Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / ФК 09-2з / Фінанси підприємств Заоч. 2012.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.82 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

  1. Чим відрізняються договірні, банківські і фінансові санкції?

  2. В якому розмірі сплачують штраф підприємства, що не подали або подали несвоєчасно в податковий орган декларацію про прибуток?

  3. В якому розмірі сплачують штраф підприємства у разі приховування або заниження сум податку?

  4. Що собою являє адміністративний штраф і в яких випадках він застосовується?

Література

[1, 2, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 39]

Модуль І. Теоретико-практичні основи фінансів підприємств

Змістовий модуль 2. Формування фінансових результатів діяльності підприємств

Тема 3. Грошові потоки підприємств

Мета роботи:

засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про особливості формування виручки від реалізації на підприємствах різних галузей економіки, а також бюджетні дотації та субвенції

Питання для самостійного вивчення

  1. Особливості формування виручки від реалізації на підприємствах різних галузей економіки.

  2. Бюджетні дотації, субвенції.

Методичні рекомендації

Розглядаючи перше питання, перш за все слід зрозуміти, що виручка від реалізації продукції, робіт і послуг залежить від основної діяльності підприємств. Тому на неї припадає найбільша частка внутрішніх грошових надходжень.

Підприємства можуть реалізовувати продукцію допоміжного виробництва, підсобного сільського господарства, непотрібну й надлишкову сировину, напівфабрикати та інші матеріали, основні засоби що вибули з виробництва, нематеріальні активи та інше майно.

Студентам необхідно розібратися в особливостях формування виручки від реалізації на підприємствах різних галузей економіки.

Вивчення другого питання доцільно розпочати з визначення понять дотація і субвенція.

Дотаціясума коштів, що виділяється з державного бюджету підприємствам, у яких витрати на виробництво та реалізацію продукції не покриваються отримуваними доходами, а також на підтримування відносно низьких роздрібних цін на окремі товари для населення.

Субвенціяце коштовна допомога, яка надається центральними органами на цільове фінансування окремих заходів, об‘єктів. При порушенні цільового використання субвенція підлягає поверненню органу, який її надав.

Варто пояснити, що потреба в дотації викликана невідповідністю рівня цін реальним умовам виробництва, недоліками в організації виробництва та освоєнні потужностей новозбудованих підприємств, різким скороченням потреби в продукції, що виготовляється підприємством, і неможливістю перепрофілювання його за короткий термін, переорієнтації на випуск продукції, що користується попитом.

У ринковій економіці державна дотація обмежується тими сферами, які не можуть ефективно регулюватися ринковим економічним механізмом, що базується на самоокупності підприємницької діяльності.

Слід підкреслити, що бюджетні дотації та субвенції плануються при формуванні Державного бюджету на рік. Система видатків Державного бюджету враховує усі державні потреби, фінансування яких є виключно прерогативою держави.

Тести

1. На виручку від реалізації продукції впливають:

а) ціна реалізації;

б) кількість реалізованої продукції;

в) собівартість продукції.

2. Що включає в себе поняття «позареалізаційні доходи»?

а) пені, штрафи, неустойки, страхові відшкодування за майно, одержані господарством;

б) надані послуги;

в) проценти від вкладення коштів на депозит;

г) прибуток від реалізації продукції промислових підприємств;

д) орендну плату, сплачену господарством;

е) дебіторську заборгованість, списану як безнадійна.

3. Внутрішні джерела грошових надходжень підприємств — це:

а) виручка від реалізації продукції;

б) виручка від іншої реалізації;

в) прямі іноземні інвестиції;

г) бюджетні асигнування;

д) кредиторська заборгованість.

4. Зовнішні джерела грошових надходжень підприємств — це:

а) страхові відшкодування;

б) дивіденди, отримаю на цінні папери інших емітентів;

в) проценти, отримані від вкладення коштів на депозит;

г) кредиторська заборгованість.

5. За якими цінами продається продукція на ринку?

а) розрахунковими;

б) договірними;

в) звичайними;

г) оптовими;

д) вільними;

е) регульованими;

є) роздрібними;

ж) контрактними;

з) фіксованими.

6. Які складові елементи входять до реалізаційної ціни:

є) торгова націнка;

а) собівартість;

б) податок на прибуток;

в) балансовий прибуток;

г) ПДВ;

д) АЗ;

е) митний збір.