Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Новые метод.указания к лр по ТСО печать.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
28.04.2019
Размер:
4.68 Mб
Скачать

Програми для створення мультимедійних презентацій

1. Microsoft PowerPoint (повна назва - Microsoft Office PowerPoint) - програма для створення і проведення презентацій, що є частиною Microsoft Office і доступна в редакціях для операційних систем Microsoft Windows і Mac OS. Доступні версії на ринку програм: PowerPoint 2003, PowerPoint 2007, PowerPoint 2010. Програма має широке розповсюдження, унікальні інструменти, багато налаштувань відображення презентації, взаємодію з портативними пристроями (мобільні телефони, смартфони, універсальні дистанційні пульти керування).

2. OpenOffice.org Impress - програма підготовки презентацій, входить до складу OpenOffice.org. Cпособна створювати PDF файли з презентацій, а крім того, експортувати їх у формат Adobe Flash (SWF), що дає можливість проглядати їх на будь-якому комп'ютері з інстальованим Flash-програвачем. Може показувати, редагувати і зберігати файли в декількох форматах, включаючи формат. ppt, який використовується в Microsoft PowerPoint.

3. KPresenter - нескладна програма для складання презентацій, подібна Microsoft PowerPoint і OpenOffice.org Impress, з базовим набором функцій оформлення і шаблонів. Крім свого формату, KPresenter може зберігати презентації у форматах OpenOffice.org, JPEG, PNG, BMP, SVG.

Порядок виконання роботи:

1. Запустити PowerPoint.

2. Натиснути кнопку "Office" в розгорнутому списку вибрати "Создать" -> "Новая презентация" і нажати на кнопку "Создать".

3. Перед нами з'являється новий слайд презентації, на якому можливо розміщувати: таблиці, рисунки, кліпи, фотоальбоми, фігури, SmartArt, діаграми, гіперпосилання, дію, надпис, форматувати колонтитули, надписи WordArt, дату і час, номер слайду, символ, об'єкт, фільм, звук. Розмістити на слайді декілька елементів, налаштувати і форматувати об'єкти. Всі перераховані елементи знаходяться на вкладці "Вставка". (Рис.1)

Рисунок 1 - вставка файлів

3.1 Для форматування об'єкта виконуємо натиснення правою клавішою миші по об'єкту і з вибираємо з розгорнутого списку "Формат фигуры...", де можливо встановити: кольори фігури, лінії, тінь і т.д. (рис.2)

Рисунок 2 - "Формат фигуры..."

4. Для того щоб встановити фон слайду потрібно зайти на вкладку "Дизайн" і вибрати стандартні стилі фону (рис.3). Для створення власного фону, необхідно на вільній ділянці слайду натиснути правою клавішею миші і вибрати "Формат фона...". В вікні яке відкрилось вибираємо тип заливки, кольор або вибираємо малюнок.

Рисунок 3 - стилі оформлення слайда

5. Коли створено два або більше слайдів, можливо переходити до встановлення анімації для зміни та появу слайдів, для цього переходимо на вкладку "Анимация" в меню програми і вибираємо найбільш підходящій тип анімації.(Рис.4)

Рисунок 4 - види анімації

6. Налаштування показу слайдів можливо здійснити за допомогою вкладки "Показ слайдов" і в даній вкладці виставляємо час показу, настройку демонстрації і виставляємо розмір екрану на якому буде відображена презентація.

7. Для перегляду створеної презентації необхідно зайти на вкладку "Показ слайдов" і натиснути кнопку "С начала".

Приклад створеної навчальної презентації

Зміст звіту

 1. Тема лабораторної роботи, мета.

 2. Теоретичні відомості об мультімедійних презентаціях і їх використання.

 3. Порядок розробки сценарія повчальної презентації.

 4. Сценарій повчальної презентації (рукописний або роздрук ЕОМ).

 5. Порядок роботи з офісною програмою.

Контрольні питання

 1. Що розуміємо під „презентацією”?

 2. Назвіть типи презентацій?

 3. Дидактичні можливості презентації.

 4. Що значить інтерактивні презентації?

 5. Для чого використовуються в презентації гіпермедія, гіпертекст?

