Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
otveti.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.10.2018
Размер:
1.32 Mб
Скачать

9.2 Комерційна пропаганда (паблісіті) це:

1. Зростання числа нових марок товарів на ринку, яке сприяє загальному поширенню заходів щодо стимулювання збуту.

2. Особливий вид ринкової діяльності, розрахований на індивідуалізованого споживача (особистість) і його запити.

3. Усне представлення товару в ході бесіди з одним або кількома потенційними покупцями з метою продажу.

+4. Неособисте стимулювання попиту на товар, послугу або діяльність за допомогою публікацій або сприятливих презентацій на радіо, телебаченні або на сцені, які не оплачуються певним спонсором.

10.

10.1 Нормативи з бухгалтерського обліку, які видаються для використання всередині країни називаються:

1. обліковою політикою підприємства;

2. міжнародними стандартами бухгалтерського обліку;

+3. національними стандартами бухгалтерського обліку.

10.2 Особистий продаж (директ-маркетинг) це

1. Особливий вид ринкової діяльності, розрахований на індивідуалізованого споживача (особистість) і його запити

2. Зростання кількості нових марок товарів на ринку.

3. Неособистісне стимулювання попиту на товар, послугу або діяльність за допомогою публікацій або сприятливих презентацій на радіо, телебаченні або на сцені, які не оплачуються певним спонсором.

+4. Усне представлення товару в ході бесіди з одним або кількома потенційними покупцями з метою продажу.

БІЛЕТ № 18

1. Сучасна класифікація та асортимент товарів.

Асортимент товарів – сукупність їх видів, різновидів і сортів, об'єднаних за певною ознакою.

Асортимент характеризується:

 1. Шириною – це кількість запропонованих асортиментних груп.

 2. Глибиною – це кількість позицій, у кожній асортиментній групі.

 3. Насиченістю – це загальна кількість запропонованих товарів.

 4. Зіставленістю – відображає наскільки тісно повязані між собою окремі асортиментні групи.

Розрізнюють виробничий і торговий асортимент товарів.

Товари поділяються на:

І. Товари широкого вжитку:

 • товари повсякденного попиту – які купують часто і без особливих роздумів;

 • товари попереднього вибору – які покупець ретельно вибирає;

 • товари особливого попиту – престижні дорогі товари, до придбання яких докладають зусилля;

 • товари пасивного попиту – товари-новинки, які ще розробляються.

ІІ. Товари промислового призначення:

 • капітальне майно використовується у прцесі виробництва як засоби праці;

 • сировина і матеріали використовуються як предмети праці;

 • ділові послуги (послуги з технічного обслуговування і консультативні послуги).

Залежно від ринкового попиту товари поділяються на: ті, що входять на ринок вперше; ті, що дають високий прибуток; ті, попит яких росте; ті, попит яких знижується.

Товари бувають: взаємозамінні (альтернативні), взаємодоповнюючі, імпульсивні.

2. Форми бухгалтерського обліку.

Залежно від системи і способу заповнення бухгалтерських регістрів виділяється 4 форми ведення бух. обліку:

 • журнально-ордерна форма – використовується на великих господарчо-розрахункових підприємствах (які отримують прибуток);

 • меморіально-ордерна форма – використовується в бюджетних структурах, тобто організаціях, які фінансуються з місцевого або державного бюджету;

 • проста (спрощена) – використовується на малих підприємствах у вигляді спрощеної журнально-ордерної форми при заповненні Книги обліку господарських операцій (форма К1);

 • автоматизована форма (1С, Мегаполіс).

3. Поняття ціни. Суть, види та функції ціни за умов ринкової економіки.

Ціна – це грошовий вираз вартості одиниці товару або послуги.

Функції:

1. Обліково-інформаційна – це вираз у грошовій формі різних за своєю натуральною формою ресурсів та результатів виробництва.

2. Розподільча – за допомогою цін здійснюється розподіл і перерозподіл національного доходу між галузями економіки, регіонами, формами власності, підприємствами та соціальними групами населення.

3. Стимулююча – заохочуючий або стримуючий вплив ціни на виробництво та споживання різних видів продукції.

4. Балансуюча – за допомогою цін досягається рівновага між попитом і пропозицією.

5. Раціонального розміщення виробництва – за допомогою ціни здійснюється перерозподіл капіталів на користь тих підприємств, які мають вищий рівень прибутку.

