Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / ФК 09-2з / Фінанси підприємств Заоч. 2012.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.82 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Які ціни встановлюються на продукцію за умов ринкової економіки?

 2. Який вплив справляють ціни на формування прибутку підприємств?

 3. Яким чином використовується чистий прибуток підприємства?

 4. Які показники необхідно використовувати для обчислення прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства?

 5. Які пільги встановлено при використанні чистого прибутку підприємств?

Література

[22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35]

Модуль І. Теоретико-практичні основи фінансів підприємств

Змістовий модуль 2. Формування фінансових результатів діяльності підприємств

Тема 5. Оподаткування підприємств

Мета роботи:

засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про окремі види податків, які сплачують підприємства

Питання для самостійного вивчення

 1. Податок на нерухомість підприємств.

 2. Місцеві податки й збори, які сплачують підприємства.

Методичні рекомендації

При опрацюванні питань з теми необхідно спиратися на Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI. До нього включено як податки, так і інші обов‘язкові платежі, що справляються в Україні, з поділом їх на загальнодержавні та місцеві.

До загальнодержавних податків і зборів Податковим кодексом України віднесено:

 • податок на прибуток підприємств;

 • податок на доходи фізичних осіб;

 • податок на додану вартість;

 • акцизний податок;

 • збір за першу реєстрацію транспортного засобу;

 • екологічний податок;

 • рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України;

 • рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

 • плата за користування надрами;

 • плата за землю;

 • збір за користування радіочастотним ресурсом України;

 • збір за спеціальне використання води;

 • збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

 • фіксований сільськогосподарський податок;

 • збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

 • мито;

 • збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками;

 • збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

Зверніть увагу, що до місцевих податків і зборів належать:

 • податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

 • єдиний податок;

 • збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

 • збір за місця для паркування транспортних засобів;

 • туристичний збір.

Серед перерахованих місцевих податків і зборів вам необхідно виділити саме ті, які повинні сплачувати юридичні особи. Розгляньте об‘єкт оподаткування, ставки податку, порядок обчислення і сплати.

Тести

1. Який iз елементiв оподаткування забезпечує як найбiльшу можливiсть реалiзацiї регулюючої функцiї податкiв?

а) визначення об`єкта оподаткування;

б) визначення джерела сплати податкiв;

в) встановлення величини ставок податкiв.

2. За яке порушення податкового законодавства встановлено пiдвищену вiдповiдальнiсть платника податкiв?

а) порушення термiну подання податкової звiтностi;

б) приховування об`єкту оподаткування;

в) несвоєчасне перерахування податку до бюджету.

3. Знайдiть правильне визначення податкової системи:

а) сукупнiсть податкiв, що їх встановлює держава;

б) сукупнiсть податкiв i зборiв, що їх встановлює держава;

в) сукупнiсть обов`язкових платежiв до бюджетiв рiзних рiвнiв, а також до державних цiльових фондiв, що стягуються в установленому законом порядку.

4. Який iз названих обов`язкових платежiв належить до мiсцевих податкiв i зборiв?

а) єдиний податок;

б) податок на прибуток;

в) податок на доходи фізичних осіб.

5. Основна ставка податку на прибуток підприємства у розмірі 16% вводиться в дію Податковим кодексом з:

а) 01.01.2012 р.;

б) 01.01.2013 р.;

в) 01.01.2014 р.

6. Основна ставка податку на додану вартість (ПДВ) у розмірі 17% вводиться в дію Податковим кодексом з:

а) 01.01.2012 р.;

б) 01.01.2013 р.;

в) 01.01.2014 р.

7. Джерела оплати податку на прибуток - це:

а) балансовий прибуток;

б) чистий прибуток;

в) виручка вiд реалiзацiї продукцiї.

8. Доходи фізичної особи, одержані у вигляді заробітної плати що перевищують десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, оподатковуються за ставкою:

а) 17%;

б) 20%;

в) 25%.

9. Hазвiть об`єкт оподаткування для обчислення ПДВ на вироблену продукцiю:

а) вартiсть продукцiї в оптових цiнах;

б) вiдпускна цiна, включаючи акцизний збiр;

в) вiдпускна цiна, включаючи акцизний збiр i ПДВ.

