Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК.Управление персоналом.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
24.11.2018
Размер:
302.59 Кб
Скачать

28

Міністерство освіти і науки України

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Кафедра менджменту організацій

Затверджую”

Проректор БУМіБ

Проф. Міхов Л.І.

Навчально-методичний комплекс

з навчальної дисципліни

"Управління персоналом"

для спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій"

напрям 0502 "Менеджмент"

Укладач: д.е.н., професор Сологуб О.П.,

Асистент Тертична К.О.

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол №1

від 30 серпня 2010р

Бердянськ – 2010

Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Управління персоналом” для студентів спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій" / Укл.: д.е.н., проф. Сологуб О.П., асистент Тертична К.О.– Бердянськ, 2010.

Рецензенти: доктор економічних наук, професор І.К. Бондар, завідувач відділом проблем праці та політики доходів населення Науково-дослідницького економічного інституту Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Г.В.Ярошенко, вчений секретар Науково-дослідного інституту Міністерства праці і соціальної політики.

Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Управління персоналом” розроблений на підставі галузевого стандарту вищої освіти Міністерства освіти і науки України освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста зі спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій".

ЗМІСТ

Анотація...................................................................................................................4

Навчально-тематичний план..................................................................................5

Зміст курсу...............................................................................................................7

Рекомендації студентам щодо підготовки до практичних занять......................9

Тематика практичних занять.................................................................................11

Завдання для самостійної роботи студентів……………………………………16

Завдання до індивідуальної роботи студентів………………………………….17

Методичні вказівки студентам щодо пошуку та вивчення необхідної

навчальної та наукової літератури.......................................................................18

Вимоги до вмінь та критерії оцінок.....................................................................22

Література.............................................................................................................. 24

Анотація

Орієнтація економіки та ринкові відносини докорінним чином змінює підходи до вирішення багатьох економічних проблем і передусім тих, які зв’язані з людиною. У відповідності з цим всі системи управління націлені на більш повне використання здібностей робітника у процесі виробництва, що являється основою ефективної діяльності організації. Дійсно, використання матеріального фактору виробництва залежить від рівня розвитку працівника, сукупності його професійних знань, вмінь, навичок, здібностей і мотивів до праці.

Нові підходи до вирішення економічних проблем визначають необхідність включення дисципліни “Управління персоналом” в навчальний план підготовки студентів спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій".

Мета вивчення дисципліни “Управління персоналом” – формування системи знань з теорії та практики керування персоналом різноманітних організацій, що функціонують у сфері економіки України.

Відповідно до сформованої мети завданнями вивчення дисципліни є:

  • вивчення теоретичних засад менеджменту персоналу, кадрової стратегії та політики,

  • дослідження методичних підходів щодо розподілу завдань з менеджменту персоналу між лінійними і функціональними підрозділами та керівниками,

  • вивчення методів професійного добору кадрів, мотивації та розвитку персоналу,

  • набуття умінь самостійно аналізувати складні виробничі ситуації, приймати й обґрунтовувати ефективні рішення в галузі управління персоналом.

Тому предметом вивчення є системно організований процес відтворення й ефективного використання персоналу організації.

У відповідності з логікою навчального процесу вивчення дисципліни “Управління персоналом” здійснюється студентами після вивчення дисциплін “Менеджмент”, “Основи педагогіки і психології”, “Соціологія”.

1. Розподіл навчального часу за темами

№ п/п

Назва теми

Кількість годин для форм навчання: очна/заочна

Форма контролю

У тому числі

Всього

Лекції

Практ

СРС

Інд.

Лабор.

д/в

з/в

д/в

з/в

д/в

з/в

д/в

з/в

д/в

з/в

д/в

з/в

Модуль 1. Формування і розвиток персоналу

1

Управління персоналом в системі менеджменту організацій

8

9

2

2

2

2

6

К1,К2, К3, К4

2

Управління персоналом як соціальна система

10

11

2

2

2

4

8

2

К1,К2, К3

3

Формування колективу організації

8

7

2

4

6

К1,К2, К3, К5

4

Згуртованість та соціальний розвиток колективу

6

9

2

2

2

8

К1,К2, К3, К4

5

Кадрова політика організації

8

7

2

2

2

8

К1,К2, К3

6

Служби персоналу: організація та функції

8

9

2

2

2

4

6

К1,К2, К5

7

Кадрове планування в організаціях

8

7

2

2

4

6

ПМК

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.