Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
otveti.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.10.2018
Размер:
1.32 Mб
Скачать

9. Чинник точності в е-комерції означає:

1. своєчасність сприйняття комерційних рішень;

2. що комерційна інформація дозволяє розробити необхідні управлінські рішення;

3. відповідність між інформаційним запитом і отриманим повідомленням за сутністю;

+4. що інформація повинна бути достовірною.

10.

10.1 Реклама це:

1. інформація про споживчі властивості товарів і різні види послуг з метою їх реалізації, створення попиту на них;

+2. вид комунікативного зв’язку між виробником і споживачем;

3. інформація про основне функціонування фірми, її підрозділів;

4. вид комунікативного зв’язку між власником фірми та його партнерами.

10.2 Товари як об'єкти товарознавчої діяльності мають чотири базові характеристики. Виділіть характеристики, які можна назвати товарознавчими, тобто ті, що задовольняють реальні потреби людини та визначають споживну вартість товару:

1. асортиментну;

+2. якісну;

3. кількісну;

4. вартісну.

БІЛЕТ № 18

1. Сучасна класифікація та асортимент товарів.

Асортимент товарів – сукупність їх видів, різновидів і сортів, об'єднаних за певною ознакою.

Асортимент характеризується:

 1. Шириною – це кількість запропонованих асортиментних груп.

 2. Глибиною – це кількість позицій, у кожній асортиментній групі.

 3. Насиченістю – це загальна кількість запропонованих товарів.

 4. Зіставленістю – відображає наскільки тісно повязані між собою окремі асортиментні групи.

Розрізнюють виробничий і торговий асортимент товарів.

Товари поділяються на:

І. Товари широкого вжитку:

 • товари повсякденного попиту – які купують часто і без особливих роздумів;

 • товари попереднього вибору – які покупець ретельно вибирає;

 • товари особливого попиту – престижні дорогі товари, до придбання яких докладають зусилля;

 • товари пасивного попиту – товари-новинки, які ще розробляються.

ІІ. Товари промислового призначення:

 • капітальне майно використовується у прцесі виробництва як засоби праці;

 • сировина і матеріали використовуються як предмети праці;

 • ділові послуги (послуги з технічного обслуговування і консультативні послуги).

Залежно від ринкового попиту товари поділяються на: ті, що входять на ринок вперше; ті, що дають високий прибуток; ті, попит яких росте; ті, попит яких знижується.

Товари бувають: взаємозамінні (альтернативні), взаємодоповнюючі, імпульсивні.

2. Форми бухгалтерського обліку.

Залежно від системи і способу заповнення бухгалтерських регістрів виділяється 4 форми ведення бух. обліку:

 • журнально-ордерна форма – використовується на великих господарчо-розрахункових підприємствах (які отримують прибуток);

 • меморіально-ордерна форма – використовується в бюджетних структурах, тобто організаціях, які фінансуються з місцевого або державного бюджету;

 • проста (спрощена) – використовується на малих підприємствах у вигляді спрощеної журнально-ордерної форми при заповненні Книги обліку господарських операцій (форма К1);

 • автоматизована форма (1С, Мегаполіс).

3. Поняття ціни. Суть, види та функції ціни за умов ринкової економіки.

Ціна – це грошовий вираз вартості одиниці товару або послуги.

Функції:

1. Обліково-інформаційна – це вираз у грошовій формі різних за своєю натуральною формою ресурсів та результатів виробництва.

2. Розподільча – за допомогою цін здійснюється розподіл і перерозподіл національного доходу між галузями економіки, регіонами, формами власності, підприємствами та соціальними групами населення.

3. Стимулююча – заохочуючий або стримуючий вплив ціни на виробництво та споживання різних видів продукції.

4. Балансуюча – за допомогою цін досягається рівновага між попитом і пропозицією.

5. Раціонального розміщення виробництва – за допомогою ціни здійснюється перерозподіл капіталів на користь тих підприємств, які мають вищий рівень прибутку.

Класифікація цін:

1. За сферами товарного обслуговування:

 • оптові ціни, за якими підприємства продають товари у великих обсягах;

 • роздрібні ціни, за якими товари продають кінцевому споживачу в обмеженій кількості;

 • закупівельні ціни, за якими держава купує продукцію у сільгосп. підприємств;

 • ціни і тарифи на послуги (тарифи оптової торгівлі - вантажні, транспортні тарифи, фрахт; і роздрібної - пасажирські).

2. За способами відображення транспортних витрат:

франко-відправлення; франко-призначення.

3. За формами продажу:

 • контрактні (договірні) – ціни фактичної домовленості між продавцем і покупцем;

 • біржові котирування – ціна товару, реалізованого через біржу;

 • ярмарків і виставок;

 • аукціонні (стартові ціни і продажні).

