Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Інтегров соц службим Київ 2007

.pdf
Скачиваний:
7
Добавлен:
08.03.2016
Размер:
5.51 Mб
Скачать

Додаток 1 Г

Спеці­лізована слу­ба реінте­рації та соці­ алізації вихова­ців інтерна­них закладів

Цільова група:

вихова­ці інтерна­них закладів;

випу­сники інтерна­них закладів віком до 23 років;

біологі­ні батьки та родичі вихова­ців інтерна­них закладів;

члени громади, до складу якої входить біологі­на сім’я вихова­ця інтерна­ного закладу;

найбли­чеоточеннявипу­сникаінтерна­ногозакладу.

Напрями ді­льно­ті та послуги

1.Визна­ченнядітей,реінте­раціяякихвбіологіч­нусім’ю, родину,відповідатимеінтересамдитини,таїхпідгото­ка до пове­нення в сімейне середовище.

Інфо­маційні послуги:

поширення ре­ла­но-інфо­маційних та просві­ниць­ ких матері­лів, організація і проведення інфо­мацій­ нихка­панійпрова­ливістьвихованнядитиниусімей­ ному середовищі;

інфо­мування громадсько­ті про досту­ність та пере­ лік соці­льних послуг центрів соці­льних служб для сі­ м’ї, дітей та молоді, спеці­лізованої слу­би;

інфо­мування громадсько­ті, сімей, працівників інтер­ на­них закладів про процедуру підгото­ки дитини до пове­нення в біологі­ну сім’ю.

Соці­льно-педагогіч­ні послуги:

залученнядитинитаїїбіологі­нихбатьківдоздій­нен­ ня поча­кової оці­ки потреб дитини та зда­но­ті бать­ ків задовольняти потреби дитини;

390

Додаток 1

спільне складання індивіду­льного плану реінте­рації;

проведеннятрені­гів,інтеракти­нихзанятьіздітьмиз питаньправдитини,подоланняміжособи­ті­нихконф­ лі­тів, самовизначення;

ініці­ваннятасприянняорганізаціївізитівбіологі­них батьківдоінтерна­ногозакладузметоюзмі­неннякон- ­та­тів із дитиною;

залучення батьків до уча­ті в заходах, що організують­ ся для вихова­ців інтерна­них закладів;

надання індивіду­льних та групових консультацій, проведення бесід, ле­цій з питань: догляду за дити­ ною, забезпечення прав дитини в сім’ї, спі­кування та встано­лення вза­мин дітей із батьками, усвідо­лення необхідних матері­льно-побутових умов, режиму дня тощо;

проведеннятрені­гів,інтеракти­нихзанятьіздітьмиз питаньправдитини,подоланняміжособи­ті­нихконф­ лі­тів, самовизначення;

організація і проведення сімейних групових нарад;

сприяння візитам дитини в біологі­ну сім’ю;

залучення батьків і дітей (відпові­ного віку) до уча­ті в засіданнях мультиди­ци­ліна­них команд із питань пове­нення дитини в біологі­ну сім’ю;

сприяннявстано­ленню,розви­куко­та­тівміжрі­ни­ мибратамитасе­срами,яківиховуютьсявінтерна­них закладах, проживають із батьками.

Соці­льно-психологіч­ні послуги:

проведення консультацій, бесід з вихова­цями інтерна­нихзакладівзметоюфо­муванняпозити­ноїмоти­ вації до пове­нення в біологі­ну сім’ю;

проведення консультацій, бесід із батьками щодо фор­ муванняїхньоїпозити­ноїмотиваціїдопове­ненняди­ тини;

надання допомоги у вирішенні міжособи­ті­них кон- ­флі­тів у сім’ї;

проведення індивіду­льних та групових консультацій з питань психологі­ного здоров’я дитини (дітей) із залученням фахі­ців;

391

Додаток 1

сприянняпроведенню,відпові­нодовиявленихпотреб, психологі­ної ді­ано­тики сім’ї та дитини;

залученнядляроботизклі­єтом,уразіпотреби,психо­ лога або психі­ара.

Медико-соці­льні:

допомога в отриманні меди­ної допомоги, консульта­ цій, у проходженні лікування;

сприяння отриманню клі­єтами послуг відно­них, реа­ білітаційних програм та програм підтри­ки, що ре­лі­ зуються держа­ними і неурядовими організаці­ми.

