Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
otveti.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.10.2018
Размер:
1.32 Mб
Скачать

9.2 Баланс це:

1. Документ, який складається з метою розвитку і стабілізації роботи комерційних підприємств.

+2. Найважливіший фінансовий документ, який представляється зовнішнім користувачам і використовується для внутрішніх потреб підприємства.

3. Документ, який використовується щоб вивчити місткість і перспективи розвитку споживчого ринку.

4. Документ, який визначає варіанти ціноутворення, що дозволяють за рахунок прибутків отримати прогнозований прибуток

10.

10.1 Спосіб впливу за порушення строків оплати платежів, встановлений законодавством, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного зобов'язання і сплачується за кожен прострочений день, має назву:

1. неустойка;

+2. пеня;

3. штрафна неустойка;

4. гарантія.

10.2 Актив балансу не включає статтю:

1. Цінні папери

+2. Накопичений прибуток

+3. Основний капітал

4. Дебіторська заборгованість

БІЛЕТ № 12 14

1. Суть процесів у торгівлі. Операції виконувані в торгівлі. Норми та правила торгівельного обслуговування. Розвиток комерційної роботи на сучасному етапі.

Процеси, що здійснюються в торгівлі, можна поділити на два основних види: комерційні (чисто торгові) та виробничі (технологічні).

Комерційні процеси – процеси, пов’язані з купівлею і продажем товарів.

Комерційні процеси: вивчення і прогнозування купівельного попиту; вивчення постачальників товарів; організація господарських зв’язків з постачальниками товарів; організація і проведення оптової закупівлі товарів у різних постачальників; організація і технологія оптового і роздрібного продажу товарів; рекламно-інформаційна діяльність по збуту товарів; формування торгового асортименту, управління товарними запасами.

Технологічні процеси – процеси, пов’язані з рухом товару (транспортування, зберігання, упаковка, фасування, підсортування тощо).

Крім того існують додаткові торгові послуги по обслуговуванню покупців (доставка товарів додому, установка куплених технічно складних товарів, прийом замовлення у покупців тощо).

Сьогодні актуальною задачею комерційних працівників і торгових підприємств є залучення до товарообігу продукції вітчизняних виробників. Тому необхідно розширювати сферу договірних відносин з постачальниками, підвищувати ефективність договорів постачання.

Для вивчення постачальників та їх можливостей працівники комерційних служб повинні: брати участь в роботі товарних бірж, оптових ярмарків, стежити за рекламними оголошеннями в ЗМІ, відвідувати виробничі підприємства для ознайомлення з їх можливостями, об’ємом і якістю продукції, що випускається тощо.

Важливими задачами комерційної служби є: вивчення і прогнозування місткості ринків, розвиток рекламної діяльності, координація закупівель серед постачальників і споживачів. Для цього необхідно переймати досвід зарубіжних країн у використанні маркетингу, що дозволяє успішно організувати комерційну діяльність підприємств.

2. Теоретичні основи комерційного товарознавства. Термінологія.

Товарознавство – це наука про основні характеристики товарів, що визначають їх споживчу вартість. Товар – це продукт праці, який володіє здатністю задовольняти конкретні потреби людини і розподіляється в суспільстві шляхом купівлі-продажу. Асортимент товарів – це сукупність їх видів, різновидів і сортів, об'єднаних за певною ознакою.

Вартість товару характеризується витратами суспільно необхідної праці на його проектування, виробництво і розподіл. Споживча вартість товару – це благо для людей. Щоб стати споживчою вартістю товар має володіти корисністю. Корисність товару – це його здатність задовольняти певні потреби людини.

Гранична корисність – це додаткова корисність яку одержує споживач при купівлі однієї додаткової одиниці конкретного товару. Падіння граничної корисності товару по мірі придбання споживачем додаткових одиниць цього товару називається законозбутною граничною корисністю.

Завдання товарознавства: визначення основних властивостей, які становлять споживчу вартість товару; класифікація і кодування товарів; вивчення асортименту і властивостей товару; вивчення сфери використання товарів та їх взаємозамінності; визнання основних напрямів досягнень і перспектив науково-технічного прогресу у сфері виробництва; вивчення умов і правил пакування, маркування, та кодування; інформативне забезпечення руху товарів від виробника до споживача при маркетингових дослідженнях ринку.

3. Облік доходів і фінансових результатів.

Дохід – це збільшення активу або зменшення зобов’язань підприємства, що сприяє зростанню власного капіталу.

Дохід від реалізації продукції визначається у разі наявності наступних умов:

  • покупцеві передані ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію;

  • підприємство не здійснює подальшого управління та контроль за реалізованою продукцією;

  • сума доходу може бути достовірно визначена.

Доходи підприємства відображаються в обліку на таких рахунках: 701-“Дохід від реалізації готової продукції”; 702-“Дохід від реалізації товарів”; 702-“Дохід від реалізації робіт і послуг”; 710-“Інший операційний дохід”; 720-“Дохід від участі в капіталі”; 730-“Інші фінансові доходи”; 740-“Інші доходи”; 750-“Надзвичайні доходи”.

