Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / ФК 09-2з / Фінанси підприємств Заоч. 2012.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.82 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

  1. Які фактори впливають на величину виручки від реалізації продукції?

  2. Які особливості характеризують формування виручки від реалізації продукції в промисловості і сільському господарстві?

  3. Чим відрізняються бюджетні дотації і субвенції?

  4. Як здійснюється надання фінансової допомоги підприємствам?

Література

[21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 42]

Модуль І. Теоретико-практичні основи фінансів підприємств

Змістовий модуль 2. Формування фінансових результатів діяльності підприємств

Тема 4. Формування і розподіл прибутку

Мета роботи:

засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про вплив цін на формування прибутку, а також використання нерозподіленого прибутку

Питання для самостійного вивчення

  1. Встановлення цін на продукцію та їх вплив на формування прибутку.

  2. Нерозподілений прибуток і його використання.

Методичні рекомендації

Розглядаючи перше питання, перш за все слід засвоїти, що за умов ринкової економіки існують вільні, фіксовані і регульовані ціни.

Фіксовані ціни встановлюються адміністративно (державою), переважно на послуги першої необхідності і на товари, які монопольно виготовляються державою (газ, електроенергія та ін.). Регульовані ціни встановлюються регулюванням рівня рентабельності товарів першої необхідності, наприклад хлібобулочних виробів, продуктів дитячого харчування тощо. При цьому державою встановлюються індикативні ціни – мінімальний і максимальний рівні цін. У решті випадків користуються вільними цінами, тобто цінами, які склалися на ринку під впливом попиту і пропозиції за домовленістю сторін – постачальників і споживачів.

Далі слід зосередити увагу на тому, що прибуток від реалізації продукції безпосередньо залежить від двох основних показників: обсягу реалізації продукції та її собівартості. На зміну обсягу реалізації продукції впливає зміна обсягу виробництва, залишків нереалізованої продукції, частки прибутку в ціні продукції (рентабельність продукції).

Треба також звернути увагу на те, що зміна обсягу виробництва, залишків нереалізованої продукції справляє вплив не тільки на обсяг реалізованої продукції, а й на її собівартість, оскільки змінюються умовно-постійні витрати (за зміни обсягу виробництва продукції), витрати на зберігання продукції, інші витрати (за зміни залишків нереалізованої продукції).

Істотний вплив на обсяг реалізації продукції, а також і на прибуток від реалізації справляє розмір прибутку, що включається в ціну виробів. За умов формування ринкової економіки державного регулювання рентабельності продукції, як правило, вже нема. Отже, створюється можливість збільшення частки прибутку в ціні окремих виробів. Цьому сприяє відсутність належної конкуренції, монопольне становище деяких підприємств у виробництві й реалізації багатьох видів продукції.

Таким чином, можна зробити висновок, що можливості підприємства впливати на обсяг прибутку від реалізації встановленням цін на продукцію є досить суттєвими.

Розглядаючи друге питання, слід зрозуміти, що у сучасних умовах використання чистого прибутку (напрямок і пропорції) визначаються самостійно кожним суб‘єктом господарювання.

Прибуток, що залишається у підприємства після сплати податків та інших обов‘язкових платежів, може бути використаний на різні цілі його власниками або трудовими колективами. Підприємства мають право вкласти свої фінансові ресурси у створення спільних підприємств, у тому числі за участю іноземних інвесторів, придбати на нього акції, облігації та інші цінні папери юридичних осіб. З прибутку підприємства можуть перераховувати кошти на спеціально відкриті рахунки благодійних фондів, робити внески установам культури, освіти, охорони здоров‘я, фізкультури та спорту, громадським організаціям інвалідів тощо.

Студенти повинні знати, що згідно з Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997 року здійснюється державне регулювання використання чистого прибутку підприємств. Зокрема, оподаткований прибуток зменшується на суму витрат із чистого прибутку для утримання й експлуатації об‘єктів соціальної інфраструктури тоді, коли відповідні об‘єкти соціальної інфраструктури були на балансі підприємства і утримувались ним на час уведення в дію Закону про оподаткування прибутку. Певна сума прибутку, що спрямована на добровільні внески і благодійні цілі (у межах 4 відсотків загальної суми оподаткованого прибутку) також звільняється від оподаткування.

За рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, воно повинно відшкодовувати збитки і видатки, які згідно з діючим законодавством не відносяться на зменшення балансового прибутку. Це, зокрема, стосується штрафів і пені з платежів до бюджету і до позабюджетних цільових фондів, штрафів за недодержання вимог щодо охорони навколишнього середовища від забруднення та шкідливих впливів, за недодержання санітарних норм і правил, штрафів за порушення умов господарських договорів, які визнані підприємством та ін.

Тести

1. Знайдiть правильне визначення економiчної сутностi прибутку:

а) це частина реалiзованого додаткового продукту;

б) це частина реалiзованого необхiдного продукту;

в) це частина реалiзованого додаткового i необхiдного продукту.

2. Знайдiть правильне визначення економiчної сутностi рентабельностi:

а) абсолютна сума отриманого балансового прибутку;

б) рiвень доходностi пiдприємства;

в) перевищення виручки вiд реалiзацiї продукцiї над її собiвартiстю.