Класифікація цін:

1. За сферами товарного обслуговування:

 • оптові ціни, за якими підприємства продають товари у великих обсягах;

 • роздрібні ціни, за якими товари продають кінцевому споживачу в обмеженій кількості;

 • закупівельні ціни, за якими держава купує продукцію у сільгосп. підприємств;

 • ціни і тарифи на послуги (тарифи оптової торгівлі - вантажні, транспортні тарифи, фрахт; і роздрібної - пасажирські).

2. За способами відображення транспортних витрат:

франко-відправлення; франко-призначення.

3. За формами продажу:

 • контрактні (договірні) – ціни фактичної домовленості між продавцем і покупцем;

 • біржові котирування – ціна товару, реалізованого через біржу;

 • ярмарків і виставок;

 • аукціонні (стартові ціни і продажні).

4. Інформація та інформаційні технології в комерційній діяльності. Інформація, її види та значення в комерційній діяльності.

Інформація - це дані, організовані таким чином, що вони мають значення і зміст для кінцевого користувача. Користувач вивчає зміст даних і робить висновки. Дані обробляються спеціальними прикладними програмами (система купівлі-продажу товарів через Інтернет).

Інформація буває необхідного обсягу, надлишкова і недостатня. Вона характеризується вірогідністю (відповідність отриманих даних дійсності), цінністю (споживчою і понесених витрат), насиченістю (співвідношення корисної та фонової інформації). Виділяють наступні види використовуваної інформації: вхідну, вихідну, нормативно-довідкова, допоміжна. Інформація є одним з ресурсів комерційної діяльності.

Інформаційна технологія – сукупність методів, способів, прийомів по обробці інформації для прийняття оптимального рішення. Здійснення бізнес-операцій може бути істотно спрощене за рахунок впровадження нових інформаційних технологій.

5.Види рекламних засобів та їх застосування. Характеристика та особливості комп’ютеризованої реклами.

Всі рекламні засоби бувають внутрішніми (що знаходяться на підприємстві) та зовнішніми (за межами підприємства). Крім того рекламні засоби поділяються на такі:

Періодична реклама з'являється через певні проміжки часу (газети, довідники, журнали).

Пряма реклама дає змогу звернутися безпосередньо до тих людей, які можуть стати покупцями (листи, вкладені в конверт проспекти, каталоги, телефонна розмова з можливим клієнтом, написи на упаковці, реклама в Інтернеті).

Радіо- і телереклама є найпоширенішим способом повідомлення в торгівлі.

Реклама на місці продажу – це ефективний інструмент спілкування торгового підприємства з покупцями.

Найбільшим представником комп’ютеризованої реклами є Інтернет-реклама.

Використання Інтернет-реклами є необхідною умовою для успіху і популярності будь-якого товару, для ефективного створення і підтримки іміджу компанії або заходу, для просування торгової марки на ринку тощо.

Методи використання Інтернет-реклами: баннерна реклама на комерційних сайтах Інтернету; реєстрація в пошукових машинах і каталогах Інтернету; оптимізація WEB-сайту для роботи пошукових систем; e-mail реклама в спеціалізованих поштових розсилках; розміщення інформації в Інтернет про конференції, форуми, чати, на популярних новинних сайтах, дошках оголошень тощо; організація системи обміну текстовими повідомленнями.

6. Визначити ціну нової марки комп’ютера , використовуючи бальну оцінку параметра якості. На ринку з явився новий комп’ютер із підвищеними споживчими характеристиками. Сума балів параметрів якості нового комп’ютера – 200, базового комп’ютера – 160. Ціна базового комп’ютера 1450 грн.

Цнв=Цбаз.*(+Бні/+Ббі)

Цнв=1 450*(200 / 160)=1 812,50 грн.

7. Виконати аналіз виконання товарообіга та продуктивності праці підприємств об’єднання „Супермаркет” за другий квартал.

Показники діяльності підприємств об'єднання „Супермаркет”

Квартал

Магазин

Товарообіг, грн.

Чисельність , чол.

плановий

фактичний

планова

фактична

2

А

44000

45000

200

180

2

В

12000

12100

45

40

8. Виконайте арифметичними діями перевірку контрольної цифри штрихового коду для впевненого „зчитування” коду сканером: 4820000740586. Визначте кожну складову групу цифр штрихового коду, що складається з 13 цифр.

