Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / ФК 09-2з / Фінанси підприємств Заоч. 2012.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.82 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

  1. Що таке кредитоспроможність?

  2. Яку відповідальність несе підприємство-позичальник за невиконання умов кредитного договору?

  3. Які коефіцієнти входять до групи “фінансові коефіцієнти” при аналізі підприємства-позичальника з метою оцінки його кредитоспроможності?

  4. Аналіз якого фактора дає змогу виявити тенденції та сезонну потребу підприємства у грошових ресурсах?

Література

[3, 5, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 38]

Модуль І. Теоретико-практичні основи фінансів підприємств

Змістовий модуль 4. Фінансування основних і оборотних фондів

Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

Мета роботи:

засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про показники стану і ефективності використання основних виробничих фондів та залучення коштів від продажу акцій

Питання для самостійного вивчення

  1. Показники стану й ефективності використання основних виробничих фондів.

  2. Залучення коштів від продажу акцій.

Методичні рекомендації

Для забезпечення відтворення основних виробничих фондів важливе значення має вивчення їхнього стану та використання. Показники стану й ефективності використання основних фондів можна об‘єднати у три групи, які характеризують: 1) забезпечення підприємства основними фондами; 2) стан основних фондів; 3) ефективність використання основних фондів. Необхідно розглянути показники, які належать до кожної з цих трьох груп і виписати формули їх розрахунку.

При вивченні другого питання слід звернути увагу на те, що випуск цінних паперів (зокрема, акцій) підприємством суттєво розширює можливості залучення тимчасово вільних коштів інших підприємств і населення для інвестування. Випуск акцій повинен сприяти мобілізації коштів для здійснення інвестиційної діяльності підприємством. Важливе значення залучення коштів від продажу акцій має їх вдале розміщення (реалізація). Крім того, залучити кошти від продажу акцій може не кожне підприємство, а тільки акціонерне товариство. Студентам слід звернути увагу на законодавчу основу залучення коштів від продажу акцій (Закони України “Про підприємства в Україні”, “Про господарські товариства”, “Про цінні папери і фондову біржу”, “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”).

Тести

1. Основнi фонди - це:

а) частина матерiальних цiнностей, якi перебувають у розпорядженнi пiдприємства;

б) матерiальнi цiнностi, що використовуються у виробничiй дiяльностi пiдприємства протягом понад одного календарного року з дня введення їх в експлуатацiю, а також предмети вартiстю понад 500 гривень за одиницю (за цiною придбання);

в) матерiальнi цiнностi, якi протягом тривалого часу зберiгають натуральну форму.

2. Вiдтворення основних фондiв - це:

а) процес безперервного поновлення основних виробничих фондiв;

б) замiна окремих зношених частин основних фондiв;

в) замiна зношеного устаткування на нове.

3. Амортизацiя - це:

а) процес поступового перенесення вартостi основних виробничих фондiв i нематерiальних активiв з урахуванням витрат на їх придбання, виготовлення або полiпшення;

б) поступове зниження вартостi основних фондiв внаслiдок їх зносу;

в) поступове перенесення вартостi основних виробничих фондiв на вироблену продукцiю.

4. Як визначається балансова вартiсть груп основних фондiв на початок звiтного перiоду?

а) як балансова вартiсть груп основних фондiв на початок перiоду, що передував звiтному, збiльшена на суму витрат, понесених на придбання основних фондiв, здiйснення капiтального ремонту та iнших полiпшень основних фондiв i зменшена на суму виведених з експлуатацiї основних фондiв вiдповiдної групи та суму амортизацiйних вiдрахувань;

б) як середньохронологiчна балансова вартiсть основних фондiв за перiод, що передував звiтному;

в) як балансова вартiсть основних фондiв у звiтному кварталi з урахуванням введення й вибуття основних фондiв цього кварталу.

5. Капiтальнi вкладення - це:

а) витрати на створення нових, реконструкцiю й технiчне переозброєння дiючих основних фондiв;

б) витрати на придбання нових основних фондiв i капiтальний ремонт дiючих основних фондiв;

в) витрати на розширення та реконструкцiю дiючих виробництв.

6. Як визначається капiтальний дохід?

а) як рiзниця мiж балансовою вартiстю вiдповiдної групи основних фондiв, визначеною на початок звiтного року iз застосуванням коефiцiєнта iндексацiї, та балансовою вартiстю цiєї групи основних фондiв до такої iндексацiї;

б) як рiзниця мiж сукупною балансовою вартiстю основних фондiв на початок звiтного року i залишковою вартiстю таких основних фондiв пiсля нарахування амортизацiї;

в) як рiзниця мiж балансовою вартiстю нематерiальних активiв на початок звiтного року з урахуванням коефiцiєнта iндексацiї i балансовою вартiстю цих активiв до iндексацiї.

7. Як визначається сума мобiлiзацiї (iммобiлiзацiї) внутрiшнiх ресурсiв пiдприємства?

а) як сума кредиторської заборгованостi на початок року i планової потреби будови в оборотних коштах на кiнець планового перiоду;

б) як сума наявних оборотних активiв у капiтальному будiвництвi i наявної кредиторської заборгованостi на початок планового перiоду;

в) як скорочення потреби в оборотних активах на плановий перiод та приросту стiйкої кредиторської заборгованостi у плановому перiодi.

