Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / ФК 09-2з / Фінанси підприємств Заоч. 2012.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.82 Mб
Скачать

Задача 5

Визначити обсяг виручки від реалізації продукції металургійного підприємства на плановий рік, використовуючи дані:

1. Товарна продукція в плановому році:

Виріб

Кількість, шт.

Оптова ціна за одиницю, грн.

А

2348

1430

Б

5560

1150

В

12380

980

2. Залишки продукції за виробничою собівартістю на початок планового року 890 тис. грн.

3. Коефіцієнт перерахунку обсягу продукції за виробничою собівартістю в обсяг за оптовими цінами 1,2.

4. Залишки продукції на кінець планового року - 3,5% річного обсягу товарної продукції.

Зробити висновки.

Задача 6

Розрахувати виручку від реалізації продукції по кондитерській фабриці на плановий рік:

Назва виробу

План

випуску, т

Вартість 1 т в оптових цінах підприємства, грн.

Планові залишки, т

Виручка від

реалізації, грн.

на початок планового року

на кінець

планового року

1

2

3

4

5

6

Карамель “М’ятна”

15

2183,00

3

5

?

“Барбарис”

7

2854,00

4

2

?

Шоколад “Оленка”

6

4583,00

6

4

?

“Садко”

8

3854,00

5

3

?

Разом

?

х

?

?

?

Зробити висновки.

Задача 7

Визначити розмір виручки від реалізації на плановий рік, якщо відомо:

1. Дані витягу з бухгалтерського балансу на 1 жовтня поточного року (грн.)

- залишок готової продукції на складах

1350

- товарів відвантажених, виконаних робіт, строк оплати яких не настав

2180

- товари, не оплачені в строк

930

- товари на відповідальному зберіганні

350

2. Товарна продукція планового року за оптовими цінами підприємства, грн.

695300

3. Вартість недопоставленої продукції, грн.

9180

4. Залишки на кінець планового року, грн.

17540

5. Товарна продукція підприємства за IV квартал, грн.:

а) за оптовими цінами

8550

б) за собівартістю

7680

Зробити висновки

Тема 4:

Формування і розподіл прибутку

Тема заняття:

Планування прибутку підприємства

Мета заняття:

Закріпити теоретичні знання та придбати практичні навики з розрахунку розміру прибутку від реалізації на плановий період різними методами, а також розрахунку рентабельності

Обладнання:

  1. Методичні рекомендації до виконання практичної роботи.

  2. Мікрокалькулятори.

  3. Контрольні завдання.

Методичні рекомендації

Прибуток - це частина додаткової вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість буде реалізована і набере грошової форми.

Узагальнюючим фінансовим показником діяльності підприємства є його балансовий прибуток. Балансовий прибуток - загальна сума прибутку підприємства від усіх видів діяльності за звітний період, отримана як на території України, так і за її межами, що відображена в його балансі і включає прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), в тому числі продукції допоміжних та обслуговуючих виробництв, що не мають окремого балансу, основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, а також прибуток від орендних (лізингових) операцій, роялті, а також позареалізаційних операцій.

Управління формуванням прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) передбачає розрахунок його планового обсягу.

Визначення суми прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) має деякі особливості залежно від сфери діяльності суб’єкта господарювання: виробничої сфери, торгівлі, сфери послуг.

На підприємствах виробничої сфери можуть бути застосовані три методи розрахунку прибутку від реалізації продукції:

  1. прямого розрахунку;

  2. за показниками витрат на одну гривню продукції;

  3. економічний (аналітичний) метод.

Метод прямого розрахунку. Прибуток розраховується за окремими видами продукції, що виробляються і реалізуються за формулою:

(8)

де - оптова ціна одиниці продукції , грн.;

- собівартість одиниці продукції, грн.;

Р - кількість продукції відповідної номенклатури (асортименту), що планується до виробництва і реалізації;

і - порядковий номер асортиментної продукції.