1) скласти цифри, що стоять на парних позиціях: 8+0+0+7+0+8=23

2) суму одержану в пункті 1 помножити на 3: 23*3=69

3) скласти цифри, що стоять на непарних позиціях: 4+2+0+0+4+5=15

4) скласти суми одержані в пункті 2 і 3: 69+15=84

5) визначити контрольне число, як різницю між одержаною сумою і найближчим до нього числом, кратним 10, в більшу сторону: 90-84=6

9.

9.1 До комерційних процесів відносять:

1. Послуги, пов’язані з обслуговуванням клієнтів;

+2. Організаційно-господарські процеси, які безпосередньо не пов'язані з актами купівлі-продажу, але забезпечують безперервність їх здійснення і не мають виробничого (технологічного) характеру (вивчення потреб, укладення договорів купівлі-продажу, реклама та ін.);

3. Купівлю і продаж товарів.

9.2. Основними засобами маркетингових комунікацій є:

1. Реклама і стимулювання збуту

2. Реклама, стимулювання збуту, особистий продаж

3. Реклама, особистий продаж, комерційна пропаганда

+4. Реклама, стимулювання збуту, особистий продаж, комерційна пропаганда

10.

10.1 Які установи зобов'язані оприлюднювати річну фінансову та консолідовану звітність:

1. довірчі товариства, підприємства-емітенти облігацій;

2. валютні та фондові біржі, недержавні пенсійні фонди;

3. страхові та інвестиційні компанії;

+4. всі вище перераховані варіанти правильні.

10.2 В залежності від характеру технічних засобів є такі види реклами:

1. Вітринно-виставкова, реклама в пресі, друкована реклама, комерційна, соціальна.

2. Комерційна, соціальна, політична, релігійна.

+3. Вітринно-виставкова, реклама в пресі, друкована реклама, аудіовізуальна, радіо- і телереклама, зовнішня.

БІЛЕТ № 19 2

1. Комерційний ризик.Суть комерційного ризику. Методи визначення ступеня комерційного ризику.

Ризик – це можливе понесения збитку внаслідок заняття комерційною діяльністю. Комерційний ризик виникає внаслідок ризикованої комерційної операції.

Види ризиків: господарський, комерційний, фінансовий, інвестиційний, кредитний, податковий, валютний, аудиторський, торговий, виробничий, транспортний, інноваційний, політичний, форс-мажорних обставин тощо.

Аби кількісно визначити ризик, необхідно знати всі можливі наслідки певних дій і дати їм кількісне чи порівняльне вираження. Для кількісного визначення вірогідності ризику використовують розрахунок частоти настання події (10 бракованих виробів із 500, тобто можливість браку = 1/50). Це об’єктивний розрахунок можливості браку, бо він ґрунтується на фактичних даних. У випадках, коли неможливо визначити рівень ризику об’єктивно, вдаються до суб’єктивних оцінок, таких як експертні оцінки (інтуїтивне визначення виходячи із накопиченого досвіду).

2. Психологія та етика комерційної діяльності. Професійні вимоги до комерційного працівника. Етичний кодекс підприємця комерсанта.

Найцінніша професійна якість комерсанта - уміння заключати чесні й взаємовигідні угоди.

Комерсант повинен мати знання і навички в питаннях закупівлі і продажі товарів, маркетингу, менеджменту, правознавства, бухгалтерського обліку, фінансування й оподатковування. Сфера знань, необхідних для комерсанта, дуже велика і щороку збільшується. Однак для успішної діяльності комерсант повинний не тільки володіти глибокими теоретичними знаннями, але і мати значну практичну підготовку. Комерсант повинний знати не тільки основи, але і конкретику технічної, фінансової і маркетингової політики.

З погляду особистісних вимог, існує етичний кодекс (звід правил, норм) підприємця-комерсанта, що включає норми професійної поведінки. Комерсант повинен бути ввічливим, тактовним, делікатним, доброзичливим і цілком керувати своїми емоціями; потрібно мати імідж комерсанта, який гарантує успіх. Цивілізований підприємець-комерсант: переконаний у корисності своєї праці; розуміє необхідність конкуренції і співробітництва; поважає себе та оточуючих; поважає будь-яку власність, державну владу, соціальний порядок, закони; поважає професіоналізм і компетентність; прагне до нововведень; є гуманістом.

3. Поняття, суть і задачі реклами. Соціально-психологічні основи реклами. Реклама, як метод управління людьми.

Реклама – це інформація про товари чи фірму, що розповсюджується з метою отримання зиску.