Соці­льно-економіч­ні послуги:

надання батькам консультацій з питань перерозподілу сімейного бюджету, ведення дома­нього го­подар­сва, викори­таннямайна,зурахуванняпотребдитинитощо;

сприяння та надання допомоги батькам в обла­туван­ ню місць для сну, відпочи­ку, ігрової та навчальної ді­льно­ті дитини;

сприянняупрацевла­туваннібіологі­нихбатьківвихо­ ва­ця інтерна­ного закладу.

Юридич­ні послуги:

надання консультацій біологі­ним батькам з юридич- ­них питань щодо відно­лення батьківських прав та процедури пове­нення дитини;

сприяннявофо­рленні(відно­ленні)докуме­тів,необ­ хідних для пове­нення дитини;

сприяннявофо­рленнідокуме­тівдляотриманнядер­ жа­них соці­льних допомог та виплат, субсидій тощо;

предста­лення інтересів біологі­них батьків у процесі відно­лення батьківських прав та пове­нення дитини.

2.Соці­льна підтри­ка сімей, у які пове­нулися вихован­ ці інтерна­них закладів.

Інфо­маційні послуги:

поширення інфо­маційно-про­ві­ницьких матері­лів щодо засад усвідо­леного, відповідального батьків-

392

Додаток 1

с­ва, шляхів підвищення батьківського поте­ці­лу, виконання батьківських обов’я­ків тощо;

інфо­мування про ресурси громади та допомога в їх викори­танні на користь дитини (про дитя­

чі навчальні заклади, гу­рки, спорти­ні школи та заняття, про ді­льність дитячих, молоді­них громадських організацій, турпоходи, культу­ні заходи).

Соці­льно-педагогіч­ні послуги:

сприяннявла­туваннюдитинивдошкільній/загально­ осві­нійнавчальнийзакладвідпові­нодопотребтарів­ ню розви­ку дитини;

сприяннявла­туваннюдитиниугу­рки,клубизаінте­ ресами, спорти­ні се­ції;

консультуваннябатьківпроефе­ти­німетодивихован­ ня без покарання, мобілізацію вла­них ресурсів сім’ї длявирішенняпроблем,організаціїзмі­то­ногодозвіл­ ля сім’ї, здорового способу життя тощо;

сприяння підтри­ці дру­ніх стосу­ків з однолі­ками та доро­лими, які мають позити­ний вплив на дитину і є для неї значущими;

залучення батьків до монітори­гу ада­тації дитини в сім’ї і сім’ї до дитини;

здій­неннямонітори­гузахи­ту дитинивіджо­ртоко­ го поводження та насиль­сва.

Соці­льно-психологіч­ні послуги:

сприянняада­тації дитини всім’їтасім’їдодитини, ство­ ренняспри­яливого психологі­ного кліматувсім‘ї;

запобіганнякон­лі­тамтаврегулювання їхміжчлена­ ми сім’ї;

сприянняфо­муваннювдитиніпочуттявла­ноїгі­нос- ­ті, аде­ва­ної самооці­ки, самосвідомо­ті, самостійнос­ ті, саморе­лізації;

психологі­не консультування;

організація сімейної психотерапії;

проведення псиході­ано­тики;

надання методи­них порад.

393

Додаток 1

Медико-соці­льні:

сприяння біологі­ним батькам у вирішенні питань збе­ реження, підтри­ки та охорони здоров’я дітей;

допомога у взятті на меди­ний облік за мі­цем прожи­ вання;

допомога у вирішенні питань щодо оздоро­лення ді­ тей.

Соці­льно-економіч­ні послуги:

надання матері­льної, фінансової та гуманіта­ної до­ помоги відпові­но до потреб клі­єта (з рі­них джерел, не заборонених чинним законодавством).

3.Підгото­ка вихова­ців інтерна­них закладів до самостійного життя.

Інфо­маційні послуги:

підгото­катарозповсюдженняінфо­маційнихматеріа­ лів із юриди­них, психологі­них, соці­льно-побутових питань організації самостійного життя;

проведення інфо­маційних ка­паній щодо мо­ливос­ тей,формуча­тігромадиупідгото­цівихова­цівінтер­ на­них закладів до самостійного життя.

Соці­льно-педагогіч­ні послуги:

участьупроведеннізанятьдлявихова­цівінтерна­них закладів із питань фо­мування культури життєвого са­ мовизначення,навичоксоці­льноїкомпете­нно­ті,пра­ вової культури;

залученнявихова­цівінтерна­нихзакладівдокультур­ них,дозвіллєвихтаіншихзаходів,щопроводятьсяпоза межами інтернату;

сприяння розширенню соці­льних ко­та­тів вихован­ ців із членами громади, організації їх візитів у сім’ї гро­ мадян.

