Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
otveti.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.10.2018
Размер:
1.32 Mб
Скачать

9.2 Комерційна пропаганда (паблісіті) це:

1. Зростання числа нових марок товарів на ринку, яке сприяє загальному поширенню заходів щодо стимулювання збуту.

2. Особливий вид ринкової діяльності, розрахований на індивідуалізованого споживача (особистість) і його запити

3. Усне представлення товару в ході бесіди з одним або кількома потенційними покупцями з метою продажу.

+4. Неособисте стимулювання попиту на товар, послугу або діяльність за допомогою публікацій або сприятливих презентацій на радіо, телебаченні або на сцені, які не оплачуються певним спонсором.

10.

10.1 Нормативи з бухгалтерського обліку, які видаються для використання всередині країни називаються:

1. обліковою політикою підприємства;

2. міжнародними стандартами бухгалтерського обліку;

+3. національними стандартами бухгалтерського обліку.

10.2 Особистий продаж (директ-маркетинг) це:

1. Особливий вид ринкової діяльності, розрахований на індивідуалізованого споживача (особистість) і його запити

2. Зростання кількості нових марок товарів на ринку.

3. Неособистісне стимулювання попиту на товар, послугу або діяльність за допомогою публікацій або сприятливих презентацій на радіо, телебаченні або на сцені, які не оплачуються певним спонсором.

+4. Усне представлення товару в ході бесіди з одним або кількома потенційними покупцями з метою продажу.

БІЛЕТ № 5 15

1. Загальні положення договору купівлі-продажу. Визначення поняття “Товар”.

Товар – це продукти праці, виготовлені не для власного споживання, а для продажу. Товаром можуть бути предмети, робота або послуги.

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Договір купівлі-продажу належить до найпопулярніших видів договорів, що використовуються в підприємницькій діяльності. В умовах ринкової економіки він регулює взаємовідносини між виробниками і споживачами, відносини у сфері розподілу й перерозподілу матеріальних благ, забезпечує вільний і оптимальний розвиток усіх форм власності, підприємництва і торгівлі. Предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний) продавцем у майбутньому.

2. Загальні поняття про стандартизацію і сертифікацію.

Стандартизація – діяльність, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню. Стандартизація має бути надійним гарантом якості товарів, що надходять на ринок.

Види стандартизації:

  • міжнародна стандартизація – стандартизація, що проводиться на міжнародному рівні та участь у якій відкрита для відповідних органів усіх країн.

  • регіональна стандартизація – стандартизація, що проводиться на відповідному регіональному рівні та участь у якій відкрита для відповідних органів країн певного географічного або економічного простору.

  • національна стандартизація – стандартизація, що проводиться на рівні однієї країни.

Об'єктами стандартизації є продукція, послуги, матеріали, обладнання, персонал, органи, а також вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикетування.

Сертифікація – це дія уповноважених органів, що підтверджує за допомогою сертифіката, що товар (роботи, послуги) відповідають обов'язковим вимогам стандарту.

3. Міжнародні принципи й організація обліку за національними стандартами.

Згідно закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” кожне підприємство повинне вести бухгалтерський облік та фінансову звітність.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення відображення всіх господарських операцій підприємства у первинних документах, збереження і обробку документів, регістрів і звітності несе керівник підприємства і головний бухгалтер.

З 1 січня 2000р. Україна перейшла на стандарти бухгалтерського обліку:

1-"Загальні вимоги до фінансової звітності". 2-"Баланс". 3-"Звіт про фінансові результати". 4-"Звіт про рух грошових коштів". 5-"Звіт про власний капітал". 6-"Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах". 7-"Основні засоби". 8-"Нематеріальні активи". 9-"Запаси". 10-"Дебіторська заборгованість". 11-"Зобов'язання". 12-"Фінансові інвестиції". 13-"Фінансові інструменти". 14-"Оренда". 15-"Дохід". 16-"Витрати". 17-"Податок на прибуток". 18-"Довгострокові контракти". 19-"Об'єднання підприємств". 20-"Консолідована фінансова звітність".

4. Формування асортименту та забезпечення його стабільності.

