Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗЕЗ готов .doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.12.2018
Размер:
407.55 Кб
Скачать

5. Переваги господарюючих суб’єктів прикордонних територій у налагодженні і здійсненні зв’язків із закордоном.

Господарюючі суб'єкти прикордонних регіонів у виробничо-економічній діяльності мають ряд переваг перед аналогічними суб'єктами господарювання, розташованими у неприкордонних регіонах (областях) України. Зокрема:

1. В організаційному плані:

- полегшена можливість пошуку зарубіжного партнера в при­кордонному регіоні і налагодження із ним ділового співробітництва. Саме тому, що тут існують давні прикордонні дружні відносини між населенням, громадськими організаціями, що дозволяє мати вичерпну інформацію про стан ведення господарства, соціально-економічний розвиток на суміжних прикордонних територіях;

- можливість використання додаткових, специфічних для даних регіонів форм і видів зовнішньоекономічних зв'язків. Зокрема таких, як прикордонна торгівля (товарообмін), прикордонна інфраструк­тура, спільне використання окремих природних і рекреаційних ресурсів;

- краща можливість оперативного вирішення питань з вико­нання укладених угод, домовленостей, внесення до них відповідних змін, налагодження та забезпечення контролю за їхнім дотриманням і виконанням спільних зовнішньоекономічних дій, заходів;

2. В економічному плані:

- територіальна близькість, сусідство партнерів ділового співробітництва забезпечує їм економію на транспортних затратах. Мінімізуються транспортні затрати у загальній складовій витрат на виробництво і доставку продукції до споживача, до ринків збуту. Ці витрати скорочуються завдяки:

• скороченню відстаней перевезень готової продукції, комплек­туючих деталей, вузлів по виробничому кооперуванню, сиро­вини і матеріалів, енергоресурсів;

• використанню найбільш ефективного виду транспорту і транспортування;

• уникненню перевантажень вантажів з доставкою зі складу постачальника до складу споживача чи робочого місця споживача, уникнувши при цьому втрат якості і кількості вантажу;

• забезпечення виконання вчасно, якісно і в повному обсязі договірних зобов'язань і своєчасне внесення змін до укла­дених угод у зв'язку з непередбачуваними обставинами забезпечує партнерам уникнення штрафних санкцій та діло­ві партнерські стосунки;

3. В правовому плані:

- на загальнодержавному рівні приймаються додаткові зако­нодавчі акти, нормативно-правові документи, які регулюють саме зовнішньоекономічну діяльність на регіональному рівні, зокрема прикордонних регіонів;

- на регіональному рівні прикордонні адміністративні органи, органи місцевого самоврядування укладають угоди з відповідними органами суміжних прикордонних регіонів з питань, що мають взаємний інтерес в рамках діючих в кожній з цих сусідніх країн національних законодавств;

- прикордонні регіони суміжних держав створюють міжнародні асоціації у вигляді єврорегіонів, що надає її учасникам можливість вирішувати певні питання, що стосуються двостороннього чи багатостороннього співробітництва.

6. Прикордонне економічне співробітництво у широкому та вузькому смислі.

У прикордонному співробіт­ництві виділяють два види.

Перший вид - участь прикордонних районів у загальнодер­жавному співробітництві, котре управляється централізовано, вони вирішують задачі держави в цілому. До цього виду співробітництва підносять, наприклад, виконання транзитних зовнішньоторговель­них функцій (магістральні, міжнародного значення, газо- і нафто-, трубопроводи, високовольтні лінії електропередач), крупні виробничі об'єкти спільного використання суміжними країнами, розташованих у прикордонних областях по обидва боки кордону, і г. ін. Усі ці загальнодержавні господарські функції відіграють важливу роль в економічному і соціальному житті прикордонних районів. Цей вид ще називають прикордонне співробітництво у і широкому-смислі.

Другий вид - прикордонне співробітництво у власному, вузь­кому мислі слова. Воно охоплює прикордонні економічні зв'язки місцевого значення, спрямовані на вирішення економічних і соціальних питань розвитку самих прикордонних районів.

Буде правильним, якщо розглядати обидва види прикордон­ного співробітництва в єдності, хоча вони розрізняються за своїми функціями і управлінням, завжди тісно пов'язані між собою. Вони вирішують свої задачі на базі ресурсів одних і тих же районів і неодмінно й неминуче впливають один на одного як явища, що відбуваються на одній господарській території. А тому обидва види прикордонного співробітництва не можна розглядати у відриві один від одного.

В обох видах прикордонного співробітництва необхідна участь як центральних, так і місцевих органів влади. їхня роль різна в різних видах співробітництва.