4. Інформація та інформаційні технології в комерційній діяльності. Інформація, її види та значення в комерційній діяльності.

Інформація - це дані, організовані таким чином, що вони мають значення і зміст для кінцевого користувача. Користувач вивчає зміст даних і робить висновки. Дані обробляються спеціальними прикладними програмами (система купівлі-продажу товарів через Інтернет).

Інформація буває необхідного обсягу, надлишкова і недостатня. Вона характеризується вірогідністю (відповідність отриманих даних дійсності), цінністю (споживчою і понесених витрат), насиченістю (співвідношення корисної та фонової інформації). Виділяють наступні види використовуваної інформації: вхідну, вихідну, нормативно-довідкова, допоміжна. Інформація є одним з ресурсів комерційної діяльності.

Інформаційна технологія – сукупність методів, способів, прийомів по обробці інформації для прийняття оптимального рішення. Здійснення бізнес-операцій може бути істотно спрощене за рахунок впровадження нових інформаційних технологій.

5.Види рекламних засобів та їх застосування. Характеристика та особливості комп’ютеризованої реклами.

Всі рекламні засоби бувають внутрішніми (що знаходяться на підприємстві) та зовнішніми (за межами підприємства). Крім того рекламні засоби поділяються на такі:

Періодична реклама з'являється через певні проміжки часу (газети, довідники, журнали).

Пряма реклама дає змогу звернутися безпосередньо до тих людей, які можуть стати покупцями (листи, вкладені в конверт проспекти, каталоги, телефонна розмова з можливим клієнтом, написи на упаковці, реклама в Інтернеті).

Радіо- і телереклама є найпоширенішим способом повідомлення в торгівлі.

Реклама на місці продажу – це ефективний інструмент спілкування торгового підприємства з покупцями.

Найбільшим представником комп’ютеризованої реклами є Інтернет-реклама.

Використання Інтернет-реклами є необхідною умовою для успіху і популярності будь-якого товару, для ефективного створення і підтримки іміджу компанії або заходу, для просування торгової марки на ринку тощо.

Методи використання Інтернет-реклами: баннерна реклама на комерційних сайтах Інтернету; реєстрація в пошукових машинах і каталогах Інтернету; оптимізація WEB-сайту для роботи пошукових систем; e-mail реклама в спеціалізованих поштових розсилках; розміщення інформації в Інтернет про конференції, форуми, чати, на популярних новинних сайтах, дошках оголошень тощо; організація системи обміну текстовими повідомленнями.

6. Визначити ціну нової марки комп’ютера , використовуючи бальну оцінку параметра якості. На ринку з явився новий комп’ютер із підвищеними споживчими характеристиками. Сума балів параметрів якості нового комп’ютера – 200, базового комп’ютера – 160. Ціна базового комп’ютера 1450 грн.

Цнв=Цбаз.*(+Бні/+Ббі)

Цнв=1 450*(200 / 160)=1 812,50 грн.

7. Виконати аналіз виконання товарообіга та продуктивності праці підприємств об’єднання „Супермаркет” за другий квартал.

Показники діяльності підприємств об'єднання „Супермаркет”

Квартал

Магазин

Товарообіг, грн.

Чисельність , чол.

плановий

фактичний

планова

фактична

2

А

44000

45000

200

180

2

В

12000

12100

45

40

В.А.п = 44000\200=220

В.А.ф-45000\180=250

В.В.п=120000\45=266.6

В.В.ф=12100\40=302.5

Таким чином -

Пр.а =(250-220)\220*100=13.6

Пр.в=(302.5-266.6)\266*100= 13.4

Ефективніше був магазин А.

8. Виконайте арифметичними діями перевірку контрольної цифри штрихового коду для впевненого „зчитування” коду сканером: 4820000740586. Визначте кожну складову групу цифр штрихового коду, що складається з 13 цифр.

1) скласти цифри, що стоять на парних позиціях: 8+0+0+7+0+8=23

2) суму одержану в пункті 1 помножити на 3: 23*3=69

3) скласти цифри, що стоять на непарних позиціях: 4+2+0+0+4+5=15

4) скласти суми одержані в пункті 2 і 3: 69+15=84

5) визначити контрольне число, як різницю між одержаною сумою і найближчим до нього числом, кратним 10, в більшу сторону: 90-84=6

9.

9.1 До комерційних процесів відносять:

1. Послуги, пов’язані з обслуговуванням клієнтів;

+2. Організаційно-господарські процеси, які безпосередньо не пов'язані з актами купівлі-продажу, але забезпечують безперервність їх здійснення і не мають виробничого (технологічного) характеру (вивчення потреб, укладення договорів купівлі-продажу, реклама та ін.);

3. Купівлю і продаж товарів.