 6. Перерахуйте основні можливості програми при створенні презентації.

Лабораторна робота № 7.

Тема: Система інтелектуальної підтримки викладача

Ціль: Оволодіти умінням підготовки дидактичного матеріалу до системи підтримки інтелектуальної професійної діяльності викладача.

Обладнання: методичне, програмне забезпечення до СІП.

Теоретичні положення.

Педагогічна діяльність є складно організованою системою ряду діяльностей: гностичної, проектувальної, організаційної, комунікативної, виховної, аналітичної.

Для здійснення професійної діяльності на належному науковому і методичному рівні доцільно використовувати систему інтелектуальної підтримки прийняття рішень на базі ЕОМ або її компонентів. Під системою підтримки прийняття рішень розуміється комплекс програмно-апаратних засобів, що реалізують сучасні інформаційні технології і призначених для надання допомоги людині в рішенні задач, що виникають при керуванні складними технічними й організаційними системами.

На рис. 1 представлена система інтелектуальної підтримки викладача гірничих дисциплін.

Під АНС будемо розуміти людино-машинний комплекс на базі ЕОМ і засобів обчислювальної техніки, призначений для керування в діалоговому режимі пізнавальною діяльністю що навчаються.

Функціонування АНС підтримується технічним, учбово-методичним і програмним, забезпеченням.

Технічне забезпечення АНС включає різні типи ЕОМ, термінальні пристрої, друкувальні пристрої, графобудівники, різного виду технічні засоби навчання (діапроектори, магнітофони й ін.), що забезпечують подачу інформації, її перетворення і супровід.

Учбово-методичне забезпечення АНС включає матеріали і документи, що регламентують використання АНС, навчальні посібники спеціального типу, методичні рекомендації викладача, методичні вказівки учня, різного роду інструкції.

Програмне забезпечення АНС включає системні програми, що забезпечують функціонування АНС відповідно до технічних вимог, і педагогічні програмні засоби обчислювальної техніки, що забезпечують власне дидактичні вимоги.

По типу керування розрізняють два типи АНС: з жорстко запрограмованою логікою, де повинні бути передбачені всі можливі дії того, кого навчають, і відповідні їм реакції системи, і гнучкі, де для кожного учня автоматично складається навчальна програма на основі тестування індивідуальних якостей. В даний час поширені АНС тільки першого типу. Однак уже зараз окремі АНС містять елементи, властиві АНС другого типу: конструювання текстів задач і питань у деякій предметній області, автоматичний перехід з одного рівня викладу навчального матеріалу на іншій (за результатами роботи учня), випадковий вибір завдань з навчальної бази даних і ін.

З метою забезпечення діалогу і створення ППС у більшості АНС застосовується спеціальна авторська мова, зручна для конструювання діалогових програмних засобів.

Комп’ютер як засіб перетворення особистого знання в об’єктивізовану, виражену в знаковій формі інформацію, одночасно є засобом представлення інформації у вигляді, найбільш придатного для засвоєння. Тому особливої популярності набувають “електронні підручники, конспекти”, реалізовані за допомогою гіпертекстових технологій.

Гіпертекстові системи, реалізовані за допомогою комп’ютерних технологій, надають можливість синтезу різних знакових систем не на основі тексту, а на сонові процесу. Формально гіпертекст є структурою мережі, у вузлах якої розміщено тексти. Оскільки включити в процес можна не лише текст, а й зображення, звук, вірніше було б говорити про гіпермедіа-системи.

Електронний підручник – це комплекс інформаційних, графічних, методичних і програмних засобів автоматизованого навчання з конкретної дисципліни. Інформаційним забезпеченням „Електронного підручника” вважають гіпертекст, автоматизовані системи як пакет навчальних, контролюючих та інших діалогових програм, методичні вказівки для роботи з „електронним підручником” та організації практичних занять на комп’ютері чи поза ним і, таким чином, трактують „електронний підручник” як навчально-методичний комплекс дисципліни, який містить теоретичну, практичну частину, методичні вказівки, засоби контролю знань.