10. Якi фактори впливають на встановлення термiну оплати акцизного податку"?

а) величина акцизного податку в цiнi продукцiї;

б) умови реалiзацiї пiдакцизної продукцiї;

в) вид пiдакцизного товару.

11. Hазвiть фактори, що впливають на встановлення розмiру ставки плати за землю, яка використовується для сiльськогосподарського виробництва (ставка з одиницi земельної площi):

а) розмiр земельної дiлянки;

б) призначення дiлянки для певного виду виробничої сiльськогосподарської дiяльностi;

в) розмiщення земельної дiлянки.

12. Яке основне призначення податку з власникiв транспортних засобiв?

а) забезпечити фiнансування автомобiльних дорiг;

б) пiдвищити ефективнiсть використання автомобiльного транспорту;

в) забезпечити скорочення виробництва автомобiлiв.

13. Які фактори впливають на розмiр ставки податку з власникiв транспортних засобiв (автомобiлiв)?

а) потужнiсть двигуна автомобiля;

б) пробiг автомобiля;

в) екологiчний стан автомобiля.

14. Hазвiть об`єкт, який використовується для визначення вiдрахувань в iнновацiйний фонд:

а) прибуток вiд фiнансових iнвестицiй;

б) вартiсть основних виробничих фондiв;

в) обсяг товарної продукцiї.

15. Hазвiть об`єкт, який використовується для визначення вiдрахувань суб`єктiв господарювання на фiнансування автомобiльних дорiг загального користування:

а) валовий доход;

б) виручка вiд реалiзацiї продукцiї;

в) балансовий прибуток.

16. Яке з визначень найбільш повно характеризує податки:

а) обов'язкові платежі в бюджет;

б) фіскальні інструменти держави;

в) примусові стягнення в бюджет;

г) обов'язкові примусові стягнення з юридичних і фізичних осіб до бюджету.

17. Принципи оподаткування:

а) стабільність;

б) гнучкість;

в) рівність;

г) стимулювання;

д) економічність;

е) всі перелічені.

18. Функції податків:

а) розподільча;

б) фіскальна;

в) регулююча;

г) контрольна;

д) стимулююча;

е) всі перелічені.

19. Платники податку на доходи фізичних осіб – підприємці подають податкові декларації за базовий звітний період, що дорівнює календарному року:

а) протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду;

б) протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду;

в) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду;

20. Елементи податкової системи включають:

а) податкову політику;

б) суб'єкти та об'єкти оподаткування;

в) податковий механізм;

г) податковий кредит;

д) податкове зобов'язання;

е) пільги;

є) ставки.

21. Які товари маркуються акцизними марками:

а) всі підакцизні товари;

б) алкогольні та тютюнові вироби вітчизняного виробника;

в) хутро, килими;

г) алкогольні і тютюнові вироби імпортного виробника.

22. Що є об'єктом оподаткування ПДВ?

а) оборот із реалізації товарів;

б) оборот із продажу товарів;

в) ціна продажу товарів;

г) прибуток.

23. Податкове зобов'язання з ПДВ — це:

а) загальна сума ПДВ, одержана платником податку у зв'язку з продажем продукції;

б) загальна сума ПДВ, яку платник повинен сплатити до бюджету;

в) сума ПДВ, на яку платник податку має право зменшити податковий кредит;

г) сума надходжень, отримана у зв'язку з придбанням продукції.

24. Об'єкти оподаткування прибутку підприємства — це:

а) прибуток від фінансово-інвестиційної діяльності;

б) валовий доход;

в) прибуток, що визначається шляхом зменшення скоригованого валового доходу на суму валових витрат та амортизаційних відрахувань.

25. Джерела сплати ресурсних платежів — це:

а) прибуток підприємства;

б) виручка від реалізації;

в) собівартість.

26. Джерела сплати ресурсних платежів — це:

а) прибуток підприємства;

б) виручка від реалізації;

в) собівартість.

27. Податкові декларації за базовий звітний період, що дорівнює календарному місяцю, подаються протягом наступних:

а) 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

б) 10 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

в) 15 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.