9.2. Основними засобами маркетингових комунікацій є:

1. Реклама і стимулювання збуту

2. Реклама, стимулювання збуту, особистий продаж

3. Реклама, особистий продаж, комерційна пропаганда

+4. Реклама, стимулювання збуту, особистий продаж, комерційна пропаганда

10.

10.1 Які установи зобов'язані оприлюднювати річну фінансову та консолідовану звітність:

1. довірчі товариства, підприємства-емітенти облігацій;

2. валютні та фондові біржі, недержавні пенсійні фонди;

3. страхові та інвестиційні компанії;

+4. всі вище перераховані варіанти правильні.

10.2 В залежності від характеру технічних засобів є такі види реклами:

1. Вітринно-виставкова, реклама в пресі, друкована реклама, комерційна, соціальна.

2. Комерційна, соціальна, політична, релігійна.

+3. Вітринно-виставкова, реклама в пресі, друкована реклама, аудіовізуальна, радіо- і телереклама, зовнішня.

БІЛЕТ № 20 1

1. Суть реклами як ефективного інструмента маркетингової комунікації.

Реклама – це спеціальна інформація про осіб, підприємства чи продукцію, що розповсюджується у будь-який спосіб з метою отримання зиску. Одним з основних елементів маркетингових комунікацій є рекламне звернення. Це засіб через який трансформуються цілі маркетингових комунікацій. При створенні звернення відповідають на такі питання:

 1. “Що саме сказати цільовій аудиторії?” (зміст звернення, наявність в ньому мотивів для покупки).

 2. “Як саме сказати?” (як посилити вплив звернення).

 3. “Коли, де і скільки разів це сказати, щоб звернення було привабливим і досягло мети?”

В межах стратегії маркетингу реклама сильно впливає на виробництво, яке повинне випускати тільки те, що куплять споживачі. Реклама необхідна форма комунікації, що переводить якість товарів та послуг на мову потреб і запитів споживачів.

2. Суть лізингу, його форми, типи і види. Укладання договору лізингу. Історія виникнення лізингу. Економічні основи лізингу.

Лізинг – це передача одною стороною (лізингодавцем) другій стороні (лізингоодержувачу) матеріальних цінностей в тимчасове користування з оплатою послуг лізингоодержувачем.

Договір лізингу укладається у письмовій формі і буває двостороннім (між лізингодавцем і лізингоодержувачем) або багатостороннім (між лізингодавцем, лізингоодержувачем, продавцем).

У договорі зазначається: сторони, об'єкт лізингу, строк, на який укладається договір, розмір та графік сплати платежів, умови експлуатації, умови повернення об’єкта лізингу чи його викупу по закінченню договору, відповідальність сторін, дата і місце укладення договору.

Види лізингу:

Фінансовий лізинг – вид лізингу, термін якого близький до терміну повної амортизації предмету лізингу або перевищує його.

Поворотний лізинг – різновид фінансового лізингу, при якому продавець предмету лізингу одночасно виступає і лізингоотримувачем.

Оперативний лізинг – вид лізингу, термін якого оговорюється в договорі і менший за повний термін амортизації предмета лізингу. Предмет враховується на балансі лізингодавця.

Типи лізингу: короткостроковий – до 3 р; середньостроковий – до 5 р; довгостроковий – понад 5 р.

Форми лізингу: Внутрішній лізинг – коли суб'єкти лізингу знаходяться в одній країні. Міжнародний лізинг – коли суб'єкти лізингу знаходяться в різних країнах.

Історія лізингу бере початок ще до часів древніх фінікійців, що практикували довгострокові угоди на оренду судів.

В історії значення лізингу найкраще демонструють 2 факти. Перший: у 1066р. Вільгельм Завойовник завдяки лізингу в нормандських судновласників за 2 тижні сформував величезний флот для вторгнення на Британські острови, хоча не мав грошей для фінансування такої кампанії.

Другий: у 1877р. телефонна компанія "Bell" прийняла рішення не продавати свої телефони, а здавати їх в оренду, що дозволяло компанії захистити своє монопольне право на використання ноу-хау. Тільки прийняття антимонопольного законодавства США поклало кінець цій практиці.

В Європі фінансово-лізингові товариства з'явилися наприкінці 50-х – початку 60-х pp.

3. Професійні вимоги до комерційного працівника. Етичний кодекс підприємця - комерсанта. Необхідність застосування технічної, фінансової та маркетингової політики в діяльності комерсанта.