Організація роботи педагога в умовах застосування АНС

Загальна мета застосування АНС - розвиток творчої ініціативи учнів. Тому ППС повинно виступити як партнер і помічник, що забезпечує рівноправний діалог ЕОМ і учня, що дозволяє домогтися саме регульованого, творчого характеру його діяльності. Уже на етапі добору інформації для АНС педагог повинен пам'ятати, що все, що не ввійшло в ПС, залишається для особистісного керуючого впливу викладача. У функції ЕОМ передається все те, що з допомогою ЕОМ виконується в процесі навчання (аналіз, активність діалогу, повідомлення структурних відомостей і т.д.). Таким чином, визначальним фактором є взаємна додатковість роботи педагога і функціонування АНС. Співвідношення в обсягу застосування визначається в кожнім конкретному випадку викладачем, тому що істотний вплив на учня здійснює особистість викладача, стиль його роботи, методична підготовка, тактичні цілі навчання на даному етапі, рівень підготовленості тих, яких навчають, і т.д.

Проста спроба підміни викладача машиною при рішенні педагогічної задачі не тільки не досягає бажаного ефекту, але і не дозволяє виявити специфічні особливості і нові можливості інтенсифікації навчального процесу в умовах комп'ютерного навчання.

Досвід застосування АНС свідчить, що принципові труднощі, що перешкоджають застосуванню ЕОМ у навчанні мають явно виражений педагогічний характер. А ідея переважного впливу техніки (наявність ЕОМ і ті якості) на впровадження АНС у навчальний процес гальмує розвиток методики застосування АНС. В усіх випадках застосування, АНС праця педагога збагачується організаційними компонентами; дозуванням роботи з комп'ютером, допомогою учня і т.д.

Можна виділити три основних етапи навчального процесу при використанні АНС: підготовчий, власне навчальний і заключний. Розходження цілей, поставлених педагогом на кожнім етапі, приводить до розходження, а організації занять із застосуванням АНС.

На підготовчому етапі АНС забезпечує викладачу збір і переробку інформації про стан учнів для наступного обліку сформованих раніше знань, умінь і навичок, а також навчальної інформації, необхідної для уточнення педагогічних цілей і задач з урахуванням особливостей групи тих, яких навчають.

На етапі здійснення навчального процесу АНС забезпечує викладачеві:

 • пред'явлення на екранах навчального матеріалу

 • реєстрацію й облік зворотних зв'язків;

 • пред'явлення на екранах порад, рекомендацій і указівок відповідно до індивідуальних особливостей учнів;

 • оперативний контроль діяльності учнів і реєстрацію результатів самостійної роботи;

 • саморегулювання діяльності учнів на основі самоконтролю і виходу на необхідну програму навчання.

На заключному етапі АНС забезпечує:

 • визначення і реєстрацію фактичних відхилень (і їхніх причин) у діяльності тих, яких навчають, від прогнозованих;

 • одержання узагальнених статистичних характеристик результатів роботи учнів;

 • реалізацію заходів для усунення виявлених причин у відхиленні діяльності учнів.

Таким чином, в умовах комп'ютерного навчання розвивається система опосередкованого педагогічного впливу, активізується самостійна робота того, кого навчають, а в діяльності педагога розвиваються функції і методики моделювання всіх інтелектуальних операцій учня, (на стадій розробки педагогічного сценарію).

Інформація в АНС

Отже, АНС - один із засобів навчання, що формує в учнів систему наукових понять і потребу в керуванні пізнавальною діяльністю. Оскільки навчання - інформаційний процес, то АНС - система інформаційна. Під інформацією варто розуміти не самі предмети і процеси, а їхні істотні характеристики, виділену сутність явищ матеріального світу у виді чисел, формул, описів, креслень, символів, образів і інших абстрактних характеристик.

Можна виділити в АНС інформації: предметну (навчальну) і керуючу. Різкої границі тут проводити не можна, тому що керуючу інформацію той, якого навчають, засвоює як інформацію про правила, порядок і характер його розумового процесу і формує визначений поняття і навички такого виду діяльності (теж навчання!).

