Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
otveti.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.10.2018
Размер:
1.32 Mб
Скачать

БІЛЕТ № 1 20

1. Професійні вимоги до комерційного працівника. Етичний кодекс підприємця-комерсанта. Необхідність застосування технічної, фінансової та маркетингової політики в діяльності комерсанта.

Комерсант повинен мати знання і навички в питаннях закупівлі і продажі товарів, маркетингу, менеджменту, правознавства, бухгалтерського обліку, фінансування й оподатковування. Сфера знань, необхідних для комерсанта, дуже велика і щороку збільшується. Найцінніша професійна якість комерсанта - уміння заключати чесні й взаємовигідні угоди. Однак для успішної діяльності комерсант повинний не тільки володіти глибокими теоретичними знаннями, але і мати значну практичну підготовку. Комерсант повинний знати не тільки основи, але і конкретику технічної, фінансової і маркетингової політики.

З погляду особистісних вимог, існує етичний кодекс (звід правил, норм) підприємця-комерсанта включає норми професійної поведінки. Комерсант повинен бути ввічливим, тактовним, делікатним, доброзичливим і цілком керувати своїми емоціями; потрібно мати імідж комерсанта, який гарантує успіх. Цивілізований підприємець-комерсант: переконаний у корисності своєї праці; розуміє необхідність конкуренції і співробітництва; поважає себе та оточуючих; поважає будь-яку власність, державну владу, соціальний порядок, закони; поважає професіоналізм і компетентність; прагне до нововведень; є гуманістом.

2. Суть реклами як ефективного інструмента маркетингової комунікації.

Реклама – це спеціальна інформація про осіб, підприємства чи продукцію, що розповсюджується у будь-який спосіб з метою отримання зиску. Одним з основних елементів маркетингових комунікацій є рекламне звернення. Це засіб через який трансформуються цілі маркетингових комунікацій. При створенні звернення відповідають на такі питання:

  1. “Що саме сказати цільовій аудиторії?” (зміст звернення, наявність в ньому мотивів для покупки).

  2. “Як саме сказати?” (як посилити вплив звернення).

  3. “Коли, де і скільки разів це сказати, щоб звернення було привабливим і досягло мети?”

В межах стратегії маркетингу реклама сильно впливає на виробництво, яке повинне випускати тільки те, що куплять споживачі. Реклама необхідна форма комунікації, що переводить якість товарів та послуг на мову потреб і запитів споживачів.

3. Суть лізингу, його форми, типи і види. Укладання договору лізингу. Історія виникнення лізингу. Економічні основи лізингу.

Лізинг – це передача одною стороною (лізингодавцем) другій стороні (лізингоодержувачу) матеріальних цінностей в тимчасове користування з оплатою послуг лізингоодержувачем.

Договір лізингу укладається у письмовій формі і буває двостороннім (між лізингодавцем і лізингоодержувачем) або багатостороннім (між лізингодавцем, лізингоодержувачем, продавцем).

У договорі зазначається: сторони, об'єкт лізингу, строк, на який укладається договір, розмір та графік сплати платежів, умови експлуатації, умови повернення об’єкта лізингу чи його викупу по закінченню договору, відповідальність сторін, дата і місце укладення договору.

Види лізингу:

Фінансовий лізинг – вид лізингу, термін якого близький до терміну повної амортизації предмету лізингу або перевищує його.

Поворотний лізинг – різновид фінансового лізингу, при якому продавець предмету лізингу одночасно виступає і лізингоотримувачем.

Оперативний лізинг – вид лізингу, термін якого оговорюється в договорі і менший за повний термін амортизації предмета лізингу. Предмет враховується на балансі лізингодавця.

Типи лізингу: короткостроковий – до 3 р; середньостроковий – до 5 р; довгостроковий – понад 5 р.

Форми лізингу: Внутрішній лізинг – коли суб'єкти лізингу знаходяться в одній країні. Міжнародний лізинг – коли суб'єкти лізингу знаходяться в різних країнах.

Історія лізингу бере початок ще до часів древніх фінікійців, що практикували довгострокові угоди на оренду судів.

В історії значення лізингу найкраще демонструють 2 факти. Перший: у 1066р. Вільгельм Завойовник завдяки лізингу в нормандських судновласників за 2 тижні сформував величезний флот для вторгнення на Британські острови, хоча не мав грошей для фінансування такої кампанії.

