Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / ФК 09-2з / Фінанси підприємств Заоч. 2012.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.82 Mб
Скачать

Задача 12

Визначити норматив оборотних коштів на готову продукцію на складі, якщо випуск товарної продукції за виробничою собівартістю на IV квартал наступного року визначений в сумі 350 000 тис. грн. Продукція, яка надходить на склад підприємства, готується до відвантаження, для чого потребується для підготовки партії 3 дні, для упаковування виробу 4 дні, для транспортування на залізничну станцію 1 день.

Зробити висновки.

Тема 7:

Кредитування підприємств

Тема заняття:

Визначення потреби підприємства в кредитних ресурсах

Мета заняття:

Закріплення теоретичних знань і формування системи навиків з розрахунку розмірів короткострокових і довгострокових кредитів банку, необхідних підприємству для господарської діяльності

Обладнання:

  1. Методичні рекомендації до виконання практичної роботи.

  2. Контрольні завдання.

  3. Мікрокалькулятори.

Методичні рекомендації

Нині найпоширенішим видом кредиту є банківський. За такого кредитування підприємство виступає тільки в ролі позичальника.

Однією з класифікаційних характеристик кредиту, що може отримати підприємство, є розподіл його за терміном надання.

Отже, розрізняють короткострокові, середньострокові і довгострокові кредити.

Короткострокові кредити підприємства можуть отримувати у разі фінансових труднощів, які виникають у зв'язку з витратами виробництва та обороту.

Основними об’єктами короткострокового кредитування в оборотні кошти є:

  • виробничі запаси;

  • незавершене виробництво та напівфабрикати власного виробництва;

  • витрати майбутніх періодів;

  • готова продукція і товари;

  • платіжні та розрахункові операції з постачальниками й покупцями.

Планування потреби в кредиті для формування оборотних коштів підприємства здійснюється таким чином. На першому етапі розраховується потреба в оборотних коштах у цілому та за окремими напрямками: формування виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції.

На другому етапі визначається необхідний розмір залучення кредитів банку на покриття збільшення потреби в оборотних коштах.

Для цього можна користуватись формулою:

, (28)

де - необхідний розмір кредитів, які залучаються в оборотні кошти;

ОК - потреба в оборотних коштах;

- власні оборотні кошти на початок періоду;

- поповнення оборотних коштів за рахунок прибутку підприємства;

КЗ - зменшення кредиторської заборгованості.

В залежності від характеру об’єкта, який кредитують, використовуються ті чи інші методи короткострокового кредитування.

При нагромадженні та наступному зниженні запасів та витрат використовується кредитування за залишком. В цьому випадку надання та погашення кредиту пов’язані зі змінами залишку цінностей, що кредитують та витрат: при його збільшенні здійснюється надання позики, при зниженні - повернення.

Кредитування за залишком носить компенсаційний характер, тому що позики видаються, як правило, під оплачені цінності. Оплата цінностей, що кредитують, відвертає з обороту власні кошти підприємства, призначені для формування його звичайних запасів і витрат виробництва. Утворений розрив заповнюється кредитом, одержаним у банку. Без залучення кредиту тимчасова нестача оборотних коштів підприємства приводить до нестачі грошових коштів на розрахунковому рахунку і виникненню неплатоспроможності.

Підприємство-позичальник повинне слідкувати за відповідністю розміру залученої в його господарський оборот банківської позички величині об’єкта кредитування, тобто проводити перевірку забезпечення кредиту за станом на будь-яку дату.

Підприємства можуть отримати різноманітні види кредитів та послуги кредитного характеру.

Кредит під облік векселів (обліковий кредит) - це короткостроковий кредит, який банківська установа надає пред’явнику векселів, обліковуючи (скуповуючи) їх до настання строку виконання зобов'язань за ними і сплачуючи пред'явнику номінальну вартість векселів за мінусом дисконту.

Сума дисконту, яку підприємство сплачує банку за облік векселя, розраховується за формулою:

(29)

де К - номінальна сума векселя;

Т - строк (у днях) від дня обліку до дня платежу;

П - ставка, за якою обліковується вексель.

Факторинг - система фінансування, за умовами якої підприємство-постачальник товарів переуступає короткострокові вимоги за торговельними операціями комерційного банку.

Плата за факторингове обслуговування залежить від виду факторингу, фінансового стану підприємства-постачальника, масштабів і структури його виробничої діяльності та надійності покупців. Визначаючи плату за факторинг, враховують відсоток за кредит і середній термін обороту коштів банку в розрахунках з покупцем.

В сучасних умовах поряд з банківським кредитуванням виникає необхідність лізингового кредитування підприємств.

Лізинг - це кредит, який надається в товарній формі лізингоодержувачу. Суб’єктами кредитних відносин тут виступають: у ролі кредитора - лізингодавець, позичальника - лізингоодержувач.

Довгострокові кредити підприємства можуть отримувати через кредитні лінії Світового банку і Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), що надаються уповноваженими банками.

Коефіцієнт обслуговування боргу (задача 6) розраховується на основі прогнозу прибутку та прогнозу руху грошових потоків підприємства за формулою:

(30)

де П - прибуток;

- податок на прибуток;

- амортизаційні відрахування;

- відсотки за кредит за всіма позиками підприємства;

- загальна заборгованість підприємства з урахуванням кредиту ЕБРР.