Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Radiatsiyna_meditsina.doc
Скачиваний:
1243
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
1.29 Mб
Скачать

Хронічна променева хвороба

Ціль заняття:

загальна- ознайомити студентів із клінікою й лікуванням хронічної променевої хвороби (ХПХ), променевих реакцій і променевих ушкоджень;

конкретна - визначити ступінь важкості ХПХ, місцевих променевих реакцій і ушкоджень, сформулювати принципи їхнього лікування й профілактики.

Основні питання, що підлягають вивченню:

 1. Умови виникнення ХПХ.

 2. Класифікація ХПХ.

 3. Клінічна картина ХПХ за ступенями важкості, лікування й профілактика.

 4. Особливості дії променевого випромінювання на організм інкорпорованих радіонуклідів, перша допомога й лікування.

 5. Променеві реакції, променеві ушкодження шкіри, умови їхнього виникнення, клініка, лікування.

Студент повинен знати:

 1. Клінічні прояви ХПХ.

 2. Класифікацію променевих реакцій і променевих ушкоджень шкіри й дози, при яких вони виникають.

 3. Зміни шкіри при гострій і хронічній променевій хворобі.

 4. Клініку, лікування променевих опіків залежно від ступеня важкості.

Студент повинен уміти:

 1. Надати першу медичну допомогу потерпілим від впливу іонізуючих випромінювань.

 2. За клінічним даними, професійним анамнезом оцінити важкість променевих уражень й визначити обсяг медичної допомоги.

Література

Основна:

 1. Ковальский А.В., Максимчук А.Ю., Людвинский Ю.С. и др. Радиационная медицина, Винница 1991, - 127 с.

 2. Ковальський О.В., Лазар А.П., Людвiнський Ю.С. i iн. Радiацiйна медицина, К, 1993, - 222 с.

 3. Линденбратен Л.Д. Медицинская радиология, М, 1969, - 400 с.

Додаткова:

 1. Диагностика и лечение больных острой лучевой болезнью. Брюссель-Люксембург, 1996,- 118 с.

 2. Чернобыльская катастрофа. Под ред. В.Т.Барьяхтара, К, 1995.- 559 с.

Умови виникнення хронічної променевої хвороби.

Досвід, отриманий на сьогодні радіаційною медициною, дозволяє вважати, що ХПХ спостерігається в людей, що повторно і систематично протягом тривалого часу піддавалися дії іонізуючому випромінюванню в порівняно малих дозах, які все-таки перевищували гранично допустимі. Це захворювання може бути зумовлене й постійним впливом радіоактивних речовин, які потрапивши в організм людини через дихальні шляхи, ушкоджену шкіру або шлунково-кишковий тракт, відкладаються в тканинах на довгий час залежно від тривалості періодів їх напіврозпаду й виведення з організму. Це захворювання може виникати також в результаті змішаного впливу іонізуючого випромінювання - зовнішнього й внутрішнього опромінення.

Розвиток клінічного синдрому захворювання можна спостерігати в осіб, пов'язаних з певними виробничими умовами: у лікарів-рентгенологів, радіологів, біологів; техніків, фізиків, що працюють із радіоактивними ізотопами, дозиметристів; робітників, що займаються дефектогаммаскопією, а також у фахівців інших професій, що не дотримуються встановлених заходів профілактики й захисту при роботі з радіоактивними речовинами й різними джерелами іонізуючих випромінювань, тобто при порушенні санітарно-гігієнічних правил використання радіоактивних речовин і утилізації їхніх відходів.

У встановленні діагнозу ХПХ велике значення мають детальні відомості про умови роботи хворого й акт санітарно-гігієнічного обстеження, що підтверджує можливість впливу іонізуючої радіації на організм працюючих.

Професійний анамнез рекомендується збирати за таким планом:

 1. Загальний виробничий стаж і основні етапи трудової діяльності (врахувати роботу, пов'язану із впливом різних шкідливих факторів).

 2. Спеціальність.

 3. Стаж роботи із проникаючим випромінюванням.

 4. З якими джерелами випромінювання обстежуваний має справу (закриті або відкриті джерела або ті й інші).

 5. Вид випромінювання.

 6. Основні принципи будови апаратури, що використовується.

 7. Інтенсивність і доза випромінювання на робочому місці (скільки часу за робочий день перебуває в зоні опромінення, піддається впливу прямого пучка чи розсіяного випромінювання, на якій відстані працює від джерела, які дані дозиметричних вимірювань).

 8. Наявність і використання засобів захиснику і пристроїв на робочому місці, їхня справність (ширма, витяжні шафи, дистанційний інструментарій і т.д.).

 9. Наявність і використання засобів індивідуального захисту (костюми, респіратори, окуляри, фартухи, рукавички й т.д.).

 10. Чи користується індивідуальним дозиметром.

 11. Тривалість робочого дня.

 12. Тривалість чергової відпустки й регулярність його використання.

 13. Проходження попереднього і періодичного медичних оглядів і їхні результати.

 14. Чи спостерігалися випадки ХПХ в інших співробітників даної установи або підприємства.

 15. Наявність або відсутність контакту з хімічними токсичними речовинами (ртуть, бензол, свинець і ін.).

Тривале надходження радіоактивних речовин в організм або систематична робота в умовах зовнішнього опромінення, що перевищує гранично допустимі дози, а також поєднання того й іншого можуть призвести до розвитку порушень у здоров'ї. Захворювання це по суті є професійним, але може з'явитися і як ускладнення в результаті лікувального застосування іонізуючого випромінювання. Залежно від розвитку й важкості захворювання одні автори розрізняють три, інші - чотири ступеня ХПХ. Кожен з них являє собою певну стадію в розвитку патологічного процесу, однак чіткий поділу захворювання по ступенях є умовним.

ХПХ, будучи по суті єдиною нозологічною формою, являє собою загальне захворювання організму, при якому значно знижуються його імунобіологічні сили. У клінічній картині цього захворювання переважають зміни з боку нервової, кровотворної, серцево-судинної систем, шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок, порушення процесів обміну й ендокринних функцій.

Інші ознаки мають місце при діагностиці променевої хвороби, зумовленої дією радіоактивних ізотопів із чітко вираженою органотропністю й при місцевому зовнішньом опроміненні. При цьому переважає пошкоджуючи дія, що носить місцевий характер і переважає над загальними реакціями. Таким чином, клінічний перебіг ХПХ залежить від індивідуальних особливостей організму, хімічних властивостей шкідливого фактора, його дози й шляхів впливу. Тому при розпізнаванні ХПХ необхідно враховувати деякі закономірності біологічної дії різних випромінювань і характер розподілу в організмі ізотопів, що потрапили в нього.

При цьому враховують дію рівномірного загального опромінення на організм або накопичення в організмі ізотопів з вибірковим розподілом або тільки місцевим зовнішнім опроміненням. Діагностичне значення мають окремі ознаки з боку основних органів, які вражаються певним видом випромінювань.

Класифікацію хронічної променевої хвороби (див. табл.10). Залежно від причин виникнення розрізняють: 1) професійну; 2) після перенесеної ГПХ; 3) після випадіння радіоактивного сліду; 4) після променевої терапії.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]