Розрахунок прибутку на основі показника витрат на 1 грн. продукції. Це укрупнений метод. Може застосовуватись по підприємству в цілому за розрахунку прибутку від випуску, реалізації всієї продукції.

Витрати на 1 грн. продукції, що реалізується, розраховуються діленням повної собівартості продукції на обсяг реалізації в оптових цінах.

Економічний (аналітичний) метод. Він дає змогу визначити не тільки загальну суму прибутку, але також і вплив на неї зміни окремих чинників: обсягу виробництва (реалізації) продукції; собівартості продукції; рівня оптових цін; рентабельності продукції; асортименту та якості продукції.

Розрахунок прибутку цим методом здійснюється за порівняною і непорівняною продукцією в плановому періоді.

Розрахунок прибутку за порівняною продукцією здійснюється в такій послідовності:

І етап. Обчислюється очікуваний прибуток від реалізації товарної продукції за звітний період. Для цього сума фактично одержаного прибутку за минулий період базового року збільшується на суму планового прибутку до кінця базового періоду.

ІІ етап.

а) Коригування очікуваного прибутку від реалізації по зрівнюваній товарній продукції за факторами (ціновими, асортиментними, якісними і т.ін.). Визначається базова рентабельність за даними IV кварталу:

(9)

де - повна собівартість реалізованої продукції;

П - прибуток від реалізації продукції.

Якщо змінюються ціни на виробничі ресурси та відпускні ціни на готову продукцію, тоді рентабельність визначається:

(10)

де - коефіцієнт рентабельності продукції при зміні відпускних цін на продукцію й цін на ресурси, що формують собівартість продукції;

- коефіцієнт рентабельності продукції до зміни цін;

- індекс відпускних цін на готову товарну продукцію;

- індекс цін на ресурси, які формують собівартість товарної продукції.

б) Визначення обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) планового року () по собівартості поточного року ():

, (11)

де Д - зміни обсягу виробництва.

в) Визначення прибутку від реалізації в І кварталі планового року () з урахуванням зміни обсягу виробництва:

(12)

г) Визначення приросту прибутку за рахунок зростання цін:

(13)

д) Визначення приросту прибутку за рахунок асортиментних зрушень:

(14)

де - зміна рентабельності за рахунок асортиментних зрушень.

визначається як різниця між середньою рентабельністю по зрівнюваній товарній продукції базового і планового періоду.

Прибуток від випуску (реалізації) непорівняної продукції може бути розрахований методом прямого розрахунку, якщо є необхідні вихідні дані. За браком таких, прибуток розраховується для всієї непорівняної продукції з використанням показника середньої рентабельності продукції по підприємству.

Слід зазначити, що в тому разі, коли розрахунок прибутку розглянутими вище методами здійснений виходячи із загального випуску продукції, окремо розраховується прибуток від реалізації продукції. При цьому враховується обчислена сума прибутку від випуску, а також зміна прибутку в залишках нереалізованої продукції. Може бути використана така формула розрахунку:

(15)

де - прибуток від реалізації продукції;

- прибуток у залишках нереалізованої продукції на початок планового періоду;

- прибуток від випуску продукції;

- прибуток у залишках нереалізованої продукції на кінець планового періоду.

Прибуток у залишках нереалізованої продукції можна розрахувати методом прямого розрахунку, якщо є відповідні вихідні дані.

Частіше, прибуток у залишках нереалізованої продукції розраховується за показником рентабельності продукції. При цьому прибуток у залишках нереалізованої продукції на початок планового періоду обчислюється множенням собівартості цих залишків на середню рентабельність продукції на підприємстві в попередньому періоді (або в IV кварталі попереднього року за розрахунку прибутку на плановий рік в цілому).

Прибуток у залишках нереалізованої продукції на кінець планового періоду обчислюється множенням їхньої собівартості на середню рентабельність продукції на підприємстві в період, що планується (або в IV кварталі планового року за розрахунку прибутку на плановий рік у цілому).

Із розглянутих методів обчислення прибутку метод прямого розрахунку може бути використаний на підприємствах різних сфер діяльності і галузей економіки.