006. -293с.

Клець Л.Е..Бюджетний менеджмент.- К.: Центр навчальної літератури. - 2007.-365с.

Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України. Підручник. - К.: НІОС, 2002, с. 608.

Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посібник. - К.: Знання - Прес, 2002. - 495 с.

Благун І. В. та інші. Бюджетний менеджмент. Навч. посібник Львів. Магнолія.-2006,2008. 224с.

 1. Обов’язкова

 2. Викладацький склад

к.е.н., доц. Свинаренко Т.І.

 1. Тривалість:

спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит»

54 год., кредити ЕСТS – 1,5. Семестр – 1

 1. Форми та методи навчання:

лекції, семінарські, практичні заняття.

 1. Оцінювання.

Контроль знань:

 • поточний (опитування, тестування);

 • підсумковий (диф. залік)

 1. Мова. Українська, російська

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.