У системі предметної інформації найважливішим є формування в того, якого навчають, наукових понять. Один з можливих підходів до характеристики понять - виявлень простих і складних понять через систему значеннєвих зв'язків, засвоюваних тим, кого навчають. Чим більше зв'язків у даного поняття з іншими і чим сутужніше ці зв'язки виявляються, тим складніше саме явище і тем абстрактніше, загальніше знання про це явище. Пізнання іде по лінії заміни безпосереднього ведення явища, що має реальні, почуттєві зв'язки, на бачення опосередковане, охоплене новими більш загальними поняттями, що заміняє конкретні зв'язки більш узагальненими, з охопленням більшого обсягу фактів і з проникненням у сутнісні відносини цих явищ, у закономірності зв'язків між ними. У процесі роботи з АНС у того, якого навчають, можуть формуватися знання, що характеризуються як порівняно простими, так (на наступних етапах) і більш складними, розгалуженими значеннєвими зв'язками, областями зв'язків. Саме так відбувається процес вибору відповідей або конструювання відповідей, коли той, якого навчають, простежує ланцюг послідовних значеннєвих зв'язків аналізованого їм поняття з іншим і "бачить" характер і результат цього аналізу. Значеннєві зв'язки можуть існувати як між якісними, так і між кількісними характеристиками об'єктів і явищ, спиратися на образ або слово, мати різний ступінь розгалуження

АНС краще реалізує зміст навчання, що вимагає численних повторень і вправ по його засвоєнню, виробленню необхідних умінь і навичок, застосувань складних законів, формуванню прийомів розумової діяльності.

Найважливішими засобами в АНС, що служать безпосереднім ініціатором творчого розумового процесу, є питання або задачі. Вони виступають вихідною формою розвитку розумового процесу того, якого навчають,, що закінчується формуванням системи наукових понять. Тут можна виділити дві групи питань: в області функціонування самих технічних об'єктів і в області відносин людини і техніки.

До першої групи відносяться питання про наукові основи, устрій і роботу технологічного устаткування:

 • визначення і розрахунок взаємозв'язку параметрів роботи вузлів і деталей (типу "Якщо один характеризується заданими величинами, то інший повинний мати наступні характеристики");

 • простежування наслідків виробничих явищ і розрахунок їх можливих кількісних характеристик (типу "Якщо тиск збільшиться, те температура буде ...", "Визначте зміну одного параметра при зміні іншого"),

 • визначення причин виробничих явищ (типу "Якщо виявлено відмовлення в роботі блоку..., то, що могло викликати це порушення?";

 • пояснення явищ, що спостерігаються, розкриття наукової сутності їхнього протікання (типу "Якщо виявлено збільшення частоти обертання тіла, то чим це могло бути обумовлене?").

Друга група питань припускає визначення поведінки учня у запропонованій виробничій обстановці. Тут можуть мати місце ситуації, які потребують визначення нормальної послідовності дій, так і аварійні, що диктують вживання надзвичайних заходів:

 • визначення призначення кожного робочого прийому (операції), його функції (типу "Визначте призначення прийому установки подачі"),

 • встановлення ознак, що свідчать про правильність виконання роботи (типу "По яких ознаках Ви визначите норму витрати палива?");

 • визначення правил безпеки праці при виконанні прийому або операції (типу "Які правила установки деталі на токарському верстаті?");

 • встановлення послідовності дій в описаній виробничій ситуації (типу "Яка послідовність пошуку несправності в телевізорі, якщо зображення переміщається зверху вниз?");

 • визначення характеру дій у виробничій обстановці, що змінюється (типу "Ваші дії при виявленні запаху диму в робочому приміщенні?").

"Найважливішою особливістю АНС, що відрізняє її від інших дидактичних засобів (книга, кіно, діафільму і т.д.), є те, що АНС керує ходом розумового процесу учня. Це керування відбивається у свідомості учня і в нього формуються аналогічні процедури інтелектуальних дій. Керуючий вплив АНС по відношенню і пізнавальному процесові складають:

 • прийняття ЕОМ відповіді учня;

 • аналіз відповіді і репліки на екрані,

 • оцінка дій того, кого навчають.

При прогнозуванні для кожного фрагмента навчального матеріалу відповідних реакцій того, кого навчають, а також для кожного питання, задачі або завдання складається список ймовірних відповідей. Очевидна нескінченність такого списку. Однак для кожного конкретного змісту такий список можна обмежити. Сюди варто віднести відповіді:

 • повні правильні;

 • неповні правильні;

 • альтернативні правильні;

 • неточні;

 • неправильні;

 • альтернативні неправильні.