3. Знайдiть правильне визначення чистого прибутку пiдприємства:

а) балансовий прибуток пiсля сплати податку на прибуток i за землю;

б) прибуток, що залишився в розпорядженнi пiдприємства пiсля його використання для погашення банкiвського кредиту;

в) прибуток, що залишився в розпорядженнi пiдприємства пiсля сплати штрафiв за рахунок прибутку;

г) балансовий прибуток після сплати податків і штрафів за рахунок прибутку.

4. Визначення моменту реалiзацiї за датою вiдвантаження товарiв:

а) призводить до погiршення їхнього фiнансового стану;

б) призводить до полiпшення їхнього фiнансового стану;

в) не впливає на фiнансовий стан пiдприємства.

5. Виробнича собiвартiсть - це:

а) витрати на виробництво продукцiї;

б) витрати на виробництво та реалiзацiю продукцiї;

в) вираженi в грошовiй формi поточнi витрати пiдприємства.

6. Метод прямого розрахунку прибутку означає, що:

а) визначається не тiльки загальна сума прибутку, але i вплив на неї змiни окремих чинникiв;

б) прибуток розраховується за окремими видами продукцiї, що виробляються i реалiзуються;

в) розрахунок прибутку здiйснюється окремо за порiвняною i непорiвняною продукцiєю в плановому перiодi.

7. Прибуток у залишках нереалiзованої продукцiї частiше розраховується:

а) за методом прямого розрахунку;

б) за показником рентабельностi продукцiї;

в) за економiчним методом.

8. Пропорцiї розподiлу прибутку мiж державою (бюджетом) i пiдприємством залежать вiд:

а) абсолютної суми отриманого балансового прибутку;

б) податкової полiтики держави;

в) соцiальних потреб пiдприємства.

9. Використання чистого прибутку (напрямок i пропорцiї) визначаються:

а) самостiйно кожним суб`єктом господарювання;

б) мiсцевими бюджетами;

в) податковою полiтикою держави.

10. Прибуток підприємства — це:

а) джерело відшкодування витрат підприємства;

б) різниця між отриманими ним доходами та здійсненими витратами з надією на попереднє;

в) грошовий потік;

г) економічна категорія, яка характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності;

д) частина реалізованого додаткового продукту.

11. Доход від реалізації основних засобів — це:

а) перевищення ринкової ціни об'єкта продажу над його залишковою вартістю;

б) перевищення залишкової вартості об'єкта продажу над його ринковою ціною;

в) перевищення початкової вартості об'єкта продажу над сумою зносу.

12. Прибуток як об'єкт оподаткування — це:

а) прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг;

б) скоригована сума валового доходу за певний період, що зменшена на суму валових витрат і суму амортизаційних відрахувань за цей самий період;

в) знову створена вартість.

13. Чистий прибуток підприємства — це:

а) прибуток від реалізації продукції, скоригований на сальдо позареалізаційних доходів та витрат;

б) балансовий прибуток за мінусом виконаних підприємством фінансових зобов'язань перед державою та сплачених штрафів;

в) прибуток, яким підприємство може розпоряджатися самостійно.

14. Грошовий потік підприємства — це:

а) його чистий прибуток за мінусом амортизації;

б) виручка від реалізації продукції за мінусом матеріальних витрат на її виробництво;

в) сума щорічних амортизаційних відрахувань та чистого прибутку.

15. За рахунок фонду нагромадження здійснюється:

а) фінансування приросту нормативу власних оборотних засобів;

б) покриття збитків від господарської діяльності;

в) фінансування природоохоронних заходів;

г) фінансування будівництва житла;

д) плата за користування простроченими кредитами;

е) матеріальне стимулювання працюючих.

16. Валовий доход — це:

а) валова продукцію за мінусом матеріальних витрат виробництва;

б) валова продукцію за мінусом оплати праці з відрахуваннями;

в) знову створена вартість;

г) частина вартості валової продукції, яка залишається після відшкодування матеріальних витрат на її виробництво;

д) частина вартості валової продукції, що залишається після сплати податків, зборів, обов'язкових платежів.

17. З чистого доходу на підприємстві формуються фонди:

а) споживання;

б) фонд збільшення розміру виплат при виході працівників на пенсію;

в) соціального страхування працівників;

г) резервний фонд;

д) фонд відшкодування робочої сили;

е) розвитку виробництва.

18. Суть класичного методу розподілу підприємницького доходу полягає в його розподілі пропорційно внеску в підприємство:

а) так;

б) ні.

19. Балансовий прибуток підприємства — це:

а) прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг та позареалізаційної діяльності;

б) прибуток від звичайної та надзвичайної діяльності;

в) сума прибутків від інвестиційної діяльності підприємства та від володіння корпоративними правами.

20. Розмір прибутку залежить від впливу наступних факторів:

а) собівартості;

б) кількості виробленої продукції;

в) ціни реалізації продукції ;

г) рівня товарності;

д) періоду реалізації, платоспроможності покупців та насиченості ринку.

21. Рівень рентабельності найбільш повно відображає:

а) фінансовий результат діяльності підприємства;

б) ефективність господарської діяльності підприємства.

22. Собівартість продукції включає наступні елементи:

а) матеріальні витрати;

б) витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи;

в) амортизаційні відрахування;

г) реалізаційні витрати;

д) інші витрати.

23. Балансовий прибуток — це категорія:

а) бухгалтерського обліку;

б) податкового обліку;

в) правильна відповідь відсутня.