Комерсант повинен мати знання і навички в питаннях закупівлі і продажі товарів, маркетингу, менеджменту, правознавства, бухгалтерського обліку, фінансування й оподатковування. Сфера знань, необхідних для комерсанта, дуже велика і щороку збільшується. Найцінніша професійна якість комерсанта - уміння заключати чесні й взаємовигідні угоди. Однак для успішної діяльності комерсант повинний не тільки володіти глибокими теоретичними знаннями, але і мати значну практичну підготовку. Комерсант повинний знати не тільки основи, але і конкретику технічної, фінансової і маркетингової політики.

З погляду особистісних вимог, існує етичний кодекс (звід правил, норм) підприємця-комерсанта включає норми професійної поведінки. Комерсант повинен бути ввічливим, тактовним, делікатним, доброзичливим і цілком керувати своїми емоціями; потрібно мати імідж комерсанта, який гарантує успіх. Цивілізований підприємець-комерсант: переконаний у корисності своєї праці; розуміє необхідність конкуренції і співробітництва; поважає себе та оточуючих; поважає будь-яку власність, державну владу, соціальний порядок, закони; поважає професіоналізм і компетентність; прагне до нововведень; є гуманістом.

4. Поняття про асортимент видів і сортів товарів.

Асортимент товарів – це сукупність їх видів, різновидів і сортів, об'єднаних за певною ознакою.

Він поділяється за характеристикою товарів на промисловий і торгівельний. Промисловий асортимент – це номенклатура продукції, яка випускається виробником. Торгівельний асортимент – це номенклатура товарів, які знаходяться на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі.

Фактори які впливають на формування асортименту: попит, виробництво, асортиментний профіль магазину, стан матеріально-технічної бази магазину.

Асортимент характеризується такими показниками:

Структура – це кількісне відношення товарних груп, видів і найменувань окремих товарів в загальному наборі товарів.

Широта – це число найменувань, видів або різновидів товарів, які входять до асортименту.

Повнота – це кількість видів, різновидів і найменувань товарів в групі однорідної продукції.

Стійкість – це показник, який характеризує коливання повноти та широти протягом визначеного проміжку часу.

Ступінь відновлення асортименту характеризує частину знов потрапивших в оборот товарів в їх загальному асортименті.

5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.

Для обліку господарських засобів і джерел їх утворення та відображення господарських операцій використовуються бухгалтерські рахунки. Перелік бухгалтерських рахунків називається Планом рахунків. Рахунок являє собою таблицю, ліва частина якої називається Дебет, а права – Кредіт. Рахунки бувають 3 типів:

 • Активні рахунки використовуються для обліку господарських засобів (І, ІІ, ІІІ, VІІІ, ІX класи).

 • Пасивні рахунки використовуються для обліку джерел господарських засобів (ІV, V, VІ, VІІ класи).

 • Активно-пасивні рахунки використовуються для обліку і господарських засобів і їх джерел.

В активно-пасивних рахунках сальдо відображається і по дебету і по кредіту одночасно і називається “розвернуте сальдо”.

Подвійний запис - це принцип подвійного відображення господарських операцій на рахунках, що спричиняє рівність оборотів по дебету і кредиту кореспондуючих рахунків.

Завдяки подвійному відображенню всіх господарських процесів підприємства (один раз – по дебету одного рахунка, другий раз – по кредіту іншогорахунка) зберігається рівність між активом і пасивом баланса.

6. Проаналізувати виконання товарообіга та продуктивності праці підприємств об’єднання „Універсам” за другий квартал.

Показники діяльності підприємств об'єднання „Універсам”

Квартал

Магазин

Товарообіг, грн.

Чисельність , чол.

плановий

фактичний

планова

фактична

2

1

43102

44340

200

180

2

2

11505

10510

46

40

П.п1=43102\200=232

Пф1=44340\180=246

П.п2=11505\46=250.1

Пф2=10510\40=262.7

П п 1=(246-232) \ 232 *100=6.03

П п 2 =(262.7-250.1) \ 250.1 *100=9.7

Ефективніше працює другий магазин

7. Виконайте арифметичними діями перевірку контрольної цифри штрихового коду для впевненого „зчитування” коду сканером: 4820071460017. Визначте кожну складову групу цифр штрихового коду, що складається з 13 цифр.

1) скласти цифри, що стоять на парних позиціях: 8+0+7+4+0+1=20

2) суму одержану в пункті 1 помножити на 3: 20*3=60

3) скласти цифри, що стоять на непарних позиціях: 4+2+0+1+6+0=13

4) скласти суми одержані в пункті 2 і 3: 60+13=73

5) визначити контрольне число, як різницю між одержаною сумою і найближчим до нього числом, кратним 10, в більшу сторону: 80-73=7

8. Визначте широту асортименту електротоварів, якщо відомо, що весь товар у наявності становить 210 найменувань, а за каталогом на електротовари має бути 386.

Кш=Шд/Шб*100%

Кш=210/368*100%=57,1%

9.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]