Зрозуміло, не завжди має сенс готувати відповіді всіх перерахованих типів, але чим повніше список можливих відповідей учнів, тим більше повноцінним, насиченим буде діалог.

Під аналізом відповіді в сучасних АНС розуміється порівняння відповіді, що поступили від того, кого навчають, зі списком можливих відповідей в АНС.

Наприклад, на екрані "Доповніть фразу: залежність механічних і фізичних властивостей кристала від напрямку додатка сили називається...” "Той, кого навчають, вводить із клавіатури будь-які слова, але правильним буде "алізотропія".

Реакція ЕОМ, на відповіді учнів може носити характер, що підказує, і результативний характер.

Крім того, варто передбачити можливість видачі на екран різної довідкової інформації, рад, роз'яснень, довідок. Така інформація може бути загальною для дисципліни, розділу або теми.

Найважливішим шляхом адаптації АНС до можливостей того, кого навчають, є диференціація програми по рівню складності і пропозиції учню варіанта, найбільш відповідного його індивідуальним особливостям, що забезпечує саме його максимально інтенсивну роботу.

Загальноприйнятою вважається чотирьохрівнева система складності, навчального тексту і завдань.

Перший рівень іменують рівнем відтворення. Тут загальне знайомство з навчальним матеріалом на основі елементарних знань (понять, законів, формул). Завдання типу: "Назвіть...", "Приведіть ..." і т.д..

Другий рівень - рівень розуміння сутності. Він включає розкриття суті явищ, осмислення закономірностей на основі елементарних знань. Той, якого навчають, при досягненні цього рівня може застосовувати свої знання в знайомій ситуації. Завдання типу: "Визначте причину ...", "Розрахуйте ..." і т.д.

Третій рівень - рівень користування. Тут уже застосування знань у навчальної і наближеній до виробничої діяльності, тобто в новій ситуації. Завдання типу: "Використовуйте закон ... і визначте ..." і т.д.

Четвертий рівень - творчий: перенос знань у сміливі області, самостійне рішення яких-небудь проблем. Завдання типу: "Вам відома закономірність (і) ... Спробуйте вирішити задачу ... (текст задачі з іншої області)".

Вибір завдань по рівнях можна або представити самому учню або виконати за результатами тестування на ЕОМ. В останньому випадку треба розробити тест із системою коротких питань (без підказок і довідок) за принципом "Так" - "Ні" і в залежності від набраної суми балів рекомендувати тому, якого навчають, той або інший рівень.

Звичайно диференціація завдання по складності реалізується навчальною програмою, що забезпечує просування учня на різних рівнях, розрізняючи при цьому рівні відповідей і відсилаючи того, кого навчають, до необхідної форми допомоги. Це і складає суть індивідуалізації навчальних програм.

Розробка педагогічного сценарію

Педагогічний сценарій відноситься до числа програмних документів педагогічних програмних засобів обчислювальної техніки. У ньому відбивають зміст досліджуваного матеріалу і питання методики його викладу, описуються способи контролю якості засвоєння матеріалу, методи оцінки знань учнів.

Педагогічний сценарій - основний програмний документ, що концентрує в собі методичні ідеї розроблювачів ППС ВТ.

Загальна характеристика ПС. Підготовка ПС передбачає ряд етапів:

 • конкретизацію цілей навчання й уточнення цілей створення навчальної програми;

 • добір навчального матеріалу;

 • вибір методів і засобів навчання;

 • структурування і систематизацію навчального матеріалу;

 • розробку алгоритму навчання;

 • оформлення педагогічного сценарію.

Звичайно, такий розподіл на етапи умовний, тому що усі етапи взаємозалежні і робота над ними здійснюється паралельно, а не послідовно.

У ході написання педагогічного сценарію готується цілий пакет програмних документів:

 • алгоритм навчання;

 • інструкція програмістові;

 • методичні указівки викладачеві-користувачеві;

 • інструкція для учня.

Створення цієї документації необхідно для полегшення роботи як при створенні навчальної програми, так і при її застосуванні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.