Завдання реклами: створити позитивний імідж фірмі, збільшити прибуток, збільшити кількість покупців, інформування покупців про товар і його ціни, демонстрація товарного знаку.

На процес поведінки людини в рекламному середовищі впливають зовнішні і внутрішні чинники.

Зовнішні чинники – все, що відбувається навколо нас (оточуючі нас люди, погодні умови).

Внутрішні чинники – все, що відбувається всередині нас (стан здоров’я, наші погляди).

Реклама стимулює мотивацію покупців. Мотив – причина, яка спонукає покупця до дії. Мотиви бувають 2 типів раціональні (мотив економії, якості товару) та емоційні (мотив радості, прагнення до індивідуальності).

Розрізнюють економічну ефективність реклами і ефективність психологічного впливу реклами на людей (залучення уваги до реклами). Причому економічна ефективність реклами залежить від її психологічного виливу.

4. Товарознавство як підсистема сучасного маркетингу.

Товарознавство – це наука про основні характеристики товарів, що визначають їх споживчі вартості. Маркетинг дозволяє визначити ефективні шляхи просування товару на ринку від виробника до кінцевого споживача для одержання стійкого рівня прибутку з урахуванням дослідження якості товарів, їх споживчих властивостей, місткості ринку і наявності конкурентів. Завдання товарознавства в маркетинговій діяльності:

1. розвивати теоретичні положення про товар, як споживчу вартість і виявлення закономірностей просування товару на ринку;

2. розробляти принципи і правила класифікації та кодування товарів;

3. розробляти вимоги до якості товарів, створення нових методів контролю якості товарів;

4. розробляти системи якості на основі міжнародних стандартів;

5. розробляти рекомендації щодо нагляду за товарами в процесі зберігання і транспортування.

5. План рахунків бухгалтерського обліку.

План рахунків являє собою перелік рахунків, які згруповані в 9 класів і 10 – нульовий – “позабалансові рахунки”. 9 класів є балансовими рахунками, бо на основі їх залишків складається баланс підприємства при цьому, завдяки подвійному запису, зберігається рівність між активом і пасивом баланса. На позабалансових рахунках не існує подвійного запису, господарські операції відображаються тільки по дебету.

Класи бухгалтерських рахунків:

Клас 1 - Необоротні активи. Клас 2 - Запаси. Клас 3 - Кошти, розрахунки та інші активи. Клас 4 - Власний капітал та забезпечення зобов'язань. Клас 5 - Довгострокові зобов'язання. Клас 6 - Поточні зобов'язання. Клас 7 - Доходи і результати діяльності. Клас 8 - Витрати за елементами. Клас 9 - Витрати діяльності. Клас 0 - Позабалансові рахунки.

6. Визначте ціну на новий автомобіль за методом бальних оцінок, при умові, що ціна базового автомобіля 40 000грн.

Автомобілі

Параметри якості (або технічні параметри)

Комфортабельність

Потужність двигуна

Екологічність

Бали

Коефіцієнт вагомості

Бали

Коефіцієнт вагомості

Бали

Коефіцієнт вагомості

Базовий

4,5

0,2

8,5

0,4

7

0,4

Новий

5

0,2

9

0,4

7,5

0.4

Цнв=Цбаз.*(+Бні/+Ббі)

Цнв=40 000*(5*0,2+9*0,4+7,5*0,4 / 4,5*0,2+8,5*0,4+7*0,4)=42 800,00грн.

7. Проаналізувати виконання товарообіга та продуктивності праці магазинів об’єднання „Супермаркет”.

Показники діяльності підприємств об'єднання „Супермаркет”

Магазин

Товарообіг, грн.

Чисельність, чол.

плановий

фактичний

планова

фактична

А

53102

49340

210

190

В

20505

18510

46

40

8. Виконайте арифметичними діями перевірку контрольної цифри штрихового коду для впевненого „зчитування” коду сканером: 4820071460017. Визначте кожну складову групу цифр штрихового коду, що складається з 13 цифр.

1) скласти цифри, що стоять на парних позиціях: 8+0+7+4+0+1=20

2) суму одержану в пункті 1 помножити на 3: 20*3=60

3) скласти цифри, що стоять на непарних позиціях: 4+2+0+1+6+0=13

4) скласти суми одержані в пункті 2 і 3: 60+13=73

5) визначити контрольне число, як різницю між одержаною сумою і найближчим до нього числом, кратним 10, в більшу сторону: 80-73=7

9.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]