Соці­льно-психологіч­ні послуги:

залучення,вразіпотреби,фахі­цівдляпроведенняпси­ хологі­ної ді­ано­тики, надання психологі­них кон-

394

Додаток 1

сультацій, здій­нення коре­ції поведі­ки вихова­ців;

сприяння фо­муванню в дітей позити­ної мотивації щодо створення фу­нці­нально-спромо­ної сім’ї.

4.Соці­льна підтри­ка випу­сників інтерна­них закладів.

Інфо­маційні послуги:

інфо­муванняпроресурсигромадитадопомогавїхви­ кори­танні на користь випу­сника (про навчальні заклади, гу­рки, спорти­ні школи, про ді­льність молоді­- них громадських організацій, турпоходи, культу­ні за­ ходи);

проведення інфо­маційних ка­паній з метою фо­му­ ваннягромадськоїду­кищодопідтриму­чогоста­лен­ ня до випу­сників інтерна­них закладів;

забезпеченнявипу­сниківінтерна­нихзакладівінфор­ маційними матері­лами з юриди­них, психологі­них, соці­льних та інших питань організації самостійного життя.

Соці­льно-педагогіч­ні послуги:

надання консультацій щодо здобуття освіти, працевлаш- ­тування відпові­но до потреб та індивіду­льних особ­ ливо­тей дитини;

проведенняпракти­нихзанять,трені­гівщодорозви­- ку практи­но-побутових навичок, навичок самообслу- ­говування, ведення дома­нього го­подар­сва, спіл­ кування з сусідами, організації вла­ного змі­то­ного дозвілля тощо;

проведення бесід із найбли­чим оточенням, сусідами щодо фо­мування неупередженого ста­лення до випу­сника інтерна­ного закладу;

сприяннязмі­то­нійді­льно­тігрупсамопі­дри­киви­ пу­сників інтерна­них закладів;

залучення випу­сників до воло­терської та су­пільно кори­ної ді­льно­ті;

сприяння розви­ку тво­чих, техні­них, спорти­них та інших зді­но­тей і створення умов для їх ре­лізації.

395

Додаток 1

Соці­льно-психологіч­ні послуги:

психологі­не консультування;

проведення псиході­ано­тики;

надання психологі­них порад;

залучення фахі­ців до здій­нення психологі­ної корек­ ції, ді­ано­тування, консультування тощо

Соці­льно-економіч­ні послуги:

проведення консультацій та бесід із випу­сниками що­ доведеннядома­ньогого­подар­сва,плануваннябюджету тощо;

сприяння у вла­туванні до соці­льного гу­тожи­ку.

Юридич­ні послуги:

надання матері­льної, фінансової та гуманіта­ної до­ помогивідпові­нодопотребвипу­сника(зрі­нихдже­ рел, не заборонених чинним законодавством);

предста­леннятавідсто­ванняінтересівклі­єтаувід­ пові­них органах виконавчої влади та мі­цевого само­

врядування, інших організаціях, установах, закладах;

допомога в отриманні юриди­них консультацій

з питань захи­ту прав клі­єта;

допомога в офо­рленні/відно­ленні відпові­них докуме­тів.

396

Додаток 1 Д

Спеці­лізована слу­ба супроводу дітей, які перебува­ють у кон­лі­ті з законом

Цільова група:

учні загальноосві­ніх шкіл, професійних училищ;

діти з деві­а­ною поведі­кою;

діти,якіперебуваютьнавну­рішкільномупрофіла­тич­ ному обліку, обліку слу­би у справах дітей, криміналь­ ної міліції у справах непо­нолі­ніх;

підлі­ки, засуджені до покарань, не пов’язаних із позбав- ­ленням волі;

підлі­ки та молодь, які перебувають: у слі­чих ізолято­ рах та пове­таються з них, школах та училищах соці- ­альноїре­білітації,вихо­нихколоніях,центрахмедико- ­соці­льної ре­білітації;

сім’їтанайбли­чеоточеннядітейтамолодівищевказа­ них категорій.

Напрями ді­льно­ті та послуги

1. Профіла­тика негати­них явищ у дитя­чому та молоді­ ­ному середовищі.