Асортимент товарів - сукупність їх видів, різновидів і сортів, об'єднаних за певною ознакою.

Процес формування асортименту товару складається з 3 етапів. На 1 етапі фірма встановлює груповий асортимент продукції. На 2 етапі проводяться розрахунки структури групового асортименту, визначається кількісне співвідношення окремих груп товарів. На 3 етапі визначається внутрішньогруповий асортимент, здійснюється підбір конкретних видів продукції в межах кожної групи. Це найбільш відповідальний етап, і від того, наскільки вірно сформовано тут ассортимент продукції, залежить задоволення попиту покупців. На 3 етапі асортимент формується з урахуванням очікування змін в попиті, виробничих потужностей, складських і торгових площ та інших факторів.

За допомогою асортиментного переліку комерційний відділ підприємства здійснює систематичний контроль за повнотою і стабільнісю асортименту товарів на складі та станом товарних запасів.

Стабільність асортименту товарів забезпечує безперебійну наявність даного виду товарів у продажу. Вона визначається коефіцієнтом стабільності (Кст): Кст=С/Шс*100%,

С- товар, що користується стійким попитом,

Шс- ширина асортименту (наявні найменування товарів).

5. Технологічний процес руху товарів в магазині.

Усі товари повинні бути відповідним чином підготовлені до продажу (звільнені від тари, нарізані, розфасовані і т.п.).

До моменту відкриття торгівлі потрібно: обновити викладені товари, чітко оформити ярлики цін, підготовати відповідний інвентар і пакувальні матеріали, касові апарати тощо.

У торгівлі, поряд із традиційним методом продажу товарів через прилавок, застосовуються такі методи, як самообслуговування, продаж товарів за зразками, з відкритим викладенням, за попередніми замовленнями, через автомати.

При продажі товарів через прилавок швидкість і якість обслуговування залежать від кваліфікації продавця.

Продаж товарів за зразками полягає в тім, що покупець самостійно чи за допомогою продавця знайомиться з виставленими в торговому залі зразками товарів. Якщо здійснюється покупка, покупцю передається точно такий же товар (тканини, шпалери, меблі).

Продаж товарів з відкритим викладенням полягає в тім, що запаси товарів відкрито викладаються у магазині. Покупці знайомляться з товаром, не очікуючи черги обслуговування продавцем, що значно заощаджує час, затрачуваний на здійснення покупки. Так продаються товари, при підборі яких потрібна участь продавця (перевірка технічно складних товарів у дії, консультація про властивості і застосування товарів тощо).

6. Визначте скільки необхідно підприємству виготовити виробів і їх продати, щоб окупити власні витрати (на рівні беззбитковості), якщо відомо,що: ціна одного виробу – 20 грн., змінні витрати, що припадають на один виріб – 11 грн., сума постійних витрат за рік – 17 000грн.

Вкр – критичний обсяг виробництва

Вкр = В ум пост / Ц – Вум зм

Вкр = 17 000 / (20 – 11) = 1 889 шт.

7. Проаналізуйте ефективність використання торговельної площі магазинами об’єднання „Супермаркет”.

Показники діяльності підприємств об'єднання „Супермаркет”

Магазин

Товарообіг, грн.

Торговельна площа підприємства, м.кв

А

44850

300

В

11505

100

С

31505

290

Е.п А = 44850\300= 149.5 грвн

Е.п В = 11505\100=115.05 грвн

Е.п С = 31505\290=108.6 грвн

Таким чином –

8. Визначити ступінь виконання плану за асортиментом випущеної продукції за даними табл.1:

Таблиця 1

Вид продукції

За планом

Факт

Фактично в межах плану

“А”

200

250

“Б”

150

130

“В”

550

632

“Г”

300

200

“Д”

400

404

Разом

1600

1616

% виконання плану = Фактично в межах плану / За планом * 100%

% виконання плану = 200 / 200 * 100= 100%

% виконання плану = 130 / 150 * 100= 86,7%

% виконання плану = 550 / 550 * 100= 100%

% виконання плану = 200 / 300 * 100= 66,7%

% виконання плану = 400 / 400 * 100= 100%

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]