Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК Ситуац мен.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.08.2019
Размер:
423.94 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Кафедра менеджменту організацій

Навчально-методичний комплекс

з дисципліни

з дисципліни „Ситуаційний менеджмент”

для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Укладачі: к.е.н., доц. Г.І. Фролова,

асистент Є.Л. Рюміна

Затверджений

на засіданні кафедри

Протокол №1

від 30 серпня 2011р.

Бердянськ - 2011

Навчально-методичний комплекс з дисципліни „Ситуаційний менеджмент” для студентів ІV курсу факультету менеджменту і бізнесу /Укладачі: к.е.н., доцент Г.І.Фролова, асистент Є.Л. Рюміна. – Бердянськ: Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 2011. – 67 с.

Рецензенти: д.е.н. Бердянського університету і бізнесу Ушенко Н.В.;

к.е.н., доцент Технологічного університету Поділля

(м.Хмельницький) Скринник Н.В.

ЗМІСТ

1. Основні характеристики навчальної дисципліни..................................................4

1. Вступ…………………………..................................................................................5

3. Тематичний план навчальної дисципліни..............................................................7

4. Зміст дисципліни…………………………………...................................................9

5. Тематика та плани лекцій…..................................................................................12

6. Тематика, плани та завдання для семінарських, практичних, лабораторних занять………………………………………….………………………………………15

7. Тематика та завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів.....38

8. Система поточного і підсумкового контролю, включаючи критерії оцінювання знань студентів……………………………………………………….………............48

9. Перелік ключових понять та термінів…………………………………...............54

10.Основна та додаткова література……..................................................................65

Основні характеристики навчальної дисципліни

Навчальна програма дисципліни „Ситуаційний менеджмент” вміщує в собі вивчення теоретичних засад ситуаційного підходу в управлінні, методику проведення ситуаційного аналізу стану управлінської практики підприємств різних організаційно-правових форм, а також моделювання практичної реалізації управлінських рішень за результатами ситуаційного аналізу. Дисципліна „Ситуаційний менеджмент” викладається в межах спеціальності „ Менеджмент організацій” студентам Бердянського інституту підприємництва і є складовою системи менеджменту організацій.

Ситуаційний менеджмент ґрунтується на вивченні наступних дисциплін: „Теорія менеджменту”, „Стратегічне управління”, ”Інноваційний менеджмент”, „Фінансовий менеджмент”, „Ризики в менеджменті”, „Методи прийняття управлінських рішень”, „Економічний аналіз”, „Маркетинг”.

Навчальна дисципліна „Ситуаційний менеджмент” вивчається на ІV курсі у восьмому семестрі студентами напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”.

Програма містить 20 годин лекцій, 12 годин практичних занять. Форма контрою – ПМК.

Вступ

Ситуаційний менеджмент – це організація діяльності, в основі якої – мистецтво керівника зрозуміти ситуацію, що склалася в організації під дією внутрішніх та зовнішніх факторів (ситуаційних змінних), розкрити їх характеристики і вибрати відповідний тип управління, започаткований на універсальних, класичних принципах. З точки зору економіки організації, найбільш суттєвим в науково-методичному плані є звернення до ситуаційного підходу, який вміщує конкретні рекомендації, що стосуються застосування наукового положення до практики управління залежно від складності ситуації та умов зовнішнього та внутрішнього середовища організації. В сучасних умовах перманентної економічної та політичної нестабільності універсальна методологія втрачає свою актуальність, а на зміну їй приходить необхідність застосування окремих методів, які з точки зору менеджера, найбільш підходять та відповідають щохвилинній ситуації. Використовуючи ситуаційний підхід, менеджери зможуть зрозуміти, які методи і засоби найкращим чином будуть сприяти досягненню цілей організації в конкретній ситуації. Тому ситуаційний менеджмент є найбільш раціональною системою організації діяльності в умовах мінливого оточуючого середовища.

Метою вивчення дисципліни є дослідження та систематизація теоретичних аспектів ситуаційного підходу в управлінні, формування ситуаційного мислення, оволодіння системою знань відносно того, як слід керувати в конкретних ситуаціях, аналіз рекомендацій щодо визначення особистісних якостей менеджера і стилів керівництва, які щонайкраще відповідають певним ситуаціям.

Предметом дисципліни „Ситуаційний менеджмент” є окремий напрямок загального менеджменту, який вміщує концепцію ситуаційного підходу, методику ситуаційного аналізу та декомпозицію процесу діагностики ситуацій та технології прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності ситуацій.

Основними задачами курсу є:

  • Визначення суті концепції ситуаційного підходу та її особливості в теорії і практиці управління в нових умовах господарювання;

  • Оволодіння методикою ситуаційного аналізу та декомпозиції процесу діагностики ситуацій;

  • Навчання проведенню аналізу стратегічної ситуації в організації;

  • Дослідження технологій прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності ситуацій;

  • Оволодіння методами та прийомами поведінки менеджера в конфліктних ситуаціях;

  • Набуття навичок формування системи ситуаційного менеджменту в організаціях.

Методика викладання цієї дисципліни передбачає застосування сучасних тренінгових методів навчання, використання діалектичного методу і ситуаційного підходу, на підставі якого використовуються методи ситуаційного, факторного і економічного аналізу, моделювання, аналогії та структуризації, SWOT – аналізу, побудови сценаріїв.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- сутність і завдання ситуаційного менеджменту;

- основні умови створення і існування ситуаційного менеджменту;

- можливості впливу змінних ситуації на організацію;

- стилі і методи управління, які застосовуються в залежності від

ситуації;

- методологічні аспекти ситуаційного підходу в менеджменті;

- методику ситуаційного аналізу і декомпозицію процесу

діагностики ситуацій;

- методи управління стратегічними ситуаціями;

- технологію прийняття управлінських рішень в умовах ризику та

невизначеності ситуацій;

- методи управління персоналом в проблемних ситуаціях

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

- визначати змінні ситуації і їх вплив на організацію;

- використовувати ситуаційні теорії лідерства;

- будувати прогнози розвитку організації в залежності від ситуації;

- використовувати методи вирішення ситуацій;

- проводити експрес-діагностику фінансового стану фірми;

- використовувати методи аналізу ситуацій;

- використовувати методи управління стратегічними ситуаціями;

- управляти ризиками в проблемних ситуаціях;

- використовувати методи і стилі управління персоналом в

конфліктних ситуаціях

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.