Другий: у 1877р. телефонна компанія "Bell" прийняла рішення не продавати свої телефони, а здавати їх в оренду, що дозволяло компанії захистити своє монопольне право на використання ноу-хау. Тільки прийняття антимонопольного законодавства США поклало кінець цій практиці.

В Європі фінансово-лізингові товариства з'явилися наприкінці 50-х – початку 60-х pp.

4. Поняття про асортимент видів і сортів товарів.

Асортимент товарів – це сукупність їх видів, різновидів і сортів, об'єднаних за певною ознакою.

Він поділяється за характеристикою товарів на промисловий і торгівельний. Промисловий асортимент – це номенклатура продукції, яка випускається виробником. Торгівельний асортимент – це номенклатура товарів, які знаходяться на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі.

Фактори які впливають на формування асортименту: попит, виробництво, асортиментний профіль магазину, стан матеріально-технічної бази магазину.

Асортимент характеризується такими показниками:

Структура – це кількісне відношення товарних груп, видів і найменувань окремих товарів в загальному наборі товарів.

Широта – це число найменувань, видів або різновидів товарів, які входять до асортименту.

Повнота – це кількість видів, різновидів і найменувань товарів в групі однорідної продукції.

Стійкість – це показник, який характеризує коливання повноти та широти протягом визначеного проміжку часу.

Ступінь відновлення асортименту характеризує частину знов потрапивших в оборот товарів в їх загальному асортименті.

5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.

Для обліку господарських засобів і джерел їх утворення та відображення господарських операцій використовуються бухгалтерські рахунки. Перелік бухгалтерських рахунків називається Планом рахунків. Рахунок являє собою таблицю, ліва частина якої називається Дебет, а права – Кредіт. Рахунки бувають 3 типів:

  • Активні рахунки використовуються для обліку господарських засобів (І, ІІ, ІІІ, VІІІ, ІX класи).

  • Пасивні рахунки використовуються для обліку джерел господарських засобів (ІV, V, VІ, VІІ класи).

  • Активно-пасивні рахунки використовуються для обліку і господарських засобів і їх джерел.

В активно-пасивних рахунках сальдо відображається і по дебету і по кредіту одночасно і називається “розвернуте сальдо”.

Подвійний запис - це принцип подвійного відображення господарських операцій на рахунках, що спричиняє рівність оборотів по дебету і кредиту кореспондуючих рахунків.

Завдяки подвійному відображенню всіх господарських процесів підприємства (один раз – по дебету одного рахунка, другий раз – по кредіту іншогорахунка) зберігається рівність між активом і пасивом баланса.

6. Проаналізувати виконання товарообігу та продуктивності праці підприємств об’єднання „Супермаркет” за перший квартал.

Показники діяльності підприємств об'єднання „Супермаркет”

Квартал

Магазин

Товарообіг, грн.

Чисельність, чол.

плановий

фактичний

планова

фактична

1

1

43102

44340

200

180

1

2

11505

10510

46

40

T = (44 340 / 43 102) * 100 = 102,87%

T = (10 510 / 11 505) * 100 = 91,35%

W = 43 102 / 200 = 215,51

W = 44 340 / 180 = 246,3

W = 11 505 / 46 = 250,11

W = 10 510 / 40 = 262,75

7. Виконайте арифметичними діями перевірку контрольної цифри штрихового коду для впевненого „зчитування” коду сканером: 4820071460017. Визначте кожну складову групу цифр штрихового коду, що складається з 13 цифр.

1) скласти цифри, що стоять на парних позиціях: 8+0+7+4+0+1=20

2) суму одержану в пункті 1 помножити на 3: 20*3=60

3) скласти цифри, що стоять на непарних позиціях: 4+2+0+1+6+0=13

4) скласти суми одержані в пункті 2 і 3: 60+13=73

5) визначити контрольне число, як різницю між одержаною сумою і найближчим до нього числом, кратним 10, в більшу сторону: 80-73=7

8. Визначте новизну (оновлення) асортименту чоловічих костюмів у салоні-магазині, якщо відома загальна кількість продукції (160 моделей), а нових моделей надійшло 48.