8. Сума прибутку, що використовується на капiтальнi вкладення, залежить вiд:

а) розмiру прибутку, який залишається в розпорядженнi пiдприємства;

б) балансової вартостi основних фондiв;

в) обсягу будiвельно-монтажних робiт.

9. При зростаннi амортизацiйних вiдрахувань:

а) знижується розмiр оподатковуваного прибутку;

б) збiльшується прибуток вiд реалiзацiї товарної продукцiї;

в) збiльшується розмiр оподатковуваного прибутку.

10. Hайбiльш загальним показником, який характеризує ефективнiсть використання основних фондiв, є:

а) фондомiсткiсть;

б) фондовiддача;

в) фондоозброєнiсть.

11. Основні засоби — це:

а) матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року;

б) нематеріальні активи, які є об'єктом власності підприємства;

в) вірна відповідь відсутня.

12. До основних виробничих засобів відносять:

а) незавершене виробництво;

б) авторські права;

в) гудвіл, торговий знак;

г) вимірювальні прилади;

д) офісне обладнання;

е) малоцінні та швидкозношувані предмети.

13. За призначенням основні засоби поділяються на:

а) виробничі і невиробничі;

б) матеріальні і грошові;

в) активні і пасивні.

14. Випадки збільшення статутного капіталу підприємства:

а) уцінка товарно-матеріальних цінностей;

б) індексація основних засобів;

в) введення вдію об'єктів капітальних вкладень;

г) самостійне виготовлення основних засобів;

д) реалізація основних засобів за ціною, що перевищує їх балансову вартість.

15. Яка вартість основних засобів застосовується при нарахуванні амортизації?

а) відновна;

б) первісна;

в) ринкова;

г) балансова;

д) залишкова.

16. Які методи використовуються при нарахуванні прискореної амортизації у бухгалтерському обліку?

а) лінійний;

б) подвійно-понижуючий;

в) цілих значень років служби;

г) зменшуючого залишку.

18. Балансова вартість II і III групи основних засобів на початок звітного періоду, яка є базою для нарахування щорічної амортизації, визначається як балансова вартість на початок звітного періоду, зменшена на суму:

а) амортизаційних відрахувань за попередній період;

б) виведених з експлуатації основних засобів за попередній період;

в) виведених з експлуатації основних засобів за попередній період, суму амортизаційних відрахувань та збільшена на суму витрат на придбання основних засобів, їх капітальний ремонт, модернізацію та реконструкцію.

19. Економічну ефективність використання основних засобів характеризує:

а) коефіцієнт незалежності;

б) фондовіддача;

в) рентабельність основної діяльності;

г) обертання авансованого капіталу;

д) фондомісткість.

20. Який метод використовується для нарахування амортизації нематеріальних активів?

а) рівномірно-прискорений;

б) лінійний;

в) подвійно-понижуючий;

г) зменшуючого залишку.

21. Які витрати підприємства слід віднести до капітальних вкладень?

а) незавершене виробництво;

б) будівництво офісу фірми;

в) витрати на придбання товарно-матеріальних цінностей;

г) проектно-пошукові роботи;

д) покупка патенту;

е) покупка ліцензії.

22. Порядок фінансування капітальних вкладень залежить від:

а) забезпеченості підприємства основними засобами;

б) способу проведення капітальних робіт;

в) вірна відповідь відсутня.

23. Залученими фінансовими ресурсами при фінансуванні капіталовкладень є:

а) готівкові кошти засновників підприємства;

б) кошти від випуску та розміщення цінних паперів;

в) кошти благодійних фондів;

г) довгострокові кредити банків;

д) кошти резервного фонду;

е) кошти державного бюджету;

є) кошти від продажу зайвого власного майна.

24. Лізинг — це:

а) отримання майна у спадщину;

б) отримання майна у тимчасове користування;

в) тимчасове користування чужим майном за умови здійснення відповідних платежів та отримання права володіння ним після повного розрахунку, передбаченого угодою сторін;

г) вірна відповідь відсутня.

25.Суть фінансового лізингу полягає в тому, що:

а) термін договору лізингу становить 50% і більше 50% строку служби майна;

б) термін договору лізингу перевищує 60% строку служби майна;

в) термін договору лізингу не більше 90 %.

26. Вкажіть основні фактори підвищення ефективності основних засобів:

а) збільшення обсягів виробництва;

б) підвищення продуктивності праці;

в) зменшення грошово-матеріальних затрат на одиницю продукції;

г) зростання цін на вироблену продукцію.

27. Які показники характеризують абсолютну ефективність капітальних вкладень?

а) приріст прибутку;

б) приріст валового доходу

в) відношення прибутку (приросту прибутку) до суми капітальних вкладень;

г) строк окупності капітальних вкладень.

28. Які показники характеризують порівняльну ефективність капітальних вкладень?

а) собівартість продукції;

б) затрати приведені;

в) рівень рентабельності;

г) питомі приведені затрати.

29. Строк окупності капітальних вкладень визначається відношенням?

а) виручки від реалізації продукції до суми капітальних вкладень;

б) суми річного прибутку до капіталовкладень;

в) суми капіталовкладень до суми виручки;

г) суми капітальних вкладень до суми очікуваного за рік прибутку.