Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Otvety_OP_ekzamen (1).doc
Скачиваний:
63
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
318.46 Кб
Скачать

1.Сучасний стан оп в Україні та закордоном

За статистикою кі-сть нещасних випадків на виробництві останнім часом зростає і становить приблизно 125 млн сол. Щорічно із приблизно 200 тис чол.. Рівень травматизму і проф захв вищий у країнах що розвив. Ніж у розвинених державах. В Україні на виробництві за попередній рік травмовано 47 тис.чол. з них 1500 смертельно. Отримали профзахв приблизно 3500тис.чол.. Міжнародна бюро праці встановило що в середньому на 100 тис. працюючих припадає приюлизно 6 несчасних випадків зі смертельними наслідками. В Україні 11 на 100 тис. У Франції у 10 разів нижчий ніж в Укр. Найбіл травмонебезпечними є вугільна промисловість. У США у 100 разів менша. Велика к-сть несч.вип в Укр. Пояснена такими причинами:

  1. Незадовільна підготовка прац.і роботод. З питань ОП

  2. Відстутність належного контролю за станом безпеки на роб.місцях

  3. Недостатнє забеспеч.прац. засобами індивід захисту

  4. Спрацьованість засобів виробн.

Закордонні під-ва підрахували більш економ вигідно вкладати гроші в ОП ніж на постіну ліквідацію несч.випадк і ававрій.

Найбільш смертельних випадків на 1000 жителів зареєстровано в Дніпропетровську, Донецьку, Кірогдаді і тд.

2.Основні поняття в гвлузі оп, терміни,визначення

"Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці".

Умови праці — це сукупність чинників виробничого середовища і трудового процесу, які впливають на здоров'я і працездатність людини під час виконання нею трудових обов'язків

Шкідливий виробничий фактор - виробничий фактор, вплив якого на працівника за певних умов призводить до захворювання або зниження працездатності. Примітка: залежно від рівня і тривалості дії шкідливий виробничий фактор може стати небезпечним.

Небезпечний виробничий фактор - виробничий фактор, дія якого на працівника при певних умовах призводить до травми або раптового різкого погіршення здоров'я.

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори за природою дії поділяються на такі групи: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні.

До хімічних небезпечних та шкідливих виробничих факторів належать хімічні речовини, які за характером дії на організм людини поділяються на загальнотоксичні, подразнюючі сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні такі, що впливають на репродуктивну функцію.

До біологічних небезпечних та шкідливих виробничих факторів належать патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, мікроскопічні гриби та ін.) та продукти їх життєдіяльності, а також макроорганізми (рослини та тварини).

До психофізіологічних небезпечних та шкідливих виробничих факторів належать фізичні (статичні та динамічні) і нервово-психічні перевантаження (розумове перенапруження, перенапруження органів чуття, монотонність праці, емоційні перевантаження).

Один і той же небезпечний і шкідливий виробничий фактор за природою своєї дії може належати одночасно до різних груп. Дія окремих несприятливих факторів виробничого середовища може Призвести невиробничої травми — порушення анатомічної цілісності організму людини або його функцій внаслідок впливу виробничих факторів.

Часто травма є наслідком нещасного випадку. Нещасний випадок на виробництві — раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, внаслідок яких заподіяна шкода здоров’ю або спричинена смерть.

Наслідком дії несприятливих виробничих факторів може бути і професійне захворювання — патологічний стан людини, обумов; лений роботою і пов’язаний з надмірним напруженням організму або несприятливою дією шкідливих виробничих факторів.

3.Предмет, структура, зміст, мета курсу ОП

Основи охорони праці (ООП) – це комплексна дисципліна, яка базується як на загальноосвітніх (фізика, хімія, математика), так і назагальнотехнічних та спеціальних дисциплінах (опір матеріалів, електротехніка, технологія і устаткування виробництва). Основи охорони праці – це дисципліна, яка пов’язана з безпекою життєдіяльності; науковою організацією праці; ергономікою; інженерною психологією; технічною естетикою. У цих дисциплін єдина мета – сприяти підвищенню продуктивності праці, збереженню здоров’я, зменшенню впливу несприятливих факторів. У той же час усі вони наближаються до цієї мети по-різному і на різних рівнях.

Дисципліну „Основи охорони праці” складають такі основні розділи: 1) Організаційні і правові питання охорони праці; 2) Виробнича санітарія; 3) Техніка безпеки; 4) Пожежна безпека.

. Головна мета курсу – надати майбутнім фахівцям основи знань з охорони праці, реалізація яких у професійній діяльності дозволить покращити умови праці, підвищити її ефективність і продуктивність, попередити професійні захворювання, виробничий травматизм, аварійність.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]