Кн.=Н/Шд*100%

Кн.=48/160*100%=30%

9.

9.1.Організацінно-консу льтативні оптові послуги це:

1. збір, накопичення, обробка комерційної інформації та передача її контрагентам;

+2. допомога в рекламуванні товарів, комісійна, посередницька з пошуку постачальників товарів і оптових покупців та ін.;

3. консультації з питань асортименту і якості товарів, організації роздрібного продажу. вивчення попиту та ін.

9.2. Біржі це

+1. Регулярно функціонуючий оптовий ринок товарів, сировини, цінних паперів.

2. Регулярно функціонуючий оптовий ринок послуг, сировини, цінних паперів.

3. Регулярно функціонуючий роздрібний ринок послуг, сировини, цінних паперів.

4. Регулярно функціонуючий оптовий ринок товарів, енергоносіїв, цінних паперів.

10.

10.1.Ресурси, використання яких призведе до отримання економічних вигод у майбутньому, називають;

1. Зобов'язаннями;

+2. Активами;

3. Економічною вигодою.

10.2. Виробничий асортимент це

+1. Номенклатура товарів, що випускаються промисловими і сільськогосподарськими підприємствами, а також Іншими виробниками.

2. Номенклатура товарів, що підлягають продажу в роздрібній торговій мережі.

3. Процес підбору груп видів і різновидів товарів у відповідності з попитом населення.

4. Асортимент товарів, що випускаються багатьма підприємствами.

БІЛЕТ № 2 19

1. Психологія та етика комерційної діяльності. Професійні вимоги до комерційного працівника. Етичний кодекс підприємця комерсанта.

Найцінніша професійна якість комерсанта - уміння заключати чесні й взаємовигідні угоди.

Комерсант повинен мати знання і навички в питаннях закупівлі і продажі товарів, маркетингу, менеджменту, правознавства, бухгалтерського обліку, фінансування й оподатковування. Сфера знань, необхідних для комерсанта, дуже велика і щороку збільшується. Однак для успішної діяльності комерсант повинний не тільки володіти глибокими теоретичними знаннями, але і мати значну практичну підготовку. Комерсант повинний знати не тільки основи, але і конкретику технічної, фінансової і маркетингової політики.

З погляду особистісних вимог, існує етичний кодекс (звід правил, норм) підприємця-комерсанта, що включає норми професійної поведінки. Комерсант повинен бути ввічливим, тактовним, делікатним, доброзичливим і цілком керувати своїми емоціями; потрібно мати імідж комерсанта, який гарантує успіх. Цивілізований підприємець-комерсант: переконаний у корисності своєї праці; розуміє необхідність конкуренції і співробітництва; поважає себе та оточуючих; поважає будь-яку власність, державну владу, соціальний порядок, закони; поважає професіоналізм і компетентність; прагне до нововведень; є гуманістом.

2. Поняття, суть і задачі реклами. Соціально-психологічні основи реклами. Реклама, як метод управління людьми.

Реклама – це інформація про товари чи фірму, що розповсюджується з метою отримання зиску.

Завдання реклами: створити позитивний імідж фірмі, збільшити прибуток, збільшити кількість покупців, інформування покупців про товар і його ціни, демонстрація товарного знаку.

На процес поведінки людини в рекламному середовищі впливають зовнішні і внутрішні чинники.

Зовнішні чинники – все, що відбувається навколо нас (оточуючі нас люди, погодні умови).

Внутрішні чинники – все, що відбувається всередині нас (стан здоров’я, наші погляди).

Реклама стимулює мотивацію покупців. Мотив – причина, яка спонукає покупця до дії. Мотиви бувають 2 типів раціональні (мотив економії, якості товару) та емоційні (мотив радості, прагнення до індивідуальності).

Розрізнюють економічну ефективність реклами і ефективність психологічного впливу реклами на людей (залучення уваги до реклами). Причому економічна ефективність реклами залежить від її психологічного виливу.

3. Товарознавство як підсистема сучасного маркетингу.