Облік фінансових результатів ведеться на рахунку 790 “Фінансові результати”.

Синтетичний і аналітичний облік доходів підприємств є єдиним джерелом інформації для складання Звіту про фінансові результати від господарсько-фінансової діяльності підприємства.

4. Організація рекламно-інформаційної діяльності по збуту товарів. Поняття, суть і задачі реклами. Соціально-психологічні основи реклами. Реклама, як метод управління людьми.

Реклама – це інформація про товари чи фірму, що розповсюджується з метою отримання зиску.

Завдання реклами: створити позитивний імідж фірмі, збільшити прибуток, збільшити кількість покупців, інформування покупців про товар і його ціни, демонстрація товарного знаку.

На процес поведінки людини в рекламному середовищі впливають зовнішні і внутрішні чинники. Зовнішні чинники – все, що відбувається навколо нас (люди, що знаходяться поруч, погодні умови). Внутрішні чинники - все, що відбувається всередині нас (стан здоров'я, наші погляди, переконання, минулий досвід).

Розрізнюють економічну ефективність реклами і ефективність психологічного впливу реклами на людей (залучення уваги до реклами). Причому економічна ефективність реклами залежить від її психологічного виливу.

Реклама стимулює мотивацію покупців. Мотив – причина, яка спонукає покупця до дії. Мотиви бувають двох типів раціональні (мотив економії, якості товару, здоров'я тощо) та емоційні (мотив радості, переваги над іншими, прагнення до індивідуальності).

5. Надайте загальну характеристику державної цінової політики. Поясніть механізм регулювання цін.

Цінова політика держави – це діяльність органів виконавчої влади, яка спрямована на досягнення 3 основних цілей: запобігти руйнівному впливу цін на економіку та стримати інфляцію; захистити внутрішній ринок від зовнішньої конкуренції; стримати монополізм.

В кожній країні держава регулює ціни. Питома вага регульованих цін у різних країнах коливається від 5 до 20 %.

Втручання держави в процес ціноутворення здійснюється в 3 основних формах: обмеження рівня ціни, введення податкових платежів, державна підтримка цін через дотації. Методи державного регулювання цін можна об’єднати у 2 групи: прямі та опосередковані.

До прямих методів належать:

- встановлення фіксованих (твердих) цін на найважливіші товари та послуги;

- застосування граничних цін або граничних коефіцієнтів їхнього підвищення;

- декларування зміни цін;

- заморожування (блокування) цін на певний період;

- введення граничних рівнів посередницько-збутових націнок та торговельних надбавок;

- укладання договорів про ціни між державою та підприємствами.

За допомогою непрямих методів держава лише регулює поведінку суб’єктів, які беруть участь у процесі ціноутворення. До непрямих методів належать:

- застосування граничних нормативів рентабельності;

- зміна рівнів та диференціація ставок товарних податків;

- пільгове оподаткування та кредитування;

- диференціація ставок ввізного мита.

6. Виконайте арифметичними діями перевірку контрольної цифри штрихового коду для впевненого „зчитування” коду сканером: 4902580320744. Визначте кожну складову групу цифр штрихового коду, що складається з 13 цифр.

1) скласти цифри, що стоять на парних позиціях: 9+2+8+3+0+4=263

2) суму одержану в пункті 1 помножити на 3: 26*3=78

3) скласти цифри, що стоять на непарних позиціях: 4+0+5+0+2+7=18

4) скласти суми одержані в пункті 2 і 3: 78+18=96

5) визначити контрольне число, як різницю між одержаною сумою і найближчим до нього числом, кратним 10, в більшу сторону: 100-96=4

7. Розрахуйте наступні види франко -цін:

1. франко - склад продавця

2. франко - вагон станція призначення

3. франко - вагон станція відправлення

4. франко - станція відправлення

Вихідні данні: Оптова ціна виробника - 50 грн. Витрати по доставці товару до станції відправлення - 20 грн. Витрати по завантаженню товару - 10 грн. Витрати по перевезенню до станції призначення - 15 грн.

франко - склад продавця = 50 грн.

франко - вагон станція призначення = 50 + 20 + 10 + 15 = 95 грн.

франко - вагон станція відправлення = 50 + 20 + 10 = 80 грн.

франко - станція відправлення = 50 + 20 = 70 грн.

8. Визначити новизну товару дитячого асортименту, якщо відомо, що в загальній кількості найменувань 420 видів і фасонів знаходиться 76 нових моделей.

Кн.=Н/Шд*100%

Кн.=76/420*100%=18.1%

9.

9.1 Система маркетингових комунікацій це:

+1. сукупність маркетингових засобів, певна структура яких забезпечує досягнення поставленої мети та вирішення маркетингових завдань;

2. комплекс, що включає виробництво, реалізацію і споживання товарів;

3. система, яка орієнтована на ринок, на споживача, на вивчення його вимог та інтересів;

4. єдиний комплекс, що об'єднує учасників, канали і прийоми комунікацій.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]