Інфо­маційні послуги:

проведення інфо­маційних ка­паній щодо фо­муван­ няздоровогоспособужиттяякумовиособи­тогоблаго­ получчя, інфо­мування про вплив та на­лідки вживан­ ня алкогольних, то­си­них та на­коти­них речовин; засобико­нраце­ції,способиінфікуванняВІЛтазасоби його уни­нення, запобігання зараженню венери­ними хворобами;

поширення ре­ла­но-інфо­маційних та просві­ниць­ ких матері­лів у навчальних закладах, мі­цях дозвілля, громадських мі­цях;

397

Додаток 1

інфо­мування громадсько­ті про досту­ність та перелік соці­льних послуг спеці­лізованої слу­би супроводу дітей, які перебувають у кон­лі­ті з за­ коном, центрів соці­льних служб для сім’ї, дітей та молоді, закладів соціального спрямування, закладів освіти, охорони здоров’я, центрів зайнято­ті, органів виконавчоївладитамі­цевогосамоврядування,графіки їх роботи.

Соці­льно-педагогіч­ні послуги:

проведення трені­гів, інтеракти­них занять із питань фо­муваннякультурижиттєвогосамовизначення,прав дитини;

надання батькам індивіду­льних та групових консуль­ тацій,ле­ційзпитаньзмі­ту,методівіформвиховання, шляхів встано­лення дові­ливих стосу­ків із дітьми, профіла­тики жо­ртоко­ті та насиль­сва в сім’ї;

проведення ознайо­чих екску­сій до закладів судової та кримінально-ви­ра­ної си­теми;

залучення до профіла­ти­ної роботи спеці­лі­тів закладів охорони здоров’я, освіти, фахі­ців у сфері відно­ного правосу­дя, захи­ту прав дітей та інтересів сім’ї;

залученняпідлі­ківдокульту­них,дозвіллєвихзаходів за мі­цем проживання;

участь соці­льних працівників у шкільних радах профі­ ла­тики.

Соці­льно-психологіч­ні послуги:

проведенняпсихологі­нихтрені­гівізметоюрозви­ку комунікати­них навичок, навичок вирішення кон­лік­ тів, позити­ної поведі­ки;

індивіду­льне ді­ано­тування й консультування дітей та батьків.

Соці­льно-економіч­ні послуги:

наданняконсультаційпромо­ливо­тінавчаннятапра­ цевла­тування(віндивіду­льномупорядку,угрупово­ му, на ярма­ках вака­сій).

398

Додаток 1

Юридич­ні послуги:

надання консультацій для клі­єтів про адміні­срати­ну такримінальнувідповідальністьзаскоєннязлочинів;

проведенняконсультаційдлябатьківтаосіб,щоїхзамі­ нюють, про їх відповідальність за виховання дітей, про правові, юриди­ні та кримінальні на­лідки, пов’язані з ухилення від батьківських обов’я­ків;

предста­лення та відсто­вання інтересів клі­єта, за­ хист прав клі­єта та його сім’ї у відпові­них органах виконавчої влади та мі­цевого самоврядування, інших організаціях, установах, закладах.

2.Соці­льна робота з дітьми, схильними до правопорушень.

Інфо­маційні послуги:

проведення ре­ла­но-інфо­маційних ка­паній щодо фо­муванняздоровогоспособужиттяякумовиособис- ­ті­ного та життєвого благополуччя, залучення до учас­ ті в них непо­нолі­ніх;

інфо­мування клі­єтів про досту­ність та перелік со­ ці­льних послуг центрів соці­льних служб для сім’ї, ді­ тей та молоді, спеці­лізованої слу­би; графіки роботи закладівсоці­льногоспрямування,освіти,охорониздо­ ров’я, центрів зайнято­ті, органів виконавчої влади та мі­цевого самоврядування;

інфо­мування клі­єтів про ресурси громади (про навчальні заклади, гу­рки, спорти­ні школи, про ді­ль­ ність молоді­них громадських організацій, турпоходи, культу­ні заходи) та допомога в їх викори­танні;

забезпечення клі­єтів інфо­маційними матері­лами з юриди­них, психологі­них, соці­льних питань тощо.

Соці­льно-педагогіч­ні:

здій­нення поча­кової оці­ки потреб дитини та зда­нос- ­ті батьків виконувати батьківські обов’я­ки й позитив­ но впливати на дитину;

проведення трені­гів, інтеракти­них занять для дітей ізпитаньподоланняміжособи­ті­нихкон­лі­тів, само­ визначення;

399

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.