Товарознавство – це наука про основні характеристики товарів, що визначають їх споживчі вартості. Маркетинг дозволяє визначити ефективні шляхи просування товару на ринку від виробника до кінцевого споживача для одержання стійкого рівня прибутку з урахуванням дослідження якості товарів, їх споживчих властивостей, місткості ринку і наявності конкурентів. Завдання товарознавства в маркетинговій діяльності:

1. розвивати теоретичні положення про товар, як споживчу вартість і виявлення закономірностей просування товару на ринку;

2. розробляти принципи і правила класифікації та кодування товарів;

3. розробляти вимоги до якості товарів, створення нових методів контролю якості товарів;

4. розробляти системи якості на основі міжнародних стандартів;

5. розробляти рекомендації щодо нагляду за товарами в процесі зберігання і транспортування.

4. План рахунків бухгалтерського обліку.

План рахунків являє собою перелік рахунків, які згруповані в 9 класів і 10 – нульовий – “позабалансові рахунки”. 9 класів є балансовими рахунками, бо на основі їх залишків складається баланс підприємства при цьому, завдяки подвійному запису, зберігається рівність між активом і пасивом баланса. На позабалансових рахунках не існує подвійного запису, господарські операції відображаються тільки по дебету.

Класи бухгалтерських рахунків:

Клас 1 - Необоротні активи. Клас 2 - Запаси. Клас 3 - Кошти, розрахунки та інші активи. Клас 4 - Власний капітал та забезпечення зобов'язань. Клас 5 - Довгострокові зобов'язання. Клас 6 - Поточні зобов'язання. Клас 7 - Доходи і результати діяльності. Клас 8 - Витрати за елементами. Клас 9 - Витрати діяльності. Клас 0 - Позабалансові рахунки.

5. Комерційний ризик.Суть комерційного ризику. Методи визначення ступеня комерційного ризику.

Ризик – це можливе понесения збитку внаслідок заняття комерційною діяльністю. Комерційний ризик виникає внаслідок ризикованої комерційної операції.

Види ризиків: господарський, комерційний, фінансовий, інвестиційний, кредитний, податковий, валютний, аудиторський, торговий, виробничий, транспортний, інноваційний, політичний, форс-мажорних обставин тощо.

Аби кількісно визначити ризик, необхідно знати всі можливі наслідки певних дій і дати їм кількісне чи порівняльне вираження. Для кількісного визначення вірогідності ризику використовують розрахунок частоти настання події (10 бракованих виробів із 500, тобто можливість браку = 1/50). Це об’єктивний розрахунок можливості браку, бо він ґрунтується на фактичних даних. У випадках, коли неможливо визначити рівень ризику об’єктивно, вдаються до суб’єктивних оцінок, таких як експертні оцінки (інтуїтивне визначення виходячи із накопиченого досвіду).

6. Визначте ціну на новий автомобіль за методом бальних оцінок, при умові, що ціна базового автомобіля 40 000грн.

Автомобілі

Параметри якості (або технічні параметри)

Комфортабельність

Потужність двигуна

Екологічність

Бали

Коефіцієнт вагомості

Бали

Коефіцієнт вагомості

Бали

Коефіцієнт вагомості

Базовий

4,5

0,2

8,5

0,4

7

0,4

Новий

5

0,2

9

0,4

7,5

0.4

Цнв=Цбаз.*(+Бні/+Ббі)

Цнв=40 000*(5*0,2+9*0,4+7,5*0,4 / 4,5*0,2+8,5*0,4+7*0,4)=42 800,00грн.

7. Проаналізувати виконання товарообіга та продуктивності праці магазинів об’єднання „Супермаркет”.

Показники діяльності підприємств об'єднання „Супермаркет”

Магазин

Товарообіг, грн.

Чисельність, чол.

плановий

фактичний

планова

фактична

А

53102

49340

200

180

В

20505

18510

46

40

8. Виконайте арифметичними діями перевірку контрольної цифри штрихового коду для впевненого „зчитування” коду сканером: 4600104008498. Визначте кожну складову групу цифр штрихового коду, що складається з 13 цифр.

1) скласти цифри, що стоять на парних позиціях: 6+0+0+0+8+9=23

2) суму одержану в пункті 1 помножити на 3: 23*3=69

3) скласти цифри, що стоять на непарних позиціях: 4+0+1+4+0+4=13

4) скласти суми одержані в пункті 2 і 3: 69+13=82

5) визначити контрольне число, як різницю між одержаною сумою і найближчим до нього числом, кратним 10, в більшу сторону: 90-82=8

9.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]